Územní plány obce Lesní Hluboké

Územní plány stanovují cíle, které obec postupně plní v období cca 6-8 let. Po splnění těchto cílů by obec měla vyhodnotit plnění územního plánu, aktualizovat  jej na nové podmínky, příp. změny apod. a vytýčit nové cíle pro další období.

První územní plán obce byl zpracován a schválen v roce 1997.

Po splnění cílů jsme přistoupili k vypracování územního plánu obce, který 29. 3. 2012 nabyl platnosti.

V roce 2018 bylo provedeno vyhodnocení plnění ÚP z roku 2012, změny byly aktualizovány na současný stav a požadavky obce. Důležitým bodem ve zpracování bylo zahrnutí změn tzv. ZUR (Zásady Územního Rozvoje JmK), podstanou změnou z našeho hlediska pak po řadě složitých jednání i převedení trasy vysokorychlostního vlaku (VRT) ze severní varianty vedení koridoru od obce na jižní stranu D1 v souběhu s trasou dálnice D1 a její napojení na přípojný bod ve Velké Bíteši. 

Níže jsou uvedeny jednotlivé dokumenty, posledním je "Návrh změny ÚP Lesní Hluboké - veřjené projednání z roku 2020".

 

2020:    Návrh změny č. 1. Územního plánu Lesní Hluboké - veřejné projednání 

 

2020:     INFO  - Vedení trasy VRT (vysokorychlostní trať) kolem naší obce   

Trať povede z Brna, návrh je nádraží v prostoru někde kolem současného TESCa, v těsné blízkosti D1 s napojením na Ostravu a Vídeň.

Původní trať vedla na severní straně naší obce cca 150m od naší současné čistírny odpadních vod - po námi vyvolaných několikaletých jednáních byla nakonec akceptována jedna z našich  variant a trasa byla přesunuta jek můžete vidět na obrázku, tedy ze severní strany obce na jižní starnu obce, kde bude přecházet D1 a jen část bude nad povrchem, zbytek buď v runelu nebo v zářezu.

Vysvětlivky: červená čára bez barevného okolí - vedení tratě v tunelu, žluté okolí - trať v zářezu (v rýze pod úrovní terénu), zelené okolí - trať na povrchu

Základní údaje - předpoklad: 2025 - územní rozhodnutí + stavební povolení, 2030 - trať Brno-Velká Bíteš zprovozněna. Provoz na trati - každých 6 min. by měl jezdit vlak, cca od 4 hodin ráno do 22 hodin v noci. Pokud se splní předpoklady, pak tuto trať měl využívat i místní vlak, který bude zaveden z Brna do Vleké Bíteše, odkud pojede kolem města na Vlkov (klasický cca 160km rychlý vlak).

Zda to tak bude, to ukáže blízká budoucnost. 

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

11.2.2020

2019:   I. Zpráva o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké

2012:    ÚP obce z roku 2012 - viz text níže

 

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“

LOGO CZ

Hlavními problémy při zadání územního plánu byly především požadavkyna přípravu nových možných lokalit pro výstavbu rodinných domků,dále pak vyřešení kanalizace a v neposlední řadě pak dořešení situace kolem chybějícího pohostinství a využití kulturního sálu, který nemůže být využíván především z důvodu absence  sociálního a ostatního zázemí nutného k provozu takového kulturního zařízení. Jiným, také velmi užitečným požadavkem z naší strany bylo zapojení obce do systému cyklostezek procházejících kolem naší obce nebo v nedalekém okolí. S tím úzce souvisí obnova některých "historických" cest a protierozní ošetření oblastí, které opět dostanou podobu kdysi rozčleněných lánů na menší části, které by měly přispět jednak k uvedenému opatření, dále pak i k možnému rozšíření přirozeného výskytu zvěře, která zde kdysi byla. Zajímavou oblastí je i zahrnutí možné průmyslové zóny do tohoto ÚP a dořešení zóny v prostoru bývalé budovy využívané ZD pro jiné účely. Z globálního hlediska, můžeme-li to tak nazvat, je pak přizpůsobení území pro rozšíření dálnice D1 o další jízdní pruh a souhas s vymezením území za dálnicí D1 směrem k Zálesné Zhoři, kde by možná někdy v budoucnu mohla vést vlaková rychlodráha VRT.

 

Aktuální stav ÚP obce:

 

TOPlist