ZÁPIS

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 9. května 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hod. 5. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů.
 2. Došlá pošta.
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze.
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2011
 5. Dotace 2011 – Oprava střechy budovy OÚ, ÚP,…..
 6. Uzavírka silnice II/602 na mostě u Devíti křížů v květnu a červnu 2011.
 7. Aktuální body jednání
 8. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva.
 9. Návrh a schválení usnesení.
 10. Závěr.

Hlasování č. 2: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. Krajský úřad JMK, oddělení krizového řízení a obrany, zasílá aktualitu č.16.
 2. Navy Max, s.r.o., Brno, předala dokumentaci ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č.20/4 v k.ú. naší obce.
 3. Městský úřad Rosice, odbor dopravy, zasílá oznámení o zahájení správního řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci úplné uzavírky provozu na silnici č. II/602 v k.ú. Lesní Hluboké.
 4. Krajský úřad JMK, odbor kanceláře hejtmana, zve na školení k projektu „Komunikační, vyrozumívací a varovný systém JMK“.
 5. Státní okresní archiv Brno – venkov, Rajhrad, zasílá záznam o předání archiválií k trvalému uložení v archivu.
 6. Městský úřad Rosice, odbor dopravy, předal Rozhodnutí – výrokovou část-ve věci opravy mostu u Devíti křížů v katastru naší obce.
 7. Město Velká Bíteš, odbor finanční, zasílá vyúčtování nákladů ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579 za rok 2010.
 8. Asekol, s.r.o., Praha zasílá změnu přílohy č. 4 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilních svozů.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č.2/2011

Rozpočtové opatření č. 2/2011 bude projednáno na 6. zasedání Zastupitelstva obce.

Bod č. 5 Dotace 2011

V řešení. Vzhledem k nedostatku financí z fondů EU a ostatních bude pravděpodobně velmi obtížné získat dotaci na větší projekty jako kanalizace, multifunkční dům, apod.

Bod č. 6  Uzavírka silnice II/602 na mostě u Devíti křížů v květnu a červnu 2011

Práce na opravě mostu probíhají, dopravní obslužnost obce je zajištěna velmi dobře.

Bod č. 7 Aktuální body jednání

1. Vyúčtování nákladů Základní školy Velká Bíteš

  Dne 2. 5. 2011 bylo na podatelnu obecního úřadu doručeno vyúčtování nákladů Základní školy Velká Bíteš, Sadová 579 za rok 2010. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo tuto školu 16 žáků z naší obce. Záloha činila 5.000 Kč/1 žáka, doplatek 1.275/ 1 žáka. Doplatek činí celkem 20.400 Kč.

  Usnesení č. 3:

  Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování nákladů Základní školy Velká Bíteš, Sadová 579 za rok 2010 a úhradu výsledného nedoplatku ve výši 20.400 Kč.

  Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

   Dne 12. 4. 2010 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření za rok 2010 naší obce pověřeným kontrolorem Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. O průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována zpráva, která je přílohou č.1 tohoto zápisu.

   Usnesení č. 4:

   Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Lesní Hluboké, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, kde při kontrole nebyly zjištěny žádné závady.

   Hlasování č. 4: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

   3. Dokumentace firmy NAVY – p.F. ke stavbě rodinného domku na pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Lesní Hluboké

    Usnesení č. 5:

    Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh stavby RD na pozemku p.č.20/4 v k.ú. Lesní Hluboké.

    Hlasování č. 5: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

    4. Změna přílohy č. 4 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilních svozů s firmou Asekol, s.r.o., Praha.

     Usnesení č. 6:

     Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh změny přílohy č.4 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilních svozů s firmou Asekol, s.r.o., Praha.

     Hlasování č. 6: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

     5. Pracovník na veřejně prospěšné práce (VPP)

      V 1.kole byl obci na ÚP Brno-venkov schválen pracovník na VPP, smlouva bude uzavřena až po potvrzení tohoto schválení KÚ JmK. Pokud vše dopadne dobře, bude obec čerpat na pracovníka pana P.Krupičky při úvazku 20hodin týdně asi 4750.-Kč (SHM)  po dobu 6 měsíců.

      6. Stavby a skládky na pozemcích některých občanů narušujících nedůstojně vzhled obce

       V řešení.

       7. Školení k projektu „Komunikační, vyrozumívací a varovný systém JMK“

        Starosta se zúčastnil školení „Komunikační, vyrozumívací a varovný systém JMK“ va KÚ JmK. Obdržel i přístupové kódy do systému. Částečně budou moci využívat systém i občané, odkaz bude umístěn na stránky naší obce. Bude-li zájem, budou moci majitelé  mobilů dostávat některé zprávy na svůj mobil, bude se jednat o placenou službu.

        8. Nákup materiálu pro kulturní a sportovní akce

         Místostarostka obce paní J.Htárková přednesla návrh na nákup materiálu pro kulturní a sportovní akce. Jedná se o různé herní prvky, které mohou být využity jak pro děti tak i dospělé. Předpokládaná částka na nákup bude do 5000.-Kč. Návrh vzešel z jednání s Dámským spolkem Lesní Hluboké, který pořádá různé akce pro děti i starší spoluobčany.

         Usnesení č. 7:

         Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na finanční pokrytí materiálu pro kulturní a sportovní akce pod záštitou obce ve výši do 5000.-Kč.

         Hlasování č. 7: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

         9. Informace o provozu sportovního areálu obce

          V řešení.

          10. Ing.Zadělák a P.Hotárek – JSDH

          Požádali OÚ o zařízení následujících záležitostí:

          -    Zajistit na 8. A 9.7. 2ks WC Toy

          -    Zajistit, aby 9.7., v sobotu, nezajížděl do obce z důvodu konání akce JSDH žádný autobusový spoj.

          Starosta: pokusíme se zařídit.

          11. J.Hotárková

          Vznesla požadavek na dovoz asfaltového recykláž na opravy komunikací.

          Starosta: Dotazoval jsem se stavbyvedoucího, bylo mi sděleno, že vše má k dispozici SÚS a údajně je vše již zajednáno, rozvoz byl možný pouze v množství 20t. Zkusím ještě prověřit na menší množství.

          12. Mgr.Langová

          Tlumočila požadavek paní E.Slavíkové na opravu studny v majetku obce u jejich RD. Údajně je nový kryt na studnu u pana Volánka.

          Starosta: Zjistíme stav.

          Bod č. 8  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

          Bod č. 9 Návrh a schválení usnesení

          Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

          Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí :

          1. Aktualitu č. 16 Krajského úřadu JMK, oddělení krizového řízení a obrany.
          2. Oznámení Městského úřadu Rosice, odboru dopravy, o zahájení správního řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci úplné uzavírky provozu na silnici č.II/602 v k. ú. Lesní Hluboké.
          3. Záznam o předání archiválií Státního okresního archivu Brno – venkov, Rajhrad.
          4. Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odboru dopravy, výrokovou část-ve věci opravy mostu u Devíti křížů v katastru naší obce.

          ZO pověřuje:

          Paní P. Šínovou -  spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

          Bod č. 10 Závěr

          Starosta ukončil ve 20.10 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

          Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 13.6. 2011 v 18 hodin.

          V Lesním Hlubokém dne  9. 5. 2011

          Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

          Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

          Přílohy zápisu:

          -   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Lesní Hluboké.