ZÁPIS

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 11. července 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 7. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing.Martin Zadělák,

Mgr.Langová Hanne

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: p.Pavel Klempíř

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů.
 2. Došlá pošta.
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze.
 4. Zpráva o provedení kontroly finančního výboru
 5. Zpráva o provedení kontroly kontrolního výboru
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2011
 7. Vyhodnocení výběrového řízení malého rozsahu na opravu střechy OÚ
 8. Vyřazení projektu kanalizace
 9. Vyhodnocení záměru na prodej pozemku č. 3/2011
 10. Aktuální body jednání
 11. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva.
 12. Návrh a schválení usnesení.
 13. Závěr.

Hlasování č. 2: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. Stavební úřad Rosice zasílá projektovou dokumentaci – Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov.
 2. Městský úřad Rosice, odbor dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Úřad pro civilní letectví, Ministerstvo zemědělství, Obvodní báňský úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví zasílají souhlasné stanovisko k návrhu ÚPO Lesní Hluboké.
 3. Městský úřad Rosice, odbor správy pohledávek a informatiky, informuje o vývoji projektu Technologického centra ORP Rosice.
 4. EKO-KOM informuje o změnách.
 5. Pan Zdeněk Kellner žádá o posouzení projektové dokumentace stavebních úprav RD č.p. 13.
 6. Město Rosice zasílá nařízení č. 1/2011, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hosp. osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice.
 7. Stavební úřad Rosice zasílá sdělení k funkčnímu využití pozemku parc.č. 484/30 a č. 484/37.
 8. Jaroslav Jirka žádá o prodej pozemků p.č. 484/30 a p.č. 484/37
 9. JMK zasílá k projednání dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 10. KÚ JmK zasílá návrh smlouvy na spolufinancování zpracování ÚP Lesní Hluboké.

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Zpráva o provedení kontroly finančního výboru č. 2/2011

Dne 11. 7. 2011 provedl finanční výbor obce kontrolu hospodaření s finančními prostředky obce. Zpráva o provedené kontrole finančního výboru č.2/2011 je  přílohou č. 1 tohoto zápisu. Nebyly zjištěny závady.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o provedené kontrole finančního výboru č.2/2011, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Nebyly zjištěny závady.

Hlasování č.3: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Zpráva o provedení kontroly kontrolního výboru č 1/2011

Dne 11.7.2011 provedl kontrolní výbor obce kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce. Zpráva o provedené kontrole kontrolního výboru č. 1/2011 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Nebyly zjištěny závady.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 1/2011, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Nebyly zjištěny závady

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdrzel se 0

Bod č. 6 Rozpočtové opatření č.3/2011

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 13.500 Kč a  výdaje se navyšují o 5.300 Kč.

Rozpočtové opatření č.3/2011 je přílohou č.3 tohoto zápisu.

Usnesení č. 5:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 13.500 Kč a  výdaje navyšují o 5.300 Kč.

Hlasování č. 5: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 7 Vyhodnocení výběrového řízení malého rozsahu na opravu střechy OÚ

Byly osloveny 4 firmy, sdělily však až koncem minulého týdne, že nemají zájem z kapacitních důvodů se výběrového řízení zúčastnit. Proto bude prodloužen záměr do 19.7.2011.

Usnesení č. 6:

Prodloužení termínu naplnění záměru na opravu střechy do 19.7.2011

Hlasování č. 6: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 8 Vyřazení projektu kanalizace

V roce 1992 byl vypracován projekt kanalizace a ČOV Lesní Hluboké v hodnotě 195.000 Kč.

Z důvodu

-    neúspěšných jednání na tehdejším Okr.úřadě, ŽP (Ing.Malimánek v závěrečné fázi nevydal povolení k příjezdové komunikaci k ČOV, i když všechny ostatní orgány vydaly ke stavebnímu-vodoprávnímu povolení souhlas)

-    následných předběžných jednáních na MŽP v Praze pro velkou finanční náročnost stavby

nebyla stavba realizována.

Usnesení č. 7:

Projekt kanalizace a ČOV z r. 1992 nelze použít pro budoucí stavbu mj. z důvodu nových změn v rozložení staveb RD, proto ZO rozhodlo o jeho vyřazení z účtu 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v částce 195.000,-- Kč.

Hlasování č. 7: pro5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod. č. 9 Vyhodnocení záměru č. 3/2011

Dne 13.6. 2011 na svém 6. Zasedání schválilo ZO záměr č. 3/2011 na prodej obecních pozemku parc.č. 484/30 a 484/37 o celkové výměře 1188 m2 určených pro výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení za cenu 650,-- Kč/m2. Na záměr reagoval prozatím pan Jaroslav Jirka, trvalé bydliště Lesní Hluboké. Smlouva bude sepsána v duchu dosud používaných smluv pro tyto účely.

Součastně ZO projednalo stanovení reálné hodnoty těchto pozemků.

Usnesení č.8 :

ZO schvaluje prodej obecních pozemků parc.č. 484/30 a 484/37 o celkové výměře 1188m2 určených pro výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení v souladu se zápisem a usnesením č. 6/2011 ZO za cenu 550.-Kč/m2 panu Jaroslavu Jirkovi ml., trvale bytem LH. ZO schvaluje současně i smlouvu pro prodej těchto pozemků do vlastnictví jmenovaného.

ZO stanovuje reálnou hodnotu pozemku p.č. 484/30 o výměře 800m2 na 440.000,-- Kč a reálnou hodnotu pozemku p.č. 484/37 o výměře 388m2 na 213.400,-- Kč.

Hlasování č.8: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 10 Aktuální body jednání

 1. Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

Usnesení č. 9:

ZO schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

Hlasování č. 9: pro5 – proti 0 – zdržel se 0

 1. Pan Kempíř nahlásil konání hudebních produkcí v těchto termínech: 15.-16.7., 22.-23.7. a 29. nebo 30.7. 2011 v prostoru Areálu168.
 2. Pan Klempíř navrhoval, zda by bylo možné, aby se obec finančně spolupodílela na štědrovečerní produkci koled na Areálu168. ZO probere a sdělí stanovisko.
 3. ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy na dotaci  pro zpracování ÚP obce Lesní Hluboké.

Usnesení č.10:

ZO schvaluje návrh smlouvy KÚ Jmk na dotaci zpracování ÚP Lesní Hluboké.

Hlasování č. 9: pro5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 12  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 13 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí :

 1. Projektovou dokumentace – Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov.
 2. Zaslání souhlasných stanovisek k návrhu ÚPO Lesní Hluboké Městský úřad Rosice, odbor správy pohledávek a informatiky, který informuje o vývoji projektu Technologického centra ORP Rosice.
 3. Změny v systému EKO-KOM.
 4. Nařízení č. 1/2011 Města Rosice, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hosp. osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice.
 5. Sdělení stavebního úřadu Rosice k funkčnímu využití pozemku parc.č. 484/30 a č. 484/37.
 6. Projektovou dokumentaci stavebních úprav RD č.p. 13 a nemá námitky, pokud bude stavba respektovat hranice pozemku.

ZO pověřuje:

Paní P. Šínovou -  spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 10 Závěr

Starosta ukončil ve 20:10 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 12.9. 2011 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  11. 7. 2011

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                          Jana Hotárková

Přílohy zápisu:

-         Zpráva finančního výboru č. 2/2011

-         Zpráva kontrolního výboru č. 1/2011

-         Rozpočtové opatření č. 3/2011