Výpis z Usnesení ZO 2021 č. 8 / 2021

Schůze konaná dne 8. 11. 2021: 

Hosté schůze: - viz prezenční listina

Paní X se přihlásila a požádala o možnost pořídit si záznam zasedání ZO. Nikdo nebyl proti.
 
Návrh usnesení č. 3/Z8/2021:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021 ze dne 18.10.2021, na základě kterého se příjmy zvyšují o 41.700 Kč, výdaje se snižují o 145.900 Kč, zvýšení financování o 187.600 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z8/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z8/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 3/2021 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z8/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z8/2021:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku (OZV)
  1. č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  2. č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z8/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z8/2021:
ZO schvaluje odprodej pozemku v souladu se záměrem č. 2/2021 žadatelům, manželům X+Y. Pověřuje starosty dojednáním formalit a podpisem kupní smlouvy se žadateli o odprodej pozemku.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
 
Usnesení č. 6/Z8/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/Z8/2021:
ZO schvaluje aktualizaci Strategického plánu obce.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
 
Usnesení č. 7/Z8/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/Z8/2021:
ZO bere na vědomí následující uzavřené smlouvy:
  1. Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci z IROP mezi naší obcí a firmou RPA.
  2. Příkazní smlouvu na obstarání a dodání projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby mezi naší obcí a firmou RPA.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z8/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/Z8/2021:
ZO bere na vědomí uzavřenou Smlouvu o projektové přípravě „Oprava Místních komunikací Lesní Hluboké“ mezi naší obcí a APC.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z8/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 10/Z8/2021:
ZO ruší Usnesení č. 9/Z2/2021, bod 3, k dodatku ke smlouvě, která nebyla realizována.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z8/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 11/Z8/2021:
ZO neschvaluje podání žaloby na zhotovitele projektu Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké, ve kterém byla zjištěna chyba uložení šachty S49 ve vztahu k výškové výchozí poloze společného výpustního bodu kanalizace domů č.p. 65,66,67,68 pro původní kontrolní vstupní bod do kanalizace na p. č. 518/24. Důvodem je nejistý výsledek příp. soudního projednávání při poměrně vysokých vstupních nákladech obce a možné požadované výši náhrady.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z8/2021 bylo schváleno.
 
NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO, DISKUZE
Před zahájením diskuze seznámil starosta účastníky schůze s pravidly řádného postupu ZO v případě různých požadavků občanů na zařazení a projednání do schůze ZO, které vychází mj. zejména ze zákona o obcích. Byly uvedeny i lhůty pro odpovědi na dopisy zaslané ZO.
Následující diskuze neodráží přesný zápis průběhu diskuze, protože to není možné takto zachytit, jsou zaznamenány tedy podstatné myšlenky, které se mohou výrazově lišit, ale nemění podstatu příspěvku.

1. Pan X - přečetl svůj dopis jako reakci na dopis starosty (ZO), který mu byl zaslán jako odpověď na jeho dopisy.

Starosta i ZO vyjádřilo nesouhlas s některými jeho tvrzeními, trvá na svém vyjádření v odpovědi panu X. Starosta v diskuzi sdělil, že nesouhlasí s vyslovováním nepravd, které poškozují práci ZO. Na současný čtený dopis bude odpovězeno v zákonné lhůtě.
Pro úplnost je přiložen sken korespondence – k dispozici prozatím pouze na obci.

2. Proběhla diskuze k již oznámeným projektům – školka, komunikace, dotace. Starosta zopakoval již uvedené v předchozím textu.

3. Hlubočanky – ZO sdělilo, že návrh akcí na příští rok zařadí do rozpočtu obce. Paní X vznesla dotaz, zda lze některé již ohlášené akce „vypustit“ a místo nich realizovat jiné, ZO nevidí zásadní problém, bude-li dodržena akce za akci.

Diskuze byla vedena k poslednímu bodu „pod čarou“, kde se Hlubočanky dohodly, že žádná z osob jednotlivě nechce pobírat žádnou odměnu za organizaci akcí, ale za organizací akcí Hlubočankami by chtěly ženy odměnu, která nebyla blíže specifikována, za kterou by pak uskutečnily akci pro organizátory akcí Hlubočanek. Na tomto požadavku, ač nebyl zásadní nesouhlas, se ZO prozatím neshodlo a bude řešit průběžně.
V diskuzi se objevila řada různých podpůrných názorů k požadavku na tuto odměnu, kterou většina zúčastněných hostů podporovala. Objevil se mj. názor k diskuzi o tomto bodu, že dnes je „nová doba“ a je to tedy i jinak a tak je vhodné k tomu i přistupovat.
Starosta uvedl, že považuje za nutné zde sdělit, ač není zásadně proti, že dříve zde tyto aktivity probíhaly bez problémů, bez jakýchkoliv odměn, vždy ke spokojenosti všech. Akce realizovali pod záštitou obce nejprve ženy a hasiči, kteří se vždy dohodli a akci bez jakéhokoliv nároku na odměnu vždy ke spokojenosti všech uskutečnili. Později totéž probíhalo pod Hlubočankami s podobnou pomocí ZO a hasičů, o čemž svědčí dosavadní bohatá fotodokumentace z akcí, což potvrdili i přítomní členové SDH, současní členové ZO.