ZÁPIS

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2012

konaného dne 16. 4. 2012 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 4. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2012 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -   

Neomluveni: -           

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z4/2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

 

Usnesení č. 2/Z4/2012:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočet na rok 2012

5.      Zpráva finančního výboru č. 1/2012

6.      Pracovník na VPP

7.      Aktuální body jednání

8.      Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

9.      Návrh a schválení usnesení

10.  Závěr

Hlasování č. 2: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      MěÚ Rosice, stavební úřad, rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu – Zahradní domek na pozemcích 501/11 a 501/22

2.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agendy

3.      FÚ Brno-venkov zasílá informace pro poplatníky daně z nemovitostí k zasílání složenek pro placení daně a ke zpřístupnění hromadného podpisného seznamu

4.      Hasičský záchranný sbor JMK zasílá pozvánku na odbornou přípravu velitelů a strojníků SDH

5.      JMK zasílá Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

6.      MěÚ Rosice zasílá projektovou dokumentaci – rozšíření NNk

7.      Firma Business Media CZ žádá o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

8.      Firma Tango Havlíčkův Brod žádá o „Souhlas vlastníka se zhodnocením majetku“

9.      OSSZ zasílá výzvu k dostavení se k provedení kontroly pojistného

10.  Exekutorský úřad Brno-město zasílá vyrozumění o nabytí právní moci usnesení a exekučních příkazů

11.  MěÚ Tišnov zasílá oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Svatoslav

12.  KrÚ JMK zasílá informace k platnosti územních plánů a pořizování nových úz.plánů

13.  Úřad městské části města Brna Brno-sever zasílá dohodu o úhradě neinvestičních výdajů připadajících na žáka

14.  JMK zasílá rozhodnutí hejtmana JMK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

15.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá veřejnou vyhlášku o spojení územního a stavebního řízení na stavbu RD na pozemcích p.č. 484/30,484/34 a 484/37

16.  Kordis JMK upozorňuje na uzavírku silnice mezi obcemi Říčany a Říčky

17.  Ministerstvo živ. prostředí zasílá informaci o zveřejnění návrhu koncepce „ Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020“

18.  JMK zasílá petici proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína

19.  EKO-KOM zasílá inventurní soupis zapůjčených odpadových nádob

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočet na rok 2012

Finanční výbor obce předložil ZO návrh rozpočtu na rok 2012. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2012 a schválilo rozpočet na rok 2012 s těmito úpravami návrhu rozpočtu:

Rozpočtové příjmy se navyšují o 9.000,-- Kč

Pol. 4116 ÚZ 13101 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu

Rozpočtové výdaje se navyšují o 9.500,-- Kč

§ 3314 Činnosti knihovnické      5.000,-- Kč

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část  4.500,-- Kč

 

Usnesení č. 3/Z4/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2012

příjmy: 2.890.500,-- Kč

výdaje: 2.362.100,-- Kč,

financování (splátky úvěru) 79.500,-- Kč

Rozpočet je schválen jako přebytkový. Přebytek činí 448.900,-- Kč

Závazným ukazatelem je paragraf.

Hlasování č.3: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5  Zpráva finančního výboru

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 2. 4. 2012. Kontrola se týkala období leden–březen 2012. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 4/Z4/2012

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 1/2012 Obce Lesní Hluboké

Hlasování č. 4: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 6 Pracovník na VPP  

S ÚP Brno-venkov projednává stále možnost dotace JmK na pracovníka na VPP. Problém je v nové legislativě, která stanovuje prioritně příspěvek na vedoucího skupiny, který vede pracovníky zařazené do výkonu veřejné služby, která je pro obce prováděna bezplatně. Přesto jsem naši žádost se zdůvodněním podali a očekáváme rozhodnutí. Se současným pracovníkem P.Krupičkou byla prodloužena smlouva do konce roku 2012 za stejných podmínek jako dosud.

Bod č. 7 Aktuální body jednání

1) Obec Přibyslavice žádá o úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ Přibyslavice ve výši 4500,-- Kč na dítě. MŠ navštěvuje 7 dětí z obce, z toho 2 děti jsou předškolního věku. Obec má zajistit předškolní výchovu pouze dětem, které jdou další rok do ŽŠ. Obec nemá povinnost hradit tuto docházku obci, která provozuje předškolní zařízení. Dle informací v sousedních obcích není tato docházka hrazena a záleží na přístupu dané obce. Proto navrhujeme uhradit požadovanou částku na děti předškolního věku a 50% na ostatní, a to jako konečnou částku.

 

Usnesení č. 5/Z4/2012

ZO schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ Přibyslavice v konečné výši 20250.- Kč pro rok 2012.

Hlasování č. 5: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

2) Vyřazení starého územního plánu a změny č. 1 územního plánu

Dne 29.3.2012 nabyl účinnosti nový Územní plán Obce Lesní Hluboké, z tohoto důvodu je nutné vyřadit předcházející územní plán.

 Usnesení č. 6/Z4/2012

ZO schvaluje vyřazení neplatného územního plánu obce ve výši 163.400,-- Kč a změnu č. 1 ÚPO ve výši 61.604,-- Kč z účtu 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Hlasování č. 6: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

 

3) Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů

Město Brno žádá o schválení dohody na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 8 649.-Kč pro školní zařízení povinné školní docházky, které v roce 2011/2012 navštěvuje z obce 1 žák.

 

Usnesení č. 7/Z4/2012

ZO schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů připadajících na žáka na školní rok 2011/2012 uzavřenou mezi Obcí Lesní Hluboké a Statutárním městem Brno. Úhrada pro uvedený rok činí 8 649.-Kč.

Hlasování č. 7: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0


 4) „Souhlas vlastníka se zhodnocením majetku“ pro firmu Tango Havlíčkův Brod

ZO bylo požádáno firmou Tango Havl. Brod, coby nájemcem obecního sportovního areálu Azuro168, o vydání souhlasného stanoviska se zhodnocením obecního víceúčelového asfaltového hřiště v areálu. Důvodem je údajně reálná možnost získání dotace na umělý skládací povrch, který by zde mohl být na asfaltovém povrchu položen. ZO záležitost projednalo a souhlas doporučilo s tím, že zmíněný povrch bude na daném místě uložen minimálně po dobu trvání  nájemní smlouvy nebo dle dohody s nájemcem. Obec nebude hradit žádné příspěvky na daný projekt, nebude ani v případné smlouvě o poskytnutí dotace nějakým způsobem zúčastněna, stejně tak se nemění pravidla fungování využití hřiště. Jedná se tedy čistě o projekt firmy Tango.

5) Stav projednávání kanalizace a ČOV - dotace

Stavební-vodoprávní povolení na akci "Kanalizace a ČOV obce Lesní Hluboké" je projednávána na ŽP v Rosicích. Bylo nutné z důvodu připomínek provést další zaměření pozemku na parcele p.č.510/2, kde dojde k vyjmutí části pozemku pro příjezdovou komunikaci. Podpis pana Hemaly Františka, jako majitele sousedního pozemku na vytyčovacím protokolu a geometrický plán oddělení starosta vyřídil minulý týden.

Žádost o dotaci a finanční rozvaha celého projektu je zpracovávána, žádost bude v okamžiku otevření příjmu žádostí o dotace předána na příslušný úřad v Praze.

Bod č. 8 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 9 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 10 Závěr

Starosta ukončil ve 19:30 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  7.5.2012 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  16. 4. 2012            

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                          Jana Hotárková

TOPlist