Obecně závazná vyhláška č.5/2010

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesní Hluboké

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké se na svém zasedání dne 23.12.2010  usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Lesní Hluboké, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1)   Komunální odpad se třídí na:

a)  tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast včetně PET lahví a nápojových kartonů,

b)  objemný odpad,

c)  nebezpečné složky komunálního odpadu,

d)  biologický odpad,

e)  směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)     Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)     Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u kulturního domu a u obecního úřadu.

3)     Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými nápisy a v některých případech i barevně odlišeny:

a)  Papír

b)  Sklo bílé - barva bílá, sklo barevné – barva žlutá

c)  Plasty, PET lahve, nápojové kartony

Čl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován Technickými službami Velká Bíteš (dále jen „svozová firma“), a to minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1)        Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, aj.).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován svozovou firmou minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených - zpravidla do velkoobjemového kontejneru. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Čl. 6

Sběr a svoz biologického odpadu

1)         Biologický odpad jsou větve, posečená tráva, domovní zeleň, listí,  ostatní zeleň atd.

2)         Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován za úplatu svozem sběrných nádob k tomu specielně určených.

3)         Stanoviště sběrných míst těchto sběrných nádob je individuelní (každý zájemce o svoz si zažádá o sběrnou nádobu na obecním úřadě nebo přímo u svozové firmy).  Svoz biologických odpadů z jednotlivých sběrných míst se provádí podle dohody obce s oprávněnou osobou. Harmonogram svozu je stanoven minimálně 2 x měsíčně.

Čl. 7

Shromažďování směsného odpadu

1)        Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

a)  typizované sběrné nádoby – popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)  odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)        Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální.

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

4)        Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

5)        Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

6)        Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Lesní Hluboké nebo přímo Technické služby Velká Bíteš.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1)        Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č.4/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesní Hluboké ze dne 3.12.2007.

2)        Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 1. 2011.

 

………………………………….                                             ………………………………….

Jana Hotárková                                                          Ing.Vladimír Ryšánek

místostarostka                                                            starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)