Léta 2002 - 2006

Na obecní úřad nastoupilo po volbách v listopadu 2002 nové zastupitelstvo obce. Blíže i následující tabulka.

Voby_LH_-_2002

Na ustavujícím zasedání  ZO byl starostou zvolen pan Jaroslav Zounek, místostarostkou pak paní Milada Ustohalová.

Rok 2003

V lokalitě Nad rybníčkem v západní části směrem k „motelu 9 křížů" jsou postupně rozprodány další parcely pro výstavbu rodinných domků. Zřejmě tímto budou možnosti obce o rozšíření stavebních možností vyčerpány. Bude zde nutné však rozšířit technickou infrastrukturu (komunikace, plyn, voda, kanalizace,veřejné osvětlení, ...)  tak, aby mohla začít výstavba rodinných domků.

Nepodařilo se dokončit dle plánu koupaliště, práce váznou.  Na veřejné schůzi proběhla poměrně „ostrá" debata na téma financování celé této akce. Starosta přislíbil dokončení koupaliště vč. sociálního zázemí do léta 2004 s tím, že nedojde k dalšímu navýšení nákladů (uvedl předpoklad celkových nákladů ve výši 2,2mil. Kč.)

V obci se uskutečnil v lednu tradiční hasičský ples a v červenci též již tradiční pouťová zábava, vše v režii hasičů. Obě akce se vydařily ke spokojenosti všech.

V lokalitě Nad rybníčkem začínají s výstavbou nových rodinných domků spoluobčané z naší obce, kteří zde dříve koupili od obce stavební pozemek k výstavbě rodinného domku. Jedná se o rodinu ing. Pavla Borkovce (nyní bydliště na č. 10), ing. Františka Zaděláka (nyní bydliště na čísle 17) a pana Libora Hotárka (nyní bydliště na č.70).

Některým občanům obce jsou nabídnuty  k odprodeji pozemky obce, které někteří užívají neoprávněně. Řada z nich, nikoliv však všichni,  hradí obci nájem za využívání těchto pozemků.

Právo myslivosti budou po dalších 10let v našem katastru vykonávat občané, kteří nejsou trvale bydlícími občany v naší obci. Naši spoluobčané - myslivci opět v dražbě o tuto honitbu neuspěli.

Ve státě a tedy i v naší obci proběhlo referendum o vstupu naší republiky do Evropské unie. Výsledek prokázal naši příslušnost k Evropě. V květnu 2004 by se tak měla naše republika stát členem EU. Otázkou ovšem je, bude-li členem se 100% právy a povinnostmi. Prozatím ve vztahu k právům dnešních členů EU to tak růžově pro naši republiku nyní ovšem nevypadá. Ale nepředbíhejme a počkejme na další vývoj.

Léto bylo poměrně velmi teplé, v řadě dní s nadprůměrnými teplotami. Na druhé straně však v jiných oblastech přicházejí pohromy - vichřice, záplavy,... Zřejmě si budeme muset na tyto rozmary počasí zvyknout. Tak jsme se po řadu let chovali k přírodě my, tak se nám teď příroda odvděčuje.

Rok 2004

V lednu se uskutečnil tradiční ples hasičů, vše klaplo na jedničku a všichni účastníci byli spokojeni.

V lednu byl zahájen nový  integrovaný dopravní systém (IDS), který organizuje nově obslužnost všech obcí a měst. Jedná se o propojení-synchronizaci  všech dostupných druhů dopravy a jeho efektivní využití. Obce připlácí 50.-Kč/1občana a rok. Prozatím touto formou dopravy si obec poněkud polepšila počtem spojů, které do obce zajíždějí.

Blíží se pomalu jaro a s tím i v květnu očekávané změny ve vývoji cen z důvodu přeřazení řady výrobků a služeb z pásma 5% daně z přidané hodnoty do 19% sazby.

Tato negativní změna z pohledu stavební rozpracovanosti v naší obci se tak projeví na zvýšených nákladech jednak při dokončení stavby, ale dále i při realizaci nových staveb.

21. března proběhlo vítání jara na Šmelcovně. Počasí bylo odpovídající, i když trochu silnější vítr, přesto i z naší obce tam bylo vidět spoustu našich spoluobčanů. Děti z domašovské ZŠ předvedly pásmo básní a písní zakončené vhozením zapálené smrtky - symbolu zimy - do Bílého potoka. Celá akce se vydařila.

V Přibyslavicích se uskutečnilo jednání valné hromady svazku Devět křížů, kde byl schválen rozpočet na rok 2004. Z funkce místopředsedy a člena svazku byl odvolán ing.V.Ryšánek, jeho nástupcem je pan F.Zadělák st., dalšími 3 novými členy svazku jsou současní členové ZO Lesní Hluboké.

Je polovina dubna a údajně začnou dokončovací práce na koupališti.

Blíží se Velikonoční svátky, a tak komunikace obce byly velmi pěkně uklizeny čisticím vozem, práce provedl p. S.Miler.

V obci byly instalovány celkem 3 nové dopravní značky zákazu stání, které se však dle dosavadních poznatků minuly účinkem.

Na koupališti se pomalu dokončují práce před položením fólie.

11. a 12. června proběhly první volby zástupců ČR do Evropského parlamentu. Vládní koalice při těchto volbách propadla, ČSSD získala pouze 2  křesla, suverénně zvítězila ODS před KSČM a nově vzniklou stranou NEZ-ED v čele s Josefem Zielencem.

Rok 2005

Zima byla vcelku příznivá, bylo hůře. Na jaře pokračovaly práce na vodní nádrži. Práce však nepokračují tak, jak bychom si všichni přáli. Byly doprodány pozemky pro výstavbu rodinných domků. Práce na vodní nádrži a souvisejících stavbách se řídí samy. Lze se domnívat, že celá stavba bude při tomto způsobu řízení příliš drahá pro obec. ZO na rady jiných nedají. Lze jen tušit, že na konci všeho bude velký problém. Opět neprůhledné jednání ZO. ZO nezveřejňuje všechny důležité informace tak jak bývá zvykem a málokdo z občanů ví nebo tuší, co se na úřadě pod vedením starosty vůbec děje.

Rok 2006

Tentokrát byla zima velmi drsná. Sněhu bylo hodně. Všem taková nadílka činila potíže. A je to tu. Na povrch vyplývají některé nedobré praktiky našich zastupitelů. Všichni očekávají konečně spuštění technologie pro čištění vody ve vodní nádrži. Pronájem sportovního areálu byl svěřen smlouvou o pronájmu na dobu určitou firmě MMM Trading s.r.o. A přichází první zklamání. Voda z nádrže uniká, čištění tak nemůže být spuštěno, projevují se první náznaky zúročení všeho co tu ZO za dobu své existence v tomto volebním období způsobilo.

Blíží se volby do ZO. Do funkčního období 2006-2010 přicházejí staronoví a noví členové ZO. Nikdo z minulého ZO v tomto kolektivu však nebude. Starostou se stává pan Karel Lupínek, místostarostou bývalý starosta ing.Vladimír Ryšánek a dalšími členy jsou ing.Pavel Borkovec, p.Mgr.Ludvík Salát a p. Vladimír Ustohal.