ZÁPIS

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 14. listopadu 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 10. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek

Omluveni: Ing. Martin Zadělák

Neomluveni: -           

Hosté:

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 7/2011

5.      Investice 2013,2014 – podklady pro rozpočtový výhled

6.      Rozšíření NNk

7.      Inventarizace za rok 2011

8.      Rozšíření podkladů pro vodoprávní povolení

9.      Aktuální body jednání

10.  Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

11.  Návrh a schválení usnesení

12.  Závěr

Hlasování č. 2: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      Jihomoravský kraj žádá o sdělení ve věci provozování Informačního systému krizového řízení Jihomoravského kraje

2.      Městský úřad Rosice informuje o technologické odstávce občanských průkazů a cestovních pasů

3.      Rudolf Morawitz žádá o vyjádření rozšíření kabelu NN

4.      KrÚ JMK zasílá pozvánku na pracovní seminář ke správě místních poplatků a jejich vymáhání podle daňového řádu

5.      KrÚ JMK zasílá pozvánku na seminář věnovaný problematice odpadového hospodářství

6.      KrÚ JMK oznamuje zahájení přezkoumání hospodaření

7.      Jihomoravský kraj informuje o zpracování a způsobu předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

8.      Jihomoravský kraj zasílá petici Sdružení dárců krve

9.      Ladislav Svoboda, majitel chaty u 9křížů, žádá o vydání rozhodnutí nevymáhání místního poplatku za odvoz odpadu

10.  Pozemkový fond ČR žádá o vyložení nabídky pozemků k pronájmu

11.  Krajský úřad žádá o zveřejnění Návrhu opatření obecné povahy

12.  E.ON zasílá upozornění vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy

13.  Městský úřad Rosice zasílá oznámení veřejnou vyhláškou – zahájení řízení „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“

14.  Exekutorský úřad Přerov zasílá dražební vyhlášku

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 7/2011

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 7/2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 122.800,-- Kč a  výdaje se navyšují o 71.700,-- Kč.

Rozpočtové opatření č. 7/2011 je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 ze dne 31.10.2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 122.800,-- Kč a  výdaje se navyšují o 71.700,--Kč.

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Investice pro rok 2013, 2014 – podklady pro rozpočtový výhled

Z důvodu nutnosti vypracování nového rozpočtového výhledu na r. 2013 a 2014 ZO rozhodlo zařadit následující investice do rozpočtového výhledu:

-     Budova pohostinství – přístavby, rekonstrukce či výstavby ke kulturnímu sálu a oprava kulturního sálu – cca 2 000 000.-Kč

-     Předčasná splátka půjčky – 100 000.-Kč, bude-li potřeba a  možnost, pak otevření nové půjčky.

Bod č. 6 Rozšíření NNk

E.on bude provádět stavbu přípojky NN pro stavbu RD v lokalitě pod Zámkem, z tohoto důvodu žádá projektant pan Morawitz o vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska správce místních sítí a komunikací a podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na umístění energetického zařízení.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za podmínek doplněných obcí.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Inventarizace za rok 2011

Z důvodu legislativních změn byla vypracována nová směrnice o inventarizaci a plán inventur pro rok 2011. Fyzická inventarizace bude provedena v období od 2. do 6. ledna 2012. K zajištění inventarizace se dle plánu inventur zřizuje inventarizační komise ve složení: předseda-Ing. Vladimír Ryšánek, členové- Jana Hotárková, Eva Milerová, Josef Hotárek

Bod č. 8 Rozšíření podkladů pro vodoprávní povolení

Z důvodu padavku MěÚ Rosice, odboru vodoprávního, musela obec doplnit žádost o stavební-vodoprávní povolení smlouvami s vlastníky soukromých pozemků, kudy by měla vést kanalizace. Úhrada za věcné břemeno přes tyto pozemky bude dohodnuta až v době realizace.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce schvaluje předložené smlouvy na možnost vedení kanalizace po pozemcích vlastníků pana O.Hakla, bytem Brno, Husova 5 a manželů Šínových, bytem Lesní Hluboké 39..

Hlasování č. 5: pro 4  – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Aktuální body jednání

1.      Ladislav Svoboda žádá, aby bylo rozhodnuto, že není důvod k vyměření poplatku za odvoz odpadu za jeho chatu umístěnou na pozemku p.č. 434/2. Jako argument uvádí, že tento objekt nebyl nikdy zkolaudován jako rekreační chata a nebylo mu přiděleno evidenční číslo. Jedná se o dvojchatku s ev.č. 2, která byla v minulosti opravena a vyzděna, kdežto druhá část zůstala formou dřevěného přístřešku.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce rozhodlo upustit od vymáhání místního poplatku za odvoz odpadu za objekt umístěný na pozemku p.č. 434/2 majitele Ladislava Svobody, z důvodu nezkolaudování této stavby za rekreační chatu.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

2.      Dne 20. září 2011 byla majiteli rekreačního objektu ev.č. 63 na pozemku 434/3 zaslána výzva k úhradě poplatku za odvoz odpadu za léta 2008-2011 v celkové výši 1600,-- Kč. Majitel však zemřel. Z tohoto důvodu ZO rozhodlo o odepsání pohledávky v plné výši z důvodu nevymahatelnosti.

Usnesení č. 7

ZO rozhodlo o odepsání pohledávky za odvoz odpadu ve výši 1600,-- Kč z důvodu úmrtí majitele a tedy nevymahatelnosti pohledávky.

Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

3.      Předání díla – oprava střechy OÚ

Starosta převzal od firmy pana Huberta Horáka z Dalešic provedenou rekonstrukci střechy na budově OÚ. Vícepráce a méněpráce se v podstatě zhruba srovnaly a pan Horák nevyčerpal celou dohodnutou částku. Práce byly provedeny v souladu se smlouvou a připomínkami starosty, žádné závady nebyly zjištěny.

Bod č. 9  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

1.    Veřejná schůze

Starosta navrhl, aby se v průběhu listopadu či prosince uskutečnila mimořádná veřejná schůze s několika základními body:

-          Hlavní akce pro rok 2012, představy o rozpočtu

-          Dořešení situace s kulturním sálem

-          Nájem provozovateli areálu Azuro168 na další sezónu

-          Nájem provozovateli obchodu Spížka v budově OÚ na další rok¨

-          Územní plán

-          Kanalizace a ČOV

-          Financování

ZO se dohodlo na uskutečnění mimořádné schůze v kulturním sále dne 25.11.2011 v 17 hodin.

2.    Rozsvícení Vánočního stromu

Jako každoročně, i letos se uskuteční slavnostní rozsvěcování Vánočního stromu na otočce u OÚ. ZO přispěje na pohoštění zúčastněných zhruba částkou do cca 3 000.-Kč.

Usnesení č. 8

ZO rozhodlo o podpoře akce „Rozsvícení Vánočního stromu“ částkou do cca 3 000.-Kč.

Hlasování č. 8: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

3.    Mgr.Langová

Mikulášská – zda budou opět balíčky.

Ano, ZO podpoří tradiční mikulášskou nadílku částkou cca 4 000.-Kč.

Usnesení č. 9

ZO rozhodlo o podpoře akce „Mikuláš“ částkou do cca 4 000.-Kč.

Hlasování č. 9: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

4.    Kalendář

Místostarostka paní Hotárková informovala ZO o postupu prací na vydání kalendáře kulturních a sportovních akcí obce pro rok 2012. Kalendář by měl být hotov v prosinci.

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí následující sdělení:

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil ve 20:15 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 12.12. 2011 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  14. 11. 2011       

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

Přílohy zápisu:           

-          Rozpočtové opatření č. 7/2011