ZÁPIS

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 10. října 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 9. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák,

Omluveni: -   

Neomluveni: -           

Hosté: p.Klempíř Pavel

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

 

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtová opatření č. 6/2011

5.      Smlouva o dílo č. 1/11 na stavbu „Oprava střechy OÚ Lesní Hluboké“

6.      Obecně závazné vyhlášky č. 1,2/2011

7.      Projednání žádosti o zařazení investičního záměru – ČS PHM do změn ÚP obce

8.      Aktuální body jednání

9.      Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

10.    Návrh a schválení usnesení

11.    Závěr

Hlasování č. 2: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      Společnost Hlaska žádá o zařazení inv. záměru – ČS PHM do změn ÚP obce

2.      JMK zasílá veřejnou vyhlášku – Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

3.      Stavební  úřad Rosice zasílá projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby – RD č.p. 13

4.      JMK oznamuje výši částky příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2012

5.      Stavební úřad zasílá výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce RD č.p. 13

6.      Městský úřad Rosice zasílá pozvánku na pracovní setkání starostů správního obvodu Rosice

7.      KrÚ JMK, odbor dopravy, žádá o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce BDS,s.r.o. na lince Brno-Říčany-Domašov-Velká Bíteš

8.      Jaroslav Jirka zasílá vyjádření k žádosti o koupi pozemku

9.      Katastrální úřad oznamuje změny v údajích katastru nemovitostí

10.    Katastrální úřad zasílá oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtová opatření č. 6/2011

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 6/2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 11.800,-- Kč a  výdaje se navyšují o 332.700,-- Kč.

Rozpočtové opatření č. 6/2011 je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 ze dne 30.9.2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 11.800,-- Kč a  výdaje se navyšují o 332.700,--Kč.

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Smlouva o dílo č. 1/11 na stavbu „Oprava střechy OÚ Lesní Hluboké“

Na základě usnesení č. 4 ze schůze ZO dne 12.9.2011 byla s firmou Práce pokrývačské – Hubert Horák, Dalešice 151, uzavřena dne 27.9.2011 Smlouva o dílo číslo 1/11 na dodávku stavby „Oprava střechy OÚ Lesní Hluboké“.

Usnesení č. 4:

ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/11 na dodávku stavby „Oprava střechy OÚ Lesní Hluboké“ uzavřenou s firmou Práce pokrývačské – Hubert Horák, Dalešice 151.

Hlasování č. 4: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 1,2/2011

OZV č. 1/2011 ruší OZV č. 6/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důvodem vypracování nové OZV bylo uvést OZV do souladu se zákonem a doplnění staveb nacházejících se v lokalitě „Bílý potok“ do článku osvobození od poplatku.

OZV č. 2/2011 mění a doplňuje OZV č. 5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládáním se stavebním odpadem na území obce Lesní Hluboké, a to informací o umístění nádoby na komunální odpad pro rekreační objekty.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje OZV č. 1/2011 a OZV č. 2/2011.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Projednání žádosti o zařazení inv. záměru – ČS PHM do ÚP obce

Dne 19.9.2011 byla na OÚ doručena žádost společnosti Hlaska s.r.o. Lesní Hluboké 33 o stanovisko k výstavbě čerpací stanice v prostoru hotelu Annahof.

ZO nesouhlasí s provedením uvedené stavby a jejím zařazením do nového ÚP obce.

V dosud platném ÚP obce z roku 1997 je uvedeno, že se jedná se o  plochu  pro občanskou vybavenost  v parametrech stávajícího hotelu. Podle nového ÚP se jedná o plochu dopravy – parkoviště, přičemž plochou dopravy jsou, cituji:" monofunkční plochy pozemních komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, plochy dopravních zařízení.", konec citace. Jako hlavní využití je dopravní infrastruktura, jako přípustné využití je uvedeno: "...umístění zařízení sloužící obsluze a provozu těchto zařízení."
V novém ÚP, který již prošel připomínkovací a schvalovací fází, je v těchto místech zachován současný stav, kdy uprostřed parkoviště je zelená plocha, tedy zeleň veřejná..., přičemž v regulativech je uvedeno, že je nepřípustná výstavba objektů na těchto plochách.

Toto také byl a je návrh a záměr ZO Lesní Hluboké.

Stavba by navíc znatelně narušovala známé prostředí 9 křížů, kde by vůbec nezapadla do současné pohledové „přírodní scenérie“, stavba by přinesla pouze další ekologické zatížení v této oblasti. Navíc v krátké vzdálenosti od objektu Annahof jsou dvě velké čerpací stanice, kde každý zájemce může načerpat potřebné pohonné hmoty. Na základě uvedených skutečností, záměru obce, negativního ohlasu ve věci této stavby,  ZO nesouhlasí s uvedeným záměrem výstavby čerpací stanice v prostoru hotelu Annahof.

Usnesení č. 6

ZO nesouhlasí s požadavkem vybudování čerpací stanice v k.ú.Lesní Hluboké a tedy ani s požadavkem společnosti Hlaska s.r.o., Lesní Hluboké 33, na zařazení záměru  vybudování čerpací stanice pohonných hmot v prostoru hotelu Annahof dle předložené situace do ÚP obce.

Hlasování č. 6: pro 2  – proti 3 – zdržel se 0

Bod č. 7 Projednání žádosti o schválení licence na provozování dopravy společností BDS pro linku 401

BDS Velká Bíteš požaduje schválení obce na obslužnost obce autobusy společnosti BDS.

ZO souhlasí.

Usnesení č. 7

ZO souhlasí s udělením licence pro provoz autobusové dopravy na zastávkách v k.ú. Lesní Hluboké, tj. Lesní Hluboké 9 křížů a Lesní Hluboké.

Hlasování č. 7: pro 5  – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Aktuální body jednání

1.  Směrnice č. 1/2011 o inventarizaci

Z důvodu vydání nové vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků byla vypracována nová vnitřní účetní směrnice.

2.  Plán inventur – příloha č. 1 ke směrnici č. 1/2011

Bod č. 9  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

1.    Pan Klempíř Pavel – 3 požadavky

-          Zábradlí ve strojovně – viz další text

-          Elektřina – snaha o převedení  elektr.energie na jinou, údajně levnější společnost

-          Požadavek na odklad splatnosti faktur do dubna 2012

ZO projedná a sdělí stanovisko.

2.    Starosta – Azuro168

Nájemce areálu Azuro 168 urgoval dořešení zabezpečení schodiště a zábradlí ve strojovně areálu a nájezd pro vozíčkáře na WC.

Starosta dořeší zábradlí, upevnění schůdků ve strojovně a jednoduchý deskový nájezd na WC do příští sezóny, kdy není strojovna ani areál v provozu.

3.    Starosta – Azuro168

Vzhledem k ukončené sezóně na Azuru168, po dosavadních zkušenostech s provozem, po připomínkách občanů, je nutné připravit následující body k projednání ZO na některé z příštích schůzí, event. na příp. schůzi v sále obce:

-          Nájem za provoz areálu pro příští sezónu.

Pavel Klempíř: nesouhlasí s žádným nájmem, který by nájemce ekonomicky likvidoval. Pokud se to stane, nájemce ukončí činnost na areálu a vrátí ho obci. V současné době dle sdělení nájemce provoz areálu nevydělává. Pokud převezme areál obec, bude mít s provozem náklady, které  dosud nemá a o areál je přesto dobře postaráno.

Mgr. Langová: Bufet vydělává, ale z těchto zisků je dotován provoz areálu.

Starosta: Vynětí tenisového kurtu ze smlouvy o nájmu s tím, že nájemce jej bude moci využívat ke svým akcím, které si bude organizovat, ale bude existovat plán obsazenosti kurtu a ve zbylém čase bude plně k dispozici k bezplatnému rekreačnímu sportování, k čemuž byl i původně vystavěn. V případě nutnosti bude vstup zajištěn boční brankou v plotě u sociálního zařízení nebo bude udělána nová. Tzn. že nebude sloužit různým návštěvníkům, kteří nebudou mít zájem zde hrát tenis či jiné hry.

p.Klempíř: Oponuje, že se tím zcela znehodnotí dosavadní režim, který je vyhovující a nikdo není omezován.

4.    Starosta – oprava střechy OÚ

Stará střešní krytina a rýny ze střechy OÚ byly nabídnuty zájemcům za cenu 1.-Kč/ks, rýny pak v ceně 10.-Kč/m vč. háků na uchycení (nebo dle dohody – zodpovědným k dořešení je starosta).

5.    Starosta - prodej pozemku J.J. a sl.K.

Sl.K. a p.J. ml. zaslali na obec sdělení, ve kterém uvádí, že z důvodu informací z obce neobdrželi prozatím půjčku na pozemek a stavbu RD. Dále uvádí, že konečný termín pro podpis smlouvy navrhují datum 15.12.2011.

Starosta: dnes ověřil pravdivost těchto informací s pracovníky, kteří pro oba uvedené půjčku řešili a zjistil, že uváděné informace nejsou pravdivé. Směrodatný je zápis ze zasedání ZO, kde je prodej pozemku řešen. Uváděné informace pouze přenáší zodpovědnost za neúspěch na někoho jiného, v tomto případě na obec či starosty. Starosta zaslal vyjádření, kde doporučuje oběma zájemcům o pozemek, aby se vyjadřovali korektně a zbytečně  neuváděli informace, které jsou nepravdivé.

ZO se dohodlo, že musí být smlouva podepsána nejpozději  12.12.2011 s doložením finančního zajištění.

Usnesení č. 8

ZO schvaluje nový nejzazší termín podpisu smlouvy na prodej pozemků p.č. 484/30 a 484/37 zájemcům sl.K. a p.J.  ml., a to 12.12. 2011 do 18 hodin. Nebude-li smlouva uzavřena, bude vypsán nový záměr na prodej těchto pozemků.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

6.    Starosta – oprava havarijních míst na místní komunikaci

Starosta se dohodl s firmou provádějící opravy komunikací na opravě kanálových vpustí a havarijních míst na komunikacích obce. Po slevě vůči katalogovým cenám je nabídková cena cca 34 tis. Kč vč. DPH za 48m2 opravených ploch spec. deskou a oprava okolí kanál. poklopů klasickou metodou „baleným asfaltem“.

Usnesení č. 9

ZO schvaluje návrh smlouvy na provedení oprav místních komunikací a kanál.vpustí v lokalitě Nad Rybníčkem.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí následující sdělení:

1.    JMK zasílá veřejnou vyhlášku – Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

2.    Stavební  úřad Rosice zasílá projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby – RD č.p. 13

3.    JMK oznamuje výši částky příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2012

4.    Stavební úřad zasílá výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce RD č.p. 13

5.    Městský úřad Rosice zasílá pozvánku na pracovní setkání starostů správního obvodu Rosice

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil ve 20:30 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 14.11. 2011 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  10. 10. 2011       

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

Přílohy zápisu:           

-   Rozpočtové opatření č. 6/2011