ZÁPIS

o průběhu 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2010

konaného dne 23. prosince 2010 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké  (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou  přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, paní Jana Hotárková, pan Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: Mgr.Langová

Neomluveni: -

Hosté:

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Rozpočtový výhled 2012 - 2013
 3. OZV o místních poplatcích
 4. Diskuse
 5. Návrh a schválení usnesení
 6. Závěr

Hlasování č. 2: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Rozpočtový výhled 2012-2013

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání projednalo rozpočtový výhled na dvouleté období 2012-2013. Tento rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Pro rok 2012 jsou celkové příjmy 2.215.000 Kč, celkové výdaje 1.715.000 Kč, dlouhodobé financování 79.500 Kč a krátkodobé financování 420.500 Kč.

Pro rok 2013 jsou celkové příjmy 2.258.000 Kč, celkové výdaje 1.757.000 Kč, dlouhodobé financování 0 Kč a krátkodobé financování 501.000 Kč.

Rozpočtový výhled 2012 – 2013 je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání schválilo rozpočtový výhled na dvouleté období 2012-2013. Tento rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Pro rok 2012 jsou celkové příjmy 2.215.000 Kč, celkové výdaje 1.715.000 Kč, dlouhodobé financování 79.500 Kč a krátkodobé financování 420.500 Kč.

Pro rok 2013 jsou celkové příjmy 2.258.000 Kč, celkové výdaje 1.757.000 Kč, dlouhodobé financování 0 Kč a krátkodobé financování 501.000 Kč.

Hlasování č. 3: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 3 OZV o místních poplatcích

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, dochází k některým zásadním změnám v legislativě upravující Obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků. Z tohoto důvodu je nutné tyto vyhlášky aktualizovat.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo tyto návrhy obecně závazných vyhlášek :

1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

  kterou se ruší  obecně závazná vyhláška č. 2/2005

   2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

    kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2009

    3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity,

     kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2007

     4. Obecně závazná vyhláška obce Lesní Hluboké č. 5/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesní Hluboké,

      kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2007

      5. Obecně závazná vyhláška obce Lesní Hluboké č. 6/2010 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

       kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2010

       Návrhy obecně závazných vyhlášek 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010 a 6/2010 jsou přílohou tohoto zápisu.

       Bod č. 4  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

       Bod č.5 Návrh a schválení usnesení

       Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

       ZO pověřuje:

       Paní P. Šínovou -  spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

       Bod č. 6 Závěr

       Starosta ukončil v 19:30 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

       Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 10.1.2011 v 18 hodin.

       V Lesním Hlubokém dne 23. 12. 2010

       Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                          Schválil: Ing.Vladimír Ryšánek

       Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                                  Jana Hotárková

       Přílohy zápisu:

       -           Rozpočtový výhled 2012 - 2013

       -           Návrh obecně závazná vyhlášky obce Lesní Hluboké č. 2/2010

       -           Návrh obecně závazná vyhlášky obce Lesní Hluboké č. 3/2010

       -           Návrh obecně závazná vyhlášky obce Lesní Hluboké č. 4/2010

       -           Návrh obecně závazná vyhlášky obce Lesní Hluboké č. 5/2010

       -           Návrh obecně závazná vyhlášky obce Lesní Hluboké č. 6/2010