Na poslední schůzi ZO jsme diskutovali možné způsoby kompostování trávy a dalších možných bioodpadů vhodných ke kompostování. Důvod diskuze byl jediný, a to, zda existuje levnější způsob likvidace bioodpadů.

Našel jsem pro vás několik základních informací, kde si každý jistě najde své řešení, které neodporuje zákonu a vyhláškám vydávaných v této věci obcí.

Naši občané mají možnost objednat si nádobu na bioodpad, která je v sezóně vyvážena na příslušnou skládku v souladu se tříděním odpadů.

Další možností je udělat si vlastní kompostárnu na své zahradě nebo využít dalších možností. Jak, to přinášíme v dále uvedeném článku.

10-05-2011 Ing.Ryšánek

Kompostujeme na zahradě

Nejjednodušší a nejčastější způsob zpracování bioodpadu v rodinných domech je domácí kompostování.

Kompostovat lze volně na hromadě nebo v kompostovacích boxech, které mohou být z nejrůznějších materiálů (dřevo, pletivo apod.). Kompostér si lze vyrobit z nejrůznějších snadno dostupných odpadních materiálu (např. ze starých palet). Plastové a dřevěné kompostéry lze také koupit v obchodech se zahradnickými potřebami. Objem kompostéru závisí na množství kompostovaného materiálu. Doporučuje se minimální objem 1 m3. Ideální je mít na kompostovišti tři kompostéry. Do prvního se dává bioodpad a probíhá v něm intenzivní rozklad, ve druhém probíhá dozrávání kompostu a třetí slouží k odebírání či k uskladnění kompostu. Kompostoviště je vhodné umístit na rovném terénu, v závětří a na stinném místě, aby nedocházelo k vysoušení kompostu.

Komunitní kompostování

Ekonomické výhody

  • Není třeba budovat nákladnou průmyslovou kompostárnu a řešit systém svozu.
  • Společný nákup štěpkovače a dalších pomůcek, společná výstavba kompostéru.
  • Pověřená osoba dohlíží na čistotu odpadu a kvalitu kompostu.
  • Účastníci získávají zdarma kompost pro svoji potřebu.

Komunitní kompostování obce

Komunitní kompostování je definováno novelou zákona o odpadech [Zákon 314/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů]. Ta obsahuje zákonné zmocnění pro obce k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém komunitního kompostování (systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce) a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Komunitní kompostování občanů

Komunitní kompostování si také mohou zřídit sami občané svépomocí a mohou si tak vyřešit možnost kompostovat v místech, kde doposud není zaveden systém odděleného sběru bioodpadu obcí.

Komunitní kompostování firem, škol a institucí

V rámci plnění povinnosti firem třídit odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. si mohou firmy a organizace zřídit komunitní kompostování bioodpadu, který samy produkují.

Jak začít

Pokud zvažujete kompostovat bioodpad formou komunitního kompostování, je třeba:

  • informovat potencionální účastníky komunitního kompostování (zaměstnanci, pracovníci sousedních firem, sousední byty, domy)
  • najít vhodné místo pro komunitní kompostér
  • zajistit souhlas majitele pozemku s umístěním komunitního kompostéru
  • získat finance a koupit komunitní kompostér nebo založit komunitní kompostoviště
  • zrealizovat osvětu a umístit na kompostér informaci, co lze do kompostu dávat (příklad letáku - samolepky, ke stažení formát PDF, velikost 97,8 kB)

Zařízení pro komunitní kompostování

Pro komunitní kompostování lze využít vermikompostování, automatické kompostéry, dřevěné kompostéry, plastové kompostéry nebo speciální komunitní kompostéry pro bytovou a sídlištní zástavbu.

Komunitní kompostéry pro bytovou a sídlištní zástavbu

Jsou vhodným zařízením pro místa, kde kompostování probíhá na veřejném prostranství a kde je nutné kompost zabezpečit před znehodnocením např. směsným odpadem. Jedná se o dva vedle sebe stojící boxy, které mají perforované dno pro odvod zbytkové vody a lepší odvětrání. Pro minimalizaci vlivu venkovní teploty jsou boxy opatřené tepelnou izolací. Mají uzamykatelné čelní dveře a víka. Dveřmi se odebírá hotový kompost a vrchem se vkládá materiál ke kompostování. Klíč od kompostéru obdrží každý, kdo se chce zapojit do kompostování. Uzavřený kompostér zamezuje potkanům a jiným zvířatům proniknout k odpadu. Kompostér by měl být umístěn na zastíněném místě a zároveň tak, abychom k němu nemuseli chodit příliš daleko. Pokud se v kompostéru zpracovávají pouze odpady z domácnosti, může jeden kompostér o objemu cca 0,8m3 využívat přibližně 20-30 domácností. I zde je nutné pamatovat na základní pravidla kompostování, hlídat optimální skladbu i vlhkost a dostatečné provzdušnění kompostu v boxech. Komunitně kompostovat se dá i do běžného plastového kompostérů, pokud je umístěn například na dvoře činžovního domu. U komunitního kompostování by vždy měla figurovat odpovědná osoba, která na proces kompostování bude dohlížet a kompostování organizovat. Ekodomov pro tyto účely proškoluje dobrovolníky „Mistry nulového odpadu“.

Komunitní kompostování bioodpadu na sídlišti

Potřebujete-li poradit nebo pomoci s nastavením systému komunitního kompostování, obraťte se na naši ekoporadnu.

Komunitní kompostér pro bytovou a sídlištní zástavbu můžete zakoupit v našem e-Shopu. Každým nákupem v našem e-Shopu podpoříte činnost občanského sdružení Ekodomov.

Potřebujete poradit s výběrem kompostéru?
V sekci Jak vybrat kompostér najdete rady a tipy, na co se při pořizování kompostéru zaměřit.

Kompostujeme ve firmách a organizacích

„Firmám občanské sdružení Ekodomov poskytuje poradenství pro optimalizaci systému sběru bioodpadů, úsporu nákladů na odpadové hospodářství a získávání dotací pro nákup zařízení ke sběru bioodpadů a kompostování.“

Nejsnažší a nejlevnějsí cesta pro zpracování vytříděného biologicky rozložitelného komunálního odpadu z vaší kanceláře je kompostování.

Kompostování v kancelářích a v budovách
lze dobře realizovat pomocí vermikompostování. Přeměna zbytku svačin, obědů a dalších organických odpadů (včetně papírových ubrousků, čajových sáčků, nebo kávové sedliny i s papírovým filtrem z kávovaru) na kompost je velmi rychlá a hygienická. V případě velkých společností můžete zpracovávat veškerý bioodpad včetně zbytků jídel ze závoního stravování přímo v prostoru budovy zcela pohodlně a bezpečně v plně automatickém kompostovacím zařízení, jehož provoz plně splňuje legislativní požadavky včetně potřebné hygienizace.

Kompostování na zahradě nebo na dvoře
Pokud můžete kompostovat na zahradě a máte dostatek prostoru, bude se Vám pravděpodobně hodit tříkomorový dřevěný kompostér, s jehož kapacitou pohodlně zkompostujete jak zahradní odpad, tak odpad z odděleného sběru bioodpadů ve firmě. Pokud máte k dispozici menší prostor, můžete využít komunitní kompostér a nebo zateplený otočný kompostér, ve kterém se urychluje kompostování intenzivním provzdušňováním. V kompostérech lze kompostovat i zelený odpad z přípravy jídel ve stravovacím zařízení či závodní kuchyni. Velmi se též osvědčila kombinace zatepleného otočného kompostéru s kompostováním v dřevěném kompostéru či na volné hromadě, kdy po 4-6 týdnech se „mladý“ kompost z otočného kompostéru přesune na venkovní kompostér. Zbytky jídel včetně zbytků ze stravovacího zařízení jsou již plně rozložené, případné kosti jsou naprosto vybělené, zbavené veškerých zbytků masa. Ve venkovním kompostéru již tato zfermentovaná hmota nepřitahuje hlodavce ani jiná zvířata a má dostatek času na úplné vyzrání. Tento způsob kompostování je velice vhodný i do zahrádek v městské zástavbě. Vždy je nutné předem promyslet, jaký kompostér pořídit, aby technologie kompostování a jeho kapacita odpovídala potřebám.

Sběr bioodpadů ve firmě

Stejně jako je dnes ve firmách běžné třídit papír, plasty, sklo, nápojové kartony či nebezpečné odpady, můžeme ve firmách pohodlně sbírat bioodpad.

Ke sběru bioodpadů je vhodné použít kompostovatelné sáčky se speciálními odvětrávanými koši. Tato kombinace zaručuje bezpečný sběr bioodpadů na chodbách, v kancelářských kuchyňkách nebo přímo v kancelářích. Ekodomov nechal zpracovat Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě studii, kdy se testy ověřovala hygienická bezpečnost použití výše uvedených sběrných prostředků v interiéru. Výsledky jasně prokázaly, že díky jedinečné paropropustnosti těchto sáčků a konstrukci koše, která podporuje vysušování bioodpadu, lze frekvenci odnosu bioodpadů realizovat jedenkrát týdně bez hygienických rizik.

Pro realizaci odděleného sběru bioodpadů a kompostování ve firmách je nutné zajistit kvalitní informovanost všech pracovníků včetně obslužného personálu, správce budovy a uklízeček.

Nechce se Vám třídit? Dostanete pokutu!

Nejen v domácnostech, ale i ve firmách vznikají odpady a většinou se jedná o různé obaly, použité spotřební zboží a samozřejmě bioodpad. Svým charakterem jsou sice podobné komunálnímu odpadu, který vzniká v domácnostech, ale nakládání s nimi si musí organizace jako původce odpadu zabezpečit sama; zároveň o tom musí vést evidenci. Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem, který stanovuje určitou hierarchii. Na prvním místě je předcházení nebo omezování vzniku odpadů a omezování jejich nebezpečnosti, následuje využívání odpadů (zahrnující recyklaci a materiálové nebo energetické využití) a pak teprve jejich odstranění. Hlavní město Praha, stejně jako většina měst a obcí, umožňuje právnickým osobám zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem organizovaného pro obyvatele (fyzické osoby). Za tímto účelem je nutné uzavřít s městem písemnou smlouvu, kde je stanovena smluvní cena za tuto službu. Původce je pak povinen zajistit třídění odpadů v souladu se systémem města. Nakládání s odpady mohou kontrolovat příslušné odbory městského úřadu a městských částí (http://envis.praha-mesto.cz/) nebo Česká inspekce životního prostředí; za zjištěná pochybení udělují pokuty. Další nakládání s vytříděným bioodpadem je dáno specifiky daného odpadu. Podle hierarchie nakládání s odpady lze u bioodpadu předcházet jeho vzniku kompostováním. Bioodpad tak může být zrecyklován v rámci jedné firmy či skupiny firem a není nutné jej nikam svážet k dalšímu zpracování. Z pohledu obce, která sleduje a zabezpečuje nakládání s odpady, tak bioodpad nevzniká.

Třídění bioodpadu ve firmách je snadné,

pokud jsou zde instalovány koše na tříděný odpad a bioodpad. V zaměstnání se navíc třídění dá začlenit do interní směrnice a dodržování nařízení lze pak postihovat i finančně. To se týká všech složek odpadu včetně bioodpadu. Stejně jako v domácnosti i zde je důležité umístění košů. Ty musí být snadno přístupné a jejich množství a umístění by mělo být takové, aby zaměstnanci neztráceli čas „výlety“ ke košům s tříděným odpadem. Pokud máte kuchyňku, je určitě vhodné umístit jednu sadu košů právě do kuchyňky nebo do její blízkosti.