Výpis z Usnesení ZO 2021 č. 9 / 2021

Schůze konaná dne 13. 12. 2021:
Hosté schůze:  - viz prezenční listina 
 
Paní S. se přihlásila a požádala o změnu ověřovatele zápisu, ZO neshledalo důvody ke změně, Požádala o možnost pořídit si záznam zasedání ZO. Nikdo nebyl proti.
 
Návrh usnesení č. 3/Z9/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2022
příjmy:                        11.307.400,-- Kč
výdaje:                        21.911.600,-- Kč, financování – splátka půjčky SFŽP 1.146.000,-- Kč
schodek:                     11.750.200,-- Kč
Oproti návrh rozpočtu došlo k následujícím změnám:

 

Paragraf

Návrh

Rozpočet

Změna

Příjmy

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

800.000

430.000

- 370.000

Výdaje

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

800.000

430.000

- 370.000

Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Závazným ukazatelem je paragraf.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z9/2021:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje střednědobý výhled na dvouleté období 2023-2024. Tento střednědobý výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Pro rok 2023 činí celkové příjmy 10.882.100 Kč, celkové výdaje 9.372.000 Kč, financování – splátka půjčky SFŽP 1.146.000, přebytek hospodaření ve výši 364.100 Kč. Pro rok 2024 činí celkové příjmy 11.107.100 Kč, celkové výdaje 9.693.500 Kč, financování – splátka půjčky SFŽP 1.146.000 Kč, přebytek hospodaření ve výši 267.600 Kč. Obci byla Smlouvou č. 18000491 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnuta půjčka ve výši 11.567.822,69 Kč. Výše roční splátky v letech 2022-2029 činí 1.145.971,48 Kč. Půjčka bude splacena v r. 2030, kdy bude hrazeno 1.145.971,27 Kč.
Oproti návrhu střednědobého výhledu došlo k následujícím změnám pro r. 2023 i 2024

 

Paragraf

Návrh

Rozpočet

Změna

Příjmy

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

800.000

430.000

- 370.000

Výdaje

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

800.000

430.000

- 370.000

 
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z9/2021:
ZO schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z9/2021:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18000491 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Dochází ke změně splátkového kalendáře, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 7/Z9/2021:
ZO bere na vědomí informaci, že v rámci dotačního titulu MMR pro rok 2022 nemá obec nárok na dotaci na opravy místních komunikací z důvodu běžící záruky zhotovitele kanalizace na opravy komunikací. Nedojde-li ke změně, může žádat obec o dotaci na opravu místních komunikací z MMR až v roce 2024.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 8/Z9/2021:
ZO schvaluje pro rok 2022
1. Cenu vodného ve výši 27.-Kč vč. DPH.
2. Cenu stočného ve výši paušálu 1740.-Kč pro EO, 1305.- Kč pro chataře, pro firmy pak 54,54/m3 Kč bez DPH.
Obec si vyhrazuje právo úprav cen během roku.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 9/Z9/2021:
ZO schvaluje pro rok 2022 požadavek o dotaci na provoz obchodu a v souladu s pravidly dotace i spoluúčast obce. V případě přímé žádosti provozovatele o dotaci z fondů MMR poskytne provozovateli potřebnou součinnost.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 10/Z9/2021:
ZO schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 11/Z9/2021:
ZO schvaluje dohodu o členství v JSDH obce Lesní Hluboké pro nového člena pana Ondřeje Blechy.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 12/Z9/2021:
ZO schvaluje od r. 2022 navýšení poskytovaných darů našim spoluobčanům takto:
1.Obdarování Mikulášem pro děti od 2 do 10 let (míněno dosažení věku v daném roce) balíčkem v hodnotě 300 Kč.
2.Obdarování spoluobčanů při dosažení životního jubilea ve výši 1000.-Kč (týká se občanů při dosažení 70, 75, 80 a 85 let a pak každý další rok po dosažení 85. roku věku).
3.Obdarování nově narozených dětí finančním příspěvkem ve výši 5 000.-Kč a knihou v ceně do 500.-Kč.
Tyto dary nejsou nárokové.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 13/Z9/2021:
ZO schvaluje statut Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury (VHI) a plán postupného plnění tohoto fondu vč. využitelnosti prostředků v něm uložených.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 13/Z9/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 14/Z9/2021:
Obec Lesní Hluboké schvaluje realizaci akce „Mateřská škola Lesní Hluboké“ a podání žádosti o dotaci na tuto akci do programu IROP.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 14/Z9/2021 bylo schváleno.