ZÁPIS

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 12. září 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 8. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing.Martin Zadělák,

Mgr.Langová Hanne

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů.
 2. Došlá pošta.
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze.
 4. Rozpočtová opatření č. 4 a 5/2011.
 5. Vyhodnocení výběrového řízení malého rozsahu na opravu střechy OÚ.
 6. Přidělení popisného čísla 46 budově obecního úřadu.
 7. Přidělení evidenčního čísla na garáž manželů Šínových.
 8. Aktuální body jednání.
 9. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva.
 10. Návrh a schválení usnesení.
 11. Závěr.

Hlasování č. 2: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. Český úřad zeměměřičský a katastrální zasílá informace o projektu základních registrů a registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
 2. Český statistický úřad zasílá informace o soustavě základních registrů a registru osob
 3. HZS JMK, Státní energetická inspekce, Ministerstvo obrany, Centrum dopravního výzkumu a Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílají souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Obce Lesní Hluboké.
 4. JMK, odbor dopravy, žádá o statistické údaje.
 5. MěÚ Rosice, odbor životního prostředí, zasílá povolení ke stavbě vodního díla – Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov.
 6. KrÚ JMK, odbor životního prostředí, zasílá opatření obecné povahy – vyjímka ze zákazů u kormorána velkého.
 7. DD plus v.o.s. zasílá kopii dokumentace o vytyčení hranice obvodu pozemků parc.č. st. 11/1,11,12 a 13.
 8. JMK oznamuje přidělení dotace na realizaci projektu Územní plán Lesní Hluboké ve výši 75.000,-- Kč.
 9. Stavební úřad Rosice oznamuje zahájení řízení – stavební úpravy, přístavba a vestavba podkroví RD č.p. 13 – Z.Kellner.
 10. MěÚ Rosice, odbor životního prostředí, zasílá stanoviska ke společnému jednání o návrhu ÚP Lesní Hluboké.
 11. Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad oznamuje výkon mapovacích prací pro potřeby obrany státu.
 12. Ministerstvo vnitra žádá o aktualizace údajů v informačním systému Seznam orgánů veřejné moci.
 13. KrÚ JMK, odbor územního plánování, zasílá stanovisko k návrhu ÚP Obce Lesní Hluboké
 14. Paní Pleskačová upozorňuje na přerostlé stromy u chaty č.p.36 a žádá o vyřešení dané situace.
 15. Stavební úřad Rosice vydává územní souhlas s umístěním stavby – plot u RD č.p. 87.
 16. Krajská hygienická stanice JMK zasílá stanovisko k návrhu ÚP Lesní Hluboké.
 17. Česká televize vyzývá obec jako odběratele elektřiny ve věci placení televizního poplatku.
 18. KrÚ JMK, odbor správní, zve na seznamovací seminář s projektem RÚIAN/ISÚI.
 19. Stavební úřad Rosice povoluje stavební úpravy a vestavbu podkroví RD č.p. 13.
 20. KrÚ JMK, odbor kontrolní a správní, zasílá podepsanou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – oprava střechy OÚ.
 21. JMK zve na jednání v rámci projektu „Čisté povodí Svratky.“
 22. Český úřad zeměměřičský a katastrální informuje o spuštění informačního systému územní identifikace ISÚI.
 23. Exekutorský úřad Brno-město zasílá exekuční příkaz na pozemek parc.č.455/4.
 24. Ing. Libor Grega žádá o odkup části obecního pozemku p.č.484/34.
 25. P.Krupa žádá o prominutí pokuty a prodloužení termínu dokončení stavby.
 26. Krajský úřad JMK oznamuje termín dílčího přezkoumání hospodaření obce.
 27. Manželé Šínovi zasílají souhlas s postoupením č.p. 46 a žádají o přidělení ev.č. na garáž na pozemku parc.st. 52.
 28. Manželé Šínovi žádají o vyjádření k příspěvku na pořízení čerpadla RD v souvislosti s projektem kanalizace a ČOV.
 29. Stavební úřad Rosice zasílá veřejnou vyhlášku o spojení územního a stavebního  řízení na pozemcích p.č. 20/4 a 537/1.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtová opatření č. 4/2011 a 5/2011

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 9.700,-- Kč a  výdaje se snižují o 28.900,-- Kč, a rozpočtové opatření č. 5/2011 – příjmy se snižují o 88.400,-- Kč a výdaje se navyšují o 21.600,-- Kč

Rozpočtové opatření č. 4/2011 je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Rozpočtové opatření č. 5/2011 je přílohou č. 2 tohoto zápisu

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 ze dne 31.7.2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 9.700,-- Kč a  výdaje se snižují o 28.900,-- Kč, a rozpočtové opatření č. 5/2011 ze dne 31.8.2011, na základě kterého se příjmy snižují o 88.400,-- Kč a výdaje se navyšují o 21.600,-- Kč

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Vyhodnocení výběrového řízení malého rozsahu na opravu střechy OÚ

Výběrová komise na svém jednání vybrala jako realizační firmu opravy střechy OÚ firmu Práce pokrývačské – Hubert Horák, Dalešice 151, 675 54.

Usnesení č. 4:

ZO schválilo výběr realizační firmy na opravu střechy OÚ, a to firmu Práce pokrývačské – Hubert Horák, Dalešice 151, 675 54, s nabídkovou cenou 326 152 Kč. S dodavatelem bude sepsána smlouva o dílo.

Hlasování č. 4: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Přidělení popisného čísla 46 budově obecního úřadu

Při digitalizaci pozemků prováděné katastrálním úřadem se zjistilo, že č.p. 46, které používá Obec Lesní Hluboké jako svou adresu, je v evidenci také u garáže, která je v majetku manželů Šínových. Dokument, který dokazuje přidělení č.p. 46 obecnímu úřad, se nedohledal, proto  ZO po dohodě s manželi Šínovými rozhodlo o přidělení č.p. 46 budově obecního úřadu a manželé Šínovi se č.p. 46 vzdávají, prohlášení je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení č. 5

ZO přiděluje budově obecního úřadu číslo popisné 46, současně ruší popisné číslo 46 přidělené v minulosti na garáž, která je v majetku manželů Šínových. Prohlášení manželů Šínových o vzdání se tohoto čísla popisného tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Přidělení evidenčního čísla na garáž manželů Šínových, bytem L.Hluboké č.p.39

Manželé Šínovi podali žádost o přidělení evidenčního čísla na garáž na pozemku parc.st. 52.

Usnesení č. 6

ZO přiděluje na garáž na parc.st. 52 v majetku manželů Šínových evidenční číslo 17.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Projednání žádosti o odprodej části obec. pozemku v lokalitě Nad Rybníčkem 2

Ing. Grega jako majitel pozemků parc.č. 484/24 a 483/23 podal žádost o prodej části obecní komunikace parc. č. 484/34. Jako důvod uvedl skutečnost, že místní komunikace neprobíhá po hranici pozemků, ale odklání se od nich (na rozdíl od katastrální mapy). Stávající situace by měla za důsledek, že v případě stavby oplocení pozemku na jeho hranici by toto nemohlo být paralelní s místní komunikací a postupně by se od ní vzdalovalo, stejně jako stavba rodinného domu. Proto Ing. Grega žádá o odprodej části komunikace dle přiloženého nákresu.

ZO nemá námitek k odprodeji pozemku, ale v souladu se zákonem musí být nejdříve vypsán na tento pozemek záměr o odprodeji pozemku za následujících podmínek:

- Případné sítě a další zařízení budou přeloženy na náklady žadatele tak, aby byly součástí obecního pozemku

- Plocha bude stanovena až po zaměření, kterému bude přítomen starosta nebo jím pověřený zástupce obce

- ZO stanovilo prodejní cenu 130.-Kč/m2

Usnesení č. 7

ZO schvaluje záměr odprodeje části obecního pozemku p.č.484/34 (cca 60m2) za nabídkovou cenu ve výši 130.- Kč/m2. Po uplynutí doby vyhlášení záměru může být pozemek odprodán zájemci, který bude na daný záměr reagovat.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Projednání žádosti o posunutí termínu kolaudace stavby v lokalitě Nad Rybníčkem 2 žadatele p.Krupy, bytem Brno

P. Krupa žádá o prominutí pokuty a prodloužení termínu dokončení stavby na parc. č. 484/26 a 484/27. Za předpokládaný termín kolaudace stavby rodinného domu označuje první polovinu příštího roku. Kupní smlouva byla uzavřena 6.10.2003, na základě žádosti stavebníka pak byl prodloužen termín dokončení stavby na konec roku 2010 s tím, že se případná pokuta nepromíjí. Vzhledem k důvodům, které uvádí stavebník v současné žádosti, rozhodlo ZO o nevyžadování smluvní pokuty za nesplnění tohoto termínu a povolení výjimky k dokončení stavby a tedy k vydání povolení k užívání (kolaudace), a to k datu 30.6.2011. Při případném nesplnění tohoto termínu a podmínek platné smlouvy, nenastanou-li opodstatněné důvody pro nevymáhaní smluvní pokuty,  bude stavebník vyzván k úhradě smluvní pokuty v souladu s uzavřenou smlouvou.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje nevyžadování smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení stavby stavebníkem p.Krupou na p.č. 484/26 a 484/27 a povolení výjimky k termínu dokončení stavby a tedy k vydání povolení k užívání (kolaudace), a to k datu 30.6.2011. Při případném nesplnění tohoto termínu a podmínek platné smlouvy, nenastanou-li opodstatněné důvody pro nevymáhaní smluvní pokuty,  bude stavebník vyzván k úhradě smluvní pokuty v souladu s uzavřenou smlouvou.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10 Žádost manželů Šínových o poskytnutí příspěvku na pořízení čerpadla pro čerpání splaškových vod po vybudování ČOV a kanalizace obce

ZO posoudilo žádost manželů Šínových, bytem Lesní Hluboké č.p.39, o poskytnutí příspěvku na čerpání splaškových vod po vybudování kanalizace a ČOV Lesní Hluboké z důvodu nemožnosti napojit se na spádově na projektovanou kanalizaci.

Současné ZO není proti finanční pomoci obce v odůvodněných případech pro vyřešení odtoku splaškových vod, ale protože bude tato záležitost aktuální až při případné realizaci, kterou v současné době není prozatím v dohledné době, nemůže současné ZO zavazovat případné další ZO k poskytování jakýchkoliv finančních částek a je třeba se obrátit v aktuální době realizace kanalizace a ČOV na příslušné ZO k posouzení situace a případnému poskytnutí finančního příspěvku.

Usnesení č. 9

Současné ZO není proti finanční pomoci obce v odůvodněných případech pro vyřešení odtoku splaškových vod, ale protože bude tato záležitost aktuální až při případné realizaci, kterou v současné době termínově nelze určit, nemůže současné ZO zavazovat případné další ZO k poskytování jakýchkoliv finančních částek a je třeba se obrátit v aktuální době realizace kanalizace a ČOV na příslušné ZO k posouzení situace a případnému poskytnutí finančního příspěvku. Vzhledem k uvedeným faktům současné ZO neschvaluje poskytnutí finanční pomoci na pořízení čerpadla pro přečerpávání splaškových vod manželům Šínovým, bytem Lesní Hluboké č.p.39.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11 Žádost paní Pleskačové, p.č. 106/20, chata č.p.36 na posouzení stavu údajně

přerostlých  stromů v okolí její chaty

ZO nemá odborné zkušenosti ani odborníky k posouzení stavu údajně přerostlých stromů v okolí chaty paní Pleskačové. Na místě bylo provedeno místní šetření, jehož cílem bylo pouze zmapovat rozložení stromů s dosahem na chatu žadatelky. Při místním šetření starosta byl paní Pleskačovou informován, že má strach ze vzrostlých stromů na hranici pozemku, které mohou padnout na její chatu. Starosta přislíbil, že projedná záležitost s lesním správcem.

Bod č.12 Česká televize vyzývá obec jako odběratele elektřiny ve věci placení televizního poplatku.

Obec nevlastní žádný TV přjímač, proto nebudeme žádný poplatek hradit.

Bod č. 12 Aktuální body jednání

1. Přidělení evidenčních čísel z důvodu inventarizace č.p. a č.ev. ve spolupráci s KÚ Brno-venkov.

  Usnesení č. 10:

  ZO přiděluje evidenční čísla následujícím nemovitostem:

  Kaple na pozemku parc.st. 2 v majetku České republiky     -                                     evid.číslo 4

  Chaty u hotelu na pozemcích parc.st.110 a 111v majetku firmy Hlaska s.r.o.              evid.č.10 a 11

  ČOV u hotelu Annahof na poz.parc.st. 112,114,114 v majetku Hlaska s.r.o.                evid.č. 12

  Vodárna u hotelu na poz.parc.st. 76 majitele DSO Devět křížů                                  evid.č. 14

  Strojovna Obce Lesní Hluboké na pozemku parc.st. 152                                           evid.č. 15

  Sklad Obce Lesní Hluboké na pozemku parc.st. 84                                                   evid.č. 18

  Zemědělská stavba-vepřín ZS Devět křížů na pozemku parc.st. 72                             evid.č. 20

  Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

  Bod č. 13  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

  Bod č. 14 Návrh a schválení usnesení

  Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

  Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí následující sdělení:

  1. Informace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního o projektu základních registrů a registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
  2. Informace ČSÚ o soustavě základních registrů a registru osob.
  3. Souhlasná stanoviska HZS JMK, Státní energetické inspekce, Ministerstva obrany, Centrumu dopravního výzkumu a Ředitelství silnic a dálnic ČR k návrhu ÚP Obce Lesní Hluboké.
  4. JMK, odbor dopravy, žádá o statistické údaje.
  5. Povolení ke stavbě vodního díla - Posílení vodovodu pro výrobu solanky na SSÚD Domašov od MěÚ Rosice, odbor životního prostředí.
  6. Opatření obecné povahy - – vyjímku ze zákazů u kormorána velkého, zaslaného  KrÚ JMK, odborem životního prostředí.
  7. Info DD plus v.o.s. - kopii dokumentace o vytyčení hranice obvodu pozemků parc.č. st. 11/1,11,12 a 13.
  8. Info SÚ Rosice o zahájení řízení – stavební úpravy, přístavba a vestavba podkroví RD č.p. 13 – Z.Kellner.
  9. Stanoviska MěÚ Rosice, odboru životního prostředí, ke společnému jednání o návrhu ÚP Lesní Hluboké.
  10. Info Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu.
  11. KrÚ JMK, odbor územního plánování - stanovisko k návrhu ÚP Obce Lesní Hluboké
  12. Stavební úřad Rosice - územní souhlas s umístěním stavby – plot u RD č.p. 87.
  13. Krajská hygienická stanice JMK - stanovisko k návrhu ÚP Lesní Hluboké.
  14. KrÚ JMK, odbor správní, zve na seznamovací seminář s projektem RÚIAN/ISÚI.
  15. Stavební úřad Rosice povoluje stavební úpravy a vestavbu podkroví RD č.p. 13.
  16. KrÚ JMK, odbor kontrolní a správní, zasílá podepsanou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – oprava střechy OÚ.
  17. JMK zve na jednání v rámci projektu „Čisté povodí Svratky.“
  18. Český úřad zeměměřičský a katastrální informuje o spuštění informačního systému územní identifikace ISÚI.
  19. Exekutorský úřad Brno-město zasílá exekuční příkaz na pozemek parc.č.455/4.
  20. Krajský úřad JMK oznamuje termín dílčího přezkoumání hospodaření obce.

  ZO pověřuje:

  Paní E.Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

  Bod č. 12 Závěr

  Starosta ukončil v 19.15 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

  Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí   10.10.  2011 v 18 hodin.

  V Lesním Hlubokém dne  12. 9. 2011

  Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

  Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

  Přílohy zápisu:

  -          Rozpočtové opatření č. 4/2011

  -          Rozpočtové opatření č. 5/2011

  -          Prohlášení o vzdání se č.p. 46