Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké se na svém zasedání dne 23.12.2010 Usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1)  Obec Lesní Hluboké touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)  Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

(1)  Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

(2)  Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

Čl. 3 Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5 Ohlašovací povinnost

(1)   Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 15 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)  V ohlášení poplatník uvede[4]

     a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; 

           právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

     b)  čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí

          s podnikatelskou činností poplatníka,

      c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik                  nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3)   Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 

       údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

(4)   Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

(5)   Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6 Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)     za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících

        pro poskytování služeb …................................................................................    10.-Kč

b)     za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ……................    10.-Kč

c)     za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje......................................     5.-Kč

d)     za provádění výkopových prací ........................................................................     5.-Kč

e)     za umístění stavebních zařízení ……………………………………………..….....................    10.-Kč

f)      za umístění reklamních zařízení .......................................................................  100.-Kč

g)     za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..................................    5.-Kč

h)     za umístění skládek

     h1) materiálu pro výstavbu či rekonstrukci stavby (stavební povolení, ohlášení)

           za 1.měsíc ……………………..……………………........................................................   0.-Kč

           za každý další započatý měsíc…………….............................................................   1.-Kč

     h2) ostatního materiálu

           uvnitř obce (intravilán)………………….................................................................    5.-Kč

           vně obce (extravilán)………………………..............................................................    1.-Kč

i)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa ............................................................   10.-Kč

j)      za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .............................................    5.-Kč

k)     za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ...........................................    5.-Kč

l)      za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ............................................  10.-Kč

m)    za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby

        filmových a televizních děl..................................................................................  10.-Kč

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1)    Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 14 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

(2)    Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatek se neplatí:

     a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[7],

     b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

Čl. 9

Navýšení poplatku

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[9]

(2)  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o místním poplatku z veřejného prostranství ze dne 9.2.2009.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška  nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dne 1. 1. 2011.

 

……....................................                                                 ..........................................

Jana Hotárková                                                                   Ing.Vladimír Ryšánek

místostarostka                                                                     starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích