ZÁPIS

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2010

konaného dne 13. prosince 2010 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil 13. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké  (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou  přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, paní Jana Hotárková, paní Mgr. Hanne Langová, pan Josef Hotárek

Omluveni: Ing. Martin Zadělák

Neomluveni: -

Hosté:

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Jana Hotárková.

Hlasování č. 1: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2. Došlá pošta

3. Rozpočtové opatření č. 9/2010

4. Rozpočtové provizorium pro rok 2011

5. Příprava rozpočtového výhledu – investice 2012-2013

6. Příkaz starosty k inventarizaci 2010 a sestavení inventarizační komise

7. OZV 2010

8. Informace k nájemnému sportovního areálu obce

9. Informace k příspěvku z rozpočtu obce na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží v budově obecního úřadu

10. Informace k novému ÚP obce

11. Informace k projektu „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“

12. Aktuální body jednání

13. Diskuse

14. Návrh a schválení usnesení

15. Závěr

Hlasování č. 2: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, posílá Územní rozhodnutí – veřejnou vyhlášku na stavbu „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“.

2.      Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, zasílá informace o novelizaci zákona o místních poplatcích.

3.      Ing. J. Crha, ředitel Krajského úřadu JMK Brno, zasílá informace k uzavírání veřejnoprávních smluv.

4.      Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, zasílá Územní souhlas k přípojce plynu ke stavbě pana V. K., bytem, Brno.

5.      Městský úřad Rosice, odbor vnitřní správy, zasílá žádost o sdělení oprávněné osoby ve věci přebírání předmětné sestavy evidence obyvatel s chráněnými údaji.

6.      Pan V. K., bytem Brno, zasílá technickou zprávu k STL plynovodní přípojka +  domovní rozvod plynu ke stavbě domu na pozemku p.č. 455/8 v k.ú. LH.

7.      Pan I. K., bytem LH , předává dokumentaci ke svodu dešťové vody a STL přípojce plynu ke stavbě RD na pozemku p.č. 27/7 v k.ú. LH.

8.      Společnost Aktiv, s.r.o., Opava, žádá o udělení souhlasu s užitím znaku naší obce.

9.      Městský úřad Rosice, sekretariát starosty, zasílá Metodický pokyn a příkaz ministerstva zemědělství ve věci zveřejnění informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků.

10.  JMP Net, s.r.o., Brno, zasílá vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok 2010 a Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 4094.

 

 

Bod č. 3 Rozpočtové opatření č. 9 /2010

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 9/2010, na základě kterého se příjmy navyšují o  164.200 Kč a výdaje navyšují o  44.600 Kč.

Rozpočtové opatření č.9/2010 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2010, na základě kterého se příjmy navyšují o  164.200 Kč a výdaje se navyšují o  44.600 Kč.

Hlasování č. 3: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 4 Rozpočtové provizorium pro rok 2011

Vzhledem k tomu, že v tomto roce nebude schválen rozpočet obce na rok 2011, bude se hospodaření obce v roce 2011 až do schválení rozpočtu řídit pravidly rozpočtového provizoria, tj. dle rozpočtu příjmů a výdajů roku 2010, přičemž musí být zachována plynulost hospodaření obce, plnění smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, musí být zajištěny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, povinnosti obce vyplývajících pro obec z obecně závazných právních předpisů a odvody vratek v rámci finančního vypořádání. Závazným ukazatelem rozpočtového provizoria je paragraf.

Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2011. Pravidly tohoto rozpočtového provizoria se bude obec v roce 2011 řídit až do schválení rozpočtu obce, tj. dle rozpočtu příjmů a výdajů roku 2010, přičemž musí být zachována plynulost hospodaření obce, plnění smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, musí být zajištěny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, povinnosti obce vyplývajících pro obec z obecně závazných právních předpisů a odvody vratek v rámci finančního vypořádání. Závazným ukazatelem rozpočtového provizoria je paragraf.

Hlasování č. 4: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Příprava rozpočtového výhledu – investice 2012-2013

Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo tyto navržené investice, které budou součástí rozpočtového výhledu sestaveného pro období 2012 – 2013 :

- Předpoklad 1 400 000.-Kč - přístavba kulturního sálu / zakoupení rozestavěné budovy

- Předpoklad 1 500 000.-Kč – podpora pro dotaci na kanalizaci a ČOV obce

- Předpoklad  500 000.-Kč – podpora pro dotaci na opravy/rekonstrukce komunikací, chodníků a cyklostezek obce

Usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující hlavní aktivity pro roky 2012-2013:

-   Předpoklad 1 400 000.-Kč …  přístavba kulturního sálu / zakoupení rozestavěné budovy

-   Předpoklad 1 500 000.-Kč …  podpora pro dotaci na kanalizaci a ČOV obce

-   Předpoklad  500 000.-Kč… podpora pro dotaci na opravy/rekonstrukce komunikací, chodníků a cyklostezek obce

Na základě těchto návrhů bude sestaven rozpočtový výhled na období 2012 – 2013, který bude schválen při nejbližším možném termínu.

Hlasování č. 5: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Příkaz starosty k inventarizaci 2010 a sestavení inventarizační komise

Zastupitelstvo obce projednalo příkaz starosty č.2/2010 k provedení inventury majetku, pohledávek a závazků. Při inventuře 2010 budou použity výsledky mimořádné inventarizace, které zastupitelstvo obce schválilo na svém 1. zasedání dne 22.11.2010, usnesením č.5.

Inventura proběhne k 31. 12. 2010.

Složení Inventarizační komise: Jana Hotárková, Ing.Zadělák, Josef Hotárek

Předsedou Inventarizační komise byl jmenován: Jana Hotárková

Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz starosty č. 2/2010 k provedení inventury majetku, pohledávek a závazků. Při inventuře 2010 budou použity výsledky mimořádné inventarizace, které zastupitelstvo obce schválilo na svém 1. zasedání dne 22.11.2010, usnesením č.5.

Inventura proběhne k 31. 12. 2010.

Složení Inventarizační komise: Jana Hotárková, Ing.Zadělák, Josef Hotárek

Předsedou Inventarizační komise byl jmenován: Jana Hotárková

Hlasování č. 6: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 7 OZV 2010

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, dochází k některým zásadním změnám v legislativě upravující Obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků. Z tohoto důvodu je nutné tyto vyhlášky aktualizovat.

Bod č. 8 Informace k nájemnému sportovního areálu obce

Na základě Smlouvy o nájmu sportovního areálu obce uzavřené dne 18.6.2010 mezi obcí Lesní Hluboké a společností Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., zastoupenou panem Pavlem Klempířem, bytem LH 41, má být k 31. 1. 2011 stanoveno dohodou dodatkem k výše uvedené smlouvě nájemné na další období, od 1.5.2011. Provozovatel areálu byl požádán o zaslání svého vyjádření k projednávané problematice do konce minulého týdne, bylo doručeno dnes v noci. Provozovatel navrhuje, aby vše zůstalo jako dosud.

Usnesení č. 7:

Na základě vyjádření provozovatele, diskuze ZO s přihlédnutím k minulým nákladům obce na provoz areálu a skutečnosti, že dle vyúčtování nákladů na spotřebu elektrické energie a vody v letošním roce přesáhly tyto 60.000 Kč, a dále i s ohledem na to, že se jednalo o 1. sezónu provozovatele, ZO schvaluje pro další sezónu, tj. od 1.5. 2011 do 30.4.2012, nájemné ve výši 1.-Kč.

Hlasování č.7: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 9 Informace k příspěvku z rozpočtu obce na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží v budově obecního úřadu

Na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.1.2010 mezi obcí Lesní Hluboké a společností Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., zastoupenou panem PK, bytem LH, byl roční nájem pro rok 2010 sjednán na 3000 Kč s tím, že pronajimatel, tedy obec Lesní Hluboké, má právo navrhnout každoročně změnu ročního nájemného a smluvní strany se pak zavazují o nové výši nájmu jednat. Pro rok 2011 navrhuje zastupitelstvo obce ponechat nájemné za stejných podmínek jako v roce 2010, tj. 3 000.-Kč.

Na základě usnesení č. 11, bod 12., ze zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké konaného dne 9.11.2009,  přispívá obec na provozní náklady obchodu z důvodu jeho udržení, a to až do výše 25 000.-Kč ročně s tím, že výši příspěvku na každý rok schválí zastupitelstvo obce koncem předchozího roku.

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce Lesní hluboké schvaluje pro rok 2011 nájemné prodejny potravin a smíšeného zboží v budově obecního úřadu ve výši 3 000.-Kč roku 2010 se splatností k 5.12.2011.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké dále schvaluje příspěvek z rozpočtu obce na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží v budově obecního úřadu v roce 2011 ve výši 25 000.-Kč.

Hlasování č.8: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 10 Informace k novému ÚP obce Lesní Hluboké

Začátkem prosince byly, v souvislosti s novým územním plánem obce, který by měl mj. vymezit nové možné plochy pro výstavbu rodinných domů, obesláni vlastnící pozemků p.k. 90, 93, 484, 487, 527, 533, 534 a 535 které se jeví jako pozemky vhodné pro tento účel, žádostmi o vyjádření k prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů. Tito vlastníci by se měli k tomuto návrhu vyjádřit do konce tohoto roku.

Bod č. 11 Informace k projektu „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“

V součastné době probíhá příprava Žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu a Žádosti o povolení vypouštění odpadních vod ve spolupráci s firmou GASSLINE, s.r.o., především kompletace dokladové části dokumentace k tomuto projektu, která je nutná jako příloha těchto žádostí. V této době právě probíhá schválení vydání ÚR, připomínky budou zapracovány do podkladů pro další povolení výstavby kanalizace a ČOV obce.

Bod č. 12 Aktuální body jednání

1. Smlouva na údržbu obecních komunikací v zimním období

Dne 12. 11. 2010 byla uzavřena smlouva na dodávku prací „Údržba komunikací obce Lesní Hluboké v zimním období 2010/2011“ s panem JH, bytem Lesní Hluboké, za obdobných podmínek jako v minulých letech, tedy 500.-Kč vč. DPH za 1 hodinu rozhrnování sněhu. Smlouva na údržbu obecních komunikací v zimním období je přílohou tohoto zápisu. Součástí smlouvy je i nákres rozhrnovaných komunikací. Má-li někdo z občanů o rozhrnutí ploch ve svém zájmovém okruhu, může se dohodnout přímo s panem JH nebo se starostou obce, který zařídí potřebnou dohodu za stejných podmínek jako má nyní obec.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje smlouvu na dodávku prací „Údržba komunikací obce Lesní Hluboké v zimním období 2010/2011“ s panem JH, bytem Lesní Hluboké, za obdobných podmínek jako v minulých letech a částku 500.-Kč vč. DPH za 1 hodinu rozhrnování sněhu.

Hlasování č.9: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

2. Určené zapisovatele stavu spotřebované vody v domácnostech pro přípravu podkladů k vyúčtování vodného.

Projedná starosta.

3. Peněžní dar nově narozeným dětem v naší obci

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání návrh starosty obce o peněžním daru rodičům dětí s trvalým pobytem v naší obci, narozených po 13.12.2010, jako příspěvek novému občánkovi naší obce a to ve výši 2000.-Kč na dítě. Tento příspěvek bude rodičům obce vyplacen po registraci rodného čísla dítěte v evidenci obyvatel, na základě změnového hlášení Městského úřadu Rosice.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje na svém zasedání  peněžní dar ve výši 2 000.-Kč pro narozené dítě počínaje datem 1.1. 2011 za podmínky jeho trvalého bydliště v naší obci, tedy po registraci rodného čísla dítěte v evidenci obyvatel, na základě změnového hlášení Městského úřadu Rosice. Peněžní dar bude vyplacen rodičům.

Hlasování č.10: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

4. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 4094

Dne 13. 12. 2010 došlo na podatelnu obecního úřadu vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení za rok 2010 a na základě tohoto Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 4094. Částka za nájem se tak, v souladu s přílohou č. 1 smlouvy mění s účinností od 1. 1. 2010 na 85.026,-- Kč ročně. Tuto částku bude obec fakturovat společnosti JMP Net, s.r.o. v následujících dnech.

Usnesení č. 11:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 4094. Částka za nájem se tak v souladu s přílohou č. 1 smlouvy mění s účinností od 1. 1. 2010 na 85.026,-- Kč ročně.

Hlasování č.11: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 13  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č.14 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí :

1.      Územní rozhodnutí – veřejnou vyhlášku na stavbu „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ od Městského úřadu Rosice.

2.      Informace Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, o novelizaci zákona o místních poplatcích.

3.      Informace Ing. J. Crhy, ředitele Krajského úřadu JMK Brno,k  uzavírání veřejnoprávních smluv.

4.      Územní souhlas k přípojce plynu ke stavbě pana V. K., Brno  z Městského úřadu Rosice, odboru stavební úřad.

5.      Žádost Městského úřadu Rosice, odbor vnitřní správy, o sdělení oprávněné osoby ve věci přebírání předmětné sestavy evidence obyvatel s chráněnými údaji.

6.      Technickou zprávu pana V. K. bytem, k STL plynovodní přípojka +  domovní rozvod plynu ke stavbě domu na pozemku p.č. 455/8 v k.ú. LH.

7.      Dokumentaci Pana I. K., bytem LH 1,  ke svodu dešťové vody a STL přípojce plynu ke stavbě RD na pozemku p.č. 27/7 v k.ú. LH.

8.      Žádost společnosti Aktiv, s.r.o., Opava, o udělení souhlasu s užitím znaku naší obce.

9.      Metodický pokyn a příkaz ministerstva zemědělství ve věci zveřejnění informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků.

ZO pověřuje:

Paní P. Šínovou -  spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 15 Závěr

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 10.1.2011 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 13. 12. 2010                        Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek

Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                              Jana Hotárková

Přílohy zápisu:

- Rozpočtové opatření č. 9/2010

- Smlouva na údržbu obecních komunikací v zimním období