Návrh usnesení č. 3/Z4/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022 ze dne 10.5.2022, na základě kterého se příjmy i výdaje zvyšují o 22.800 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z4/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z4/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK075511/22/ORR ve výši 70.000 Kč na realizaci akce: "Podpora prodejny smíšeného  zboží v obci Lesní Hluboké" na základě dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022“.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z4/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z4/2022:
ZO neschvaluje podpis pachtovních smluv ve prospěch ZD 9 křížů Domašov, pověřuje starosty jednáním o zvýšení nájmu za propachtované pozemky, výchozí částkou k jednání je dvojnásobek nabízené ceny.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z4/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z4/2022:
ZO bere na vědomí:
 1. Zápis mateřské školy do registru školských zařízení a do obchodního rejstříku.
 2. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Mateřská škola Lesní Hluboké“, kde se stala vítězem firma s nejnižší nabídkou, MSU s.r.o. Brno, IČ 48529303.
ZO schvaluje v souladu se směrnicí obce o veřejných zakázkách, při uplatnění výjimky v čl 8, mj. i s ohledem na časovou tíseň:
 1. Firmu HB Projekt Plus s.r.o., IČ 29235421, jako TDI pro dohled nad realizací stavby Mateřská škola Lesní Hluboké za nabídkovou cenu 1 000.-Kč/hod. bez DPH (bez dopravy).
 2. Návrh  a dodávku vybavení  do mateřské školy obce, v současné době v ceně 470 000.- Kč vč. DPH (částka se může lišit po konečné dodávce vybavení).
 3. Návrh a nákup provozního vybavení ke splnění podmínek stavebního povolení a provozování tohoto školského zařízení – předpokládaná cena 270 tis. Kč vč. DPH.
 4. Smlouvu s dodavatelem atypických prvků vybavení mateřské školy, firmou Michal Bouda, IČ 06560288,  na částku 146 900.-Kč vč. DPH.
 5. Nákup PC vybavení v sestavě 1x PC, tiskárna vč. kopírky a skenereu, cena cca 40 tis. Kč bez DPH.
 6. Nákup myčky – cena cca 50 tis. Kč bez DPH, pračky se sušičkou – cena cca 15 tis. Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z4/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 7/Z4/2022:
ZO schvaluje smlouvu na dodávku díla „Mateřská škola Lesní Hluboké“ v ceně 11 128 399,09Kč s DPH 21%, uzavřenou mezi obcí a vítězem výběrového řízení, firmou MSU s.r.o., IČ 48529303, Jižní nám. 7/7, Brno.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z4/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 8/Z4/2022:
ZO schvaluje:
 1. Smlouvu na organizaci výběrového řízení na dodávku stavby „Místní komunikace Lesní Hluboké – Etapa I“ firmou SMS-služby s.r.o., IČ 06784771, Praha, v souladu se sazebníkem prací dodavatele, na částku 30 000.-Kč bez DPH, v případě opakování pak navýšení této částky v souladu s uvedeným dokumentem.
 2. Smlouvu s dodavatelem stavby „Místní komunikace Lesní Hluboké – Etapa I.“, který vzejde jako vítěz výběrového řízení na dodávku stavby.
 3. Dozorování stavby TDI za nabídkovou cenu 1 000.-Kč/hod. (bez dopravy) při předpokládaném minim. dozoru na místě 1 hod. týdně, dále i organizaci kontrolních dnů spolu s vypracováním závěrečné zprávy.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z4/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 9/Z4/2022:
V souladu se směrnicí obce na veřejné zakázky, s uplatněním výjimky v čl. 8, ZO schvaluje:
 1. Výběr uchazeče o realizaci rekonstrukce vybraných dílčích úseků místních komunikací, firmu Grande Solution s.r.o., , IČ 01767526 s nabídkovou cenou 1 960 324.-Kč vč. DPH.
 2. Smlouvu s firmou Grande Solution s.r.o., IČ 01767526, na rekonstrukci ménězátěžových cest del bodu 1, méně/více práce budou zohledněny při vlastním provádění díla.
 3. TDI na rekonstrukci ménězátěžových cest za nabídkovou cenu 1 000.-Kč/hod. (bez dopravy) při předpokládaném minim. dozoru na místě 2 hod. týdně, dále i organizaci kontrolních dnů spolu s vypracováním závěrečné zprávy.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z4/2022 bylo schváleno.
 
1.      ZMĚNA Č. 1 ÚP LESNÍ HLUBOKÉ
Předkládá: Ing. Vladimír Ryšánek – starostka obce
Zpracovala: Ing. Martina Miklendová – oprávněná osoba pořizovatele
Přílohy:          
 1. Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Lesní Hluboké včetně odůvodnění
Důvodová zpráva
Změna č. 1 Územního plánu Lesní Hluboké (dále jen „Změna č. 1“) byla pořizována v souladu s ust. § 55a stavebního zákona na návrh obce Lesní Hluboké, z vlastního podnětu, v souladu s § 44 písm. a) stavebního zákona.
Pořizovatelem Změny č. 1 je Obecní úřad Lesní Hluboké, který dle § 24 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění (dále jen „
stavební zákon“), zajišťuje výkon územně plánovací činnosti na základě smlouvy s fyzickou osobou Ing. Martinou Miklendovou, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů dle § 24 stavebního zákona.
Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 v rozsahu zadání změny, byly součástí zprávy o uplatňování územního plánu, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 8. 4. 2019.
Zpracovatelem Změny č. 1 je Atelier Urbi s.r.o. 
Změna č. 1 byla pořizována zkráceným postupem a konaly se dvě veřejná projednání. Pořizovatel nyní dokončil poslední etapy při pořizování Změny č. 1 a přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a konstatuje, že neshledal žádný rozpor, který by vydání Změny č. 1 bránil.
Po splnění všech zákonných povinností pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání Změny č. 1 s jeho odůvodněním ve formě opatření obecné povahy včetně zpracovaného návrhu rozhodnutí o námitkách, které pořizovatel obdržel v průběhu projednání viz. kapitola II.15. odůvodnění změny.
Právní posouzení
Návrh se předkládá na základě § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. V tomto případě je tímto zvláštním právním předpisem zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh se předkládá na základě § 54 odst. 2 stavebního zákona, který upravuje vydání územního plánu zastupitelstvem obce, a na základě § 55a odst. 2 stavebního zákona, podle něhož zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu z vlastního podnětu nebo na návrh, a v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, podle něhož zastupitelstvo obce vydává v samostatné působnosti územní plán.
Návrh se předkládá v souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona, podle něhož se územní plán, resp. rovněž jeho změna, vydává formou opatření obecné povahy podle zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
Návrh usnesení č. 10/Z4/2022:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké:
I. s ch v a l u j e
návrh rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění ve znění obsaženém v kapitole II. 15. odůvodnění změny č. 1 
II. v y d á v á
po ověření, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Lesní Hluboké není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, s územně plánovací dokumentací vydanou Jihomoravským krajem – Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění pozdějších Aktualizací č. 1 a 2, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c), ust. § 54 a § 55 a za použití § 43 odst. 4 a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na základě § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Lesní Hluboké jako opatření obecné povahy č. 1/2022.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z4/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 11/Z4/2022:
ZO schválilo v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění, pět členů zastupitelstva pro volby do ZO  Lesní Hluboké pro volební období r. 2022 – 2026.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z4/2022 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 12/Z4/2022:
ZO schvaluje provedení a úhradu servisních zásahů na vodní nádrži takto:
 1. Opravu vysavače nečistot – předpoklad 18 471.-Kč s DPH
 2. Opravu závady na filtrech vč. výměny filtračního písku
-  Nákup filtračního písku v ceně 17 321.-Kč vč. DPH
-  Výměna filtračního písku a oprava poškozených částí filtrů (cenu bude možné určit až po zjištění rozsahu škody), předpokládaný rozsah prací cca 15-20  tis. Kč bez DPH, přesně bude stanoveno po konečném vyúčtování                                                                                                       
 
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z4/2022 bylo schváleno.