Závěrečný účet obce za rok 2007

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Lesní Hluboké návrh na závěrečný účet obce za rok 2007.

 

1)      Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2007

 

Příjmy

 

 

Schválený rozpočet

 

Upravený rozpočet

 

Skutečnost

Daňové příjmy

1 255 700,--

1 218 200,--

1 186 224,02

Nedaňové příjmy

159 900,--

171 100,--

168 042,47

Kapitálové příjmy

0,--

3 000,--

2 960,--

Přijaté dotace

17 800,--

171 800,--

171 811,--

Příjmy celkem

1 433 400,--

1 564 100,--

1 529 037,4

 

 

Výdaje

 

 

Schválený rozpočet

 

Upravený rozpočet

 

Skutečnost

Běžné výdaje

1 113 500,--

1 076 600,--

1 001 904,03

Kapitálové výdaje

95 000,--

323 800,--

320 282,--

Výdaje celkem

1 208 500,--

1 400 400,--

1 322 186,03

 
Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2007 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.

 
2)      Hospodaření s majetkem

 V roce 2007 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek, závazků a účtů obce  k 31.12.2007.

Zastupitelstvo obce  schválilo na svém 1. zasedání roku 2008, usnesením č. 1/2008 ze dne 7.1. 2008 výsledky inventarizace bez výhrad.

Příloha: Zápis inventarizační komise  k 31.12.2007, Rozvaha ÚSC k 31.12.2007


3)      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Lesní Hluboké za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

 
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007


4)      Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a poskytnuté dotace

 

 

ÚZ

 

 

Účel poskytnuté dotace

 

Poskytnuto

 

Skutečně čerpáno

0221

Rekonstrukce místních komunikací

154 000,--

154 000,--

 
Příloha: Tabulka finančního vyúčtování dotace 2007.


5)      Cizí prostředky - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

 

 

Čerpání úvěru

 

Účel úvěru

 

 

Výše úvěru

 

Roční splátka

(v Kč)

 

Zůstatek

 

Splatnost úvěru

r. 2007

Oprava místních komunikací

700.000,--

102.000,--

487 500,--

 

30.9.2012

 

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 2. června 2008 na adresu obecního úřadu Lesní Hluboké nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 2. června 2008 v 18.00 hod na obecním úřadě.

Z celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Lesním Hlubokém v úředních dnech:            pondělí 16.00 - 18.00 hod                              středa   10.00 - 12.00 hod

 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.

Vyvěšeno dne: 16.5.2008

Sňato dne: 2.6.2008

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 

                                                                                                         Karel Lupínek

                                                                                                         starosta obce