ZÁPIS

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2011

konaného dne 12. 12. 2011 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 12. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2011 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -   

Neomluveni: -           

Hosté:                

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Hlavní akce pro rok 2012, představy o rozpočtu – rozpočtové provizorium, odpisový plán, podklady pro rozpočet, rozpočtový výhled,

3.      Stav jednání s případným odkupem rozestavěné budovy u kult. sálu

4.      Nájem provozovateli areálu Azuro168 na další sezónu

5.      Nájem provozovateli obchodu Spížka v budově OÚ na další rok

6.      Územní plán

7.      Kanalizace a ČOV

8.      Financování

9.      Diskuse

10.    Závěr

 

Hlasování č. 2: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

1.   MVČR zasílá informace k Registru práv a povinností – oznámení o registraci agendy.

2.   KÚ Jmk, Brno-venkov zasílá požadavek na odstranění nesouladu v katastru nemovitostí  - stavby na p.č.152, 84, 58

3.   MěÚ Rosice zasílá požadavek na doplnění podkladů pro stavební řízení na kanalizaci a ČOV Lesní Hluboké.

4.   Ing.Šilhavá zasílá protokol o předání podkladů od KÚ JmK pro zpracování ÚP obce.

5.   KÚ JmK zasílá smlouvu o poskytnutí dotace na provoz – školení hasičů obce.

6.   MěÚ Rosice, vodoprávní úřad, zasílá veřejnou vyhlášku o zrušení ochranného pásma vodního zdroje Bílá voda a Bobrava.

7.   ZŠ Velká Bíteš zasílá požadavek na zařazení zálohy neinv. nákladů do rozpočtu obce pro rok 2012 ve výši 136 500.-Kč pro 21 žáků z naší obce.

8.   MěÚ Rosice, ŽP, zasílá vyjádření k modernizaci úseku dálnice mezi Exit162 Velká Bíteš a Exit168 Lesní Hluboké.

9.   KÚ JmK zasílá souhlasné stanovisko k UP obce.

10. Pan A.Gotvald zasílá revizní zprávu na plynová kamna v kulturním sále obce.

11. MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí veřejnou vyhláškou – stavební povolení na stavbu RD pro Navy Max s.r.o. Brno.

12. KÚ JmK, odbor správní, zasílá informace k problematice pokutových bloků. 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové provizorium pro rok 2012

Vzhledem k tomu, že v tomto roce nebude schválen rozpočet obce na rok 2012, bude se hospodaření obce v roce 2012 až do schválení rozpočtu řídit pravidly rozpočtového provizoria, přičemž musí být zachována plynulost hospodaření obce, plnění smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, musí být zajištěny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, povinnosti obce vyplývajících pro obec z obecně závazných právních předpisů a odvody vratek v rámci finančního vypořádání. Závazným ukazatelem rozpočtového provizoria je paragraf.

Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2012. Pravidly tohoto rozpočtového provizoria se bude obec v roce 2012 řídit až do schválení rozpočtu obce,  přičemž musí být zachována plynulost hospodaření obce, plnění smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, musí být zajištěny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, povinnosti obce vyplývajících pro obec z obecně závazných právních předpisů a odvody vratek v rámci finančního vypořádání. Závazným ukazatelem rozpočtového provizoria je paragraf.

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Rozpočtový výhled 2013-2014

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání projednalo rozpočtový výhled na dvouleté období 2013-2014. Tento rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Pro rok 2013 jsou celkové příjmy 2.473.000 Kč, celkové výdaje 1.966.000 Kč, přebytek hospodaření ve výši 507,000 Kč.

Pro rok 2014 jsou celkové příjmy 2.523.000 Kč, celkové výdaje 2.061.000 Kč, přebytek hospodaření činí 462.000 Kč.

Rozpočtový výhled 2013 – 2014 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č.4

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání schválilo rozpočtový výhled na dvouleté období 2013-2014. Tento rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Pro rok 2013 jsou celkové příjmy 2.473.000 Kč, celkové výdaje 1.966.000 Kč, přebytek hospodaření ve výši 507,000 Kč.

Pro rok 2014 jsou celkové příjmy 2.523.000 Kč, celkové výdaje 2.061.000 Kč, přebytek hospodaření činí 462.000 Kč.

Hlasování č. 4: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Odpisový plán

Z důvodu změny legislativy a nastavení počátku odpisování majetku vypracovala obec formou směrnice č. 2/2011 odpisový plán na jednotlivé položky majetku obce – tj. dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Pozemky se neodepisují.

Usnesení č. 5

ZO schvaluje směrnici č. 2/2011 Odpisový plán obce Lesní Hluboké.

Hlasování č.5: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 7 Rozpočtové opatření č. 8/2011

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 8/2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 101.800 Kč a výdaje se navyšují o 19.800 Kč.

Rozpočtové opatření č. 8/2011 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011 ze dne 30.11.2011, na základě kterého se příjmy navyšují o 101.800,--.Kč,  výdaje se navyšují o 19.800,--.Kč, financování se navyšuje o 82000,-- Kč

Hlasování č. 6: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 8 Jednání o odkupu rozestavěné budovy pohostinství

Starosta jednal s majitelem budovy, prozatím nedošlo k posunu z důvodu zaneprázdnění majitele rozestavěné budovy.

Bod č. 9 Nájem Azuro168 pro rok 2012, posečkání s úhradou nákladů obci, nájem obchodu Spížka a podpora formou úhrady části nákladů na provoz obchodu smíšeným zbožím

ZO projednalo požadavek provozovatele areálu, firmu Tango, v zastoupení P.Klempířem na posečkání s úhradou části nákladů do dubna 2012 a v souladu s uzavřenou smlouvou nájem  Azuro168 a odsouhlasilo následující:

-       nájem pro rok 2012 zůstane ještě na symbolické 1.-Kč/rok s tím, že na tenisové hřiště budou vybudována další vstupní branka na SV straně u cesty tak, aby v případě uzavření areálu mohlo být

        tenisové hřiště využíváno. Současná vstupní branka při uzavřeném areálu bude uzamčena, takže se návštěvník dostane pouze na tenisové hřiště – bude zpracován provozní řád vstupu.

-       ZO schvaluje posečkání na úhradu části nákladů provozovatele Azuro168 do 15.4.2012.

-       ZO projednalo a schvaluje stávající nájem za provoz obchodu Spížka v budově OÚ

-       ZO projednalo a schválilo podporu provozu obchodu Spížka pro rok 2012  úhradou části nákladů na provoz, a to ve výši 25 000.-Kč /rok

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2012 následující podmínky provozovateli Azuro168 a obchodu smíšeným zbožím v obci Lesní Hluboké, firmě Tango, v zastoupení panem P.Klempířem takto:

-       nájem Azuro168 za symbolickou 1.-Kč/rok za podmínky, že na tenisové hřiště bude vybudována další vstupní uzamykatelná branka na SV straně u cesty tak, aby v případě uzavření areálu

        mohlo být tenisové  hřiště využíváno. Současná vstupní branka při uzavřeném areálu bude uzamčena, takže návštěvníkovi bude umožněn vstup pouze na tenisové hřiště  – bude

        zpracován provozní řád vstupu

-       posečkání na úhradu části nákladů provozovatele Azuro168 do 15.4.2012

-       stávající nájem za provoz obchodu Spížka v budově OÚ

-       podporu provozu obchodu Spížka  úhradou části nákladů ve výši 25 000.-Kč /rok

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11 Záloha na školní docházku

ZO projednalo a schválilo zařazení zálohy na nerv. Výdaje na školní docházku 231 dětí z naší obce do ZŠ Velká Bíteš.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2012 zařazení zálohy ve výši 136 500.-Kč na úhradu neinv. nákladů pro školu ve Velké Bíteši za  děti z naší obce.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 12 Investice pro rok 2012

ZO projednalo základní investici pro rok 2012:

-       Budova pohostinství – koupě, přístavba, rekonstrukce či výstavba ke kulturnímu sálu a oprava kulturního sálu – cca 2 500 000.-Kč

-       Předčasná splátka půjčky – 100 000.-Kč, bude-li potřeba a  možnost, pak otevření nové půjčky.

Bod č. 13 Aktuální body jednání

1.     Tradiční pochod na Štědrý den

        Starosta byl požádán organizátory tradičního Štědrodenního pochodu z okolních obcí do naší obce o podporu tohoto setkání formou bezplatného využití našeho sálu.

        Starosta přislíbil podpořit tuto akci jako každý rok možností využít bezúplatně náš sál k setkání výletníků.

        ZO souhlasí.

2.     Zástupci organizátorů tradičního tenisového turnaje v kulturním sále (panV.Ustohal, Ing.P.Borkovec) požádali starostu o případnou možnost poskytnutí finančního daru na ceny pro vítěze turnaje

       ve výši cca 1 500.-Kč.

       Starosta přislíbil splnění tohoto požadavku. Ještě se jedná o turnaji pro malé děti, které by obec podpořila také – prozatím ve fázi jednání. Tato finanční podpora zapadá do již schválené

       podpory kulturně sportovních akcí pro rok 2011.

       ZO nemá námitek. 

3.    Starosta informoval ZO, že v souladu s již dřívějším projednáním zakoupil motorovou pilu (cca 14 000.-Kč) pro potřeby obce a nádoby na uskladnění posypového materiálu, které budou

       rozmístěny po obci (5ks)  vč. posypového vozíku (cca 40 000.-Kč).

4.    Starosta informoval ZO o následujících aktivitách na areálu Azuro168:

-     Pracovník na VPP pan P.Krupička zhotovil odnímatelný nájezd pro vozíčkáře na soc.zařízení v areálu

-     Pracovník P.Krupička byl vyslán na zmapování potřebných prací ve strojovně areálu na odstranění závad v souladu s uzavřenou smlouvou a zápisem ZO. Provozovatel v zastoupení

      panem P.Klempířem mu však sdělil, že část prací provede svými silami, zbytek aby pak dokončila obec. Starosta odpověděl, že vyčká na vyzvání, aby mohl být posouzen rozsah potřebných dokončovacích prací.

Bod č. 14  Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

1.   Starosta již dopředu upozornil ZO, že v souladu se zákonem, v případě zprovoznění pohostinství bude vypsán nový záměr na provozování celého obecního komplexu – areálu Azuro168,

     obchodu Spížka a pohostinství. Bylo by velmi vhodné, i když případně ne zcela nutné, aby všechny tyto jednotky zastřešoval jeden provozovatel z důvodu konkurence.

2.   Mgr.Langová

     Požádala o příspěvek obce na štědrovečerní vystoupení hudby na Azuro168. ZO se shodlo, že poskytne příspěvek 1000.-Kč, nebude-li žádný účetní problém a finance budou k dispozici z již schváleného balíčku 

     peněz na kulturu.

Bod č. 15 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí následující sdělení:

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 16 Závěr

Starosta ukončil ve 19:10 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Starosta poděkoval všem, kteří se zapojili do aktivit obce a popřál členům ZO i všem občanům příjemné prožití Vánoc a hodně úspěchů v dalším roce 2012.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 9.1. 2012 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  12. 12. 2011       

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

Přílohy zápisu:           

-    Rozpočtové opatření č. 8/2011

-    Rozpočtový výhled pro r.2013 a 2014