Léta 1990 - 1994

Po „sametové revoluci" v roce 1989 většina občanů vítala nové možnosti, které se zdály být nadějnými pro všechny.

V 90. letech se obec osamostatnila, v obci vznikl Obecní úřad Lesní Hluboké, po dlouhé době bylo v obci zvoleno v demokratických volbách první obecní zastupitelstvo v čele se starostou obce.

Starostou byl zvolen ing.Vladimír Ryšánek, tehdy z RD č.p.32, místostarostou lesník pan Jindřich Korber, tehdy z podnikového bytu v Zámečku č.p.1.

Na začátku existuje pouze zastupitelstvo obce se starostou, ale bez úředníků. Nejprve se snaží pomoci Ing.František Trnka z RD č.p.41, který však po krátké době rezignuje. Nikdo nemá zájem za relativně nízký plat na OÚ pracovat. Až časem se daří přesvědčit paní Věru Ryšánkovou st. z RD č.p.32, která pak „úředničí" až do konce roku 2002.

Starosta dostával odměnu 500.-Kč/měsíc, což nebylo nějak zvláště povzbudivé, ale ač se to asi bude zdát nepochopitelné, nebyly platové záležitosti tím, co nás lákalo na osamostatnění obce. V tehdejší době předčila platová očekávání možnost  vybudovat v obci všechny chybějící záležitosti a pozvednout  tak úroveň života v naší obci na vyšší úroveň, aby bylo zájmem všech mladých zůstat zde a pomoci rozvoji obce.

Od obce Domašov, dříve střediskové obce, byly převzaty dokumenty. Nikdo však nevěděl, co všechno má být předáno, co bylo dříve na obci, a tak se musíme spokojit s tím, co obdržíme. S tím došlo i k finančnímu vypořádání, naše obec obdržela 200tis.Kč, což byly do začátku poměrně nevelké finance.

Na začátku 90. let byl za finanční spoluúčasti státu zrekonstruován obecní úřad, knihovna, kancelář hasičů a vlastní „hasička".

Obecní úřad byl vybaven novým nábytkem, výpočetní technikou a kopírkou. Občané tak mohou využívat kopírování pro své potřeby.

Se vznikem nového „porevolučního" období se začaly objevovat snahy o rozdělení ČSFR. Někteří naši občané podpořili úsilí o udržení společného státu podpisem petice, která byla zaslána do Prahy, odkud vzešla výzva k této podpoře. Společnost, která organizovala tuto petici v Praze se nazývala „Výzva občanů". I přes uvedené snahy došlo k rozdělení společného státu a vznikly tak dva nové subjekty, a to v našem případě Česká republika (1.1.1993), Slováci mají od této doby též svůj vlastní stát Slovenskou republiku.

Ve státě po vzniku nových obecních úřadů dochází k neustálým „tahanicím" při přerozdělování finančních prostředků. Naše obec začíná s rozpočtem okolo 400tis. Kč. Při okresním úřadě působí okresní shromáždění, které předkládá finanční požadavky okresnímu úřadu a spolurozhoduje o finančním přerozdělování do obcí.

V naší obci se jako priorita zdá být nevyřešená kanalizace obce a vodovod obce. Proto je za dotovanou částku 200tis. Kč vypracován nejprve projekt kanalizace obce.

Podařilo se nám přesvědčit okresní shromáždění a získat pro obec dotaci 200tis. Kč na nákup kameninových rour na budování kanalizace a dotaci ve výši cca 90tis. Kč na nákup  části vodovodních rour pro budování vodovodu.

Při projednávání finanční spoluúčasti státu na stavbu kanalizace je dotace od státu zamítnuta z důvodu údajného „neefektivního" odkanalizování obce, kdy by se za částku téměř 15mil.Kč odkanalizovalo necelých 200 potenciálních ekvivalentních obyvatel. Ani pracovník ochrany lesa ze  ŽP OkÚ Brno-venkov není nakloněn tomuto projektu a v závěru, kdy chybí k povolení stavby pouze jeho kladné vyjádření, vydává zamítavé stanovisko. Tím je možné řešení této stavby odsunuto do budoucna...

Občané mohou na obci využívat možnost ověřování-vidimaci  listin a podpisů. Ověřování provádí úřednice paní Ryšánková, poplatky za tuto činnost jsou příjmy obce.

Obec se přihlásila do programu obnovy vesnice, což byl slibný program pro malé obce, které v rámci jeho jednotlivých dotačních titulů mohly dosáhnout na finance, které jim pomáhaly obnovovat,  budovat a realizovat různé stavby, které přispívaly ke zkvalitnění života v obci. Byl vypracován zevrubný nástin přání a požadavků, které by měly být v budoucnu realizovány.

Vzhledem ke snižování počtu obyvatel obce, kdy v obci nebyly možnosti nové výstavby,  kde stagnovaly možnosti zvýšení kvality života v obci, započalo obecní zastupitelstvo za finančního přispění státu zpracovávat územní plán obce. Zpracování územního plánu bylo vstupní branou pro získávání různých dotací. Územní plán zpracovala do konečné podoby k naší spokojenosti ing. Jana Hurníková z Brna. Do plánu byly zahrnuty připomínky a přání občanů z anonymní sociální studie, kterou provedla nezávislá organizace.Tato přání a připomínky občanů se zavázalo zastupitelstvo postupně plnit. Náklady na zpracování územního plánu při 60% dotaci státu činily 180tis. Kč.

Tehdejší ZD Domašov bez povolení přestavělo kravín na provozovnu vepřína a bez povolení zahájilo provoz. Obec s touto stavbou ani provozem nesouhlasí. Na jednáních bylo dohodnuto, že budou provedeny úpravy, které zabrání nesnesitelnému pachu,  provoz pak bude po 3 letech ukončen a vepřín bude vymístěn do vhodnější oblasti v jiné obci.  Bohužel po uplynutí této doby byla obec vyloučena  z dalšího projednávání a provoz byl povolen. Při stížnostech obce bylo zjištěno, že SÚ při projednávání této záležitosti pochybil, což však nebrání provozovateli pokračovat ve využívání tohoto zařízení. Věřme, že časem bude provoz tohoto nežádoucího zařízení v naší obci ukončen.

Postupně se začínají objevovat problémy s provozováním pohostinství, kdy ze strany Konzumu, s.p. není zájem o jeho provozování a samotný Konzum se postupně dostává do potíží. Prozatím se daří díky F.Černému a J.Sekyrovi spolu s manželkami udržet otevírací dobu alespoň přes víkend.

Obci byly navráceny zpět obecní lesy. Přechází tím však i povinnost obce starat se o tyto dřeviny. To znamená boj s „broukem", osazování mýtin apod. Zcela jistě to není zisková oblast, která by obci napomohla k dalším financím.

Na základě jednání s tehdejším ředitelem SPT Telecom Žďár nad Sázavou proběhla telefonizace obce, u obecního úřadu byla vybudována veřejná telefonní budka pro potřeby všech občanů.

Čekárny autobusů byly přemístěny od tehdejšího motelu 9 křížů blíže k obci. Tato akce byla 100%  financována státem.

 

Léta 1994 - 1998

Proběhly další volby do ZO, noví členové navázali na předchozí práci svých předchůdců. Tabulka ukazuje výsledky těchto voleb.

Volby_LH_-_1994

Na ustavujícím zasedání byl starostou zvolen Ing.Valdimír Ryšánek, místostarostou pak pan František Blecha.

.

A  život běžel dál se svými pozitivními i negativními aspekty bez ohledu na snahy o rozvoj obce.

Tak je třeba i vzpomenout na poměrně rozsáhlý lesní požár u dálnice pod zámečkem v roce 1994, který pohltil spoustu lesa a dodnes jsou tyto škody patrné. Mimo jiné se projevily i zvýšeným hlukem dálničního provozu v obci. Způsoben byl údajně odhozeným nedopalkem cigarety z projíždějícího auta. Domnívám se, že je vhodné poděkovat všem našim spoluobčanům nejen z řad hasičů, kteří k uhašení požáru přispěli svou aktivní účastí.

Pohostinství je ještě otevřeno alespoň přes víkend, a to pouze v letním období a při příležitostech konání plesů či jiných akcí. Ale i zájem současných provozovatelů postupně opadá a pohostinství je uzavřeno. Nedaří se získat ani event. zájemce z řad dalších občanů, neboť ani Konzum, spotř. družstvo, nenabízí akceptovatelné podmínky k provozu.

Motel 9 křížů, vzdálený cca 0,5km od obce byl prodán spořitelnímu družstvu - kampeličce, celý komplex byl v řádu 10tek milionů Kč opraven do současného stavu, je moderně vybaven výpočetní technikou, má vynikající možnosti pro ubytování, pořádání seminářů, oslav,  apod. Časem se však i toto spořitelní družstvo, ostatně jako téměř všechna spořitelní družstva v republice,  dostává do finančních potíží. Komplex je stále v provozu, i když vlastníci se různě mění.

Obec kupuje a vyměňuje pozemky mezi obcí Ředitelstvím dálnic a Konzumem Brno. Po dlouhé době jsou napraveny vlastnické vztahy mezi těmito organizacemi a obcí. Obec tak získává např. pozemek pod kulturním sálem výměnou za část pozemku s příjezdovou komunikací ke skladu Konzumu. Dále od Ředitelství dálnic získává obec i pozemek pod pomníkem padlých naproti okálům. Stále ale trvá stav, kdy kulturní sál ve vlastnictví obce je propojen s pohostinstvím ve vlastnictví Konzumu Brno. Zde pro neznalé je třeba připomenout, že budova pohostinství byla původně školou, kde jsme my pamětníci absolvovali, snad mohu říci za všechny, velmi krásná a bezstarostná léta... Škola byla prodána tehdejší Jednotě a celá budova byla přestavěna na pohostinství a prodejnu spotřebního zboží. Současně s touto stavbou byl vystavěn i kulturní sál.

Obec se zapojuje do třídění odpadů, za tuto činnost na základě smlouvy s firmou EkoKom  získává po svozu alespoň část vynaložených nákladů zpět.

Pozemek otočky autobusů a část pozemku pod obecním úřadem je odkoupen od majitele pana Františka Hemaly do obecního vlastnictví. Stejně tak z jeho vlastnictví pro budoucí využití pozemek v šíři 5m podél skutečných hranic plotů za obecním úřadem až ke hřišti, kde se předpokládá vybudování veřejné cesty.

Byly pokáceny přestárlé a suché stromy u kaple, pomník památce padlých v 1.světové válce u „Okálů" a jeho okolí bylo upraveno.

Knihovna byla převedena pod správu obce. Obec uvolňuje každoročně finance k nákupu nového knihovního fondu. I přes malý počet  obyvatel obce má naše knihovna velmi dobrý ohlas u občanů a tedy i poměrně širokou čtenářskou obec, kterou se nemohou pochlubit ani větší sousední obce.

Ve státě se připravuje reforma veřejné správy. Okresní úřady budou postupně rušeny, vzniknou krajské úřady a nové kraje. Probíhá diskuse o zařazení obcí pod správu nových krajů. Obec Lesní Hluboké byla rozhodnutím občanů zařazena pod správu Jihomoravského kraje se správním městem Brno, pověřenou obcí pro naši obec zůstává město Rosice.

Každoročně, a to zpravidla v dubnu, je organizována brigáda na čištění vodní nádrže. Brigádu vždy organizují hasiči. A každoročně vyvstává problém s unikáním vody přes nedokonalé stavidlo. Proto je provedena oprava vodní nádrže, je vybudována nová výpust vně nádrže a problémy jsou vyřešeny. Opravu provedla stavební skupina ZD Domašov za částku kolem 50tis. Kč. I na tuto opravu nádrže jsme obdrželi dotaci od státu.

Naše obec leží dále od všech možných přivaděčů plynu, proto jsme se zúčastnili řady jednání o možné plynofikaci obce. Jako nejrychlejší a nejschůdnější se pak jevila možnost napojení na plynovod vedený do Velké Bíteše. Protože obec Přibyslavice měla tentýž zájem, dohodli jsme se, že naše obec se napojí na plynovod přivedený do Přibyslavic a pro přívod bude použit odpovídající dimenze potrubí. Po počátečních problémech při projednávání záměru na životním prostředí Okresního úřadu Brno-venkov se podařilo projekt pana Stavěla prosadit.

Ve výběrovém řízení na technologické provedení zvítězila firma pana Macháčka, pro provedení zemních prací byla vybrána firma pana Pokorného z Jihlavy.

Protože se obec potýkala s nedostatkem finančních prostředků a dotace od státu byla zamítnuta, rozhodlo se zastupitelstvo pro půjčku 800tis.Kč  od Českomoravské stavební spořitelny. Z těchto důvodů bylo nutné zastavit ČMSS kulturní sál a budovu OÚ. Výhodný úvěr se podařilo vyřídit až když byla stavba téměř ukončena. Splátky 11,6tis. Kč měsíčně nijak nemohly a nemohou ohrozit finanční hospodaření obce.

V červenci 1997 stavba začala a koncem léta byl přivedený stl. plynovod v obci kolaudován a celá obec byla tedy plynofikována. Celková délka vedení činila cca 4,5km. Celkové náklady na stavbu činily asi 2,2 mil. Kč. - zvídaví si spočítají, že za 1m plynovodu uhradila obec necelých 500.-Kč. Občané obci na stavbu nepřispívali žádnou finanční částkou.

Plynofikován byl za finančního přispění státu také kulturní sál a budova obecního úřadu. Celkové náklady činily 60tis. Kč.

Na plynovod obce se napojil i tehdejší hotel Rozálka (motel 9 křížů), smluvený poplatek obci ve výši 100tis. Kč však neuhradil. Na provozovatele byla podána žaloba k soudu na úhradu uvedené částky.

Plynofikací obce se život v obci zkvalitnil a přiblížil velmi k životu ve městě, i když ne vždy byly ceny plynu pro všechny občany optimální, ale z hlediska komfortu žití a ekologie se jednalo zcela jistě o pozitivní stavbu. Následně se na plynovod ve vlastnictví obce napojilo i pracoviště údržby silnic a dálnic.

Za pomoc při realizaci této stavby je slušné poděkovat nejen zastupitelům obce, ale i dalším zúčastněným, jako je mj. pan Mgr. I.Wolf, pan Lysý a především velmi slušnému jednání majitele firmy pana Macháčka,  který ani při finančních potížích obce stavbu nezastavil. Snad jedinou kaňkou nad celým dílem bylo soudní jednání s firmou, která prováděla zemní práce a údajně neuhradila všechny faktury za odebraný podsypový materiál z lomu v Rosicích - starosta ing.Ryšánek spolu s panem Ustohalem V. byli předvolání k soudu jako svědkové.

Domníváme se, že je vhodné poděkovat i všem zastupitelům, kteří aktivně pomáhali,  ale i všem našim spoluobčanům, kteří poskytli bez dalších finančních nároků jídlo a pití pracovníkům provádějících firem. Poměrně v těžkých podmínkách zde pracovali ukrajinští pracovníci a odvedli zde kus poctivé práce. Zprovoznění a celá akce byla zakončena pečením selete, které pro všechny připravil p. A.Hotárek.

Po plynovodu bylo nutné provést něco se zásobováním vody. O to se pokoušeli již naši předchůdci. Tak třeba v 30. letech byla zpracována studie na stavbu vodovodního řadu se zdrojem pod zámkem. Tehdy však údajně vinou některých zainteresovaných spoluobčanů byly tyto snahy zcela utlumeny. Další snahou v této oblast bylo opětovné zpracování studie ze stejné oblasti koncem 80.let, ale tato varianta nebyla dokončena. Schůdnější se stala po jednáních na ŽP OkÚ Brno-venkov cesta napojení na již vybudovaný řad se zdrojem u sv. Františka. Byly zpracovány studie, měření, zkoušky, které potvrzovaly dostatek vody pro zásobení všech potenciálních odběratelů vody, tj. Konzumu s.p. s jejich provozovnami a dále i obcí Lesní Hluboké a Přibyslavice. Z důvodu posílení zdroje coby jistoty, byl vybudován na vedlejším pozemku další nezávislý zdroj vody, a to studna hluboká asi 8m s bočními štolami do skály, kterou provedli za velmi těžkých podmínek přes zimu pracovníci uhelných dolů ze Zbýšova. Finančně se podílel z větší míry především stát, ale i  obě obce - náklady činily 530tis. Kč. K započetí stavby vodovodního řadu byl však nutný souhlas Konzumu s.p. Brno, což se však po řadu let nedařilo. K provozování a převzetí  tohoto vodního díla byl spolu s obcí Přibyslavice založen svazek pro zásobování obcí vodou s názvem „Devět křížů, dobrovolný svazek obcí". Po zdlouhavých jednáních se podařilo dohodnout i s Konzumem Brno, s.p. Bohužel nám vedoucí pracovníci z tohoto krachujícího družstva připravili ještě další překvapení, o kterém jsme nevěděli  my a ani  zástupci, kteří byli pověřeni za Konzum jednáním s námi.

Dalším problémem bylo zajištění dostatku financí, aby obec byla schopna vodovodní řád vybudovat. Požádali jsme MZ o poměrně směšnou částku 800tis. Kč. Jedna věc však byl požadavek, druhou pak "přiklepnutí" dotace. Já, jako starosta, a se mnou i pan Antonín Man, bývalý ředitel Brněnských papíren, který měl v naší obci chalupu a který se v této věci angažoval ve snaze pomoci dobré věci, jsme spolu byli několikrát na MF ČR v Praze, já pak sám několikrát i na MZ ČR. Někdy však stačilo málo, a jak rychle jsem přijel, tak rychle jsem zase odejel, protože nebyla vždy vstřícnost pro jednání. Ale my jsme se nedali, což v konečné fázi bylo rozhodující. Zkráceně napsáno, nakonec se po velkém úsilí podařilo dotaci získat. Děkuji touto cestou i panu Manovi, který se snažil vnést do celého dění optimismus při každém nezdaru na jednání. 

Po dohodě si budovala každá obec svou část vodovodního řadu. Naše obec tak budovala vodovodní řad od motelu 9 křížů do obce. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma BAKSAY ze Studence se svou nabídkou ve výši 2,48 mil. Kč při délce vedení 2,8 km. Po jednáních na ministerstvu zemědělství získala obec na tuto akci dotaci ve výši 55% nákladů. Protože se na vodovod obce napojovaly i okály ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic Praha, poskytla tato organizace obci finanční příspěvek  ve výši 200tis. Kč.

Ale vše již běželo dále. Byl vybudován vodovod z kapacitního zdroje U sv. Františka, což byla vítaná akce pro řadu občanů, kteří neměli k dispozici pitnou vodu nebo trpěli nedostatkem vody z vlastních studní. Současně s vedením vodovodního řadu po obci byly rozmístěny i hydranty pro možné využití vody k hašení požáru.

Nevím ted přesné datum, ale to asi není podstatné. Při požáru v roce 1994 "pod zámkem", musel náš sbor doplňovat cisterny hasebních vozů vodou z vodní nádrže. Tehdy však měli naši hasiči k dispoizici pouze stříkačku  myslím z roku 1932, tedy velmi starou, ne příliš výkonnou a s častými poruchami. Naši hasiči však ani tehdy neselhali, i když měli s touto stříkačkou problémy. Vzpomínám si, jak mě navštívil, hasiči nyní prominou možné špatné titulování, velitel hasičů z Rosic, který mi sdělil, že viděl problémy, které tehdy naši hasiči měli, a proto na nás pamatoval s novějším typem stříkačky, kterou tak obdržela naše obec bezúplatným převodem. V celé záležitosti se angažoval tehdy pozitivně i pan Miloš Miler st. Hasiči tímto výkonným strojem získali dobrého pomocníka a služebníka pro případ požáru.  

V červenci 1998 na sv. Annu proběhla tradiční pouť, organizaci tentokrát převzal pan M. Miler a výtěžek z pouti  ve výši 950.-Kč darovali pořadatelé na opravu kapličky a event. vybudování elektrického zvonění. Elektrické zvonění se však díky negativnímu postoji současného vlastníka LČR k této záležitosti nepodařilo vybudovat, snad budou v budoucnu okolnosti příznivější.

Společnost T-Mobile buduje v našem katastru telefonní věž. Záměr se nám nelíbí, nicméně má zelenou od vlády. Při dalším pokusu o budování další věže firmou Oskar se nám však již podařilo tuto stavbu i za pomoci ŽP OkÚ vytlačit do prostoru motorestů 9 křížů. Věž byla provizorně postavena na dobu cca 6 měsíců na našem katastru, za tuto „službu" získala obec celkem 40tis. Kč. Předpokládáme, že další věž tu již stát nebude.

Některé oblasti našeho státu byly postiženy rozsáhlými povodněmi. Naši spoluobčané i obec přispěli finančně nejpotřebnějším při dobrovolné sbírce organizované obcí.

Po schválení v zastupitelstvu, společným postupem s ostatními obecními úřady, byly prodány akcie JMP a JME. Obec tak získala necelých 800tis. Kč.

Jistě vás bude zajímat snímek obce z roku 1997, můžete porovnat se současností...

 

LH_1997

 

 

Léta 1998 - 2002

A opět tu máme další volební období, které nám přivedlo nové členy ZO, jak je patrné z tabulky s výsledky voleb.

Volby_LH_-_1998

Na ustavujícím zasedání byl starostou zvolen Ing.Vladimír Ryšánek, místostarostou pak pan Jaroslav Zounek.

Nové zastupitelstvo pokračovalo v započaté práci předchozích členů.

Díky neserióznímu jednání tehdejších představitelů Konzumu Brno, tak jak již bylo uvedeno,  byli zástupci svazku nuceni při řadě nekonečných jednání postupně získávat majetek vodního díla sv. František do vlastnictví svazku. Velmi podivným jednáním tehdejšího vedení Konzumu Brno byla totiž  část vodovodního řadu  předána jak našemu svazku tak i novému majiteli motelu 9 křížů. Po několikaletých jednáních za pomoci právníků se podařilo sporné záležitosti vyřešit až s konkurzním správcem krachujícího spořitelního družstva, které již není ani vlastníkem původního motelu 9 křížů a v našem katastru již nijak nepůsobí.

Na vedení inženýrských sítí jsou postupně uzavírány smlouvy o věcném břemeni. Je to pojistka na možný vstup na pozemek při provádění event. oprav, údržby, apod. Některé smlouvy jsou uzavřeny bez nároku druhé smluvní strany na finanční úhradu, za některé však obec musí zaplatit.

Vzhledem k zastaralému elektrickému vedení po obci a častým výhradám k jeho kvalitě z řad občanů, byla zrealizována náhrada starého elektrického vedení novým kabelovým sloupovým vedením, čímž zcela vymizely problémy jednak s kvalitou, ale i problémy při povětrnostních potížích.

Pro sportovní vyžití občanů byl vybudován tenisový kurt s možností víceúčelového využití, pro menší děti bylo zbudováno za fotbalovým hřištěm dětské hřiště. Celkové náklady činily 530tis.Kč., spoluúčast státu byla 60%. Za čsátku 30tis. Kč (dotace státu 60%) bylo vystavěno „hrazení" kolem fotbalového hřiště a započato s vyrovnáváním jeho plochy. Při budování tenisového hřiště naši brigádníci odpracovali více jak 2000 hodin. Díky všem zúčastněným.

Pro starší spoluobčany - důchodce jsou každoročně minimálně 1x pořádána setkání důchodců spojená s malým občerstvením pro všechny zúčastněné. Někdy se podaří zajistit na akci i zajímavý krátký program, který všechny potěší. „Důchodci" si postupně na tuto akci zvykli, což lze vysledovat na hojné účasti. I zde je vidět, že ač všichni bydlí ve stejné obci, teprve tady mají příležitost povykládat si s někým, koho třeba již delší dobu nepotkali či neviděli.

16. února 1999 převzal starosta ing. Ryšánek od prof. Václava Klause v Praze v budově parlamentu pro naši obec dekret s právem užívat obecní prapor a znak jako nové symboly obce.

Někteří občané bydlící v části obce u zámečku se dohodli na „opravě" kanalizace svépomocí v této oblasti. Materiál poskytl OÚ, uhradil i část dohodnutých prací. Poděkujme těmto občanům za dobře provedenou práci.

V „Hloušku" byla také konečně opravena část kanalizace, která zde po řadu let znepříjemňovala život zde žijícím obyvatelům. Celkové náklady činily necelých 70tis. Kč.

V územním plánu obce byly vytypovány nové možnosti výstavby rodinných domků v lokalitě Nad rybníčkem. Pro tuto lokalitu byla zpracována studie zástavby. Studii vypracovala opět ing. Hurníková za částku 20tis. Kč. Po jejím  projednání a schválení, kdy se opět projevily problémy na ŽP, vše spělo ke zdárnému konci a lokalita mohla být připravena pro vybudování potřebné technické infrastruktury a následný odprodej zájemcům.

Pro oblast byla vybudována technická infrastruktura - rozšíření vedení vodního řadu, plynu, SPT Telecom byl položen nový telefonní kabel pro následnou digitalizaci sítě (obec byla převedena z telefonního uzlu Žďár nad Sázavou do Rosic v okrese Brno-venkov), v lokalitě byla vybudována splašková kanalizace, nová asfaltová komunikace a veřejné osvětlení, pro 13 rodinných domků bylo vyřízeno i územní rozhodnutí o možné zástavbě této lokality.  Obec tímto připravila ideální podmínky pro zastavění celé lokality rodinnými domky. Celkově bylo proinvestováno cca 1,35 mil. Kč. Stát se podílel 50tis. Kč na vznik jednoho rodinného domku (celkem tedy 650tis. Kč) za podmínky kolaudace rodinných domků  do 5ti let od poskytnutí dotace. Při nesplnění musí obec příslušnou část dotace vrátit.

V první etapě bylo prodáno všech 13 stavebních pozemků, v druhé etapě další 4 stavební pozemky. Tímto nebyly však veškeré možnosti pro přípravu stavebních pozemků v této lokalitě vyčerpány, ovšem tyto budou pravděpodobně realizovány až dalším volební zastupitelstvem.

Po obci jsou opravovány obecní komunikace, některé jsou nově vystavěny. Tak je opravena náklady 120tis. Kč komunikace pod zámek a obě příjezdové cesty k vodní nádrži. Připraven je materiál pro opravu komunikace „Na bráně" a k „Břímům".

Naši spoluobčané opět přispěli svými finančními příspěvky v dobrovolné sbírce pro povodněmi postižené obce. Ke stejnému účelu uvolnilo finanční prostředky i naše ZO.

Postupně dochází k omezování provozu prodejny  spotřebního zboží v obci. Konzum upadá do nucené správy, vedoucí prodejny paní Černá odchází do důchodu a prodejna v obci je uzavřena. Obě prodejny (pohostinství a prodejna potravin) budou v budoucnu nabídnuty ve veřejné dražbě zájemcům o jejich koupi a provozování...

V obci byl rekonstruován obecní rozhlas a veřejné osvětlení, dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení z obce až k 9 křížům k autobusovým čekárnám. Rekonstrukci obecního rozhlasu provedla brněnská firma za částku cca 80tis.Kč, veřejné osvětlení v obci „stálo" 200tis. Kč (dotace 60%), i když původní smluvní částka byla uzavřena ve výši 221tis.Kč vč. DPH, ale protože prováděcí firma neprovedla všechny práce v souladu se smlouvou, byla ZO částka ponížena tak jak je uvedeno - dokončení VO v obci pak po dohodě zdarma, nebo přesněji, v rámci kompenzace za využití obecních pozemků při uskladnění materiálu dokončila firma JME, která v obci rekonstruovala elektrickou síť. Veřejné osvětlení Nad rybníčkem, k 9 křížům a rozšíření části obecního veřejného osvětlení u kulturního sálu  za finančního přispění obce provedl k naší spokojenosti se svou nabídkou 705tis. Kč (dotace státu 60%)  vítěz obecního výběrového řízení  firma Smištík Říčany u Brna.

Volební období ZO se chýlí ke konci. Je jisté, že mnoho akcí se již nedá zrealizovat, i když plány jsou...

Asi poslední akce, která by mohla být alespoň započata, je přebudování vodní nádrže na koupaliště nebo lépe vodní nádrž s čističkou vody. Tuto stavbu si odhlasovali občané na veřejné schůzi.

Bylo osloveno několik firem, žádná z nich se nechtěla ovšem pustit do rekonstrukce za přijatelnou cenu. Pokud ano, pak se návrhy cen pohybovaly kolem 10mil. Kč. Naše představa však byla jiná. Jako jediná přijatelná se zdála pouze nabídka ing. Svobody z Brna, projektantem a stavitelem koupališť, se kterým pak byla uzavřena smlouva na částku 890tis. Kč. Předmětem zmíněné smlouvy bylo zprovoznění koupaliště vč. nové technologie při splnění příslušných hygienických předpisů kladených na stavby podobného typu.

Stavbu započalo současné zastupitelstvo obce ještě v roce 2002 za přispění státu formou dotace ve výši 150tis. Kč. Byla zakoupena kompletní bazénová technologie, provedeny a  uhrazeny provedené práce v celkové výši cca 900tis. Kč. O dalším osudu koupaliště se dozvíme až z výsledků práce nového zastupitelstva, které nastoupí v listopadu 2002 a dílo bude dokončovat tak, aby mohl být v roce 2003 zahájen provoz.

Za období let 1990 - 2002 bylo zastupitelstvem obce proinvestováno zhruba 11 milionů Kč, z toho asi 20-25% tvořily různé dotace státu. V případě budování tenisového hřiště se pro obec velmi zajímavou finanční částkou podílely na výstavbě areálu dvě soukromé firmy, a to první v zastoupení panem Mgr. Igorem Wolfem a  druhá v zastoupení starostou obce ing.V.Ryšánkem, každá z firem přispěla částkou 20tisíc Kč. Protože nemáme nyní přístup ke všem potřebným dokladům, jsou některé částky přibližné.

Při předání funkce starosty byly novému zastupitelstvu předány  celkové finance ve výši 847 707.20 Kč.

Nové zastupitelstvo tak může bez problémů pokrýt z těchto prostředků veškeré závazky, které již odstupující zastupitelstvo nebylo schopno splnit. To se týká především půjčky na budování plynovodu obce - v současnosti zbývá doplatit cca 270tis. Kč. Na druhé straně je zde mnohem více „finančních"  pozitiv, což je např. plynovod v obecním vlastnictví, který může být event. prodán provozovateli a dále další pozemky v lokalitě Nad rybníčkem, které mohou být odprodány zájemcům pro další výstavbu rodinných domků v naší obci.

V samotné obci i v lokalitě Nad rybníčkem se rozbíhá výstavba  rodinných domků, v obci „ve staré zástavbě" se opravují stávající domky, i zde začíná výstavba nových rodinných domků. Do obce přicházejí noví obyvatelé, postupně dochází k nárustu celkového počtu obyvatel. Většina z nich se okamžitě hlásí k trvalému pobytu v obci, což bylo účelem celého tohoto našeho snažení.

Postupně je tak naplňován územní plán obce a tedy i přání většiny občanů...