Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, Úzká 6, 656 77 Brno

__________________________________________________________________________________________

tel.: 542532211, , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID dat. schránky: dc9iebe
Obec Lesní Hluboké
Lesní Hluboké 46
664 83 Domašov u Brna

Číslo jednací:     Vaše č.j./ze dne:                     Vyřizuje / linka: Dne:
OO-8/2011-703                                                / Himmerová Danuše Ing./ 255 10.10.2011

__________________________________________________________________________________________


Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen „katastrální
úřad“), podle § 16 odst. 1 zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 62 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), oznamuje, že

katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále
jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Lesní Hluboké obce Lesní Hluboké
bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Lesní Hluboké, místnost
-kancelář úřadu, a to ve dnech od 14. 11. 2011 do 28. 11. 2011 a s možností uplatnění námitek
proti jeho obsahu.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci nezbytné spolupráce
s katastrálním úřadem Vás žádáme:

1. o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, jehož
vzor Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to v souladu s ustanovením § 16 odst. 2
katastrálního zákona způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného
katastrálního operátu; oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí
a jiné oprávněné, je adresováno všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvedeném
katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo ve Vaší obci, a těm vlastníkům nemovitostí
s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž katastrálnímu úřadu není známa adresa
jejich pobytu,

2. o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměstnanec obce“)
při zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, neboť zaměstnanec
katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve dnech 14.11. a 21.112011 od 8.00 do 15.00 hod, dále
16.11 a 23.11.2011 od 8.00 do 14.30 hod..; zaměstnanec obce bude seznámen s obsahem
obnoveného operátu tak, aby při zájmu o nahlédnutí do obnoveného operátu v den nepřítomnosti
zaměstnance katastrálního úřadu mohl zájemci o nahlédnutí vyhledat požadované údaje o jeho
vlastnictví,

3. o vytvoření podmínek pro vyložení operátu (alespoň tři kancelářské stoly), pro jednání s občany
(židle) a o přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.
V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen
poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout
do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.
Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad
samostatná oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu.

Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.

S pozdravem
Ing. Danuše Himmerová, v. r.
Oddělení obnovy a revize KN, vedoucí

Příloha : Vzor oznámení o vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí

 

                                                          OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Lesní Hluboké podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen „katastrální
úřad“) č.j. OO-8/2011-703 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Lesní Hluboké, místnost -kancelář
úřadu, v období od 14.11.2011 do 28.11.2011, vždy v pracovních dnech dle pracovní doby referentů
úřadu, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na
digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území
Lesní Hluboké obce Lesní Hluboké.

Ve dnech 14.11. a 21.11.2011 od 8.00 do 15.00 hod., dále dne 16.11. a 23.11.2011 od 8.00
do 14.30 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu,
v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba
pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude
při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované
údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním
nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších
půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně
parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O
podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast
vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 13. 12. 2011 Nebude-li
pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního
zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

-  všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
-  těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo
a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.

Oznámení vyvěšeno dne:17.10.2011

Oznámení sňato dne: 14.11.2011
Za správnost vyhotovení: Marcela Dytrychová