Dobrý den, 

rádi bychom vás informovali o probíhajícíh podstatných projektech obce, k nimž se řadí mj. zejména tyto: opravy části místních komunikací a výstavba mateřské školy.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Proběhla  2 výběrová řízení, na komunkace zpracovala projekt firma APC Silnice s.r.o., obdrželi jsme kladné vyjádření odboru dopravy při MěÚ Rosice po ohlášení stavby. Podrobné informace jsou na profilu zadavatele.

1. Oprava místních komunikací Nad Rybníčkem I+II - Etapa 1

Jedná se o komunikace v lokalitě Nad Rybníčkem I a II, kdy ZO přistoupilo na realizaci před vypršením záruční lhůty zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké", kdy vyhovělo nespokojeným občanům této lokality se stavem komunikací po kanalizaci (žádost těchto občanů je k nahlédnutí na našem úřadě). Je třeba uvést, že obec nemůže na tuto akci čerpat dotace z důvodu neuplynutí 3 leté doby záruky držené zhotovitelem kanalizace.

Ve výběrovém řízení zvítězila ze 3 nabídek uchazečů o zakázku firma Eurovia CS, a.s., s nabídkovou cenou 5 821 063,35 Kč bez DPH

Nyní běží povinná klidová 2 týdenní doba pro možné odvolání účastníků výběrového řízení, pak bude vítěz výběrového řízení vyzván k podpisu smlouvy. první jednání již proběhla na místě samém, zpřesnění proběhne v týdnu od 15.8.2022.

Realizace by měla proběhnout v bezproblémovém případě cca do 10ti týdnů od zahájení stavby.

Aktuálně byly provedeny přípravné práce zatrubněním příkopu, které jednak zabrání "ujíždění" komunikace do příkopu, dále tím dojde k naplnění ujednání zastupitelstva zhruba před rokem a požadavku stavebního úřadu, aby nebyl příkop pouze zavezen, všichni stavbníci RD proto zatrubnili svoje nájezdy na pozemky či k domům. Na soukromých pozemcích si tyto záležitosti hradí většinově vlastníci pozemků, obec bude přispívat částečně, i jí se týkají uvedené problémy s komunikací.

Součástí oprav komunikace bude i její odvodnění v rámci možností, které daný terén umožňuje.

Při prvním jednání zhotovitel (pokud nedopadne ještě jinak) podotkl, že bude třeba některé svépomocné stavby zasahující do komunikace rozebrat, aby komunikace mohla být řádně opravena. 

Pozn: Současně s touto stavbou by, po dohodě firmy CETIN se zhotovitelem stavby, měly začít i přípravné práce k realizaci rychlého internetu v těchto lokalitách - je věcí jednání těchto firem.

2. Oprava dílčích úseků místních komunikací

Jedná se o komunikace k teré jsou označovány jako "ménězátěžové", jiným, ale postačujícím způsobem provedení tak obec ušetří cca 30% financí, které by musela vynaložit při opravě způsobem ad 1 výše. Tato dílčí oprava je přípravou pro finální dokončení oprav komunikací v obci i ve staré zástavbě. 

Je třeba uvést, že zejména komunikace pod Zámkem byla problematická, zdlouhavá, několik firem odmítlo nabídku realizace z důvodu našeho požadavku na záruku 36 měsíců.

V souladu s usnesením ZO byl k realizaci vybrána z nabídek firma Grande solution s.r.o. s nabídkovou cenou 1 620 103.-Kč bez DPH, což byla opět nejnižší nabídková cena. Fakturace proběhne podle skutečně provedných prací.

Realizace bude probíhat na těchto úsecích: pod Zámkem k čerpací stanici, k hřišti, k trafostanici za otočkou autobusů a k RD č.p. 12 (Jelínkovi-Novotní), součástí budou i velmi krátké navazující napojení na stávající komunikace. Termín dokončení srpen 2022.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Ve výběrovém řízení zvítězila firma MSU s.r.o. Brno s nejnižší nabídkovou cenou 9 197 024 Kč bez DPH. 

Bylo předáno staveniště, v 2. půli srpna firma zahájí realizaci výstavbou základové desky a přípojek, na ni pak v půli září bude stavět hrubou stavbu a pokračovat následnými pracemi na dokončení celé stavby, hotovo by mělo být v únoru 2023.

Obec má zajištěno finacování, v současné době probíhají jednání o dotacích EU.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta