„V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 

Obec Lesní Hluboké obdržela dne 18.4.2012 od Ministerstva životního prostředí oznámení záměru „V422 Mírovka – Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ zpracované ve smyslu ustanovení  § 6 zákona v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto zákona. Oznamovatelem záměru je společnost ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556.

Záměr je zařazen do přílohy do přílohy č. 1 zákona, kategorie I  (záměry povinně posuzované), bod 3.6 – Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110kV a délce nad 15km. Záměr je posuzován v působnosti Ministerstva životního prostředí.

Oznámení je k dispozici v kanceláři obecního úřadu Lesní Hluboké, do oznámení je možné nahlížet, pořizovat si z něj výpisy, opisy, případně kopie v úřední dny (Po 16-18h, Út-Čt 9.30-11.30h). Jeho elektronická verze je umístěna na internetových stránkách na adrese http://www.cenia.cz/eia  nebo http://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP380.

Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 4 zákona je možné zasílat do 11.5.2012 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice.

Na úřední desce vyvěšeno dne: 24.4.2012

TOPlist