ZÁPIS

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 13. června 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 6. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek

Omluveni: Ing.Martin Zadělák, Mgr.Langová Hanne

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  3  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů.

2. Došlá pošta.

3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze.

4. Rozpočtové opatření č. 2/2011.

5. Závěrečný účet obce za rok 2010.

6. Závěrečný účet DSO Devět křížů za rok 2010.

7. Záměr na prodej obecního pozemku parc.č. 484/30, 484/37.

8. Výzvy k odstranění nepořádku vlastníkům pozemků v k.ú. Lesní Hluboké.

9. Aktuální body jednání (schválení smlouvy na poskytnuté dotace na opravu střechy OÚ, aj.)

  10. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva.

  11. Návrh a schválení usnesení.

  12. Závěr.

  Hlasování č. 2: pro  3 – proti 0  – zdržel se 0

  Bod č. 2 Došlá pošta

  1. Hejtman Jihomoravského kraje zasílá informace k návrhu zrušení či výrazného snížení příspěvku státu na financování drážní osobní dopravy.
  2. Katastrální úřad pro JMK, katastrální pracoviště Brno – venkov, zasílá materiály k částečné revizi katastru nemovitostí.
  3. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce čistírny odpadních vod novostavby RD Lesní Hluboké č.p. 83.
  4. Firma DD plus, v.o.s. zasílá pozvánku k účasti na seznámení se s průběhem vytyčování hranic pozemků st.11/1, 11, 12 a 13 v k.ú. naší obce.
  5. Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, zasílá zjištění zájmu o pracovní místa na veřejně prospěšné práce na II. pololetí roku 2011.
  6. Firma Arnet On Line, a.s., Ostrava, zasílá informace k projektu Podpora právní gramotnosti občanů.
  7. Paní Jana Jarošová, bytem Lesní Hluboké č.p.87, žádá o vydání stanoviska ke stavbě oplocení RD č.p.87 na parc.č. 484/16.
  8. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, zasílá Návrh opatření obecné povahy – výjimka ze zákazu u zvláště chráněného živočicha kormorána velkého.
  9. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, zasílá Oznámení o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2011 na opravu střechy budovy Obecního úřadu Lesní Hluboké.
  10. 10.  Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad zasílá Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu.
  11. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení ve věci „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“.
  12. Náměstek ministra spravedlnosti ČR žádá o doplnění Centrálního registru evidenčních orgánů.

  Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

  Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce

  Bod č. 4 Rozpočtové opatření č.2/2011

  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 2/2011 na základě kterého se příjmy navyšují o 1.400 Kč a  výdaje navyšují o 83.800 Kč.

  Rozpočtové opatření č.2/2011 je přílohou č.1 tohoto zápisu.

  Usnesení č. 3:

  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 na základě kterého se příjmy navyšují o 1.400 Kč a  výdaje navyšují o 83.800 Kč.

  Hlasování č. 3: pro  3  – proti 0  – zdržel se 0

  Bod č. 5 Závěrečný účet obce za rok 2011

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo závěrečný účet obce za rok 2010.

  Závěrečný účet obce za rok 2010 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

  Usnesení č. 4:

  Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010.

  Závěrečný účet obce za rok 2010 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

  Hlasování č. 4: pro  3  – proti 0  – zdržel se 0

  Bod č. 6  Závěrečný účet DSO Devět křížů za rok 2010

  Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání projednalo Závěrečný účet DSO Devět Křížů za rok 2010.  Tento bude schválen na následujícím zasedání po uplynutí povinné lhůty jeho zveřejnění.

  Bod. č. 7 Záměr na prodej obecního pozemku

  Zastupitelstvo obce projednalo záměr na prodej obecního pozemku parc.č. 484/30, 484/37 o celkové výměře 1188 m2 určený pro výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení. Vzhledem k několika jednáním  a neuskutečněným prodejům za nabídkovou cenu se ZO dohodlo na aktualizaci ceny za prodej obecních pozemků ke stavebním účelům, nově je stanovena cena na 650.-Kč/m2. V této ceně je zakalkulován příspěvek na vybudování inž. sítí ve výši 115 000.-Kč. ZO rozhodlo, že v případě občana trvale bydlícího nepřetržitě v obci alespoň 10 let bude poskytnuta sleva  20% z ceny za pozemek bez příspěvku za vybudování inž. sítí, zaokrouhleno na 10ky Kč nahoru, příspěvek na inž. sítě bude přičten k celkové ceně za pozemek. Takto vychází cena za tyto pozemky 550.-Kč/m2.

  Záměr č. 3/2011 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

  Usnesení č.5 :

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 3/2011 na prodej obecních pozemků parc.č. 484/30, 484/37 o celkové výměře 1188 m2 určených pro výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení za cenu 650.-Kč/m2., tímto se ruší záměr č. 1/2011.

  Hlasování č.5: pro 3  – proti 0  – zdržel se 0

  Usnesení č.6 :

  Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí slevy na obecní pozemky p.č. 484/30, 484/37 o celkové výměře 1188 m2 určených pro výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení tak, že  občanovi trvale bydlícímu v obci alespoň 10let bude poskytnuta sleva 100.-Kč/m2.

  Hlasování č.6: pro 3  – proti 0  – zdržel se 0

  Bod č. 8 Výzvy k odstranění nepořádku vlastníkům pozemků v k.ú. Lesní Hluboké a dodržení smluv na pozemky prodané k výstavbě RD

  V průběhu měsíce května provedl starosta obce místní šetření ve věci stížností občanů na nepořádek na některých pozemcích v naší obci. Jedná se o vlastníky pozemků, kteří se v naší obci trvale nezdržují a kteří byli již v minulosti v souvislosti s  nepořádkem na jejich pozemku vyzváni k odstranění těchto závad. Protože nikdo z nich na tato výzvy nereagoval a závady neodstranil, byla jim nyní zaslána poslední výzva k odstranění závad s přiměřeným termínem k nápravě. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k nápravě, bude celá věc předána právnímu zástupci obce.

  Stejně tak byli obesláni majitelé nových pozemků pro výstavbu RD, kteří dosud nenaplnili ujednání ve smlouvě.

  Prozatimní stav:

  - V případě nepořádku na pozemcích všichni oslovení buď již splnili námitky obce, další přislíbili nápravu v průběhu prázdnin

  - V případě nenaplnění smluv 2 vlastníci ze 3 oslovených již zahájili splnění námitek obce, 3. Prozatím nereagoval, bude znovu osloven nejprve telefonicky, pak prostřednictvím právního zástupce.

  Bod č. 9 Aktuální body jednání

  1. Oznámení o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu střechy v budově Obecního úřadu – Smlouva o poskytnutí dotace

   Dne 8. 6. 2011 došlo na podatelnu Oznámení o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova a výzva k podpisu smlouvy ve výši 189.000 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu činí 270.000 Kč, spoluúčast obce je 30%.

   Starosta obce předložil zastupitelstvu Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Nyní je nutné doložit k této smlouvě příslušné doklady požadované Krú JMK, po vystavení smlouvy ze strany JMK bude dotace vyplacena na běžný účet obce.

   Na realizaci akce bude provedeno výběrové řízení dle obecních směrnic.

   Členy výběrové komise budou čl. ZO Ing. Ryšánek Vladimír,  Jana Hotárková a Josef Hotárek,  předsedou komise pak Ing. V. Ryšánek.

   Usnesení č. 7:

   Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova na akci – Obecní úřad - oprava střechy   ve výši 189.000 Kč.

   Hlasování č. 7: pro 3  – proti 0  – zdržel se 0

   Usnesení č. 8:

   Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr obce  č.4/2011 na zadání a provedení výběrového řízení na dodavatele prací k opravě střechy OÚ  a výběrovou komisi k výběru tohoto dodavatele ve složení: předseda – starosta Ing. Ryšánek, členové – místostarostka Jana Hotárková a člen ZO Josef Hotárek.

   Hlasování č.8: pro  3  – proti 0  – zdržel se 0

   2. Žádost o vydání stanoviska ve věci stavby oplocení RD č.p.87

    Dne 24. 5. 2011 byla na podatelnu doručena žádost paní Jany Jarošové, bytem Lesní Hluboké 87, o vydání stanoviska ke stavbě oplocení RD č.p.87 na parc. č. 484/16 v k.ú. naší obce.

    Usnesení č. 9:

    Obec Lesní Hluboké souhlasí se stavbou oplocení rodinného domu č.p.87 na pozemku parc. č. 481/16 v k. ú. Lesní Hluboké dle předloženého nákresu s tím, že oplocení nesmí přesáhnout hranice uvedeného pozemku.

    Hlasování č. 9: pro  3  – proti 0  – zdržel se 0

    3. Návrh na vyhlášení památné lípy

     Starostu obce kontaktovala ing. Králová z Městského úřadu Rosice, odboru životního prostření, s návrhem na vyhlášení lípy u mlýna Ve Žlebě památečním stromem. Zastupitelstvo obce projednalo tento její návrh a rozhodlo se nejprve navštívit tuto část obce na Bílém potoce a zmapovat stav lípy, informace budou pak předloženy ZO. Tento úkol není časově omezen.

     4. Požadavek obce na pracovníka k VPP na rok 2011

      ZO potvrdilo zájem obce na pracovníka k provádění VPP pro obec v kooperaci s ÚP Brno-venkov k 31.10.2011 a podle finančních možností dále až do konce roku 2011. Tato informace slouží pouze pro naplánování potřebných finančních prostředků ÚP.

      Bod č. 8  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

      Bod č. 9 Návrh a schválení usnesení

      Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

      Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí :

      1. Informace Hejtmana Jihomoravského kraje k návrhu zrušení či výrazného snížení příspěvku státu na financování drážní osobní dopravy.
      2. Materiály Katastrálního úřadu pro JMK, katastrálního pracoviště Brno – venkov, k částečné revizi katastru nemovitostí.
      3. Výzvu Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce čistírny odpadních vod novostavby RD Lesní Hluboké č.p. 83.
      4. Pozvánku firmy DD plus, v.o.s. k účasti na seznámení s průběhem vytyčování hranic pozemků st.11/1, 11, 12 a 13 v k.ú. naší obce.
      5. Informace  Arnet On Line, a.s., Ostrava, k projektu Podpora právní gramotnosti občanů.
      6. Návrh opatření obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, výjimka ze zákazu u zvláště chráněného živočicha kormorána velkého.
      7. Oznámení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu.
      8. Oznámení Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí,  veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení ve věci „Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov“.
      9. Žádost náměstka  ministra spravedlnosti ČR o doplnění Centrálního registru evidenčních orgánů.

      ZO pověřuje:

      Paní P. Šínovou -  spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

      Bod č. 10 Závěr

      Starosta ukončil ve 19:20 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

      Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 11.7. 2011 v 18 hodin.

      V Lesním Hlubokém dne  13. 6. 2011

      Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil: Ing.Ryšánek

      Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

      Přílohy zápisu:

      - Rozpočtové opatření č.2/2011

      - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010

      - Záměr obce č. 3/2011 na prodej obecního pozemku

      - Záměr obce č. 4/2011 na zadání a provedení výběrového řízení na dodavatele prací k opravě střech budovy Obecního úřadu Lesní Hluboké