Obecně závazná vyhláška

č. 2/2011,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška

č.5/2010

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesní Hluboké

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké se na svém zasedání dne 10.10.2011  usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesní Hluboké se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 6 odst. 2 nově zní:

„2) Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován svozem sběrných nádob k tomu specielně určených.“

2. Čl. 7 se doplňuje o odst. 3 tohoto znění:

„3) Sběrná nádoba pro shromažďování komunálních odpadů z rekreačních objektů je umístěna u kulturního sálu obce.“

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.11.2011

                                                                                                                                                                                                                                                     ......................................                                                       ......................................           

            Jana Hotárková                                                                    Ing.Vladimír Ryšánek 

            místostarostka                                                                       starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 13.10.2011

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:    30.10.2011