Na OÚ byla doručena následující petice:

 

Obecní úřad Lesní HIuboké,Lesní Hluboké 46, 664 83 Lesní Hluboké

 

Petice

 

proti umístění čističky odpadních vod dle územníhop plánu.

Majitelé chat nesouhlasí s umístěním čističky odpadních vod ve vzdálenosti 5Om od chat. Požadujeme její

umístění tak, jak bylo dříve uvedeno ve známost, do lesa na konec stávající kanalizace. Umístěním v

bezprostřední blízkosti chat budeme obtěžováni zápachem a rovněž se znehodnotí naše nemovitosti.

V L.Hlubokém 29.4.2012

Podepsáno 11 účastníků petice.

 

Text odpověd obce na petici:

 

Vážení,

na základě  petice ze dne 29.4.2012 ve věci vašeho nesouhlasu s umístěním čističky odpadních vod (ČOV) ve vzdálenosti 50m od nejbližší chaty, vašeho požadavku na její umístění tak jak údajně (pozn.ZO) bylo dříve uvedeno ve známost, tzn. do lesa na konec stávající kanalizace a sdělení, že touto stavbou dojde ke znehodnocení  vašich nemovitostí sdělujeme následující stanovisko:

-  záměr vybudování kanalizace a ČOV v současné podobě a jednotlivé projednávané kroky byly opakovaně

   zveřejněny na úřední desce v místě OÚ, webu obce Lesní Hluboké, celý proces od počátku do konce je i řádně

   zdokumentován

-  celý průběh projednání byl  vždy proveden a zveřejněn v souladu s přísl. zákony

-  postupně proběhla změna územního plánu (ÚP) obce, kde bylo právě umístění ČOV řešeno,

   následně, po schválení změny ÚP obce, proběhl další stupeň řízení, a to rozhodnutí o umístění stavby na stavbu

   "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké" vydané dne 11.11.2010 MěÚ Rosice, Odborem stavební úřad,

   Palackého nám.13, 665 01 Rosice pod č.j. MR-S9542-10-OSU-Nov-16, nabylo právní moci dne 28.12.2010

-  v roce 2011 byl pořízen nový ÚP obce, kde byla zahrnuta výstavba kanalizace a ČOV tak jak již bylo v

   předchozích stupních uvedeno, schváleno a rozhodnuto

-  poslední stupeň projednání nového ÚP obce Lesní Hluboké, veřejné projednání, bylo zveřejněno Veřejnou

   vyhláškou, č.j. 279/2011/LH,  mj. i na webu obce dne 6.12.2011, vlastní projednání-připomínkování  proběhlo

   pak 20.1.2012 (dosud uvedeno na webu obce), tento ÚP nabyl právní moci dne 29.3.2012

-  ke každé fázi projednání bylo možné podat připomínky, vyjádření či jiný názor, což z vaší strany učiněno nebylo

-  hygienické ochranné pásmo ČOV, které se standardně navrhuje v okruhu 50 m od středu budovy v tomto

   případě navrženo nebylo, přičemž důvodem pro upuštění od ochranného pásma byla Akustická studie

   zpracovaná k ÚŘ v únoru 2010, která potvrzuje že provoz ČOV nebude negativně ovlivňovat okolí, chráněnou

   zástavbu ani přilehlé venkovní rekreační plochy, akustická studie byla uplatněna jako podklad pro vyjádření

   Krajské hygienické stanice Jihomoravského kaje ze dne 24. 03. 2010 pro ÚŘ a ze dne 29. 07. 2010 pro SP,

   která ochranné hygienické pásmo ČOV nepožadovala (nevydala), protože na hranici pozemku ČOV budou

   dodrženy hygienické limity dle nař. vlády 148/2006 Sb. (272/2011 Sb.)

-  ČOV situována tak, aby pokud možno co nejlépe zapadla do okolí a domníváme se, že oddělení od okolní  

   zástavby bylo tímto umístěním umocněno

-  k vašemu požadavku, že by ČOV měla být umístěna tak jak údajně bylo dříve oznámeno, tj. dle vaší interpretace

   do lesa na konec stávající kanalizace sdělujeme, že ČOV je umístěna v podstatě tak jak uvádíte

-  k poslední výtce, že dojde touto stavbou ke znehodnocení vašich nemovitostí musíme sdělit, že opak je

   pravdou, protože odkanalizováním i vašich nemovitostí, s čímž celá koncepce této kanalizace a ČOV i počítá, tyto

   stavby naopak zhodnotí a přinese vám, uživatelům, i větší komfort bydlení

-  pro obec naší velikosti je obtížné takovou stavbu finančně pokrýt, proto v současné době máme zpracovány

   podklady žádosti o získání dotace především z evropských fondů,  a protože se v blízkém období jedná o

   poslední možnost zisku dotace, věříme, že se nám podaří zdárně celou akci dovést ke zdárnému konci, i když ani

   toto nemusí být pravda a musíme počítat i s eventualitou, že se v nejbližší době stavba realizovat nebude

 

Na základě výše uvedených argumentů,  jednotlivých stupňů projednání  v dané věci, tj. jak ÚP obce, tak i vlastního projektu stavby kanalizace a ČOV vám tedy musíme sdělit, že na dosavadních krocích v přípravě stavby i umístění kanalizace a ČOV nebudeme nic měnit a budeme pokračovat v souladu s dokumenty, které k dané stavbě byly zpracovány a řádně projednány.

Ing.Vladimír Ryšánek, starosta

TOPlist