ÚP obce Lesní Hluboké

Územní plány stanovují cíle, které obec postupně plní v období cca 6-8 let. Po splnění těchto cílů by obec měla vyhodnotit plnění územního plánu, aktualizovat  jej na nové podmínky, příp. změny apod. a vytýčit nové cíle pro další období.

První územní plán obce byl zpracován a schválen v roce 1997.

Po splnění cílů jsme přistoupili k vypracování územního plánu obce, který 29. 3. 2012 nabyl platnosti.

V roce 2018 bylo provedeno vyhodnocení plnění ÚP z roku 2012, změny byly aktualizovány na současný stav a požadavky obce. Důležitým bodem ve zpracování bylo zahrnutí změn tzv. ZUR (Zásady Územního Rozvoje JmK), podstanou změnou z našeho hlediska pak po řadě složitých jednání i převedení trasy vysokorychlostního vlaku (VRT) ze severní varianty vedení koridoru od obce na jižní stranu D1 v souběhu s trasou dálnice D1 a její napojení na přípojný bod ve Velké Bíteši. 

V následujícím textu se můžete seznámit jak s dosud platným ÚP obce z roku 2012, tak i I. Zprávou o uplatňování ÚP obce Lesní Hluboké z letošního roku 2019.

 

2019:    I. Zpráva o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké

2012:    Dosud platný ÚP obce - viz text níže

 

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“

LOGO CZ

Hlavními problémy při zadání územního plánu byly především požadavkyna přípravu nových možných lokalit pro výstavbu rodinných domků,dále pak vyřešení kanalizace a v neposlední řadě pak dořešení situace kolem chybějícího pohostinství a využití kulturního sálu, který nemůže být využíván především z důvodu absence  sociálního a ostatního zázemí nutného k provozu takového kulturního zařízení. Jiným, také velmi užitečným požadavkem z naší strany bylo zapojení obce do systému cyklostezek procházejících kolem naší obce nebo v nedalekém okolí. S tím úzce souvisí obnova některých "historických" cest a protierozní ošetření oblastí, které opět dostanou podobu kdysi rozčleněných lánů na menší části, které by měly přispět jednak k uvedenému opatření, dále pak i k možnému rozšíření přirozeného výskytu zvěře, která zde kdysi byla. Zajímavou oblastí je i zahrnutí možné průmyslové zóny do tohoto ÚP a dořešení zóny v prostoru bývalé budovy využívané ZD pro jiné účely. Z globálního hlediska, můžeme-li to tak nazvat, je pak přizpůsobení území pro rozšíření dálnice D1 o další jízdní pruh a souhas s vymezením území za dálnicí D1 směrem k Zálesné Zhoři, kde by možná někdy v budoucnu mohla vést vlaková rychlodráha VRT.

 

Aktuální stav ÚP obce:

 

TOPlist