ZÁPIS

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2010

konaného dne 22. listopadu 2010 v Lesním Hlubokém

 

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké  (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je  přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

Přítomni: Ing.Vladimír Ryšánek, paní Jana Hotárková, paní Mgr. Hanne Langová, pan Josef Hotárek, pan Ing. Martin Zadělák.

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: Paní Petra Šínová a paní Marcela Zaděláková, pan Robert Borkovec

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Josef Hotárek a Ing. Martin Zadělák, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a Ing. Martina Zaděláka.

Hlasování č. 1: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů.

2. Došlá pošta

3. Rozpočtové opatření č.8/2010

4. Jednací řád obce

5. Aktuální body jednání

6. Diskuse

7. Návrh a schválení usnesení

8. Závěr

Hlasování č. 2: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

1. Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení ve věci Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké.

2. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, vydává souhlas se zásahem do významného krajinného prvku les v souvislosti s provedením údržby ochranného pásma vedení VVN/ZVN v katastru naší obce.

3. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí zasílá závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF z p.č. 484/29 v k.ú. LH pro stavitele D. Š., Brno.

4. Město Rosice, odbor rozpočtu a účetnictví, zasílá Návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod MěÚ Rosice – Komunitní plán.

5. Mgr. Jiří Jedlička – člen zastupitelstva Města Červená Řečice, zasílá odpověď ministra kultury k církevním restitucím.

6. Městský úřad Rosice, bezpečnostní rada města Rosice, zasílá Usnesení bezpečnostní rady města Rosice.

7. Kordis JMK, spol. s r.o. Brno, reaguje na opětovnou žádost naší obce týkající se zajíždění autobusové  linky 401 k zastávce Velká Bíteš, škola.

8. Projektování vodohospodářských staveb, s.r.o., Pelhřimov, zasílá Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, na akci „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“.

9. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá Opatření obecné povahy „Změna ochranného pásma vodního zdroje Bílá voda a Bobrava“.

10. LIVE TELECOM a.s., Praha, potvrzuje uzavření Smlouvy o poskytování telefonických služeb, zasílá ceník služeb a Všeobecné podmínky.

11. Ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zasílá informace ke zpracování a způsobu předkládání ročních zpráv a výsledcích finančních kontrol.

12. Mgr. Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra žádá o aktualizaci údajů o naší obci na portálu územních samospráv.

13. Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, oznamuje veřejnou vyhláškou spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání žadatele D. Š., Brno, pro stavební povolení stavby RD na p.č. 484/29 v k.ú. naší obce.

14. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá vyjádření ve věci posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov.

15. Ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zasílá informace k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

16. FORESTER SERVIS, s.r.o., Rybí, zasílá upozornění vlastníka nemovitosti na povinnosti vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s. a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti.

17. Krajský úřad, odbor ekonomický, oznamuje přidělení neinvestiční dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

18. Pan V.K., Brno, žádá o vyjádření obce ke zřízení přípojky plynu ke stavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 455/8, 455/15 a 536/1 v k.ú. LH.

19. Pan S.M., bytem LH, vypovídá smlouvu o nájmu pozemků č.2/2009.

20. Městský úřad Rosice, odbor dopravy, zasílá předávací protokol k ověřené projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby II/602 Domašov most 602-013 přes D1.

21. Obecní úřad Zálesná Zhoř zasílá Oznámení o veřejném projednání posouzeného návrhu změny č. 1 ÚPNSÚ Zálesná  Zhoř.

22. Obecní úřad Javůrek zasílá Oznámení o veřejném projednání posouzeného návrhu změny č. 1 ÚPO Javůrek.

23. Bc. Josef Humpolíček, referent krizového řízení a technické správy, zasílá podkladový list obce – aktualizaci kontaktů při mimořádné události.

Bod č. 3 Rozpočtové opatření č. 8 /2010

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 8/2010, na základě kterého se příjmy navyšují o  5.200 Kč a výdaje navyšují o  25.800 Kč.

Rozpočtové opatření č.8/2010 je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010, na základě kterého se příjmy navyšují o  5.200 Kč a výdaje navyšují o  25.800 Kč.

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 4 Jednací řád obce

Zastupitelstvo obce projednalo Jednací řád obce Lesní Hluboké, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schválilo Jednací řád obce Lesní Hluboké.

Hlasování č. 4: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Aktuální body jednání

1. Výsledky mimořádné inventarizace

Zastupitelstvo obce projednalo výsledky mimořádné inventarizace k 31. 10. 2010. Výsledky této inventarizace budou použity při závěrečné inventarizaci ke konci roku.

Usnesení č.5:

Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad výsledky mimořádné inventarizace k 31. 10. 2010. Výsledky této inventarizace budou použity při konečné inventarizaci ke konci roku.

Hlasování č. 5: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

2. Předání obce nově zvolenému starostovi

Dne 16. 11. 2010 proběhlo v kanceláři OÚ Lesní Hluboké předání funkce starosty obce a hospodaření obce nově zvolenému starostovi. Na základě tohoto jednání byl sepsán Záznam o předání obce Lesní Hluboké nově zvolenému starostovi.

3. Informace k projektu „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“

Dle sdělení pracovnice Městského úřadu Rosice, odboru stavební úřad ing. E. Novotné bylo ukončeno řízení o územním rozhodnutí v této věci a začíná běžet 30 denní lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nyní bude zahájeno řízení pro stavební povolení dle tohoto projektu.

4. Informace k pronájmu sportovního areálu obce

Vzhledem k ukončení činnosti minulého zastupitelstva a předání hospodaření obce stávajícímu zastupitelstvu, došlo k vyúčtování spotřeby elektrické energie a vody v prostoru sportovního areálu obce. Na základě Smlouvy o nájmu sportovního areálu obce ze dne 18. 6. 2010 uzavřené mezi obcí Lesní Hluboké a nájemcem TANGO, zastoupenou panem P K, bytem Lesní Hluboké, byl nájemce čtvrtletně informován o spotřebě elektřiny a aktuální ceně za spotřebovanou energii.

Dle vyúčtování k 31. 10. 2010 činí spotřeba elektřiny 40.850,60 Kč a spotřeba vody 14.130 Kč. Tyto částky byly nájemci fakturovány se splatností k 25. 11. 2010.

Dle informací předsedy Dobrovolného svazku obcí 9křížů pana Tunkra byla stejnému nájemci fakturována částka 9 000.- Kč za spotřebovanou vodu při napouštění vodní nádrže přímo z hydrantu, a to se splatností k 1.10.2010.

5. Návrh zadání ÚP Lesní Hluboké

Dne 12. 11. 2010 došlo v kanceláři OÚ Lesní Hluboké k pracovní schůzce starosty Ing. V. Ryšánka s Arch. V. Šilhavou a Ing. B. Darmovzalovou, na kterém byly upřesněny některé detaily týkající se nového územního plánu naší obce. Problematickým bodem se jeví vymezení nových ploch k bydlení, a to jak díky zpřísněným požadavkům příslušných odborů KÚ JmK. Budeme řešit společně jak na KÚ JmK, tak přímo pak s dotčenými majiteli případných ploch k bydlení.

6. Opakovaná žádost o prodloužení trasy linky 401

Na základě žádosti občanů naší obce a nových skutečností se starosta obce znovu obrátil na KORDIS JMK, s.r.o., s žádostí o prodloužení trasy linky 401, 729401, spoje č. 11. V září minulého roku nám bylo sděleno, že našemu požadavku nemůže být vyhověno s ohledem na problémy, které by vznikly v návaznosti této linky na ostatní spoje. V uplynulých měsících letošního roku však docházelo k mnohem rozsáhlejší objížďce náměstí  a pokud je nám známo, toto prodloužení linky nemělo na návaznost spojů podstatný vliv. Jako další důvod naší opětované žádosti uvádíme fakt, že oproti loňskému roku vzrostl počet dětí z naší obce závislých na přepravě do ZŠ Velká Bíteš na 20 žáků, a vzhledem k množství předškolních dětí v naší obci je reálná perspektiva, že v  následujících letech bude tento počet dále narůstat. Z tohoto důvodu starosta obce požádal KORDIS JMK, s.r.o. o přehodnocení postoje k této naší žádosti. Dopisem ze dne 8. 10. 2010 však tato naše žádost byla opět zamítnuta.

7. Žádost o vyjádření obce ke zřízení přípojky plynu – V. K.

Dne 15. 11. 2010 byla na kancelář OÚ doručena žádost pana V. K, bytem Brno, o vyjádření obce ke zřízení přípojky plynu ke stavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 455/8, 455/15 a 536/1 v k.ú. naší obce, dle přiloženého nákresu.

Usnesení č.6:

Zastupitelstvo obce schvaluje pro stavitele VK, bytem Odrská ul., Brno, napojení přípojky plynu stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 455/8, 455/15 a 536/1 na stávající plynovod dle předložené dokumentace. Terén musí být po ukončení stavby uveden do původního stavu, obci musí být předáno zaměření trasy vedení přípojky.

Hlasování č.6: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

8. Dohoda o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s. a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti.

Dne 16. 11. 2010 byla na podatelnu OÚ doručeno upozornění vlastníka nemovitosti na povinnosti vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a Dohoda o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, s.s. a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti, týkající se vedení 400 kV/označ. V 422 úsek stožáry č. 816 – 817. Jde o pozemek p.č. 554 v k.ú. naší obce, jehoř vlastníkem je Obec Lesní Hluboké. Toto upozornění a dohodu zasílá firma FORESTER SERVIS, s.r.o.. Při kontrole uzavřených dohod bylo zjištěno, že naše obec již dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS a.s. na výše uvedeném pozemku uzavřela dne 18. 1. 2010 a to s firmou HJ, Kočí.  Pan H tuto situaci vysvětluje tím, že není schopen tuto dohodnutou práci stihnout a doporučuje naší obci uzavřít tuto dohodu s firmou FORESTER SERVIS, s.r.o, Rybí 171, 742 65. Obec smlouvu uzavře s tím, že vytěžené dřevo odklidí obec.

Usnesení č.7:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje uzavření Dohody o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s. s firmou Forester Servis s.r.o., Rybí 171, 742 65 a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti, týkající se vedení 400 kV/označ. V 422 úsek stožáry č. 816 – 817 na pozemku p.č. 554 v k.ú. Lesní Hluboké. Vytěžené dřevo nad 10cm v průměru odklidí obec.

Hlasování č.7: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“.

Dne 27. 10. 2010 byl na podatelnu OÚ Lesní Hluboké doručena Projektová dokumentace pro územní řízení akce „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“ s žádostí o vyjádření k této projektové dokumentaci.

Zastupitelstvo obce projednalo tuto žádost, souhlasí s připojením žadatele na obecní vodovod při splnění následujících podmínek žadatelem:

-  Trasa vodovodu povede souběžně s komunikací (nikoliv po celé délce křížem přes komunikaci), překřížení komunikace   vodovodem bude provedeno až v místě před vodárnou, přičemž toto překřížení bude cca v délce 10m.

-  Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena s obcí Lesní Hluboké smlouva na věcné břemeno vedení trasy vodovodu.

-  Obce a dosud připojené organizace budou mít vždy přednostní právo v zásobování vodou

-  Žadatel předá obci  po vydání souhlasu s užíváním stavby zaměření vedení vodovodu.

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje Projektovou dokumentaci pro územní řízení akce „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“při  splnění následujících podmínek žadatelem:

- Trasa vodovodu povede souběžně s komunikací (nikoliv po celé délce křížem přes komunikaci), překřížení komunikace  vodovodem bude provedeno až v místě před vodárnou, přičemž toto překřížení bude cca v délce 10m.

- Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena s obcí Lesní Hluboké smlouva na věcné břemeno vedení trasy vodovodu.

- Obce a dosud připojené organizace budou mít vždy přednostní právo v zásobování vodou

- Žadatel předá obci  po vydání souhlasu s užíváním stavby zaměření vedení vodovodu.

Hlasování č.8: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

10. Oprávnění k nakládání s účtem obce ve vztahu k bance, coby správci účtu obce

Tak jako v minulém ZO, je nutné aktualizovat ve vztahu k bance, coby správci obecního účtu, osoby oprávněné k nakládání s účtem obce:

Starosta navrhl v souladu s dosavadními zvyklostmi doplnit ke starostovi Ing.Vladimíru Ryšánkovi a místostarostce Janě Hotárkové předsedu finančního výboru Ing. Martina Zaděláka jako osoby oprávněné k nakládání s účtem obce ve vztahu k bance, coby správci obecního účtu. Směrodatným na listinném příkazu k úhradě do banky je podpis starosty Ing.Vladimíra Ryšánka, který doplní podpisem jeden z dalších určených členů ZO, tedy paní Jana Hotárková nebo pan Ing.Martin Zadělák. K elektronické obsluze účtu byl navržen a potvrzen starosta obce Ing.Vladimír Ryšánek.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje ve vztahu k bance Ing.Vladimíra Ryšánka,  Janu Hotárkovou a Ing.Martina Zaděláka jako osoby oprávněné k nakládání s účtem obce s tím, že na listinném příkazu k úhradě do banky bude podpis Ing.Vladimíry Ryšánka doplněn podpisem paní Jany Hotárkové nebo pana Ing.Martina Zaděláka. K elektronické obsluze s účtem schvaluje ZO starostu obce Ing.Vladimíra Ryšánka.

Hlasování č.9: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

11. Elektronický podpis

Starosta navrhl zřízení elektron. podpisu starostovi Ing.Vladimíru Ryšánkovi a místostarostce obce Janě Hotárkové.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje zřízení elektronického podpisu starostovi obce Ing.Vladimíru Ryšánkovi a místostarostce obce Janě Hotárkové.

Hlasování č.10: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

12. Vánoční strom

U příležitosti Adventu bude v neděli 28.11.2010 v 17hodin opět slavnostně rozsvícen Vánoční strom na otočce autobusu pod záštitou obce. Starosta navrhl na zajištění akce z obecního rozpočtu finanční prostředky v celkové výši do 2 000.-Kč.

Usnesení č. 11:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje slavnostní rozsvícení Vánočního stromu pod záštitou obce dne 28.11.2010 v 17hodin na otočce u OÚ spolu s uvolněním finanční částky na zajištění akce až do výše 2 000.-Kč.

Hlasování č.11: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

13. Mikulášská nadílka

Starosta navrhl u příležitosti Mikulášské nadílky uvolnění 100.-Kč na dárkový balíček a dítě.

Usnesení č. 12:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké u příležitosti Mikulášské nadílky schvaluje uvolnění 100.-Kč na dárkový balíček a dítě.

Hlasování č.12: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva:

1. Mgr. Langová:

Požaduje minim. 1 den před jednáním ZO zasílání následujících materiálů v elektronické podobě:

-  Důl. obsáhlejší materiály pro jednání ZO

-  Schválený zápis z minulé schůze

-  Program na příští zasedání

Vyřídí starosta: předá informaci paní Šínové k plnění tohoto požadavku.

2. Starosta:

1. Připomenul ZO nutnost předložení návrhu na případnou dotaci na provoz obchodu v naší obci pro rok 2011, když letos činila tato finanční podpora částku 25 000.-Kč.

2. Připomenul ZO nutnost předložení návrhu na pronájem sportovního areálu pro rok 2011, když letos činil nájem za užívání sportovního areálu symbolickou 1.-Kč./měsíc.

3. Na základě návrhu některých občanů dává ke zvážení přípravu a tisk obecního kalendáře se stanovenými datumy obecních akcí pro daný rok.

4. Bylo by možná hodné přehodnotit možnost poskytnutí peněžitého daru nově narozeným občánkům v naší obci. Návrh je 3 000.-Kč.

3. Mgr. Langová:

Bylo by vhodné doplnit kontejnery u OÚ o kontejner na papír.

Odpověděl starosta: o této možnosti jsme již uvažovali, pouze nebylo dosud zrealizováno. Pokusíme se v dohledné době zrealizovat.

4. Mgr. Langová:

Bylo by vhodné vyrobit bezbariérový vstup ke schodkům do budovy OÚ.

Odpověděl starosta: zkusíme projednat s některým z výrobců dřeva - přenosný nájezd.

Bod č.7 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí :

1. Oznámení Městského úřadu Rosice, odboru stavební úřad, o zahájení územního řízení ve věci Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké.

2. Souhlas Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, se zásahem do významného krajinného prvku les v souvislosti s provedením údržby ochranného pásma vedení VVN/ZVN v katastru naší obce.

3. Závazné stanovisko – souhlas Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí  k trvalému odnětí půdy ze ZPF z p.č. 484/29 v k.ú. LH pro stavitele D. Š., Brno.

4. Souhlas Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, se zásahem do významného krajinného prvku les v souvislosti s provedením údržby ochranného pásma vedení VVN/ZVN v katastru naší obce.

5. Návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod MěÚ Rosice – Komunitní plán.

6. Informace Mgr. Jiřího Jedličky – člena zastupitelstva Města Červená Řečice, o odpovědi ministra kultury k církevním restitucím.

7. Usnesení bezpečnostní rady města Rosice.

8. Opatření obecné povahy Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, „Změna ochranného pásma vodního zdroje Bílá voda a Bobrava“.

9. Uzavření  Smlouvy o poskytování telefonických služeb s LIVE TELECOM a.s., Praha, ceník služeb a Všeobecné podmínky.

10.  Informace Ing. Jiří Crhy, ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ke zpracování a způsobu předkládání ročních zpráv a výsledcích finančních kontrol.

11.  Žádost Mgr. Radka Johna, místopředsedy vlády a ministra vnitra o aktualizaci údajů o naší obci na portálu územních samospráv.

12.  Oznámení Městského úřadu Rosice, odboru stavební úřad, o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání žadatele DŠ, Brno, pro stavební povolení stavby RD na p.č. 484/29 v k.ú. naší obce.

13.  Vyjádření Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, ve věci Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov.

14.  Informace Ing. Jiřího Crhy, ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

15.  Informaci Krajského úřadu, odboru ekonomického, o přidělení neinvestiční dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

16.  Výpověď smlouvy o nájmu pozemků č.2/2009 pana SM, bytem LH.

17.  Předávací protokol Městského úřadu Rosice, odboru dopravy, k ověřené projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby II/602 Domašov most 602-013 přes D1.

18.  Oznámení obecního úřadu Zálesná Zhoř o veřejném projednání posouzeného návrhu změny č. 1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř.

19.  Oznámení obecního úřadu Javůrek o veřejném projednání posouzeného návrhu změny č. 1 ÚPO Javůrek.

ZO pověřuje:

Paní P. Šínovou -  spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 8 Závěr

Starosta ukončil v 20:30 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 13.12.2010 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 22. listopadu 2010                          Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek

Schválil: Ing.V.Ryšánek, starosta

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                         Ing. Martin Zadělák

Přílohy zápisu:

-           Rozpočtové opatření č. 8/2010

-           Jednací řád obce

-           Smlouva s firmou Forester Servis s.r.o.

Vyvěšeno: 25.11.2010

Sejmuto: 13.12.2010