ZÁPIS

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 11. dubna 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hod. 4. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů.
 2. Došlá pošta.
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze.
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2011
 5. Zpráva o výsledku kontroly finančního výboru č. 1/2011
 6. Dotace 2011 – Oprava střechy budovy OÚ, ÚP,…..
 7. Uzavírka silnice II/602 na mostě u Devíti křížů v květnu a červnu 2011.
 8. Využití kulturního sálu obce
 9. Aktuální body jednání
 10. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva.
 11. Návrh a schválení usnesení.
 12. Závěr.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta
 1. Pan David Hotárek, bytem LH 72, žádá o odkup palivového dříví.
 2. Město Velká Bíteš, odbor finanční úřad, posílá výpočet zálohy neinvestičních nákladů ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579.
 3. Navy Max, s.r.o., zasílá Žádost o vyjádření k existenci sítí a souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu.
 4. Navy Max, s.r.o. zasílá Žádost o vyjádření k existenci sítí, souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu obecní kanalizace, vyjádření a souhlas s napojením na infrastrukturu obce, souhlas s umístěním sjezdu a nájezdu z obslužné komunikace.
 5. Český statistický úřad, Praha, zasílá informace k Programu statistických zjišťování na rok 2011.
 6. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. zve na řádnou valnou hromadu.
 7. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá Oznámení o shromažďování podkladů pro rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku v souvislosti s žádostí ELID, s.r.o.
 8. Okresní soud Brno – venkov žádá o sdělení o adrese trvalého pobytu R.B..
 9. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, zasílá Opatření obecné povahy – zrušení opatření obecné povahy ve věci podnětu o.s. Voda z Tetčic.
 10. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, zasílá Souhlas s uzavírkou silnice II/602 v Domašově v místě mostu přes dálnici D1 a v přilehlých úsecích z hlediska linkové osobní dopravy.
 11. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, zasílá Sdělení k připravované úplné uzavírce silnice II/602 na mostě v Domašově přes dálnici D1.
 12. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá Rozhodnutí – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku les v souvislosti s provedením údržby ochranného pásma vedení VVN.
 13. Kordis JMK zasílá informace o výluce autobusové dopravy Popůvky – Kývalka.
 14. Technické služby Velká Bíteš, s.r.o., oznamují termín svozu nebezpečných odpadů v naší obce.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č.1/2011

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1/2011 na základě kterého se příjmy navyšují o 12.700 Kč a výdaje navyšují o 3.000 Kč.

Rozpočtové opatření č.1/2011 je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 na základě kterého se příjmy navyšují o 12.700 Kč a výdaje navyšují o 3.000 Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Zpráva o výsledku kontroly finančního výboru č.1/2011

Dne 11. 4. 2011 provedl finanční výbor obce kontrolu hospodaření s finančními prostředky obce. Zpráva o provedené kontrole finančního výboru č.1/2011 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Nebyly zjištěny závady.

Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o provedené kontrole finančního výboru č.1/2011, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Nebyly zjištěny závady.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Dotace 2011

Kromě minule zmíněných žádostí o dotace se pokusíme zařadit do fronty žadatelů o dotace na ostatní projekty. K tomu je potřeba dokončit projektové řešení projektů, což je nyní v režimu rozpracovanosti.

Bod č. 7 Uzavírka silnice II/602 na mostě u Devíti křížů v květnu a červnu 2011

Dne 31. 3. 2011 došlo na podatelnu obecního úřadu Sdělení KrÚ JMK ve věci připravované úplné uzavírky silnice II/602 na mostě přes dálnici D1 u Devíti křížů a Souhlas KrÚ JMK s touto uzavírkou. Úplná uzavírka silnice II/602 je navržena v termínu od 2. 5. 2011 do 3. 7. 2011 s tím, že pro autobusy budou průjezdné rampy vedoucí mezi silnicí II/602 a dálnicí D1 a úseky silnice II/602 ve směru od Velké Bíteše po křižovatku silnic II/602 x III/00211x sjízdné rampy z D1 a ve směru od Domašova po sjízdnou rampu z D1 ve směru od Prahy. Ve dnech 25. 6. 2011 a 26. 6. 2011 (sobota a neděle) je navržena úplná uzavírka mostu i příjezdových ramp k němu s tím, že pro autobusy bude možný příjezd po silnici II/602 a od Velké Bíteše po rampy vedoucí mezi D1 a II/602 a průjezd na silnici III/00211 do Lesního Hlubokého. Další informace na webu obce, vývěsce OÚ nebo i v místnosti OÚ.

Bod č. 8 Využití kulturního sálu obce

Vzhledem k nastavení nových podmínek využití kulturního sálu, budou nyní zapůjčeny klíče ke kulturnímu sálu jen osobě, která podepíše připravenou smlouvu o zodpovědnosti za prováděné aktivity v sále, majetek v sále a použití zařízení v sále.

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1. Žádost p. Jaroslava Jirky, bytem Lesní Hluboké o zproštění úhrady poplatku za svoz domovního odpadu

  Výše jmenovaný požádal o zproštění úhrady poplatku za svoz domovního odpadu pro rok 2011 s odkazem na OZV č. 5/2007, čl. 5. Jako důvod uvádí pobyt v nájmu v Brně, jehož součástí je údajně i poplatek za svoz odpadu.

  Pan Jirka doložil smlouvou nájemkyně bytu, že je spolubydlícím, a to do konce června t.r. Po této době musí doručit našemu úřadu nové potvrzení či smlouvu v podobném duchu.

  Proto ho lze nyní osvobodit v souladu s OZV po zmíněnou dobu uvedenou v nájemní smlouvě.

  2. Žádost o vyjádření k existenci sítí a souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu.

   Dne 21. 3. 2011 došla na podatelnu Obecního úřadu Žádost firmy Navy Max, s.r.o. o vyjádření k existenci sítí a souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu a Žádost o vyjádření k existenci sítí, souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu obecní kanalizace, vyjádření a souhlas s napojením na infrastrukturu obce, souhlas s umístěním sjezdu a nájezdu z obslužné komunikace.

   Pověřený zástupce této firmy, pan Szémán Sándor, bytem Brno, byl v této věci vyrozuměn starostou obce s tím, že obec Lesní Hluboké:

   -  souhlasí s umístěním stavby RD dle předložené situace za předpokladu dodržení vzdálenosti od hraniční čáry a předložení projektu RD obci k vyjádření

   -  souhlasí s napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví obce za standardních podmínek (plyn, voda, splašková kanalizace není), kdy stavebník

   1. předloží k vyjádření projekt napojení
   2. uhradí poplatek za připojení na vodovod
   3. zakoupí vodoměr od obce z důvodu jednotných zařízení
   4. zajistí provedení prací odbornou firmou
   5. po napojení na sítě, před záhozem výkopu, přizve zástupce obce ke kontrole záhozu

    Pozn.: po dohodě a zjištění stavu spádovosti dešťové kanalizace lze pak event. svést dešťovou vodu do této kanalizace (splaškovou kanalizaci obec nemá, projekt její realizace je ve stadiu zpracování)

    -   zasílá v příloze plánek vedení inž. sítí (plyn, voda) souběžně s pozemkem na protilehlé straně komunikace

    -  souhlasí se záměrem umístění sjezdu a nájezdu z obslužné komunikace (komunikace je vlastnictvím SÚS)

    3. Smlouva na pronájem obecního pozemku

     Na základě záměru č. 2/2011 na pronájem obecního pozemku parc.č. 89/7 o výměře 3,5 m2 byla na podatelnu Obecního úřadu doručena žádost pana Františka Blechy, bytem LH 67 o pronájem tohoto obecního pozemku za účelem skladování palivového dřeva :

     V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce projednalo tuto žádost. S žadatelem bude sepsána smlouva o nájmu obecního pozemku se sazbou 2 Kč/m2 a rok s tím, že základní nájemné je stanoveno min. 100 Kč na kalendářní rok.

     Usnesení č. 5:

     Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku parc.č. 89/7 o výměře 3,5m2 za 100.-Kč a smlouvu o nájmu tohoto obecního pozemku mezi obcí Lesní Hluboké a panem Františkem Blechou, bytem LH 67.

     Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

     4. Žádosti o dřevo, svévolné kácení stromů a „zneužívání“ obecních pozemků jako míst pro různé skládky
     1. Žadatelům o vytěžení palivového dříví budou nabídnuty možnosti množství a lokalit dle pravidel schválených ZO při předchozích jednáních.
     2. ZO upozorňuje občany, že je zakázáno pod pokutou vyvážení jakéhokoliv odpadu na všechny obecní pozemky! Po dohodě se starostou je možné umístit na dohodnutém místě pouze hlínu.
     3. V souvislosti s tím upozorňuje ZO všechny občany, že nikdo bez povolení obce nemá právo těžit jakékoliv dřevo v obecních lesích. Množí se stížnosti občanů na svévolné zasahování jiných občanů do lesních porostů obce!

       

      5. Informace o provozu sportovního areálu obce
      1. Provozovateli sportovního areálu byly opakovaně zaslány výzvy k dořešení potřebného zachování počtu a typu odpadových nádob v areálu s tím, že nájemné bude převedeno na provozovatele. Mgr.Langová dořeší.
      2. Kontrolou po upozornění občanů bylo zjištěno, že provozovatel areálu „uklidil“ zbytky po vyčištění areálu nad strojovnou za plot areálu. Dořeší Mgr.Langová.

       6. Školení BOZP a PO

        V březnu a dubnu 2011 proběhlo na našem úřadě školení pracovníků obce a OÚ z pravidel BOZP a PO. Vybraní pracovníci se zúčastnili všech potřebných školení tak, aby mohli pro obec provádět práce, které toto školení vyžadují.

        Je třeba dořešit ještě zodpovědnost starosty, který nyní ručí svým majetkem, proto bude pojištěn v rámci pojištění obce a dále dořešení zodpovědnosti konání různých akcí pod záštitou obce, podobně i zde se budeme snažit dořešit tyto věci dodatečným připojištěním a zpracováním příslušné dokumentace pro návštěvníky těchto akcí.

        7. Stavby a skládky na pozemcích některých občanů narušujících nedůstojně vzhled obce

         Starosta osobně nebo dopisem vyzval některé vlastníky nemovitostí s různými skládkami na pozemcích, jejichž stav nedůstojně narušuje vzhled obce, aby zajistili nápravu a uvedli tyto záležitosti do souladu se zákonem. Výzvy k dalším případům budou pokračovat.

         8. Pracovník na veřejně prospěšné práce (VPP)

          ZO se shodlo na možnosti čerpat dotace na pracovníka, který by prováděl v obci VPP. Pokud dojde k dohodě s pracovníkem panem P.Krupičkou, bude s ním uzavřena smlouva na dobu podle dohody s Úřadem práce a obec by tak mohla čerpat až 9 500.-Kč SHM za měsíc. Rozhodnutí padne až v případě souhlasu ÚP Brno-venkov, pracovníka a obce.

          9. Rozestavěná budova pohostinství

           Starosta jednal s realitní kanceláří o možnostech úpravy ceny uvedené nemovitosti. Ještě nedávno byla tato budova nabízena za 2 090 000.-Kč, nyní ji však majitel nabízí za 2 950 000.-Kč. ZO zůstává však i nadále na nabídkové ceně kolem 1 500 000.-Kč s tím, že již nebude čekat na zvrat v této věci a připravuje svůj projekt na přístavbu malé restaurace se soc. zařízením a malým rozšířením sálu o pódium.

           10. Náklady na školní docházku dětí do ZŠ Velká Bíteš a MtŠ Přibyslavice

           Starosta požádal oba zřizovatele o rozkrytí nákladů spolu se zásadami o hospodárné využívání finančních prostředků z obcí.

           Ze ZŠ Velká Bíteš jsme obdrželi směrnice o hospodaření s finančními prostředky obcí a zásady snižování nákladů.

           S ředitelkou MtŠ Přibyslavice je dohodnuta možnost navštívit účetní, která předloží veškeré doklady hospodaření s fin. prostředky.

           Finanční a kontrolní komise budou sledovat po vyúčtování způsob doložení nákladů a v případě nesouhlasu provedou v obou zařízeních kontrolu dokladů především u částek, které neustále narůstají bez zjevného důvodu.

           11. Žádost Okresního soudu Brno – venkov o sdělení adresy trvalého pobytu R.B..

           OS Brno-venkov bude zaslána adresa trvalého pobytu p.R.B..

           12. Provozní a návštěvní řád dětského hřiště.

           Na návrh Mgr.Langové umístíme ke vstupu na dětské hřiště návštěvní řád.

           Bod č. 10 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

           Bod č. 11 Návrh a schválení usnesení

           Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

           Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí :

           1. Informace Českého statistického úřadu k Programu statistických zjišťování na rok 2011.

           2. Pozvánku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. zve na řádnou valnou hromadu.

           3. Oznámení Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, o shromažďování podkladů pro rozhodnutí o zásahu do významného krajinného   prvku v souvislosti s žádostí ELID, s.r.o.

           4. Krajská úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, zasílá Opatření obecné povahy – zrušení opatření obecné povahy ve věci podnětu o.s. Voda z Tetčic.

            5. Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku les v souvislosti s provedením údržby ochranného pásma vedení VVN.

            6. Informace Kordis JMK o výluce autobusové dopravy Popůvky – Kývalka.

            7. Technické služby Velká Bíteš, s.r.o. oznamují termín svozu nebezpečných odpadů.

            ZO pověřuje:

            Paní P. Šínovou - spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

            Bod č. 12 Závěr

            Starosta ukončil ve 19:05 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

            Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 9.5. 2011 v 18 hodin.

            V Lesním Hlubokém dne 11. 4. 2011

            Zapsal: Ing. Vladimír Ryšánek                                                    Schválil:

            Ověřovatelé zápisu: Josef Hotárek                                    Jana Hotárková

            Přílohy zápisu:

            -  Rozpočtové opatření č.1/2011

            -  Zpráva o výsledku kontroly finančního výboru č. 1/2011