Výpis z Usnesení ZO 2021 č. 7 / 2021
Schůze konaná dne 11. 10 2021:
 
Hosté schůze: - viz prezenční listina
 
Návrh usnesení č. 3/Z7/2021:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021 ze dne 14.9.2021, na základě kterého se příjmy zvyšují o 257.100 Kč, výdaje se zvyšují o 214.300 Kč, zvýšení financování o 42.800 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z7/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z7/2021:
ZO schvaluje úhradu neuznatelných přípojek vlastníků nemovitostí, na jejichž stavbu nebyla podána minim. žádost o vydání kolaudačního souhlasu k 31.12.2021.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z7/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z7/2021:
ZO schvaluje Záměr č. 2/2021 na odprodej části pozemku p. č. 484/33 v šíři cca 1,5m za cenu 200.-Kč/m2.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z7/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z7/2021:
ZO doporučuje zájemcům o organizování jakéhokoliv druhu kultury v obci založení spolků či jiných transparentních forem spolků, které mohou žádat obec o účelový příspěvek, dar či jinou formu podpory.
ZO sděluje záměr podpory činnosti různých spolků v obci, jejichž činnost bude zaměřena zejména na kulturní či jiné aktivity pro občany naší obce nebo zde bydlící občany. Každý spolek či jiné transparentní uskupení může žádat obec o účelový příspěvek, dar…, a to na základě položkového rozpočtu jednotlivých akcí s tím, že po ukončení akce budou prostředky vyúčtovány, přičemž obec bude mít možnost kontroly nahlédnutím do účetní evidence, příp. kontrolou dodaných dokladů o využití finančních prostředků z rozpočtu obce. ZO upozorňuje, že podpora činnosti kteréhokoliv zájemce o finanční podporu z rozpočtu obce není nároková. Bude-li obec organizovat některé kulturní či jiné aktivity, mohou být nadřazeny aktivitám ostatních spolků či jiných uskupení. Pravidla mohou být dále zpřesněna, upravována podle získaných zkušeností s průběhem kulturních a dalších aktivit v obci, rozhodujícím je vždy ZO.
ZO schvaluje předložené návrhy podpory pro listopad a prosinec 2021, tj. :
  • Mikulášskou nadílku dětem z naší obce ve věku od 2 do 10 let (míněno dosažení věku v daném roce) - hodnota do 100.-Kč/balíček/1dítě,
  • tradiční rozsvícení Vánočního stromu v režii Hlubočanek s malým občerstvením – cena do 5 000.-Kč,
  • besídku vznikajícího dětského spolku Hlubočánek – v ceně do 6 000.-Kč
ZO schvaluje předpokládaný rámcový rozpočet kulturních akcí všech pořadatelů na rok 2022 do částky 100tis. Kč , bude zpřesněno při vytváření rozpočtu pro rok 2022.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z7/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 7/Z7/2021:
ZO schvaluje za rok 2021 vyúčtování nákladů provozovatelům sportovního areálu Azuro na provoz areálu ve výši 67 651 .-Kč a výši nájemného 10 000.-Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z7/2021 bylo schváleno.