Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké se na svém zasedání dne 10.10.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)  Obec Lesní Hluboké touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)  Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

(1)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

(2)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)  Poplatník je dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3)  Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4)  Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(5)  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)  Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 450.- Kč a je tvořena:

a)   z částky 250,--Kč za kalendářní rok

a

b)   z částky 200,--Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)  Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[5]

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

(2)  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)  Osvobození od poplatku v příslušném kalendářním roce obdrží:

a)   poplatník, který se v místě trvalého bydliště prokazatelně celoročně nezdržuje

b)   poplatník, který má trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního úřadu Lesní Hluboké

c)   poplatník – dítě po dobu 12-ti měsíců počínaje měsícem, v němž se narodilo

d)   stavby nacházející se v lokalitě „Bílý potok“, které nejsou pro nepřístupnost terénu zapojeny do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(2)  Úlevu od poplatku v příslušném kalendářním roce obdrží:

a)   poplatník, který dosáhne v příslušném kalendářním roce 80 a více let, a to ve výši 250,--Kč

b)   poplatník, který se v příslušném kalendářním roce v místě trvalého bydliště prokazatelně nepřetržitě minimálně 6 měsíců nezdržuje, a to ve výši poměrné části poplatku za dobu své nepřítomnosti

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6]

(2)  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 23.12.2010.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška  nabývá účinnosti dne 1. 11. 2011.

                       

            ……...................................                                                    ..........................................

                  Jana Hotárková                                                                       Ing.Vladimír Ryšánek

                  místostarostka                                                                                starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.10.2011

Sejmuto z úřední desky dne: 30.10.2011

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2011:

 

Rozúčtování nákladů obce

na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na osobu nebo objekt* a kalendářní rok

Rozúčtování nákladů obce na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na osobu nebo objekt* a kalendářní rok

Náklady/Kč na provoz systému shromažďování, sběru,… v roce 2010

87985

Počet obyvatel zapojených do svozu v roce 2010

222

Náklady/Kč na 1 poplatníka a kalendářní rok

396,33

* Stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci (dále jen „objekt“), ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (čl.2, odst.2 OZV)[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích