ZÁPIS

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 21. března 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hod. 3. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů.
 2. Došlá pošta.
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze.
 4. Návrh rozpočtu 2011
 5. Smlouva o výpůjčce s vlastníkem pozemku kolem pohostinství.
 6. Dotace 2011 – Oprava střechy budovy OÚ, ÚP,…..
 7. Oslavy 100. Výročí založení hasičského sboru – jednání s nájemcem sportovního areálu.
 8. Využití kulturního sálu obce
 9. Zpráva kulturní komise o činnosti Dámského spolku - Spolku Hlubočanky.
 10. Aktuální body jednání
 11. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva.
 12. Návrh a schválení usnesení.
 13. Závěr.

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. ČSÚ – místopředseda Ing. S Drápal zasílá základní informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2011.
 2. Obecní úřad Javůrek zasílá Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Změna č. 1 ÚPO Javůrek.
 3. Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, zasílá Vyjádření k výměně střešní krytiny a zateplení objektu Obecního úřadu Lesní Hluboké.
 4. Krajský úřad JMK, odbor správní, zasílá informace k chybě v systému EO Czech Point.
 5. Krajský úřad JMK, odbor územního plánování a stavebního úřadu, zasílá pozvánku na projednávání 2. Návrhu Zásad územního rozvoje JMK.
 6. Mgr. David Macek, člen rady JMK zasílá informace o dotaci na zpracování ÚP.
 7. ČSÚ, Praha, zasílá Oznámení ČSÚ o konání Sčítání lidu, domů a bytů.
 8. Pan Jaroslav Blecha, LH 69, hlásí trvalé stanoviště včelstev.
 9. Pan J. J., LH , žádá o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 10. SMO ČR zve na setkání představitelů měst a obcí v JMK.
 11. Firma Elid, s.r.o., Velké Meziříčí, žádá o upozornění veřejnosti – Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb.
 12. Obecní úřad Zálesná Zhoř zasílá Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř.
 13. ČSÚ, krajský garant pro JMK SDLB 2011, zasílá materiály ke zveřejnění v souvislosti s SLDB 2011.
 14. Obec Přibyslavice zasílá žádost o úhradu nedoplatku za rok 2010 – na děti v MtŠ.
 15. Pan D. Š., bytem Brno, žádá o zřízení vodovodní přípojky ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 484/29 v k.ú. naší obce.
 16. Starosta města Velká Bíteš zasílá pozvánku na společné jednání v souvislosti se záměrem na vybudování cyklostezky v údolí „Bílého potoka“.
 17. E.on ČR, s.r.o. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie.
 18. Katastrální úřad pro JMK vyzývá k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí.
 19. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá sdělení ve věci termínu a místa konání chovatelské přehlídky.
 20. Technické služby Velká Bíteš, s.r.o., nabízí možnost svozu nebezpečného odpadu.
 21. Diakonie Broumov informuje o možnosti uspořádání humanitární sbírky v naší obci.
 22. Krajský úřad JMK, odbor dopravy, žádá o vyjádření k žádosti o změnu licence vnitrostátního dopravce.
 23. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení řízení a výzvu k odstranění vad žádosti společnosti ELID, s.r.o.
 24. Předseda DSO 9 křížů zasílá Návrh rozpočtu DSO 9 křížů na rok 2011.
 25. Krajský úřad JMK, odbor dopravy, žádá o vyjádření k žádosti o změnu licence pro vnitrostátního dopravce ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
 26. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá Rozhodnutí o uložení povinnosti ve věci havárie vzniklé v důsledku úniku ropných látek z poškozeného nákladního automobilu v k.ú. Lesní Hluboké.
 27. Ředitelka Krajského úřadu JMK, JUDr. V. Vojáčková, informuje o odsunutí spuštění průzkumu spokojenosti s činností Krajského úřadu JMK.
 28. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví, oznamuje prodloužení termínu platnosti Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby v JMK.
 29. Projektování vodohospodářských staven, s.r.o. zasílá Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akce „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“.
 30. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, žádá o vyjádření k udělení licence pro vnitrostátního dopravce – Tourbus, a.s., Brno.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce

Bod č. 4 Návrh rozpočtu 2011

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2011 a schválilo rozpočet na rok 2011 s těmito úpravami návrhu rozpočtu:

Rozpočtové příjmy se navyšují o :

299.900 Kč – dle daňového přiznání za obec daně z příjmu právnických osob

1.100 Kč – příjem dotace z rozpočtu JMK na SDLB 2011

11.300 Kč – příjem z přefakturace spotřeby energií v prodejně

62.200 Kč – příjem z přefakturace spotřeby energií v prostoru sportovního areálu obce.

1000 Kč – věcná břemena E.On

Celkem : 375.500 Kč

Rozpočtové výdaje se navyšují o:

299.900 Kč - dle daňového přiznání za obec daně z příjmu právnických osob

19.200 Kč - úhrada nedoplatku za rok 2010 pro MŠ Přibyslavice

35.000 Kč – záloha na příspěvek na neinvestiční náklady pro MŠ Přibyslavice na rok 2011

48.100 Kč – spotřeba el. energie SA

Rozpočtové výdaje se snižují o:

9.000 Kč – dohody o provedení práce v prostoru SA obce

2.000 Kč – nákup DHDM v SA obce

5.000 Kč – nákup materiálu SA

12.000 Kč – zemní práce SA

9.000 Kč – opravy vodní nádrže v SA

Celkem navýšení : 365.200 Kč

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2011, příjmy :3.432.000.-Kč, výdaje : 2.806.800.-Kč, financování : 523.200.-Kč, Rozpočet na rok 2011 je přílohou č 1. tohoto zápisu.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Smlouva o výpůjčce s vlastníkem pozemku u budovy pohostinství

Dne 27. 2. 2011 byla uzavřena Smlouva o výpůjčce mezi panem O. Haklem,t.č. bytem Velké Meziříčí, vlastníkem pozemků p.č. 518/2 , 518/3 a st.42 v k.ú. Lesní Hluboké, a Obcí Lesní Hluboké, za účelem bezúplatného využití pozemků O.Hakla k přístupu do kulturního sálu obce.

Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi O. Haklem, t.č. bytem Velké Meziříčí, a Obcí Lesní Hluboké za účelem bezplatného přístupu po pozemcích p.č. 518/2 a 518/3 do kulturního sálu obce.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Dotace 2011

6.1. – Dotace na opravu střechy OÚ

Dne 17. 2. 2011 byla na Krajský úřad JMK zaslána Žádost o dotaci na opravu střechy a částečné zateplení budovy OÚ. Předpokládané výdaje 270.000 Kč, spoluúčast obce 30% z uvedené částky.

6.2. – Dotace na pořízení nového ÚP Obce Lesní Hluboké

Dne 21.3. byla na Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslána Žádost o poskytnutí dotace Obci Lesní Hluboké na pořízení ÚP obce. Předpokládané výdaje projektu činí 180.000 Kč, z toho spoluúčast obce 50% z uvedené částky.

Usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o podporu z dotačního programu „Program rozvoje venkova JMK“ pro rok 2011 na opravu střechy a částečné zateplení budovy OÚ. Předpokládané výdaje stavby 270.000 Kč, spoluúčast obce 30% z uvedené částky.

Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí dotace na pořízení nového ÚP Obce Lesní Hluboké. Předpokládané výdaje 180.000 Kč, spoluúčast obce 50% z celkové částky.

Hlasování č.6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Oslavy 100. výročí založení hasičského sboru – jednání s nájemcem sportovního areálu

Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2011 došlo v kanceláři Obecního úřadu ke schůzce zástupců obce (starosta, místostarostka), a zástupců JSDH (starosta hasičů, velitel a další) Lesní Hluboké s nájemcem sportovního areálu obce (p. Klempíř, ředitelem společnosti, p. Bek) za účelem možného využití sportovního areálu v režii SDH při oslavách 100. výročí založení SDH v naší obci. Během těchto jednání nakonec dospěli účastníci k dohodě, kdy SDH bude mít v sobotu k dispozici areál kromě bazénu, který si bude nadále provozovat nájemce ve své režii. Nájemce očekává, že z výtěžku akce (do 18hodin) obdrží od SDH nespecifikovaný finanční příspěvek, jehož výši ponechává na rozhodnutí SDH. Zápisy z těchto jednání jsou přílohou č. 2 a 3 tohoto dokumentu.

 

Bod č. 8 Využití kulturního sálu obce

V kulturním sále obce byl vyvěšen Provozní řád kulturního sálu, doplněný provozním deníkem, kde je každý uživatel kulturního sálu (za skupinu zodpovědný zástupce) povinen zapisovat užívání kulturního sálu povinnými údaji tak, aby bylo jasné kdo, kdy a proč se v sále pohyboval a bylo jasné, jaký je stav majetku v sále a kolik a jaké energie byly spotřebovány.

Ve čtvrtek 3. března bylo zahájeno cvičení pro ženy, sestavu protahovacích a rehabilitačních cviků pro všechny věkové kategorie vedla paní Jiřina Langová. Zájem o cvičení je značný, účastnilo se 17 žen, čímž byla kapacita sálu pro účel tohoto druhu cvičení téměř naplněna. Další cvičení proběhlo v úterý 8. března – aerobic. Cvičení bude nadále probíhat v těchto pravidelných termínech:

V úterý od 19. hodin ( 22.3, 29.3, 5.4, a dále každé úterý) - aerobic.

Ve čtvrtek od 18.00 hodin ( 24.3., 31.3., 7.4., a dále každý čtvrtek) - rehabilitační a protahovací cvičení.

Cvičení jsou zpravidla vedena zkušenými cvičitelkami, rehabilitační cvičení pak pod odborným zdravotnickým dohledem.

Bod č. 9 Zpráva Kulturní komise obce o činnosti Dámského spolku Hlubočanky

V pátek 18. března proběhla již 3. schůzka Kulturní komise obce a Dámského spolku Hlubočanky. Zastupitelstvu obce byly předloženy zápisy z těchto schůzek, informace o činnosti podala paní Jana Hotárková.

Za účelem synchronizace akcí, při kterých bude využíván sportovní areál obce s akcemi nájemce tohoto areálu, byl dne 10. 3. 2011 zaslán nájemci sportovního areálu kalendář hlavních plánovaných sportovně-kulturních akcí obce.

V souvislosti s činností Kulturní komise obce a Dámského spolku Hlubočanky, byla v minulých týdnech rekonstruována chodba v budově Obecního úřadu, především prostor před obecní knihovnou, který byl znovu vymalován a vybaven sedací soupravou dřevěných lavic a stolu a kuchyňskou linkou s úložným prostorem a dřezem. Prostor chodby byl dále vybaven věšákovou stěnou se zrcadlem. Bude sloužit jak potřebám OÚ, tak i uvedenému spolku. Cena tohoto vybavení je 25.000 Kč.

Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce schvaluje vybavení prostoru chodby v budově Obecního úřadu za cenu 25.000 Kč.

Hlasování č.7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 11 Aktuální body jednání

  1. Úhrada neinvestičních nákladů na 1 žáka MŠ Přibyslavice

   Obec Přibyslavice nárokuje úhradu nedoplatku příspěvku v roce 2010 na neinvestiční náklady na provoz mateřské školy ve výši 19.185 Kč, pro rok 2011 pak úhradu zálohy na rok 2011 ve výši 35.000 Kč.

   Na základě § 179 odst.2 bod b) zák. 561/2004 Sb. je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a hradit příspěvek na neinvestiční výdaje podle § 178 ods.6 tohoto zákona.

   Obec Přibyslavice si však nárokuje příspěvek na každé dítě, bez ohledu na to, zda se jedná o předškolní docházku či nikoliv.

   ZO souhlasí za podmínky, že bude odeslán současně s úhradou NI dopis v podobném duchu jako na ZŠ Velká Bíteš, tzn. požadavek na podrobné rozkrytí nákladů.

    

   Usnesení č. 8

   Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje úhradu neinvestičních nákladů dle z.561/2004 Sb., § 179 odst.2 bod b) ve výši 54 185.-Kč.

   Hlasování č.8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

   2. Záměr na pronájem obecních pozemků

    Pan František Blecha, bytem Lesní Hluboké 67 požádal o uložení palivového dřeva na obecním pozemku parc.č. 89/7, výměra skládky 3,5 m2.

    Vzhledem k tomu, že tento obecní pozemek není veřejným prostranstvím, bude po zveřejnění záměru pronájem upraven smluvním vztahem mezi obcí Lesní Hluboké a žadatelem se sazbou 2 Kč/m2 a rok s tím, že základní nájemné je stanoveno min. 100 Kč na kalendářní rok.

    V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce projednalo záměr obce na pronájem tohoto obecního pozemku – viz příloha č.4 tohoto zápisu.

    Usnesení č. 9

    V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění, schvaluje zastupitelstvo obce Lesní Hluboké záměr č.2/2011 na pronájem obecního pozemku p.č.89/7, 3.5m2za cenu 100.-Kč/r.2011.

    Hlasování č.9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

    3. Žádost o vodovodní přípojku

     Dne 7. 3. 2011 byla na podatelnu obecního úřadu doručena Žádost pana D. Š., bytem Brno, o povolení o zřízení vodovodní přípojky ke stavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 484/29 v k.ú. naší obce. Zastupitelstvo obce jeho žádost projednalo a schválilo ji.

     Usnesení č. 10

     Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje zřízení vodovodní přípojky stavitele D. Š., Brno, ke stavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 484/29 v k.ú. naší obce.

     Hlasování č.10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

     4. Žádost KÚ JmK o vyjádření k žádosti o změnu licence

      Dne 14.3.2011 byla na podatelnu obecního úřadu doručena žádost KÚ JmK o vyjádření k žádosti o změnu licence pro vnitrostátního dopravce BDS-BUS, s.r.o. sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, číslo linky 729 411 Deblín – Svatostlav – Přibyslavice – Velká Bíteš.

      Usnesení č.11

      Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje změnu licence pro vnitrostátního dopravce BDS-BUS, s.r.o. sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, linka č. 729 411 Deblín – Svatostlav – Přibyslavice – Velká Bíteš.

      Hlasování č.11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

      5. Žádost KÚ JmK o vyjádření k žádosti o změnu licence

       Dne 17.3.2011 byla na podatelnu obecního úřadu doručena žádost KÚ JmK o vyjádření k žádosti o změnu licence pro vnitrostátního dopravce ČSAD Tišnov, s.r.o. sídlem Červený mlýn 1538, 666 01 Tišnov, linka č. 728 411 Deblín – Svatostlav – Přibyslavice – Velká Bíteš.

       Usnesení č.12

       Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje změnu licence pro vnitrostátního dopravce ČSAD Tišnov, s.r.o. sídlem Červený mlýn 1538, linka č. 728 411 Deblín – Svatostlav – Přibyslavice – Velká Bíteš.

       Hlasování č.12: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

       6. Žádost KÚ JmK o vyjádření k žádosti o udělení licence

        Dne 18.3.2011 byla na podatelnu obecního úřadu doručena žádost KÚ JmK o vyjádření k žádosti o udělení licence pro vnitrostátního dopravce Tourbus, a.s. se sídlem Opuštěná 4, Brno, na lince Deblín – Svatostlav – Přibyslavice – Velká Bíteš.

        Usnesení č.13

        Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje udělení licence pro vnitrostátního dopravce Tourbus, a.s.,Opuštěná 4, Brno na lince Deblín – Svatostlav – Přibyslavice – Velká Bíteš.

        Hlasování č.13: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

        7. Hospodářská osnova - lesy

         Pro potřeby podání žádosti na stavební-vodoprávní povolení stavby kanalizace a ČOV je nutné doplnit žádost dokumentem tzv. „Hospodářské osnovy na hospodaření v obecních lesích“. Po dohodě na MěÚ Rosice, odboru Ochrany krajiny a lesa dokument přislíbila vypracovat brněnská firma, která by měla v nejbližší době zaslat i cenovou nabídku.

         8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov.“

          Dne 18. 3. 2011 byla na podatelnu Obecního úřadu doručena žádost firmy Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., Pelhřimov o vyjádření k přiložené projektové dokumentaci k akci „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“. Zastupitelstvo obce tuto dokumentaci schválilo.

          Usnesení č.14

          Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje Projektovou dokumentaci pro stavební povolení společnosti Projektování vodohospodářských staveb, s.r.o., Pelhřimov na akci „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“.

          Hlasování č.14: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

          9. Žádost p. J.J., bytem Lesní Hluboké o zproštění úhrady poplatku za svoz domovního odpadu

           Výše jmenovaný požádal o zproštění úhrady poplatku za svoz domovního odpadu pro rok 2011 s odkazem na OZV č. 5/2007, čl. 5. Jako důvod uvádí pobyt v nájmu v Brně, jehož součástí je údajně i poplatek za svoz odpadu.

           ZO sděluje následující:

           -   OZV č.5/2007 pozbyla platnosti, nyní je platná OZV č.6/2010, dle které je v tomto případě žadatel povinen doložit údaje v čl. 6, odst. 4, bod b).

           -   Pokud žadatel doloží příslušný doklad dle uvedené OZV, nic nebrání osvobození od poplatku žadatele v naší obci.

           V tomto duchu bude vyrozuměn žadatel.

           10. Návrh rozpočtu DSO 9 křížů

            Předseda DSO předložil návrh rozpočtu svazku pro rok 2011, tento byl vyvěšen i na úřední desce obce. ZO se s tímto dokumentem seznámilo, nemá připomínky. Doporučilo zástupcům za naši obec ve svazku návrh rozpočtu schválit.

            11. Cyklostezka Údolím Bílého potoka

             Starosta se zúčastnil jednání ve Velké Bíteši ve věci záměru vybudovat cyklostezku Údolím Bílého potoka. K tomuto účelu by vznikl mikroregion pro daný záměr. Předpoklad realizace je rok 2013. Prozatím jsou jednání na začátku, takže lze prozatím jen teoreticky uvažovat o event. vstupu obce do celého projektu, kterému je ZO nakloněno. Podmínky však budou stanoveny později a teprve tehdy bude možné zodpovědně rozhodnout v dané věci.

             12. Nákup posypových nádob

              Z důvodu zajištění posypu obecních komunikací rozhodlo ZO o nákupu posypových nádob, které budou rozmístěny po obci. Budou zakoupeny 3 nádoby 220l dle nabídky za cenu do 6 500.-Kč a posypový vozík za cenu do 6 500.-Kč.

              Usnesení č.15

              Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje nákup 3ks nádob 220l a posypového vozíku k zabezpečení zimního posypu obecních komunikací. Celková cena do 30 000.-Kč.

              Hlasování č.15: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

              Bod č. 12 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

              1. Starosta

               V současné době má obec uzavřeny 2 dohody-smlouvy, a to na úklid autobusových zastávek a na příležitostné práce pro potřeby obce. Starosta diskutoval možné vytvoření veřejně prospěšných prací (VPP) v obci a s tím spojeného možného příspěvku z Úřadu práce. Tato možnost existuje – doba trvání smlouvy cca 1/2roku, týdenní úvazek až 40hodin, min. měs. HM 8000.-Kč s příspěvkem ÚP v měs. výši až 9 500.-Kč SHM (vždy záleží na objemu prostředků ÚP k těmto účelům). Bylo by vhodné pokusit se o zřízení tohoto místa. Zájem má o takové místo na ½ úvazek pan Petr Krupička, v souč. době je v část.inv.důchodě.

               Návrh: Stanovit objem prací, dohodnout se se zájemcem či zájemci, zrušit jiné smlouvy a vše převést na tohoto nového pracovníka(y), s příp. výpomocí dalšího pracovníka. Hodinová SHM 100.-Kč. Současně požádat o příspěvek ÚP na VPP.

               1. 2. Ukončení pracovního poměru s paní P. Šínovou

               Starosta informoval ZO, že dle předběžných informací hodlá paní P. Šínová ukončit pracovní poměr na OÚ ke dni skončení uzavřené smlouvy, tj. zhruba v polovině letošního roku. Zájem o rozšíření dosavadního zařazení s převzetím práce a povinností paní Šínové spolu se zajištěním dalších potřeb obce má dosavadní účetní paní E. Milerová. Starosta připraví nový popis práce spolu s dalšími dokumenty a požadavky obce, které pracovnicí budou muset být plněny v rámci zajištění potřeb ZO a chodu úřadu.

               Bod č. 13 Návrh a schválení usnesení

               Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

               Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí :

               1. Informace ČSÚ – místopředsedy Ing. S Drápal ke sčítání lidu, domů a bytů 2011.
               2. Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Změna č. 1 ÚPO Javůrek.
               3. Vyjádření Městského úřadu Rosice, odboru stavební úřad, výměně střešní krytiny a zateplení objektu Obecního úřadu Lesní Hluboké.
               4. Informace Krajského úřadu JMK, odboru správního, o chybě v systému EO Czech Point.
               5. Pozvánku Krajského úřadu JMK, odboru územního plánování a stavebního úřadu, na projednávání 2. Návrhu Zásad územního rozvoje JMK.
               6. Informace Mgr. Davida Macka, člena rady JMK, o dotaci na zpracování ÚP.
               7. Oznámení ČSÚ, Praha, o konání Sčítání lidu, domů a bytů.
               8. Hlášení pana Jaroslava Blechy, LH 69, o trvalém stanovišti včelstev.
               9. Pozvánku SMO ČR na setkání představitelů měst a obcí v JMK.
               10. Žádost firmy Elid, s.r.o., Velké Meziříčí, o upozornění veřejnosti – Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb.
               11. Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř.
               12. Pozvánku starosty města Velká Bíteš na společné jednání v souvislosti se záměrem na vybudování cyklostezky v údolí „Bílého potoka“.
               13. Oznámení E.on ČR, s.r.o. o přerušení dodávky elektrické energie.
               14. Výzvu Katastrálního úřadu pro JMK k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí.
               15. Sdělení Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, ve věci termínu a místa konání chovatelské přehlídky.
               16. Nabídku Technických služby Velká Bíteš, s.r.o., svozu nebezpečného odpadu.
               17. Informace Diakonie Broumov o možnosti uspořádání humanitární sbírky v naší obci.
               18. Oznámení Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, o zahájení řízení a výzvu k odstranění vad žádosti společnosti ELID, s.r.o.
               19. Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, o uložení povinnosti ve věci havárie vzniklé v důsledku úniku ropných látek z poškozeného nákladního automobilu v k.ú. Lesní Hluboké.
               20. Informaci ředitelky Krajského úřadu JMK, JUDr. V. Vojáčkové, o odsunutí spuštění průzkumu spokojenosti s činností Krajského úřadu JMK.
               21. Oznámení KÚ JmK, odboru zdravotnictví, o prodloužení termínu platnosti Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby v JmK.

               ZO pověřuje:

               Paní P. Šínovou - spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

               Bod č. 10 Závěr

               Starosta ukončil ve 20:17 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

               Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 11.4.2011 v 18 hodin.

               V Lesním Hlubokém dne 21. 3. 2011

               Zapsal: Ing. Vladimír Ryšánek                                                Schválil:

               Ověřovatelé zápisu: Josef Hotárek                                          Jana Hotárková

               Přílohy zápisu:

               -         Návrh rozpočtu 2011

               -         Zápis z jednání nájemce sportovního areálu a zástupci JSDH Lesní Hluboké dne 21.2.2011

               -         Zápis z jednání nájemce sportovního areálu a zástupci JSDH Lesní Hluboké dne 22.2.2011

               -         Záměr č.2/2011 na pronájem obecního pozemku.