ZÁPIS

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 10. ledna 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hod. 1. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, paní Jana Hotárková, paní Mgr. Hanne Langová, pan Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni:

Neomluveni: -

Hosté:

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů.

2. Došlá pošta.

3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze.

4. Zpráva finančního výboru obce č.4/2010.

5. Zpráva kontrolního výboru obce č.2/2010.

6. Informace k novému ÚP obce Lesní Hluboké.

7. Aktuální body jednání.

8. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva.

9. Návrh a schválení usnesení.

10. Závěr.

Hlasování č. 2: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

1.  Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní, zasílá výkaz o přestupcích – domácí násilí.

2.  Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní, informuje o změně působnosti finančních úřadů týkající se

     správních  poplatků za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

3.  Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, oznamuje zahájení řízení ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby – přístřešku

     stavitelů F. a H. Brůžičkových, LH 24.

4.  Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, zasílá rozhodnutí veřejnou vyhláškou ve věci rozhodnutí o umístění

     stavby a stavebního povolení stavby RD stavitele D. Š., Brno na pozemku parc.č.484/29 v k.ú. Lesní Hluboké.

5.  VZP ČR informuje o možnosti elektronické komunikace.

6.  Projektování vodohospodářských staveb, s.r.o. Pelhřimov, zasílá Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného

     břemene – napojení vodovodu pro ŘSD Domašov.

7.  Paní M.G., bytem Moravská Třebová, zasílá souhlas s prodejem pozemku p.k. 487.

8.  Městský úřad Rosice, Ing. P. Dvořák, informuje o schválení žádosti o dotaci v rámci nasazování elektronických

     spisových služeb.

9.  EKO-KOM, a.s., Praha zasílá informaci o změnách v sazbách odměn pro obce za třídění odpadů a dotazník

     za rok 2010 o nakládání s komunálním odpadem v obci.

10. Aktiv 95 Opava zasílá nabídku buttonů se znakem obce.

11. Senátor prof. MUDr. J. Žaloudík informuje o provozu regionální senátorské kanceláře v Rosicích.

12. GASlines s.r.o., Žďár nad Sázavou, zasílá žádost o vyjádření k dokumentaci k projektu „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“.

13. Tajemník Městského úřadu Rosice, Ing. R. Drnovský informuje o sběru starých autolékárniček, které by se využily jinak.

14. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní, oznamuje zahájení přezkoumání hospodaření naší

      obce za rok 2010.

15. Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. M. Hašek, zasílá pozvánku na seminář určený nově zvoleným zastupitelům obce.

16. Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., zasílá informace k úhradě faktur za spotřebu energií a návrhy využití kulturního sálu obce.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce

Bod č. 4 Zpráva finančního výboru obce č. 4/2010 

Dne 10. 1. 2010 provedl finanční výbor obce kontrolu hospodaření s finančními prostředky obce za období říjen – prosinec 2010. Zpráva o provedené kontrole tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje zprávu finančního výboru obce č. 4/2010. Nebyly shledány žádné závady.

Hlasování č. 3: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Zpráva kontrolního výboru obce č. 2/2010 

Dne 10. 1. 2010 provedl kontrolní výbor obce kontrolu usnesení ZO v období červenec – prosinec 2010. Zpráva o provedené kontrole tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje zprávu kontrolního výboru obce č. 2/2010. Nebyly shledány žádné závady.

Hlasování č.4: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Informace k novému ÚP obce Lesní Hluboké 

Začátkem prosince byly, v souvislosti s novým územním plánem obce, který by měl mj. vymezit nové možné plochy pro výstavbu rodinných domů, obesláni vlastnící pozemků p.k. 90, 93, 484, 487, 527, 533, 534 a 535, které se jeví jako pozemky vhodné pro tento účel, žádostmi o vyjádření k prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů. Tito vlastníci by se měli k tomuto návrhu vyjádřit do konce tohoto roku. V součastné době probíhá dialog mezi obcí a těmito vlastníky, některým byla lhůta pro vyjádření k prodeji prodloužena do konce ledna 2011. Prozatím se souhlasně se záměrem ÚP vyjádřili 2 vlastníci.

Bod č. 7 Aktuální body jednání

1. Návrhy OZV 2,3,4,5,6/2010

Zastupitelstvo obce na svém mimořádném zasedání dne 23. 12. 2010 projednalo návrhy nových OZV obce lesní Hluboké, které musí vzhledem ke změnám legislativy nahradit  stávajících OZV o místních poplatcích. Poté byly návrhy těchto nových vyhlášek předloženy ke kontrole Odboru kontroly a dozoru obcí MV a po kladném vyjádření tohoto odboru byly zveřejněny na úředních deskách obce. Výše poplatků se nemění.

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Lesní Hluboké a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“.

Dne 3. 1. 2010 byla na podatelnu obecního úřadu doručena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek ve vlastnictví obce Lesní Hluboké v souvislosti s akcí „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov. Zastupitelstvo obce tuto smlouvu projednalo s tím, že požaduje změnu smlouvy na zřízení věcného břemene za úplatu dle Metodiky č.1/2011 o stanovení poplatků za zřízení věcného břemene, která je přílohou č.5 tohoto zápisu.

Usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce schvaluje Metodiku č.1/2011 stanovení poplatků za zřízení věcného břemene na pozemcích dotčených stavbou inženýrských aj. sítí.

Zastupitelstvo obce schvaluje požadavek obce na změnu smlouvy se SSÚD Domašov na zřízení věcného břemene za úplatu dle schválené Metodiky č.1/2011 stanovení poplatků za zřízení věcného břemene, tj. v za částku 40,-Kč/m2 vytýčené plochy věcného břemene.

Hlasování č.5: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

3. Projekt „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“ na CD

Zastupitelstvo obce posoudilo projekt „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“ na CD zaslaný firmou Gaslines, s.r.o. a s jeho zpracováním, tak jak byl předložen, souhlasí za předpokladu, že náležitosti pro následné podání žádosti o dotace z EÚ budou dopracovány.  Firma Gaslines bude tímto vyjádřením obeslána po tomto zasedání.

Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje projekt kanalizace a ČOV zpracovaný firmou Gaslines s tím, že případné nedostatky budou dopracovány.

Hlasování č.6: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

4. Úhrada svozu kontejnerů na komunální odpad v prostoru sportovního areálu obce

Celkové náklady na svoz 3 ks kontejnerů na komunální odpad za období duben až září 2010 činí 3.218 Kč. Smlouva na pronájem sportovního areálu obce byla uzavřena dne 18. 6. 2010 a nájemce by se měl na základě této smlouvy podílet na nákladech za svoz komunálního odpadu a to poměrnou částí za 104 dny, což činí cca 1800 Kč. Zastupitelstvo obce se rozhodlo uhradit celou částku za svoz odpadu, neboť nádoby sloužily pro potřeby akcí pořádané obcí. Pro příští rok bude nájemce SA vyzván, aby dořešil svoz odpadu ze SA na své náklady přímo se svozovou firmou.

Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje úhradu svozu odpadů komunálního odpadu ze sportovního areálu z rozpočtu obce z důvodu, že nádoby sloužily obecním účelům.

Hlasování č. 7: pro 4  – proti 0  – zdržel se 1

5. Provoz kulturního sálu obce

Z důvodu zvýšeného zájmu občanů o využívání kulturního sálu projednalo zastupitelstvo obce Provozní řád č.1/2011 kulturního sálu obce dle návrhu starosty, včetně Poplatků č.1/2011 za jeho využívání jak občany s trvalým pobytem v obci, tak i dalšími zájemci. Zmíněné materiály jsou přílohou tohoto zápisu. Při dlouhodobějším pronájmu může být stanovena cena dohodou. Provozní řád č.1/2011 kulturního sálu vč. poplatků č.1/2011 za jeho užívání je přílohou č.4 tohoto zápisu.

Žádost o povolení využívání pozemku byla zaslána mailem vlastníkům nemovitosti – pozemku, který je využíván obcí pro vstup do kulturního sálu. Odpověď prozatím nepřišla.

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád č.1/2011 kulturního sálu spolu s Poplatky č.1/2011 za jeho využívání.

Hlasování č.8: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

6. Kalendář kulturních akcí obce 2011

Zastupitelstvo obce projednalo kalendář kulturních akcí obce Lesní Hluboké 2011, navržený kulturní komisí obce. Jedná se o návrh, který může být dále doplněn, sjednocený návrh by měl pak být součástí vydání kalendáře obce.

7. Věcné dary jubilantům

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání rozhodlo zachovat tradiční věcné dary pro občany naší obce u příležitostí kulatých živ. jubileí. Tak jako v předchozích letech obdrží občan u příležitosti tzv. „kulatin“, počínaje věkovou hranicí 50let včetně, věcný dar v hodnotě do 500 Kč.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce schvaluje věcné dary v hodnotě do 500 Kč všem občanům naší obce u příležitosti jejich tzv. „kulatin“, počínaje věkovou hranicí 50 let včetně.

Hlasování č.9: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

8. Zapůjčování obecního majetku občanům s trvalým pobytem v obci, chatařům a chalupářům z naší obce

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání rozhodlo vydat seznam poplatků č. 2/2011 za zapůjčení obecního majetku občanům s trvalým pobytem v obci, chatařům a chalupářům z naší obce. Zapůjčený materiál musí být vrácen ve stavu, v jakém byl zapůjčen, příp. závady budou odstraněny na náklady toho, komu byl majetek zapůjčen.

O poplatku za případné zapůjčení jiného, zde nespecifikovaného majetku obce, rozhodne starosta.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo obce schvaluje sazebník poplatků č.2/2011 za zapůjčení obecního majetku, který je přílohou č. 6 tohoto zápisu. 

O poplatku za případné zapůjčení jiného, zde nespecifikovaného majetku obce, rozhodne starosta, v komplikovanějších případech pak ZO.

Hlasování č.10: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

9. Tříkrálová  sbírka

V termínu od 1. do  14. ledna proběhl, pod záštitou Oblastní charity Rajhrad, jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky. V naší obci chodili koledníci z řad místních dobrovolníků v neděli 9. ledna. Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činil celkem 5 520.- Kč. Zastupitelstvo obce děkuje,  jménem farnosti Domašov, všem dárcům za jejich příspěvky.

10. Tango Havl. Brod, v.o.s. – návrh na využití sálu, zdůvodnění zpoždění plateb faktur za provoz SA a obchodu

Záměr je dobrý, ale vzhledem ke stavu možnosti využití kulturního sálu – přístup, neexistující sociální zařízení, apod. nelze v tomto objektu v současné době žádné akce pořádat.

11. Účetní změna – pozemek 484/30

Zastupitelstvo obce projednalo účetní doklad – převedení částky 200.000 Kč z krátkodobých závazků na závazky dlouhodobé. Tato částka je závazek obce vůči panu R. Č., bytem Popůvky, který je však již delší dobu nezvěstný.

Usnesení č. 11:

Zastupitelstvo obce schválilo účetní doklad – převedení částky 200.000 Kč z krátkodobých závazků na závazky dlouhodobé.

Hlasování č.11: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 8  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

1.      Mgr.Langová: Dotaz, zda by bylo možné rozesílat rozhlasové a jiné zprávy formo SMS zpráv.

Starosta: Zvažovali jsme dříve tyto možnosti, byly 2, jedna přihlásit se do centrální evidence žadatelů o zasílání SMS zpráv, druhou možností pak klasické hromadné rozesílání zpráv – obě možnosti nebyly realizovány po zvážení především z důvodu malého počtu zájemců (kolem 5) a finančních nároků na takovou službu a dále i z důvodu, že ne všichni mají k dospozici mobilníé  telefon a stejně tedy tato služba nepokryje všechny občany.

Bod č. 9 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí :

1.   Výkaz Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru správního, o přestupcích –domácí násilí.

2.   Informace Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru správního, o změně působnosti finančních úřadů

      týkající se správních poplatků za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

3.   Oznámení Městského úřadu Rosice, odboru stavební úřad, o zahájení řízení ve věci žádosti o dodatečné povolení

      stavby – přístřešku stavitelů F. a H. Brůžičkových, LH 24.

4.   Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odboru stavební úřad, veřejnou vyhláškou ve věci rozhodnutí o umístění

      stavby a stavebního povolení stavby RD stavitele D. Ševčíka, Brno na pozemku parc.č.484/29 v k.ú. Lesní Hluboké.

5.   Informace VZP ČR o možnosti elektronické komunikace.

6.   Souhlas paní Magdaleny Galuškové, bytem Moravská třebová, s prodejem pozemku p.k. 487.

7.   Informace Městského úřadu Rosice, Ing. P. Dvořáka, o schválení žádosti o dotaci v rámci nasazování

      elektronických spisových služeb.

8.   Informace firmy EKO-KOM, a.s., Praha o změnách v sazbách odměn pro obce za třídění odpadů a dotazník

      za rok 2010 o nakládání s komunálním odpadem v obci.

9.   Informaci senátora prof. MUDr. J. Žaloudíka o provozu regionální senátorské kanceláře v Rosicích.

10. Oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního o přezkumu hospodaření

      naší obce za rok 2010.

ZO pověřuje:

Paní P. Šínovou -  spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 10 Závěr

Starosta ukončil v 20.20 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 14.2.2011 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  10. 1. 2011

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

Přílohy zápisu:

-          Zpráva finančního výboru obce č. 4/2010

-          Zpráva kontrolního výboru obce č. 2/2010

-          Provozní řád č.1/2011 kulturního sálu vč. poplatků č.1/2011 za jeho užívání

-          Metodika č. 1/2011 - poplatky za zřízení věcného břemene

-          Poplatky č.2/2011 za zapůjčení obecního majetku