O Z N Á M E N Í

o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Obec Lesní Hluboké podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j e

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen “katastrální úřad“) č.j. OO-8/2011-703, že v katastrálním území Lesní Hluboké obce Lesní Hluboké bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (dále jen „obnova katastrálního operátu“). Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:

1)  Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (§ 14 katastrálního zákona).

2)  Při obnově katastrálního operátu se

a)  doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového katastru (§ 13 katastrálního zákona); přitom se tyto parcely zpravidla označují novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel,

b)  v souboru popisných informací při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl mezi dosud evidovanou výměrou a výměrou určenou z grafického počítačového souboru překračující mezní odchylku stanovenou v bodu 14.9 přílohy katastrální vyhlášky, v ostatních případech se zavedou výměry určené z grafického počítačového souboru digitalizované katastrální mapy; výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 20 katastrálního zákona).

3)  Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí (§ 16 odst. 1 katastrálního zákona).

4)  Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovitostí (§ 16 odst. 2 katastrálního zákona).

5)  Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona).

6)  Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).

7)  Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).

8)  Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

 Podpis a razítko :

 Oznámení vyvěšeno dne: 20.1.2011                                             Oznámení sňato dne: