Dobrý den, 

rádi bychom vás informovali o probíhajících podstatných projektech obce, k nimž se řadí mj. zejména tyto: opravy části místních komunikací, výstavba mateřské školy a pokládka a zapojení optického kabelu pro rychlý internet do domů.

Aktualizace:

Stav k 11.1.2023

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA

- dnešní kontrolní den potvrdil dodržování harmonogramu výstavby - podlahy jsou hotové, v objektu se topí, sádrokartonáři dokončují vnitřní zateplení, pracuje se na realizaci "zimní zahrady" a biopergoly atd.
- termín dokončení se může zdržet kvůli počasí při venkovní konečné úpravě fasády

2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE NRI+II

- jak již bylo uvedeno, DPS k realizaci stavby je připravena, po schválení ZO bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby 
- pro zájemce doplňujeme k nahlédnutí některé dokumenty:

3. RYCHLÝ INTERNET - OPTICKÝ KABEL 

- dokončeno uložení pouze v nové lokalitě, nikoliv však připojení do domů
- práce budou pokračovat podél komunikace k Zámečku - přislíbeno dokončení na přelomu února/března (čeká se na uzavření smlouvy o provádění prací na pozemku soukromých vlastníků - mezi firmou Cetin a vlastníky pozemku)
- napojení a zprovoznění do domů by mělo být dle sdělení hotovo do kobnce března (podle počasí a dalších okolností)
11.1.2023, starosta
 
 
Stav k 30-11-2022
 
1. MATEŘSKÁ ŠKOLKA
 
- stavba běží podle plánu
- probíhají dokončovací práce
 
stav k 26-09-2022
- stavba běží prozatím dle plánu, žádné závažnější problémy nejsou
- základová deska je připravena, čeká se na panely ke smontování školky, probíhají další práce
 
- základy jsou připraveny k vybetonování základové desky, pravděpodobně v týdnu 12.-20.9., výroba panelů běží
- zhotovitel vyměřil stavbu, práce mohou začít, základová deska by měla být hotova cca do 20.9., pak by firma měla dovézt panely ke smontování celé školky, následovat budou další práce k dokončení stavby a předání do užívání (únor 2023)
- v kulturním sále, náhradních prostorech pro provoz školky, probíhají poslední drobné  návozy materiálu a vybavení, postupná montáž, aby 1.9. mohly děti nastoupit do školky 
- děkujeme všem zaměstnankyním mateřské školy, zejména pak paní ředitelce s manželem, za odvedenou práci

2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE NRI, II + RYCHLÝ INTERNET

Místní komunikace NRI+II

- Cetin stále neukončil pokládání optického kabelu, překopy byly provedeny nekvalitně, některé položené úseky musí být znovu otevřeny a provedeny zniovu dle projektu - informace ze včerejška - práce budou pokračovat ještě v prosinci letošního roku

- do rozpočtu byla zařazena položka na opravu komunikací NR I+II, předpokládáme schválení na schůzi ZO, na akci nemůžeme čerpat dotaci z důvodu běžící 3 leté záruky stavby kanalizace (to ovšem nezanmená, kdybychom žádali, že ji na 100% obdržíme, to jen na okraj)

- bude pak vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpokl. investice 9 mil. Kč

stav k 26-09-2022: 

 - v souvislosti s aktuálním děním na stavbě došlo k dnešnímu dni, tedy k 26.9., prozatím k následujícím návrhům:

  • CETIN zahájil práce na pokládání páteřního optického kabelu a realizaci přípojek k jednotlivým rodinným domům
  • dle vyjádření firmy a postupu prací, které můžete vidět na místě samém, je jasné, že práce budou trvat déle než firma CETIN očekávala (k překotnému vývoji došlo v jejich jednání, kdy 17.9. oznámili, že nebudou tyto práce realizovat, proto jsme museli urychleně přes minulý víkend jednat a pokusit se toto rozhodnutí zvrátit, což se nám podařilo a práce byly zahájeny); Pozn.: CETIN měl původně dle dohody práce provést mnohem dříve, měly být hotovy do 06/2022, což bohužel ani po urgencích nesplnili)
  • na to jsme ale museli reagovat my jako obec, TDI, firma zastřešující smluvně zakázku z pohledu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a zejména zhotovitel; výsledky jednání jsou popsány zhruba dále, jednání ještě probíhají, nejsou k dnešnímu dni tedy ještě uzavřena
  • takže vzhledem k uvedenému výše zhotovitel oprav komunikace sdělil, že musí počkat na ukončení práce firmou CETIN, nelze v lokalitě společně působit, což ale způsobuje, že objektivně viděno, nebude schopen zajistit, aby stavba byla dokončena řádně v termínu a to s sebou nese řadu faktorů:  odporuje to podmínkám uzavřené smlouvy (dokončení do 10ti týdnů od předání staveniště), podmínkám výběrového řízení a zákonu o veřejných zakázkách (ZVZ);
  • k tomu, dle nových podmínek provozovatelů sítí v lokalitě, a to zejména CETINu, bylo nutné zapracovat  do DPS - zásadními jsou složení části povrchu komunikace (pojezdová dlažba), oprava dešťové kanalizace "Za Humny", s tím související úprava trasy komunikace, která je nepoužitelná v tomto stavu (k požadavku Cetinu na uložení optiky pozn. - současný optický kabel je cca 25 let po řádné kolaudaci v komunikaci, což dnes údajně vadí - přeložit nelze, není kam a navíc je finančně neúměrně náročné)
  • z výše uvedených důvodů, respektováním všech nových požadavků, aktuálnímu postupu prací na "rychlém internetu", bychom nebyli schopni dodržet ZVZ - vysoutěžená cena vs. vícepráce+méněpráce (překročení povolených limitů) a objektivní nedodržení podmínek v uzavřené smlouvě se zhotovitelem
  • po projednání výše uvedeného s organizátorem výběrového řízení (s ohledem na ZVZ), při zahrnutí argumentů zhotovitele stavby, jsme i po doporučeních navrhli zrušení výběrového řízení a vypsání nového výběrového řízení; termín vypsání nového výběrového řízení předpokládáme tak, aby práce mohly začít na jaře 2023
  • nyní řešíme podrobnosti pro možné dopady tohoto vývoje s ohledem na dodržení ZVZ
  • v dané chvíli ještě jako starosta  musím doplnit, že nemohu souhlasit  v daných souvislostech se zahájením prací na opravě komunikací a považuji pro obec i všechny občany v dané lokalitě za rozumnější realizovat postup, ke kterému jsem nyní dospěli

stav k 09-09-2022:

- organizace CETIN, EON, RWE si stanovily nové podnmínky pro "překrytí" sítí - nelze udělat asfalt v celé uvažované šíři komunikace, je nutné změnit skladbu, stejně tak po zaměření kanalizace a jejím vyhodnocení k využití odvodu vody je nutné zrekonstruovat i část kanalizace ve straré zástavbě a k tomu bylo nutné tedy udělat změny v DPS, které jsou dokončeny v nepřipomínkované verzi k 9.9., změnila se i cena, kterou bude nutné zpracovat s ohledem na ZVZ - tlačí nás čas z důvodu nutné rozumné teploty k položení asfaltů
- u rychlého internetu má údajně finanční problém zhotovitel CETIN, řešíme, jedná se o informaci z 9.9.
- smlouva s firmou Eurovia CS, která zvítězila ve výběrovém řízení, je podepsána
- komunikace částečně v lokalitě Nad Ryb. II částečně překrývá vedení optického kabelu, zejména v 1.polovině úseku, CETIN požaduje, aby nikde nazasahovala  komunikace nad kabel (od přeložky kabelu ustoupili po jednáních) - k tomu si tedy CETIN vymínil změnu realizace, kdy asfaltová komunikace bude zúžena, podél ní bude vybudována pojezdová část komunikace z dlažby, bude využívána jak k výhybce aut, tak jako pochozí chodník
- byl dojednán TDI a projektant zpracování DPS (v minimaliz. verzi), stavba by měla být zahájena 1.9., přičemž jistopu komplikací bude koordinace další firmy v úseku, a to právě CETINu, který zde bude "narychlo" budovat překopy pro rychlý internet, stejně jako na dolní ulici, starosta bude zajišťovat dodavatele zemních prací, podaří-li se, protože jsme v časové tísni s počasím

3. Místní komunikace ménězátěžové - dokončeno

stav k 26-09-2022

- asfaltování na zmíněných komunikacích níže bylo ukončeno, stavba byla dokončena, předána k užívání, celková cena za provedení prací činí po započtení méněprací a víceprací 1 758 350.-Kč bez DPH
- jedná se o ménězátěžovou účelovou komunikaci pro obsluhu rodinných domů "Pod Zámkem", lze ji tedy využívat vozidly do hmotnosti 3,5t
- dílčí úseky komunikací budou postupně osazeny značkami pro zamezení vjezdu těžké techniky
- chválíme prováděcí firmu za odvedenou práci a přístup ke všem jednáním

 

Stav k 31-08-2022: 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Proběhla  2 výběrová řízení, na komuniace zpracovala projekt firma APC Silnice s.r.o., obdrželi jsme kladné vyjádření odboru dopravy při MěÚ Rosice po ohlášení stavby. Podrobné informace jsou na profilu zadavatele.

1. Oprava místních komunikací Nad Rybníčkem I+II - Etapa 1

Jedná se o komunikace v lokalitě Nad Rybníčkem I a II, kdy ZO přistoupilo na realizaci před vypršením záruční lhůty zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké", kdy vyhovělo nespokojeným občanům této lokality se stavem komunikací po kanalizaci (žádost těchto občanů je k nahlédnutí na našem úřadě). Je třeba uvést, že obec nemůže na tuto akci čerpat dotace z důvodu neuplynutí 3 leté doby záruky držené zhotovitelem kanalizace.
Ve výběrovém řízení zvítězila ze 3 nabídek uchazečů o zakázku firma Eurovia CS, a.s., s nabídkovou cenou 5 821 063,35 Kč bez DPH
Nyní běží povinná klidová 2 týdenní doba pro možné odvolání účastníků výběrového řízení, pak bude vítěz výběrového řízení vyzván k podpisu smlouvy. první jednání již proběhla na místě samém, zpřesnění proběhne v týdnu od 15.8.2022.
Realizace by měla proběhnout v bezproblémovém případě cca do 10ti týdnů od zahájení stavby.
Aktuálně byly provedeny přípravné práce zatrubněním příkopu, které jednak zabrání "ujíždění" komunikace do příkopu, dále tím dojde k naplnění ujednání zastupitelstva zhruba před rokem a požadavku stavebního úřadu, aby nebyl příkop pouze zavezen, všichni stavbníci RD proto zatrubnili svoje nájezdy na pozemky či k domům. Na soukromých pozemcích si tyto záležitosti hradí většinově vlastníci pozemků, obec bude přispívat částečně, i jí se týkají uvedené problémy s komunikací.
Součástí oprav komunikace bude i její odvodnění v rámci možností, které daný terén umožňuje.
Při prvním jednání zhotovitel (pokud nedopadne ještě jinak) podotkl, že bude třeba některé svépomocné stavby zasahující do komunikace rozebrat, aby komunikace mohla být řádně opravena. 
Pozn: Současně s touto stavbou by, po dohodě firmy CETIN se zhotovitelem stavby, měly začít i přípravné práce k realizaci rychlého internetu v těchto lokalitách - je věcí jednání těchto firem.

2. Oprava dílčích úseků místních komunikací

Jedná se o komunikace k teré jsou označovány jako "ménězátěžové", jiným, ale postačujícím způsobem provedení tak obec ušetří cca 30% financí, které by musela vynaložit při opravě způsobem ad 1 výše. Tato dílčí oprava je přípravou pro finální dokončení oprav komunikací v obci i ve staré zástavbě. 
Je třeba uvést, že zejména komunikace pod Zámkem byla problematická, zdlouhavá, několik firem odmítlo nabídku realizace z důvodu našeho požadavku na záruku 36 měsíců.
V souladu s usnesením ZO byl k realizaci vybrána z nabídek firma Grande solution s.r.o. s nabídkovou cenou 1 620 103.-Kč bez DPH, což byla opět nejnižší nabídková cena. Fakturace proběhne podle skutečně provedných prací.
Realizace bude probíhat na těchto úsecích: pod Zámkem k čerpací stanici, k hřišti, k trafostanici za otočkou autobusů a k RD č.p. 12 (Jelínkovi-Novotní), součástí budou i velmi krátké navazující napojení na stávající komunikace. Termín dokončení srpen 2022.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Ve výběrovém řízení zvítězila firma MSU s.r.o. Brno s nejnižší nabídkovou cenou 9 197 024 Kč bez DPH. 
Bylo předáno staveniště, v 2. půli srpna firma zahájí realizaci výstavbou základové desky a přípojek, na ni pak v půli září bude stavět hrubou stavbu a pokračovat následnými pracemi na dokončení celé stavby, hotovo by mělo být v únoru 2023.
Obec má zajištěno finacování, v současné době probíhají jednání o dotacích EU.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta