O Z N Á M E N Í

o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Obec Lesní Hluboké podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov(dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-8/2011-703, že v katastrálním území Lesní Hluboké obce Lesní Hluboké bude dne 1. 4. 2011 zahájena částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31. 8. 2011.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 10 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné po předchozí telefonické dohodě vždy v pracovních dnech od 8.00hod. na Katastrálním pracovišti Brno-venkov,Úzká 6, Brno.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen“oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.

Podpis a razítko :

Oznámení vyvěšeno dne: 20.1 2011                                                                Oznámení sňato dne:

Za správnost vyhotovení: Marcela Dytrychová