Léta 2006 - 2010

Na obecní úřad nastoupilo v listopadu 2006 nové zastupitelstvo obce.Výsledky voleb můžeme vidět na portálu www.volby.cz nebo v následující tabulce.

Volby_LH_-_2006

Na ustavujícím zasedání byl zvolen starostou pan Karel Lupínek, místostarostou pak Ing.Vladimír Ryšánek.

Prosinec 2006

V prosinci při velkém větru spadl dřevěný kříž u otočky autobusů, Kristus je rozlámaný. Stejně tak se zhroutila stěna na fotbalovém hřišti, která brání padání míčů na soukromé pozemky. naštěstí nikoho tyto "pády" nezranily. Je to však předzvěst něčeho nedobrého? Možná ano, neboť zanedlouho po tom navštívili naši obec zloději a během noci vyloupili 3 rodinné domky... Ale zůstaňme optimističtí a věřme, že to bylo to jediné špatné, co se k této příhodě s křížem váže.

Rok 2007

Zima byla velmi mírná, takovou již dlouho nikdo nepamatuje. V lokalitě Nad rybníčkem vyrůstají postupně nové rodinné domky. Obec se pomalu, ale jistě rozrůstá.

Nové ZO se pouští do práce, nejprve se však musí seznámit se stavem věcí po ukončení činnosti bývalého ZO v předchozím volebním období.

Až teprve teď vyplouvají na povrch nešvary minulého ZO. Neprůhledné prodeje obecních pozemků, uzavírání smluv, kterými je obec poškozena, nedbalé nakládání s obecním majetkem ... Ale k tomu se ještě dostaneme.

Na upozornění občanů musela být skácena vrba u „Bílého křížku", neboť se lámala a ohrožovala bezpečnost kolemjdoucích. Po skácení bylo zjištěno, že již byla i v hlavním kmeni nahnilá. Stejně tak započalo čištění porostů-náletu při cestě k 9 křížům.

V čekárně autobusové zastávky u OÚ byla vyměněna dřevěná podlaha, nová vypadá velmi hezky.

Na obci byl zprovozněn vysokorychlostní internet a je připravena instalace i pro počítač do veřejné knihovny, kam budou mít tedy přístup všichni občané. Obec platí za internet paušální částku, proto může být internet provozován nepřetržitě.

Na žádost obce byla provedena pracovníky SÚS oprava komunikace ve správě kraje a konečně tak zmizely díry, které znepříjemňovaly život všem řidičům. Obec zadala zpracování pasportu dopravního značení obce firmě Urbania. Po jeho zpracování budou obměněny zcela nevyhovující značky novými a přispějí tak k bezpečnosti provozu v obci.

Obec požádala o dotaci z kraje na opravu místních a účelových komunikací, na základě sdělení z JmKÚ byla obci schválena dotace ve výši 154 000.-Kč pro rok 2007, zbytek z plánované investice doplatí obec z vlastních prostředků. Je to o trochu složitější, protože obec má zakázáno do konce roku 2008 investování z důvodu smlouvy na půjčku, kterou uzavřelo minulé ZO.  Ze začátku roku je však na účtu necelého 0,5mln Kč.

ZO na setkání se zástupci pověřeného obecního úřadu Rosice projednalo možnosti zpracování nové územně plánovací dokumentace. Ale to až snad příští nebo přespříští rok...

Nové ZO má větší plány, ale nejprve se musí vypořádat se vším, co tu zanechalo minulé ZO. A postupně se nové ZO prokousává všemi problémy, které tu zůstaly. Pomineme-li ostatní záležitosti, je pravděpodobně prozatím největším problémem dokončení čističky vody pro vodní nádrž a vlastní vodní nádrže.

Bývalou budovu Jednoty přestavuje postupně její nový majitel na moderní restauraci a obchod smíšeným zbožím. V 1. patře by měly vzniknout nové byty. Snad se dílo v brzké době podaří dokončit, neboť právě toto zařízení zde velmi chybí. Práce však pokračují velmi pomalu.

ZO zjistilo, že nečinností bývalého ZO dospěly některé záležitosti okolo bazénu již do velmi nepříjemného stavu, kdy je třeba využít soudního znalce a právníků. Proto ZO hned v lednu podalo reklamaci na provedení prací. Celá věc je nyní ve stadiu řešení. Jaký bude však konec, to se dozvíme časem. Jedno je však jasné. Investice obce byla přeměněna v havarijní stav celého díla.

Při zjištění dalších nedostatků minulého ZO při nakládání s obecním majetkem bylo nutné začít řešit některé případy podáním k soudu, stejně tak i vymáhaní smluvních pokut od vlastníků pozemků, kteří nedodrželi ujednání ve smlouvách. Ne všude je to však možné. Co se však podaří, to uvidíme až časem.

V rámci reklamace je zcela od základu znovu budován bazén. Do konce srpna se podařilo provést kompletní nové betonáže na odpovídající úrovni. Zbývá tak dodělání chodníků kolem bazénu a hlavně položení nové fólie v odpovídající kvalitě. Při budování tohoto díla došlo bohužel i k tomu, že stavební firma vyvezla některé nepovolené materiály pod hráz, ale přislíbila splnit požadavek ZO na odvoz tohoto materiálu po ukončení díla. Nicméně anonymní sdělení na odbor ŽP věc urychlilo natolik, že obec za částku 40 000.-Kč muselo skládku zrekultivovat.

V září byly zprovozněny zkušební stránky obce. Snahou ZO je dosažení stavu, aby každý občan měl k dispozici pokud možno všechny informace v předstihu, aby nedocházelo pak ke skutečnostem jako dříve.

V obci po prodeji pozemků a zvýšené výstavbě přibývají i občané, na začátku října zde žije 184 občanů. To se samozřejmě odrazí i v příjmové stránce obce.

Aktivitou řady starostů, tlakem na Parlament ČR spolu s informací o žádost podpory u Evropského soudu, došlo snad ke zlomu v přezordělování financí ve prospěch malých obcí a měst, které byly do této doby nespravedlivě "okrádány" většími městy. Věřme tomu, že i naše obec bude mít při větších příjmech větší možnosti při zvelebování naší obce. Ale to uvidíme příští rok.

ZO i s omezenými možnostmi finančních prostředků realizuje alespoň drobnější práce, ketrými se snaží vylepšit vzhled obce. O některých aktivitách jsme se již zmínili. K dalším patří např. znovupostavení kříže na otočce u obecního úřadu. Dále pak vyasfaltování části místních komunikací - k bazénu, "Na bráně" a v nové zástavbě byla rozšířena otočka pro větší automobily.

Díky našemu OÚ se podařilo zajistit opravu kapličky sv.Anny - položení nové krytiny. ZO vyzvalo Lesy ČR i k udržování dalšího majetku v její správě (zámeček, zahrada a kaple sv.Anny). V této souvislosti ZO vyvinulo aktivity směrem k parlamentu ČR s výzvou k dořešení restitučního majetku.

Byl proveden tzv. pasport komunikací a dopravního značení obce, značky budou po schválení příslušnými orgány osazeny podle finančních možností obce.

Na hřišti spadlo po vichřici oplocení bránící padání míčů na soukromé pozemky. Proto bylo vybudováno nové, a to z části brigádnicky.

Pro potřeby obce byl zakoupen křovinořez na sekání trávy na obecních pozemcích, chodnících, apod. Prozatím se však nedaří sehnat stálého pracovníka  k provádění těchto prací.

Po dohodě se správou SÚS Brno-venkov byly započaty práce na zušlechtění porostu kolem komunikace k 9 křížům, práce budou dokončeny v příznivém vegetačním období.

Přichází podzim a s ním i příprava na zimní období. A v této době přichází několik nepříjemných infomací. Do kulturního sálu zatéká děravou střechou a je nutné provést urychleně rekonstrukci střechy. ZO se snaží získat z krajského úřadu finanční podporu, bohužel havarijní fond je prázdný.

Pro všechny občany pak přichází další nepříjmené zprávy, a to zdražení veškerých energií, zvýšení sazby DPH, což vše se promítne do cen všech výrobků, potravin i služeb.

Na OÚ přicházejí nabídky možností čerpání finančních prostředků především ze zdrojů EU na různé akce. K tomu je však potřebná připravenost obce. Bohužel ani naše obec není prozatím připravena.

Blíží se pomalu konec roku. Sychravé počasí podtrhuje nenávratný konec posledních slunečných podzimních dnů.

Podařilo se ještě před dešti opravit střechu kulturního sálu za cenu kolem 80 000.-Kč. Nedaří se však postoupit v opravě přilehlého pohostinství. Je patrné, že oprava se pravděpodobně protáhne mnohem delší dobu než se předpokládalo a celá akce, z mnoha důvodů, je pravděpodobně nad síly i možnosti současného majitele.

Práce na dokončení reklamovaných prací na bazénu jsou pozastaveny vzhledem k pokročilému období a nenadálé nemoci zhotovitele stavby. Bazén byl zazimován a v pracech se bude pokračovat na jaře. Pokud se nevyskytnou nenadálé problémy, zbývá dokončit položení fólie, budovu technologie a upravit okolní terén. Věříme, že se vše včetně zkoušek podaří do letní sezóny připravtit tak, aby mohl být bazén co nejdřívě napuštěn a začal zkušební provoz. Pak už bude záležet na provozovateli kompexu, jak si poradí se zkulturněním přilehlého občerstvení.

Do parlamentu se připravuje za aktivní podpory starostů, po konzultaci s církvemi, návrh zákona na dokončení restitucí. Prozatím je pozitivní nálada k prosazení tohoto návrhu. Vyčkejme však až na projednávání a celkový výsledek. Cesta to nebude jistě jednoduchá. Ale konečně i budovy a pozemky v našem katastru by našly svého majitele.

Blíží se pomalu konec roku 2007. Ještě než však tato "událost" nastane, potkala naši obec nemilá událost způsobená návštěvou zástupce Inspekce životního prostředí, který kontroloval vypouštění odpadních vod do vodotečí. A výsledek? Příslib pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod, to však ukáže až čas. Ale je pravdou, že obec bude muset provést měření na kvalitu vypouštěných vod občany do obecní kanalizace. Při zjištění překročení limitů bude nutné nekompromisně potrestat hříšníky a sjednat nápravu. Ne vše se podaří ze dne na den, ne vše ke 100% spokojenosti, ale pokud nastane i mírné zlepšení, bude to ku prospěchu nás všech. My, členové ZO, nevidíme však řešení v pouhém ukládání pokut. Jak jsem se dodatečně dozvěděli, stejná akce proběhla téměř u všech obcí našeho okresu a všude téměř se stejným výsledkem. Mnohem více by prospělo všem, kdyby se kraj a stát postaral o finance do této oblasti. Ale ani tak nemůže být vše vyřešeno okamžitě. Pokuty však jistě brněnskou přehradu nevyčistí. Z dostupných informací je nám však jasné, že bude nutné sladit legislativu našeho státu s legislativou EU. Proto se domníváme, že pro menší obce se objeví ještě jiné postupy zpracování odpadních vod, které neuškodí přírodě.

Nastává Advent a i v naší obci se rozsvítil Vánoční strom. Není sice téměř sníh, ale mrazík vykonal své dílo a připravil pro nás všechny překrásnou scenérii. Doufejme, že námraza na stromech nezpůsobí praskání větví.

K tradičnímu Vánočnímu pochodu "Domašováků" a ostatních je opět připraven kulturní sál, kde bude tento pochod  završen zpěvy, povídáním a popíjením chutného moku. Pochodu se zúčastnilo opět velké množství příznivců této akce z celého okolí. Veliká škoda, že dosud není k dispozici místní reastaurace, která je v rekonstrukci a nedaří se ji opravit majiteli tak jak přislíbil. Díky tomu je i kulturní život v obci omezen o tradiční akce, které tu probíhaly.

Ještě před koncem roku proběhne výroční schůze hasičů, kde bude volen nový starosta hasičů a možná i další funkcionáři.

Nastává čas bilancování. Ne vše se podařilo tak jak bychom si asi všichni představovali. Většinu času zabralo ZO dořešování různých akcí z "činnosti" minulého zastupitelstva. Tak tomu bude i nadále. Ať už vzpomeneme nedokončený bazén, neprovedené kolaudace na výstavbu inifrastruktury Nad rybníčkem II, problémy s pozemky, atd. Snad se však vše podaří, abychom mohli připravovat akce do budoucna, které by zase posunuly obec kupředu. V nejbližší době to bude příprava územního plánu obce, který nasměruje aktivity obce pro nás všechny prospěšným směrem. Je na nás všech, abychom se na jeho tvorbě podíleli ať už připomínkami, radami, či náměty širšího významu. Možností k tomu mají všichni občané dost. Věříme, že pro všechny občany se stanou věci veřejné i jejich zájmem a bedlivě budou sledovat vše, co se na OÚ děje a nebudou se bát optat na cokoliv. I to by nás vělmi potěšilo.

Popřejme si všichni do nastávajícího roku 2008, ať je lepším než byl ten dosavadní, ať jsme zdraví, spokojení, tolerantní a s relativním přehledem zvládneme všechny nástrahy tržního hospodářství. které pro nás naši politici, ale nejen oni, připravili.

Šťastný a veselý nový rok 2008.

Rok 2008

A je tu leden. Zima je proztaím velmi mírná, sněhu není příloiš ani na gorách,  u nás není žádný. Vše se pomalu rozbíhá vstříc novému roku. Ale již teď je zřejmé, že reforma našich poslanců se nepříznivě projeví na peněženkách nás všech. Bohužel některé z úprav nejsou systémové a ukazují pouze neschopnost celého systému hledat rezervy tam kde jsou, ale řešit vše pouze vytahováním peněz od daňových poplatníků. To ale není velké umění.

Únor nebyl nijak zvlášť chladný, spíše teplejší, bez sněhu. Na jedné straně je to výhoda, na druhé straně bude asi chybět voda ve studních...Snad to nebude tak zlé, ale podle dlouhodobých předpovědí bychom měli očekávat nadprůměrně teplý rok.

A co zvláštního se událo v této době? Nebylo toho mnoho. Kulturní možnosti obce jsou velmi omezeny, protože slíbené pohostinství majitel prozatím nedokončil, budova je nabídnuta na internetu k prodeji, dle našeho názoru ovšem za dosti vysokou cenu. Pokud současný majitel vnitřně "nestráví"  svou chybu, nesleví ze svých požadavků, pak asi budova zůstane v tomto stavu ještě dlouhou dobu. Můžeme si jen přát, aby tomu tak nebylo a budova byla v co nejkratším čase dokončena a mohla tak v komplexu s kulturním sálem obce sloužit k různým akcím. Když se podíváme kolem sebe do okolních obcí, všude se něco děje, pouze v naší obci v současné době nejsou prostory, kde by se na odpovídající úrovni mohly různé akce pořádat. Je to veliká škoda.

Na řadu občanů dopadly důsledky reformy vlády, především asi mladé rodiny a důchodci mají problémy s velmi diskutovaným nesystémovým zavedením poplatků u lékaře.

Proběhla volba prezidenta. Až nečekaně zkomplikoval cestu "k trůnu" současnému prezidentovi ekonom prof. Švejnar, Čechoameričan, který získal velkou, nikoliv však dostačující podporu napříč širokým spektrem Parlamentu a Senátu ČR. Jak uváděl tisk, veřejnoprávní prostředky, apod., velmi významnou roli sehrály při tomto klání údajně různé lobbistické skupiny, někdy údajně i mafiánské způsoby zastrašování. Ano, byla to hra, na kterou nejsme prozatím zvyklí, byla to ovšem v podání našich představitelů hra sehraná po česku způsobem nedůstojným aktu, jakým volba prezidenta republiky je.

Konec února je poměrně velmi teplý, v Českých Budějovicích naměřili v neděli 24.2.2008 21°C. Velmi příjemné teplo. Údajně už zima skončila a mrznout by již snad, až na výjimky, nemělo.

ZO se snaží "rozhýbat" nezastavěné pozemky, které byly dříve prodány zájemcům. Někteří z nich však asi tyto pozemky kupovali za účelem "spekulace", neboť jak jinak si vysvětlit, že např. ani po 8 letech nebyli s pozemkem cokoliv udělat. Díky znění smluv má však obec naději na úspěch. Uvidíme dále.

Pomalu končí i březen. Vcelku nečekaně nás jistě zaskočilo snad poslední zaburácení zimy novým padáním sněhu a nepříjemným větrem. Díky této změně počasí a neukázněným řidičům se tak stala hromadná srážka cca 120 aut na 100.km dálnice, naštěstí však bez ztráty na životech. Takové štěstí však již nebylo při podobné srážce později v Rakousku na dálnici, kde se střetlo asi 80 automobilů.

Obec obdržela po kontrole stavu vypouštění vod z kanalizace do vodotečí kolem obce pokutu ve výši 30 000.-Kč. Dle našeho názoru se jedná o vcelku alibistický krok našich úředníků, neboť tento problém trápí především nás. Věříme, že při větším zájmu o skutečné řešení situace by obci pomohly zcela jiné kroky. Dle našich informací stojí však v pozadí údajně především snaha o zachování čistoty Brněnské přehrady, která je údajně znečišťována právě vypouštěním vod do votečí směřujících právě do zmíněné přehrady. ZO se odvolalo proti udělení pokuty s návrhem, aby bylo umožněno např. využít u takových malých obcí jako je naše různé filtry k septikům, čímž by došlo zcela jistě dle našeho názoru k velmi znatelnému úbytku znečištěných vod a nikoliv dávat pokuty a očekávat, že obec s rozpočtem cca 1,2mln Kč bude schopna zbudovat sama kanalizaci...

Právě skončily Velikonoční svátky, počasí bylo však nepříznivé, bylo chladno, místy i sněžilo, ale i tak to byly zcela jistě pro nás všechny velmi příjemné chvíle. Malí i velcí koledníci předali sílu mízy prostřednictvím pomlázky dívkám i ženám, a tak bude opět ženské pokolení posíleno do dalšího období. Bylo velmi příjemné slyšet známé i neznámé říkanky při pomlázce...

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička Vám snese jiný...

A máme tu duben. ZO se rozhodlo na svém zasedání zpracovat nový územní plán obce. KÚ JMK poskytuje na tyto záměry až 50% dotací. Byl proveden výběr možných pořizovatelů, překvapením bylo velké rozpětí nabídek, částky se různily až o 100%. Při diskuzi na MěÚ Rosice s koordinátory pořizování ÚPD nám však bylo doporučeno, abychom letos posečkali se zpracováním, neboť jim bylo uloženo, že v letošním roce musí pořídit tzv. průzkumy a rozbory, které pak budou využitelné všemi pořizovateli a dojde ke snížení částky na pořízení ÚPD obcemi. ZO na základě těchto skutečností rozhodlo o posunutí termínu pořízení ÚPD na začátek příštího roku s tím, že ve zbývající době provede vlastní šetření mezi obyvateli o jejich představách ke stanovení nových cílů obce, které by měly být přednostně řešeny.

V obci byly osazeny nové dopravní značky, v rámci toho se nám podařilo dosáhnout snížení rychlosti i u zastávek autobusů u 9 křížů a doosazení nových značek s názvem obce při výjezdu z dálnice. Domníváme se, že vše bylo provedeno decentně, aby občan nebyl zbytečně obtěžován různými příkazy, ale aby došlo ke zvýšení bezpečnosti všech. Samozřejmě to vše bude splněno, pokud tato doporučení budou všichni dodržovat.

„Čarodějnice" v naší obci již druhým rokem „neproletěly", neboť se nenašel žádný organizátor, který by tuto akci zrealizoval.

A je tu květen. Překrásný jarní čas, i když se někdy střídají hezké a deštivé dny. Příroda je již v plném květu. Takové krásné barvy nemůže snad žádný štětec zachytit. Na polích je hojně vidět žlutý květ řepky, otázkou je, kam že to však naše zemědělství směřuje.

Hned na začátku jsme oslavili pasivně Svátek práce a ukončení 2.světové války.

Naše vláda nás zase připravila o část našich peněz vydáním zákona o zvýšení daně z nemovitostí, koeficient byl změněn z 0,3 na hodnotu 1. Stejně tak se uvažuje o zrušení neplacení daně z novostaveb. Místo toho, aby se hledaly úspory a řešily čítankové případy úniků peněz, raději se převede vše na bedra poplatníků. Není špatné být politikem - poslancem nebo senátorem...

Opakovaně se k nám donesla zpráva o možném záměru vymístění chovu prasat z naší obce. Tuto zprávu vítají hlavně občané bydlící nedaleko této provozovny, kteří jsou obtěžování nepříjemným pachem a hmyzem tak, že někdy není možné otevřít ani okna, natož pobýt v příjemném prostředí na zahradě. Dnes je již zcela jasné, že taková provozovna nemá v blízkosti obydlí co dělat.

ZO obce se snaží za pomoci svého právního zástupce dořešit případy navrácení některých obecních pozemků pro výstavbu, kdy, jak bylo zjištěno, některé byly prodány pouze ke spekulativnímu účelu. Zatím se nám jakžtakž daří, nezakřikněme to a vyčkejme dořešení jednotlivých kauz. Stejně tak se snažíme dořešit hřích minulého ZO, a to dokončení bazénu, kde největším problémem v současnosti je vyfoliování nádrže.  Zde je to vskutku velmi těžké, věříme však, že se nám podaří dotáhnout věci do dobrých konců.

Problémem obce je v současné době nemožnost pořádání nějakých akcí v kulturním domě, neboť majitel pohostinství nepokračuje v dostavbě a je pro nás všechny velkou neznámou. Proto se ZO začalo zabývat myšlenkou přístavby malého pohostinství se zázemím přímo ke kulturnímu sálu. Předpokládáme, pokud se něco zásadního nezmění v přístupu majitele stávající budovy pohostinství, že rozhodnutí snad padne někdy ke konci roku. Jiná situace snad bude v rozhýbání provozovny obchodu, tam se možná blýská na lepší časy. Nechme se překvapit snad v brzké době. Byl by to první krok.

V současné době se ZO snaží zpříjemnit prostředí ve sportovním areálu novým stánkem občerstvení, který by byl dostatečně reprezentativním i pro konání různých akcí v tomto prostoru. Běží jednání s možnými sponzory na spoluúčasti budování tohoto komplexu. Snad se vše podaří.

A podařilo se, díky sponzorské štědrosti manželů Šafránkových obdržela obec 200tis. Kč na stavbu tohoto potřebného stánku. Upřímně děkujeme.

Především květen je také obdobím konání maturit. I naše obec měla zástupce, dle informací vše dobře dopadlo, novým maturantům blahopřejeme a přejeme úspěch v případném dalším studiu.

Zajímavou zprávou pro nás bylo sdělení o zvyšující se aktivitě našich dobrovolných hasičů, kteří se chytili příležitosti, dávají dohromady techniku, mají zájem o účast v různých soutěžích. ZO je jistě podpoří a věří, že svým uměním a chováním bude dobře reprezentovat naši obec.

Ve Velké Bíteši, ve výstavní síni, proběhla tento týden výstava obrazů naší nové spoluobčanky paní Petry Šínové. Nám osobně se výstava velmi líbila. Přejeme hodně úspěchů na tomto uměleckém poli.

Přichází poslední květnový týden, doufejme a věřme, že nás v dalším období čekají většinou jen pozitivní zprávy.

A máme tu červen, velmi příjemný měsíc, který nám snad přinese teplé léto.

V obci probíhá dětský den, který byl velmi dobře zorganizován, účatnilo se ho mnoho dětí, diváků i pořadatelů. Velmi zajímavou atrakcí bylo ukázkové cvičení hasičů, kteří předvedli cvičný zásah na hořícím objektu a seznámili všechny zájemce s technikou.Všichni zúčastnění si tento den patřičně užili a na jeho konci byly především děti velmi spokojeny a dospělí měli radost z dobře stráveného dne.

Tak jak jsme slíbili, situace  pro otevření obchodu s potravinami a jiným zbožím získává jasnější obrysy. Vzhledem k tomu, že obec nemá příliš mnoho na výběr, rozhodlo se ZO, že v případě zájmu bude obchod otevřen v budově obecního úřadu v místnosti, kde je nyní kancelář hasičů. Již při rekonstrukci budovy  v 90.letech minulého století se s touto možností počítalo, proto zde byl vybudován sklad a samostatné sociální zařízení. Vše vypadá velmi dobře, paní Pavla Kožnarová z Rudky, která provozuje již obchody v jiných vesnicích, se nechala "zvábit"  paní Zdenkou Ryšánkovou a přislíbila otevření  obchodu začátkem července. Proto ZO rozhodlo nejen z těchto důvodů o vymalování celé budovy, nátěru všech potřebných částí, aby se tato budova stala opět důstojným stánkem pro služby našim spoluobčanům. Vše se zdárně podařilo a obchod byl  2. týden v červenci otevřen. Prodavačkou se stala paní Ilona Sekyrová. První ohlasy byly pozitivní, je však potřeba postupně obchod náležitě dovybavit, aby byli všichni spokojeni. Domníváme se, že se podařila opět dobrá věc, která bude sloužit všem občanům bez rozdílu. Stejně tak očekáváme, že všichni podpoří svými nákupy v této prodejně snahu obce o zachování této činnosti v obci. Ještě kdyby se tak podařilo zprovoznit pohostinství... Doufejme, že i tady se nám podaří něco vymyslet...

ZO dále řeší reklamaci bazénu v obci, není to jednoducá záležitost, ale stále věříme, že i přes pravděpodobně ztracenou letošní sezónu dospěje vše ke zdárnému konci, i když se možná soudnímu projednání kauzy nevyhneme.

Stejně tak se snaží ZO odřešit problémy s pozemky, ketré byly buď koupeny ze spekulativních příčin, nebo chybou  minulého ZO nebyly smlouvy řádně projednány. Sice pomalu, ale jistě se začínají tyto věci narovnávat ku prospěchu nás všech.

Prázdniny jsou v plném proudu, počasí však nepřeje domácím dovoleným, a tak spousta lidí vyjíždí za sluníčkem a koupáním do přímořských letovisek.

Naši hasiči začali civčit, aby mohli svůj um předvést na některých zápoleních se sousedními soupeři. První možností tak byl Domašov a 100leté výročí založení a fungování hasičského sboru v této obci. A vězte, že se naši hasiči neztratili, neboť i když začali cvičit poměrně pozdě, přesto v silném obsazení asi 16 jednotek skončili na velmi pěkném 8. místě. Však se koukněte do fotogalerie, kde naše družstvo uvidíte.

Blíží se pouťové období, opět je tu  problém s místem pro konání pouťové zábavy. Hasiči se ale nevzdávají a připravují prostor u tenisového hřiště. K radosti všech se tedy pouť koná. Samotné zábavě večer předchází tradiční fotbalové utkání místních mladých a služebně starších. Večer pak bítešská hudba zpříjemnila všem večer a tak všichni nad ránem spokojeně opuštěli toto místo a vraceli se domů. V neděli ráno se pak v kapli sv.Anny uskutečnila mše svatá, na kterou přišlo kolem 120 občanů. Jedinou vadou bylo pouze neozvučení této akce, ale snad se i tato věc podaří dořešit do příštího roku, aby tak i lidé před kaplí nepřišli o hudební a slovní projev.

ZO se rozhodlo po udělení pokuty od inspekce ŽP za nedovolené vypouštění odpadních vod o zpracování nové projektové dokumentace na odkanalizování obce a obec požádala KÚ JMK o dotaci na její zpracování.

K nelibosti velké většiny občanů byl opět zprovozněn vepřín, a tak je opět konec s čistým vzduchem v širokém okolí vepřína a opět je nutné vyhlásit boj dotěrnému hmyzu, kvůli kterému není možné posedět v klidu v příjemném prostředí altánků a zahrad u rodinných domků. Věřme, že se jednou podaří tato činnost v naší obci ukončit tak, aby již nikdy nikdo nebyl nepříjemným zápachem a hmyzem obtěžován. Na tomto podnikání je zajímavá jedna skutečnost. Provoz byl domašovským družstvem ukončen z důvodu údajné nerentabilnosti chovu a prodeje prasat. Jak je tedy možné, že jinému subjektu se toto podnikání vyplatí? Nebo všichni zemědělci v televizi lžou a chtějí vytáhnout ze státu jenom peníze?

Prázdniny ubíhají jako voda. Ale vody je málo, houbařská sezóna snad ani letos nevypukne. Všechny okolní obce mají s vodou problémy, u nás je prozatím vody dost. Snad tomu tak bude i v budoucnu, k tomu bude ale nutné rozumné hospodaření s touto vzácnou tekutinou.

Je 7. srpna kolem poledne a za obecním úřadem od rána kombajny kosí obilí. Je to hezký pohled, jak rychle ubývá nepokosený lán. Když však vidíme na obzoru hustý dým, je nám jasné, že je zle. Po volání na známé číslo 150 slyšíme již jen sirény přijíždějících aut. Po telefonu se místostarosta pokouší sehnat i naše hasiče, což se daří, a tak během pár minut je již stříkačka napojena na hydrant a může za obsluhy naší jednotky ve složení Luboš Solař, David Hotárek, Vladimír Ryšánek ml., Vojtěch Ryšánek a místostarosta ing.Vladimír Ryšánek, plnit nádrže hasičských aut. Oheň se rychle šíří, dostává se i na kraj lesa. Celkem 12 hasičských profesionálních i dobrovolných sborů z celého širokého okolí, a to i z Brna, se s pomocí 16 hasičských aut snaží zkrotit tento živel. Velkou pomocí jsou i 2 traktory s pluhy, které oborávají nebezpečná místa, která by jinak umožnila rozšíření ohně, přičemž s jedním z traktorů pomáhají bratři Josef a Antonín Hotárkové. Hasiče zásobujeme jak vodou z hydrantu do nádrží aut, tak i samotné hasiče dovezenými minerálními vodami. V tom horku je to více než žádoucí. Všichni pracují bezchybně, asi po 2 hodinách se jim daří dostat oheň pod kontrolu. A když se zdá, že by mohlo být klidněji, přichází žádost o pomoc z Velké Bíteše, kde se podobným způsobem od kombajnu při sečení vzňalo obilí.A tak velitel zásahu posílá 12 aut na pomoc do Velké Bíteše. I tam se daří tento živel zvládnout. U nás zhořelo zhruba 10 ha obilí a krajová část lesa, škoda kolem 300-400tis.Kč, ale až k tomu přibude vyčíslení účasti všech sborů, bude se jednat o mnohem vyšší částku. Ale vše dobře dopadlo, požářiště hlídají dále dobrovolníci z Domašova, nikdo nebyl zraněn, a tak jak všichni přespolní zúčastnění, tak i naši hasiči i "nehasiči", kteří pomáhali, dočkali se pochvaly od velitele zásahu.

Je téměř polovina srpna, počasí je příjemné, ale asi ne na dlouho. Uvidíme.

Skončila velkolepá olympiáda, tentokrá v Číně a i když naši zástupci až na výjimky nepředvedli oslňující výkony, přesto to byla významná událost, která si našla jistě řadu příznivců i u nás. Pro naši zemi je nemyslitelné i vblízké budoucnosti uskutečnění podobných her. Kaňkou na tom krásném sportovním klání byl válečný konflikt mezi Ruskem a Gruzií, kde v boji o území přišla o život řada nevinných.

Řada občanů dočerpává své dovolené a přiznejme si, že pokud chceme užít sluníčka a dobrého koupání, je třeba vyjet do zahraničí. Dnes je již cestování letadlem do známých letovisek cenově srovnatelné s cestováním autem a následnými útratami.

Sledujeme i vývoj fungování nově otevřeného obchodu s potravinami v naší obci. Po rozpačitém začátku si nachází své skalní pžříznivce, kterým se snaží naše prodavačky vyhovět jak jen se dá. Někdy to však není jednoduché odhadnout množství čerstvého zboží, které rychle podléhá zkáze. Na druhé straně je řada těch, kteří tuto formu služby občanům v naší obci ještě nepodpořili. Nikoho samozřejmě nutit nemůžeme a nechceme, je to jen o zralé úvaze, zda v obci obchod chceme nebo ne. Ale to ukáže až čas a my věříme, že si každý z nás alespoň někdy najde cestu do obchodu a podpoří tak jeho působení v obci.

Blíží se konec srpna a tak po dvou měsících volna přichází opět nový školní rok. Ze začátku to ještě půjde, ale brzy asi starosti s učením přibudou. Řada dětí i z naší obce tímto školním rokem opět opustí řady "záklaďáků" a nastoupí na různá místa do škol, kde začnou s přípravou na skutečný život. Byl to vskutku krásný bezstarostný věk...

Začátek září nám připravil nebývale teplé slunečné dny. Dnes je 7. září a teploměr se vyšplhal stejně jako včera ke 30°C ve stínu.

Snad vydrží tyto teplé dny i příští týden, kdy budou probíhat ve Velké Bíteši tradiční Bítešské hody, jejichž tradičními účastníky jsou i mnozí z nás.

Stejně tak se uskuteční příští týden v neděli 13. září na Šmelcovně tradiční pouť, na kterou přichází každý rok řada našich spoluobčanů a známých. Po tradiční mši v 10hodin následuje oběd u "Čadíka" a pak posezení při živé hudbě.

S radostí můžeme nyní začít uvolňovat některé, dosud "embargované" informace, o dění kolem řešení reklamace stavby bazénu - vodní nádrže. Tento týden se nám podařil opět pozitivní krok, který snad uzavře druhou etapu jednání, a to dohodu o narovnání a odstoupení od smlouvy na laminování bazénu. Po dlouhých jednáních za účasti až 3 právních zástupců jsme konečeně dospěli k dohodě, kterou zhotovitel vrátí obci 457 000.-Kč na laminování bazénu, i když obec uhradila 588 000.-Kč. Na vysvětlenou je třeba uvést, že laminování sice bylo provedeno, ale nekvalitně z několika důvodů. Za 1. byl použit nevhodný materiál a nevhodná technologie pro jeho provedení. Za 2. pak nekoordinovanou prací a zanedbáním dozoru byly, nám z neznámých důvodů, přelaminovány některé vpusťové trysky - asi 4 - kterými tak byla tlačena voda pod lamino a do stěn, které byly tedy celý rok vystaveny působení této vody, voda nemohla být ani vypuštěna a při nastalém mraze pak lamino i stěny na mnoha místech popraskaly. Po první reklamaci po nástupu současného ZO do funkce pak bylo shledáno i zhotovitelem, že naše popžadavky na reklamaci jsou oprávněné. Ale tyto jednání již vyžadovala pomoc právního zástupce. Proběhla řada "tvrdých" jednání, která vyústila v provedení nové betonáže bazénu, obec si pro kontrolu najala i stavební dozor, aby práce byly provedeny tak jak by tomu mělo být, což se snad podařilo. To opět ukáže čas a odolnost stavby vůči všem vlivům. Pak nastala nová řada jednání ohledně  vyfoliování bazénu. Již hotové dohody byly měněny, připravena byla i skupina  schopná vypracovat soudní znalecký posudek na celé dílo pro předání celé kauzy k soudu. Po několika jednáních jsme dospěli konečně k nějaké dohodě, a to je již zmíněná dohoda o navrácení uvedené částky, která byla původně použita na laminování bazénu. Záruky na dílo jako takové, které dosud nebylo předáno, a s tím související závazky současného zhotovitele tímto zůstávají i nadále v platnosti, tzn. záruka na technologii, stavbu. Minulý týden byly obnoveny chodníky kolem bazénu do původního stavu. Příští týden by obec měla mít na účtu uvedené finanční prostředky a může tak proběhnout foliování bazénu. Věříme, že se vše podaří tak, aby mohl být zahájen zkušební provoz a dílo mohlo být předáno obci k užívání. Do celého předchozího odstavce se nedají vměstnat všechny informace, tlaky ze všech stran, ani cokoliv dalšího. A to budou ještě následovat další jednání, které prozatím nebudeme zveřejňovat, abychom zbytečně neovlivnili jejich vývoj. Časem se však všichni vše dozvíme... Za sebe, coby místostarosty obce, však na rozdíl od jiných  mohu říci, že jsem pevně přesvědčen, že se nám podařilo v této kauze ujít velký kus cesty a navrátit tak obci alespoň část toho co ztratila. A pevně věřím, že příští rok otevřeme celý areál  k užívání všemi, kteří si sem najdou cestu. Je před námi sice ještě hodně práce, abychom to mohli skutečně takto příští rok vyhodnotit...

Je 20. září a venku je chladno a občas i deštivo. Teplota kolísá i přes den kolem 10°C a fouká poměrně silný vítr. Na koupání to už asi nebude... Prostě je tu podzim a s ním všechny související nešvary.

Konečně jsme pokročili i v návrhu příslušenství k bazénu - stánku s občerstvením, na projektu pracuje ing.Roman Brůžička, snad jsme vybrali variantu, která bude důstojným prvkem v celém areálu. Zadaří-li se, mohlo by začít zařízení fungovat už příští rok.

Říjen nezůstává dlužen nic nastupujícímu "dušičkovému" času. Pár dní bylo sice ještě pěkně, ale ke konci října se již projevilo klasické mlhavé a deštivé počasí. I když již nikdo nedoufal, začaly růst sice krátce, ale hojně bedly, přidaly se pak i hřiby, václavky, podborováky.

V obchodě máme novou prodavačku, kterou se stala Irena Jirková. Přejeme jí hodně úspěchů v její práci a jen samé spokojené zákazníky. Jak jsme se doslechli, tržba postupně narůstá a my věříme, že i zákazníci jsou a budou spokojeni. Vždyť není problém objednat si tu jakékoliv zboží, které kupuji, na které jsem zvyklý.

Na každého občana nyní dopadá finanční krize způsobená pádem finančních ústavů v USA. Tady je velmi dobře vidět jak jsou ekonomiky světa velmi úzce propojeny. Na Islandu se krize projevila nejvíce a řečeno obrazně, Island byl téměř vymazán z mapy světa. Všechny vlády se snaží situaci zachránit dodatečným "pumpováním" peněz do ekonomiky a postižených oblastí finančního trhu v řádech stovek miliard, ale vzhledem k tomu, že nebyla provedena hluboká analýza a finance nejsou poskytovány smyslně, nemusí tato pomoc vést k očekávanému výsledku. Opět se také ukázalo, že ač jsme plnoprávnými členy EU, i zde se nepostupuje kolektivně a s rozmyslem, ale každý hasí problémy ve své zemi a zbytek světa ho v dané chvíli nezajímá. Z našeho pohledu se tu opět projevila podobná situace jako kdysi... Domnívám se, že není všem dnům konec a dojde ještě k prohloubení krize, a to i u nás. Je to paradox, když jsem slyšel v televizi poznámku, že co privatizace na východě neuváženě dala, to si nyní krize bere. Ano, vždyť někdy došlo na akciových trzích k pádu až o 70%.

Vývoj u nás je prozatím v relativním klidu, i když řada našich světoznámých firem se nyní dostala do krize, jsou postupně zavírány. Jsou to v této chvíli porcelánky a sklářské firmy, které fungovaly někdy po staletí a přinesly naší republice světovou proslulost, ale "nyní již nejsou potřeba..." Dle mého názoru je tato likvidace cílená, ale tak to asi i zůstane.

Proběhly volby do krajských zastupitelstev, v některých obvodech republiky i volby do senátu. "Dámská" volební komise  bezproblémově zvládla své poslání po oba volební dny. V naší obci se zúčastnilo voleb něco málo pod 50% voličů, což byla vysoká účast. Vzhledem k velké kampani vládnoucí strany ODS především její vedení očekávalo vítězství na mnoha místech republiky. Výsledek však předčil očekávání. ODS propadla v celé republice, ve všech volebních obvodech do krajských zastupitelstev zvítězila ČSSD, do dalšího kola postoupila řada senátních kandidátů jak z ODS, tak i z ČSSD. ODS ústy svých vedoucích představitelů za pomoci prezidenta, zakládajícího člena ODS, doufala ve vítězství v dalším kole senátních voleb, ale i zde bylo toto doufání marné. Opět drtivě zvítězila ČSSD. Proč se vše takto událo? Z různých analýz je asi nejpravděpodobnější ta, kterou si však ani nyní nechtějí poražení připustit, a to je arogance vládnoucí moci, nebývalá korupce, údajné propojení policejních a mafiánských složek do nejvyšších míst, ... a v neposlední řadě nepopulární poplatky u lékaře, a to především z důvodu jejich nesystémového výběru z ruky do ruky. Je toho ještě mnohem více, ale na vše zde stejně nemá smysl poukazovat. Uvidíme jen, jak si nyní se vším poradí tedy ČSSD...

Pokud se každý zamyslí nad tím co se nyní ve světě děje, domnívám se, že není možné tento stav udržet a musí dojít ke změnám, které vrátí řadu věcí do správných mezí, do správných kolejí. V tomto duchu již vychází i ekonomické studie renomovaných ekonomů, které jdou i dále a hovoří i o nutném znárodňování strategických oblastí.

Věřme však, že se postupně podaří krizi zvládnout a novými opatřeními si každý stát ohlídá nemožnost pokračování či vzniku podobných krizí, i když 100% to nikdy nelze ošetřit, neboť člověk je tvor přemýšlivý a "vymýšlivý".

Věřím, že čtenář promine předchozí "ekonomickou" část, ale situace se dotýká každého z nás a nelze ji přehlížet a obcházet jako kdyby se nás to netýkalo.

Dozvěděli jsme se také, že pravděpodobně počínaje 17. listopadem budou naši občané cestovat do USA bez "ponižujících" víz.

V republice proběhly oslavy vzniku republiky 28. října 1918, prezident vyznamenal řadu osobností našeho státu za různé zásluhy. Ve svém projevu správně zhodnotil současnou krizovou situaci ve světě, která zastiňuje domácí problémy a správně podotkl, že si máme vážit všech spojenců, ale o své věci se musíme starat především sami, neboť v rozhodující chvíli se může stát, že "košile je bližší než kabát" a na vsé problémy zůstaneme opět sami tak jako kdysi.

A tak se vraťme opět k nám do obce. Pokračují práce na přípravě bazénu pro vyfoliování, rychlost jejich provádění však nedosáhne ani hlemýždího tempa. Já osobně již nevěřím, že se podaří letos bazén vyfoliovat, tyto práce provedeme asi až na začátku příštího roku.

Končí říjen, začíná pomalu listopad a s ním spojené vzpomínky na naše zesnulé. Zavzpomínejme tedy všichni na naše blízké, známé, kteří již nejsou mezi námi.

A jsme zase o krok dále, končí nám pomalu listopad a opět se blíží vánoční čas.

První polovina listopadu byla poměrně teplotně příjemná, mrazíky a trocha sněhu nás "překvapila" až v druhé polovině tohoto měsíce. Teploty se však pohybovaly kolem 0°C, takže se nejedná prozatím o velké mrazy. Předpověď slibuje místy velké noční mrazy bez velkých přídělů sněhu, denní teploty mírně nad 0°C, kolem Vánoc pak oteplení. Uvidíme.

ZO obce ukončilo prozatím práce na bazénu vzhledem k vrtošivému počasí, práce budou dokončeny na jaře. Zbývá před předáním bazénu k foliování pouze oprava místních prasklin betonu. Podařilo se získat zpět celou částku na foliování bazénu, kterou dodavatel vrátil do obecního rozpočtu, dalších 100tis.Kč neoprávněně odeslaných z účtu obce byly přes bývalého starosty obce vráceny též do obecního rozpočtu.

Děkujeme panu ing.Romanu Brůžičkovi, který bezúplatně vypracoval projektovou dokumentaci technického zázemí pro sportovní areál, který by měl být vybudován současně s dokončením bazénu na jaře příštího roku. Snad se vše podaří.

Obec koupila za 45 000.-Kč do svého vlastnictví budovu kanceláře ZD, kterou bude využívat ke skladování obecního majetku. Naopak prodává obec nevyhovující buňky od bazénu, které nahradí uvedené technické zázemí.

Do obce přibyli opět noví spoluobčané, kteří zkrášlili centrum obce novými stavbami. Vítáme je a pevně věříme, že se jim bude v naší obci líbit.

Podařilo se nám získat dotaci 500 000.-Kč od KÚ JMK na pořízení projektové dokumentace kanalizace a ČOV obce. Projektová dokumentace by měla být hotova nejpozději v roce 2010, pak bude možné žádat o dotace na její vybudování.

Ve světě se prohlubuje krize, o které jsem již psali, řada podniků začíná propouštět pracovníky a vypadá to tak, že příští rok nebude příliš radostný. Opět se ukazuje, že jistá míra regulace a přísného dohledu na fungování některých institucí, stejně jako větší účast státu v některých rozhodujících odvětvích je více než žádoucí.

Dnes je 26. listopadu, v neděli začíná Advent, opět se nám rozsvítí vánoční strom u OÚ. Pokusíme se letos udělat rozsvícení slavnostněji, stejně tak se pokusíme připravit nějaké mikulášské překvapení pro děti. Jak se nám to podaří, o tom Vás budeme informovat příště.

A dnes můžeme již hodnotit i prosinec.

V 1. adventní neděli jsme rozsvítili jako každý rok Vánoční strom, tentokrát však slavnostněji. Ve vlastní režii jsme za pomoci manž.Šafránkových, P.Šínové, p. Marka a manž. Ryšánkových připravili první ročník slavnostního rozsvícení Vánočního stromu. Pro malé děti jsme připravili teplé občerstvení a nějaké drobné pamlsky, pro dospěláky pak svařené víno či grog. O vytvoření vánoční atmosféry se zasadil i svou hrou pan Marek, písněmi pak přispěly děti i dospělí. Pak i při reprodukované hudbě si všichni sousedsky povykládali a zhruba po po necelých 2 hodinách se rozešli do svých domovů. Nad očekávání přišlo mnoho divákůjak z obce tak i z okolí, z čehož jsme všichni měli velkou radost. Věříme, že příští rok připravíme opět my nebo někdo jiný podobnou akci, která se tak stane možná i tradicí. Všem zúčastněným děkujeme za účast a pomoc při této akci.

5. prosince pod záštitou obce navštívili naše malé děti Mikuláš s celým osazenstvem jak můžeme vidět v našich aktualitách. Obec přispěla balíčky pro všechny malé děti, přispěla finančně i vedoucí prodejny smíšeného zboží. Vše vyšlo perfektně, děkujeme všem, kteří se o tuto akci zasadili.

Prosinec byl teplotně vcelku normální, ale bez sněhu, kterého jsme se nedočkali ani na Štědrý den. V tento den se ale uskutečnil tradiční Vánoční pochod turistů především z Domašova, ale i z Velké Bíteše a okolí. Zakončení v našem kulturním sále se neslo již v osvědčeném duchu s vánočními písněmi a zpěvy. Kolem 15.hodiny se postupně všichni vydávali na cestu k domovu oslavit snad nejhezčí svátek v roce, Štědrý den.

Letošní rok vyšly vánoční prázdniny na 2 týdny, bylo to vskutku velmi příjemné. Sivestr se pak již nesl v duchu přípitků k Novému roku 2009. Někteří jej trávili v kruhu rodinném, jiní navštívili společný večer v některém podniku v okolí, jiní třeba procházkou po okolí.

Na závěr roku se vždy bilancuje, dovolíme si tedy i zde zhodnotit rok 2008 z obecního hlediska.

 

Vážení spoluobčané,

nastal nový rok 2009, který jsme přivítali ve 3. roce působení našeho ZO. Naše 5ti členné ZO završilo tedy 2. rok působení ve svých funkcích. Dovolte mi tedy, abych se pokusil z  pohledu ZO zhodnotit minulé období.

Především jsem rádi, že můžeme v naší obci přivítat naše nové spoluobčany, kteří se sem přistěhovali a stali se našimi sousedy. Věříme, že každý z nich si zde najde svůj okruh přátel a bude se v naší obci dobře cítit. A doufáme, že i oni se zapojí do všech akcí , které se uskuteční, mohou i sami přispět svými nápady. Díky mladým rodinám přibývají  i mladší děti, z čehož máme upřímnou radost.

ZO nastoupilo na úřad do velmi složité situace, se kterou se vyrovnává ještě dnes. Ne vše se nám podařilo vyřešit tak jak bychom si představovali, ale takový je život.

Snažili jsme se nějakým způsobem dořešit záležitosti minulého zastupitelstva, k čemuž bylo nutné využít služeb právního zástupce, s jehož pomocí se také řada věcí podařila dotáhnout do nějakého přijatelného stavu, kdy jsme eliminovali škody obce na možné dosažitelné minimum. Při rozhodování a stanovení cílů jsme byli omezeni financemi a tedy i možnými investicemi, neboť půjčka minulého ZO podmínkami ve smlouvě s bankou zakazovala do konce roku 2008 jakékoliv investice.

Posuďte z následujícího výčtu, jak se nám tedy dařilo:

1.        Bazén

Považujeme tedy za velký úspěch, že se podařilo dostat realizaci bazénu do současného stavu, kdy už zbývá dodělat některé nedostatky tak, abychom mohli provést foliování bazénu, a to z prostředků, které jsme vymohli zpět od dodavatele stavby, který původní foliování provedl nekvalitně a toto by musel provést v rámci reklamace znovu. Po dohodě s dodavatelem a bývalým starostou se podařilo do obce vrátit celou částku na foliování bazénu, která byla původně investována. Stejně tak se po složitých jednáních podařilo v rámci reklamace nejprve vybourat a pak zcela znovu vybetonovat stěny bazénu, znovu usadit potrubí a napojit na technologii. Po dohodě budou v letošním roce provedeny závěrečné opravy a bazén bude vyfoliován. Ještě jednou podotýkám, že kromě právních služeb  obec nevynaložila za našeho působení žádné další finanční prostředky k dosažení současného stavu stavby.

2.        Zázemí bazénu

Díky štědrosti sponzorů, především manželů Šafránkových se nám podařilo získat finanční prostředky ve výši 200 000.-Kč na vybudování odpovídajícího zázemí pro bazén a celý sportovní areál. Věříme, že v letošním roce bude již pro nastávající sezónu v provozu. Děkujeme i panu ing.Brůžičkovi Romanovi, který  zdarma pro obec kompletně zpracoval projekt této budovy a vyřídil i stavební povolení.

3.        Pozemky

Dalším velkým problémem, který se nám podařilo dořešit v rámci možností, je navrácení některých pozemků zpět do vlastnictví obce z důvodu, kdy nebyla dodržena smlouva nebo nebyly podmínky prodeje pozemků řádně projednány v ZO v souladu se zákonem o obcích. V současné době jsou tak 3 pozemky připraveny pro navrácení do majetku obce a po zápisu v KÚ budou následně opět prodány jiným zájemcům. U dalšího pozemku, po dohodě, byla uhrazena smluvní pokuta obci ve výši 50 000.-Kč za nedodržení podmínek smlouvy. O dalším pozemku a smluvní pokutě se vedou jednání, k navrácení dalšího pozemku do vlastnictví obce byly učiněny patřičné kroky na soudě.

4.        Kanalizace

Obec obdržela pokutu za nedovolené vypouštění odpadních vod ve výši 40 000.-Kč. Nepodařilo se zmírnit tuto sankci, zaměřili jsme se proto na získání dotace pro vypracování projektové dokumentace kanalizace a ČOV dle nových podmínek a požadavků. Starý projekt, zpracovaný v roce 1992, je v současné době zcela neaktuální. Na tuto akci se nám podařilo získat od KÚ JMK dotaci 500 000.-Kč. Bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu, vyhodnocení proběhne během ledna a února.

5.        Obecní úřad

-   Po posouzení současných nároků aplikačního SW, který využívá obec, jsme zakoupili do obce nový počítač s legálním kancelářským SW a tiskárnou za 27 000.-Kč. Jedná se o kvalitní počítač, který má speciální zálohování k zamezení ztráty dat.

-   V roce 1990 započala generální oprava budovy OÚ do současného stavu, proto jsme přistoupili v roce 2008 k vnitřním opravám poškozených omítek, vymalování, natření oken, opravě střechy pro zamezení zatékání a dalším drobným opravám. Pokud jste si sami všimli stavu střechy, je jasné, že ji bude nutné opravit a krytinu vyměnit, provedená oprava je jen krátkodobého charakteru.

6.        Prodejna smíšeného zboží

Po několika letech se konečně podařilo otevřít prodejnu smíšeného zboží na jejím kdysi původním místě v prostorách obecního úřadu. I když nevelká prostorem, obsahem dle našeho názoru dostačující potřebám nás všech. Po rozpačitém začátku si prodejna získala své příznivce, a i když se potýká se svými problémy, postupně se zabydluje v našem vědomí. Je jen velká škoda, že ne všichni občané pochopili důležitost zachování této prodejny a zdaleka se jí vyhýbají, což nás velmi mrzí. Přesto doufáme, že i tito občané si uvědomí, že i jim může být např. v dosažitelnosti základních potřeb prospěšná a stanou se sice drobnými, ale přesto očekávanými zákazníky.

7.        Hasiči

Po dlouhé době se „rozhýbal"  hasičský sbor, který aktivně začal cvičit, ZO podpořilo tyto aktivity v plné míře. První zkouška přišla v létě při požáru obilí v létě při sklizňových pracích, a i když spolupůsobili při zásahu také „nehasiči", byl přínos celkové  pomoci oceněn i z nadřízených orgánů.

8.        Nákup skladu

ZO odkoupilo za 45 000.-Kč od ZD Domašov budovu kanceláře u transformátoru, která bude sloužit jako sklad některého obecního majetku. Na budově byla po odkoupení opravena střecha a provedeny svody dešťové vody.

9.        Pohostinství

Zde se nám ani po jednáních přímo s majitelem budovy nepodařilo pokročit ani i krok kupředu. Sliby, které nám byly dány majitelem nebyly splněny, stavba nepokročila ani o píď dopředu a celé dosavadní i budoucí dění okolo této stavby je dosud největší neznámou pro nás všechny.  Je pro nás zcela nepochopitelné, co tímto svým počínáním chtěl a chce dosavadní majitel budovy dokázat.

10.       Pasport komunikací a nové značení v obci

ZO ve spolupráci s firmou Urbania provedlo pasportizaci komunikací v naší obci a osadilo v souladu se zákonem nové značení obce, které muselo dle tohoto zákona do konce roku 2008 splnit. Domníváme se, že jsme po dohodě učinili přijatelné zásahy do značení tak, abychom zbytečně značením neplýtvali. Podařilo se nám v této souvislosti prosadit i snížení rychlosti na státní silnici v okolí zastávek autobusů pro zvýšení bezpečnosti všech cestujících.

11.       Internet v knihovně

Do knihovny jsme umístili původní starý počítač z OÚ, který tu slouží pro potřeby knihovnice, čtenářů a dalších zájemců navštěvujících knihovnu. Zájemci zde mohou bezplatně surfovat po internetu, event. prohlížet si různé zajímavé publikace či aplikace obecního charakteru.

Toto je hrubý výčet činnosti našeho ZO za rok 2008.

A co nás čeká v roce 2009?

Vycházíme z předpokladů dosavadních činností ZO spolu s návrhy na další aktivity, které by se mohly podařit. Jedná se v základě o následující akce:

12.       ÚPD - územně plánovací dokumentace

Již v loňském roce jsme započali z důvodu naplnění dosavadního plánu prací v rámci dosud platného územního plánu s přípravou na zpracování nové ÚPD, která by měla pokrýt výhledově období asi dalších 4-8 let. Vzhledem ke změnám pro pravidla zadávání jsme však po dohodě s ref. Reg. rozvoje přesunuli zpracování na letošní rok, kdy by měly být některé požadavky zjemněny. Čekáme nyní na vytvoření podmínek pro požadavek na dotaci od státu či kraje. Čeká nás zde hodně práce na stanovení hlavních priorit, které bychom rádi ve spolupráci s vámi všemi zařadili do tohoto plánu.

Již nyní můžete přemýšlet o akcích či dalších akcích, které by v ÚPD neměly chybět. V základním výčtu akcí v novém ÚPD zcela jistě nesmí chybět vymezení nových zástavbových lokalit, které by umožnily další nárust obyvatel v obci vč. stanovení možné  průmyslové zóny menšího rozsahu, vybudování cyklistických stezek a jejich napojení na stezky okolních vesnic (s tím související výkup pásu pozemků od soukromých vlastníků pro stezku a event. inž. sítě při cestě od okálů k 9 křížům), vybudování kanalizace, rozšíření vlastního zázemí kulturního sálu tak, aby mohl být využit jak bychom si přáli, po dokončení kanalizace vybudování chodníků, předtím však ještě uložení alespoň telefonních vedení do země, atp.

Bude-li zpracován nový ÚPD, příp. připraveny dílčí projekty, můžeme zažádat o dotace z některých fondů, nejvíce pravděpodobně z fondů EU.

13.       Kanalizace

Jak jsme již informovali, v nejbližších dnech bude vyhodnoceno  výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace kanalizace a ČOV v naší obci. Při spoluúčasti  JMK dotací 500 000.-Kč věříme, že se akce zdaří tak, abychom ještě my nebo naši nástupci žádat o dotaci od státu nebo z fondů EU.

14.       Obecní úřad

Podaří-li se získat nějakou dotaci, pak bude nutné provést opravu střechy OÚ.

15.       Bazén

Čeká nás dokončení bazénu, jeho zprovoznění a výstavba zázemí tak, aby mohl celý sportovní stánek sloužit nám všem, předpokládáme celkovou investici kolem 400 000.-Kč, přičemž prozatím zhruba 215 000.-Kč bude kryto sponzorskými dary.

17.       Kulturní sál

Před rokem byla opravena střech kulturního sálu, vzhledem k neustávajícím problémům s jeho zprovoznění by bylo velmi vhodné přistavět k sálu vlastní menší zázemí spolu s rozšířením pódia tak, aby mohl být sál zcela nezávislý na vývoji dokončení či nedokončení budovy přilehlého pohostinství. Zde by byla investice poněkud vyšší a záleží na rozsahu stavby. Financování by mohly být zajištěny jak ze sponzorských darů, tak i možná z dotace a z obecních prostředků. Všichni vidíme, že tato kulturní část v obci citelně chybí. I tak bude nutné provést alespoň základní opravy jako nátěry oken, opravy podlahy, event. realizace nového vstupu do sálu.

 

18. Zavedení a spuštění Czech POINT a eGovernment v naší obci

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., v souladu se zájmy ZO, bude i v naší obci zaveden a zporovozněn Czech POINT a eGovernment. O co se jedná? Jednoduše řečeno půjde o elektronickou komunikace mezi úřady s možností získání téměř jakéhokoliv dokladu občanem přímo na naší obci (výpisy z Katastrálního úřadu, rejstřík trestů, živnostenský úřad,...). Na zavedení a zprovoznění této služby jsou v současné době poskytovány státní dotace - kolem 100 000.-Kč za 15% spoluúčasti obce. Projekt by měl být spuštěn nejpozději k 1. 7. 2009.

19.       Hasiči

Naši hasiči přišli s požadavkem na koupi staršího hasičského auta AVIA, který by jejich vyšší mobilitu, a to ať účastí na soutěžích, kde by reprezentovali obec, nebo v případě požadavku na zásah při požáru.  Předpokládané výdaje by neměly přesáhnout 40 000.-Kč.

20.      Ozvučovací aparatura

ZO se rozhodlo pořídit jednoduchou přenosnou ozvučovací aparaturu, která by umožnila pořádat různé akce s jejím využitím a tím přispěla ke kvalitnímu ozvučení celého prostoru. Investice by měla být kolem 7 000.-Kč.

21.       Pracovník OÚ

Ještě stále před námi stojí úkol sehnat nějakého pracovníka pro potřeby udržování obecního majetku, event. k dalším pracem, které dnes nemá kdo pro obec vykonávat.  Je paradox, že pouze v naší obci je tento problém, v ostatních obcích se podařilo zajistit vždy min. 1 pracovníka.

Myslíme si, že jsme vyjmenovali alespoň základní body, které se nám podařilo splnit a priority, které vidíme pro realizaci především v tomto roce. Zda se nám to podaří, to si řekneme zase až na konci tohoto roku.

Jménem celého ZO děkujeme všem, které jsme nejmenovali a kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na některých aktivitách obce a věříme, že i v letošním roce nám budete svou přízní a pomocí nakloněni.

Ing. Vladimír Ryšánek, místostarosta, 10.1.2009

 

Věřme, že nastávající rok nám přinese pozitivní možnosti pro všechny a podaří se zvládnout trvající krizi. Držme jeden druhému palce a pomáhejme jeden druhému, aby se nám lépe žilo.

 

Rok 2009

A máme tu leden, napadlo trochu sněhu, ne však tolik, aby se splnila přání těch nejmenších na lyžování a sáňkování. Alespoň že mrzne a je možné bruslit např. ve Velké Bíteši.

Začíná plesová sezóna, u nás však díky stavu pohostinstrví si prozatím můžeme o něčem takovém nechat pouze zdát. Ale věřme, že i v této oblasti se nám něco podaří vymyslet.

10. ledna proběhla po dlouhé době, nepamatuji si, možná poprvé, Tříkrálová sbírka na pomoc hospicům, dětem v ústavech, apod. Za naši obec provedly sbírku paní Marie Trnková, Mgr.Zdenka Ryšánková a dále pak paní Zdenka Vinšová z Javůrku. Byli jsme velmi překvapeni, že přispělo téměř 97% občanů obce. Vybralo se celkem 6 885.-Kč. Jménem pořádající organizace a ZO děkujeme všem, kterým není osud postižených lhostejný a přispěli jakoukoliv částkou, která jistě poslouží dobré věci.

Leden utekl jako voda, počasí bylo proměnlivé, sněhu moc nenapadlo a vypadalo tak, že už se bude zima chýlit pomalu ke konci, ale to byl omyl. V únoru napadlo poměrně hodně sněhu během několika dnů, zhruba 30cm. A byly tu problémy, hlavně v dopravě, jako vždy. Všichni byli překvapeni, že v zimě napadl sníh. Postupně se však situace stabilizovala. Řadu problémů v dopravě však způsobili řidiči sami, kteří nezodpovědně jezdí na letních pneumatikách a způsobují tak problémy i všem ostaním účastníkům dopravy. Kapitolou sama pro sebe jsou kamiony, kdy většina jejich řidičů se chová nejen v těchto situacích jako jediní účastníci provozu a zbytek je nezajímá.

ZO připravuje plán práce na rok 2009, s tím úzce souvisí i návrh rozpočtu obce. Začátkem února byla do obce dodána přenosná repro soustava pro využití při různých akcích, a to jak obce, tak i  ostatních zájemců o ozvučení většího prostoru. Hasiči jednají o nákupu staršího hasičského auta. Do vlastnictví obce se navrátily pozemky z vlastnictví jiných občanů, kteří nesplnili podmínky uzavřené smlouvy pro výstavbu RD nebo naopak ZO nedodrželo literu zákona a prodeje byly neplatné. Byl to boj, ale zvitězili jsme. Nyní je třeba pozemky opět prodat těm, kteří skutečně mají zájem v obci stavět a nikoliv nakupovat pozemky spekulativně. Kupní smlouvy budou muset být ještě tvrdší. Vezměme si jen příklad, kolik peněz "uteče" obci díky tomu, že se nám noví obyvatelé RD nepřihlásí k trvalému pobytu. Využívají sice všechny služby, ale pro obec nejsou až na výjimky zpravidla prakticky žádným přínosem.

Obec vypisuje několik záměrů na výběrová řízení malého rozsahu na zadání různých zakázek, které by měly být realizovány v roce 2009. Patří k nim např. i zřízení místa Czech Point, tedy místa, kde mohou na počkání občané obce za poplatek získat různé informace, počínaje např. zjištěním počtu trestných bodů za dopravní přestupky až k výpisům z katastru nemovitostí. Věříme, že to všem usnadní život na obci a jeho kvalita se tak opět alespoň trochu zvýší.

Koncem února se uskuteční mimořádná veřejná schůze ZO vkulturním sále. Věříme, že ZO zodpoví všechny zvídavé dotazy všech občanů.

Mimořádná schůze proběhla dle plánu v kulturním sále, domnívám se, že všechny dotazy byly zodpovězeny ke spokojenosti všech zúčastněných. Nejvíce dotazů se týkalo dokončení bazénu, možností přístavby pohostinství ke kulturnímu sálu a transakcí s pozemky.

Začíná březen, ale na počasí to není příliš znát, Střídají se sněhové přeháňky s dešťovými, rtuť teploměru někdy klesne až k -10°C. To není vskutku jarní počasí. Ale i tak se všichni připravují na Vítání jara na Šmelcovně.

Na jedné straně se příroda probouzí k dalšímu životu, na druhé straně nás někteří z našich spoluobčanů natrvalo opouštějí. Letošní březen byl vskutku krutý, neboť odešli najednou 3 naši spoluobčané či bývalí rodáci.

Předpověď počasí nám dává naději na zlepšení počasí, doufejme, že tomu tak bude.

ZO už má jasno v dodavateli fólie pro vyfoliování bazénu, zbývá doladit výběr dodavatele stavby zázemí sportovního areálu. Snad se vše podaří tak, aby mohl být celý areál letos zprovozněn.

Celým světem hýbe krize, mnoho lidí přichází o práci, řada podniků se hroutí. Naše předsednictví v čele Evropské unie je završeno vyslovením nedůvěry vládě a čekají nás tedy možná parlamentní volby. Viděno očima prostého občana či podnikatele, není příliš vidět zájem našich vládních stran řešit problémy, které trápí obyčejné lidi  nebo podnikatele.

Je poslední březnový den, pošmourno, a to jak v počasí, tak i v politice, ale věřme, že přijdou lepší časy.

A tak tu máme duben, kdy se začíná projevovat jarní počasí, najednou rozkvétá celá příroda, včely nestačí opylovat vše  a hrozí, že nebude pak ovoce.

Blíží se Velikonoce, jedny z nejhezčích svátků v roce a osučasně i přípežitost pro všechny nezapomenout na tradice, které jsou s tímto obdobím každoročně spojeny. Tentokrát se Velikonoční svátky vydařily, bylo krásné slunečné a velmi teplé počasí s teplotami přes 20°C.

Hasičům poskytl OÚ 40tis. Kč na pořízení staršího hasičského auta, které obstaral starosta hasičů ing. Pavel Borkovec. Proběhlo i slavnostní pokřtění auta, snad bude tedy dobře sloužit. Hasiči cvičí na soutěže a například z Újezda  přijíždí v silné konkurenci s velmi dobrým celkovým 10. místem z 21 soutěžících sborů. Na oplátku provedli hasiči sběr železa v obci.

OÚ zavádí postupně CzechPoint, kontaktní  místo pro občany, k získání různých listin bez nutnosti výjezdu mimo obec. Celý systém by měl začít fungovat v červenci ve zkušebním provozu.

Obec sepsala smlouvu s firmou na provedení projektové dokumentace kanalizace a ČOV naší obce. Obec získala dotaci 500tis. Kč, práce budou stát kolem 730tis.Kč. Dokončení projektové dokumentace by mělo být završeno v lednu příštího roku stavebním povolením.

Na vodní nádrži pokračují dokončovací práce před předáním díla firmě, která provede foliování folií Alkorplan 2000 a nahradí tak v rámci reklamace nefunkční laminát, který neodborně položila ostravská firma. Začátek foliování vypadá velmi dobře. Věříme, že se práce zdaří a nebudou další problémy, které by zabránily zkušebnímu provozu bazénu.

Zbývá vystavět zázemí a sklad sportovního areálu, problémy jsou s cenou, která v rámci výběrového řízení malého rozsahu překročila téměř u všech firem možnou finanční hranici, kterou je obec ochotna investovat do takové stavby. Proto byly hledány další firmy, které by byly schopny akci realizovat dle představ obce. Konečné rozhodnutí by mělo padnout v 1. týdnu května.

OÚ oslovil několik možných zpracovatelů územně plánovací dokumentace (ÚPD), která by nahradila již neaktuální ÚPD z roku 1997. Projekt by měl započít přípravou podkladů pro zadání ÚPD, což je nezbytný podklad k podání žádosti o dotaci na zpracování ÚPD.

Před OÚ vznikla prozatímní zahrádka pro malé občerstvení, které zajišťuje provozovatelka obchod. Jedná se o dočasné zařízení, které po dokončení zázemí a skladu u bazénu bude přestěhováno právě tam.

Na budově OÚ byly vyměněny vstupní dveře novými bezpečnostními dveřmi, které zlepší celkovou bezpečnost a vzhledově vylepší celkový pohled na budovu, stejně tak i nové bezpečnostní okno na střeše s ochráncem-patronem hasičů, Sv. Floriánem.

Konec dubna je tradičně spojen s pálením čarodějnic. Po loňské "prázdnotě" se letos akce uskutečnila pod patronací OÚ a hasičů na dětském hřišti. Hasiči se postarali o dovoz dřeva a postavení vatry, dále pak i o občerstvení všech zúčastněných. Na začátku, pod vedením paní Petry Šínové, proběhla soutěž o nejlepší masku čarodějnice. Celé akce se zúčastnila spousta lidí, škoda jen, že brzy začalo pršet a většina lidí "uprchla" do bezpečí domova. Děkujeme všem, kteří přispěli k pěkné akci.

Všichni jsme očekávali, že květen nám již přinese více slunečných dnů, ale ve skutečnosti jsme si tepúla až tak neužili. Vcelku v tichosti proběhly oslavy 1.května i 8. května, všichni však ocenili možnost prodloužených volných dnů. Stejně tak v tichosti jsme dosáhli v obci 200 trvale bydlících občanů, nyní jsme již tento počet mírně přesáhli a doufáme, že trend se udrží.

Dále probíhá zpracování projektové dokumentace kanalizace obce. Nic není bez problémů a i tady se objevují první problémy s umístěním ČOV, kde se brání z odboru Ochrany lesa povolit umístění ČOV na začátek lesního pozemku. Nemyslíme si, že jednají ve prospěch přírody, ale věříme, že najdeme společnou řeč.

Na bazénu pokračují práce, které jsou neustále bojkotovány původní prováděcí firmou, která neustále mění termíny dokončení, nekomunikuje s námi. Musíme však toto dílo již dokončit tak, aby letos byla vodní nádrž zprovozněna. V těsné blízkosti byla zahájena stavba zázemí pro celý sportovní areál, po nekonečných diskuzích se nám podařilo zajistit firmu, která stavbu provede za cenu 600tis. Kč. Oproti původním nabídkám firem s částkami kolem 1mil. Kč je to opět úspěch.

Červen se počasím nějak neliší od května, ukázalo se sice pár pěkných dnů, ale ke konci června se opět rozpršelo. Údajně je na vině aktivní sopka na Vesuvu. Člověk někdy žasne, když zjistí jak je vše na světě propojené, i když se někdy zdá, že okolnosti různých jevů a událostí spolu vůbec nesouvisí. Projevuje se to jak v přírodě, tak i v průmyslu a jiných oblastech.

Jak jsem uvedl, my občané si toto velmi uvědomujeme nyní při důsledcích světové krize. Krátí se dotace, narůstá počet nezaměstnaných a všechny rádobyoptimistické prognózy prozatím selhávají. Situaci nezlepší ani eurovolby, které proběhly i v naší obci za nebývale nízké účasti voličů, zhruba do 25% oprávněných voličů.

Naši hasiči úspěšně zdolávajíé jednu soutěž za druhou, nyní s 2. místem z Újezda a 3. místem z Němčic. Jsou skutečně dobří a dělají dobré jméno naší obci. Opět pomohli při organizaci Dne dětí, kde spolu s maminkami a taínky našich malých ratolestí uspořádali velmi pěkný den, který se po všech stránkách vydařil. Poprvé jsme vyzkoušeli novou mobilní zvukovou aparaturu a i ta se osvědčila a oživila tak celý program dobrým zvukem. Děti si tak mohly vyzkoušet i soutěž v karaoke, čili zpívání s mikrofonem do hudby. Díky za to všem organizátorům, pomocníkům i zúčastněným.

Sledujeme-li dění v okolních obcích, mrzí nás prozatím, že díky nemožnosti využít prostory kulturního sálu a přilehlé restaurace jsme ochuzeni o možnosti pořádat podobné akce jako např. v Přibyslavicích, v Domašově či na Javůrku. Poslední takovou akcí byly již tradiční 5. hody na Javůrku, kterých se aktivně jako tanečníci zúčastnili i 2 zástupci naší obce. A protože jsem byl přítomen této akce, mohu potvrdit, že akce se velmi vydařila, a to i  díky našim zástupcům. Snad se nám někdy podaří takovou akci také zorganizovat.

Jak jsme již dříve zmínili, navrátily se po právním vymáhání do obce některé pozemky, které byly zakoupeny ke spekulativním účelům. Nyní jsou postupně prodávány novým zájemcům, což se daří a my tak věříme, že opět přibudou noví mladí spoluobčané, kteří posílí naše řady. Těší násm že v obci přibývají mladé rodiny, rodí se noví spoluobčané a přibývá nás. Přejeme všem novorozencům i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a především těm malým, aby tvořili spolu s rodiči a případnými sourozenci spokojený rodinný kruh a byli radostí svým rodičům.

Úspěšně byla zakončena naše žádost o dotaci 135tis.Kč na vybudování nového dětského hřiště. Díky aktivitě paní Petry Šínové za přispění našich mladých maminek, která si dala práci se zakreslením všech požadovaných prvků do našeho hřiště, dojde tak k zúročení práce na tomto projektu. Stejně tak se nám podařilo získat malou, ale snad dostačující dotaci 27tis. Kč na vylepšení naší knihovny novým počítačem pro naše občany a novým aplikačním SW pro vedení knihovny i komunikaci s pobočkami na okrese a především pro modernější automatizovaný způsob získávání nových knižmích titulů. Proběhlo i výběrové řízení na zpracovatele ÚPD obce. Snad se podaří připravit všechny podklady pro ÚPD tak, abychom mohli v příštím roce požádat o dotaci na zpracování ÚPD. Nový aktuální plán pro další rozvoj obce je již více než potřebný.

Vzhledem k dokončovacím pracem na bazénu a v areálu, vypsala obec záměr na nájemce celého sportovního areálu, který by se nejen staral o funkčnost  celého areálu, ale i organizoval různé akce, které by zpříjemnily prázdninové dny všem, kteří budou v tomto čase trávit svou dovolenou v naší obci.

Pomalu dozrávají třešně a blíží se konec školního roku. Děti čekají opět vytoužené dva měsíce prázdnin. Někteří končí povinnou školní docházku a čeká je středoškolský život, jiní končí stedoškolský život, atd. Přejme všem, aby se každému dovolená vydařila ve zdraví podle jeho představ a aby všichni pak vykročili do "nového" školního či pracovního života tou správnou nohou.

Je červenec, začaly prázdniny a přichází doba dovolených, pro některé zde v naší republice, pro jiné možná někde v zahraničí u moře, v horách či jinde. Počasí není prozatím příliš příznivé, dost prší. Na mnoha místech naší země opět řadu oblestí postihly mohutné povodně, je to neštěstí pro všechny, které tyto události postihly. Při odstraňování následků pomáhá i armáda. Je to těžké období.

Vzhledem k deštivému počasí se nemůžeme divit, že sice ovoce je dost, ale ve velké míře pohnilé. Prozatím jsme si tepla příliš neužili, snad se dočkáme. Houbařská sezóna je však v plném proudu a na své si přijde opravdu každý.

ZO se snaží spustit zkušební provoz vodní nádrže, neustále však naráží na neochotu dodavatele díla ukončit řádně celý komplet a předat ho do zkušebního provozu. Pomalu se chýlí ke konci i výstavba budovy zázemí sportovního areálu. Vzhledem k pokročilé době je nám dnes již jasné, že letošní rok musíme pojmout jako zkušební provoz celého areálu. I tak si snad všichni přijdou na své.

Čeká nás opět tradiční pouť na sv.Annu, kterou ve své režii budou pořádat naši hasiči. Věříme, že se vydaří jako téměř pokaždé.

Přes prázdniny čeká ZO ještě řada náročných jednání při provádění změny ÚPD v souvislosti s umístěním ČOV. Jednání musí být vedena jak v Rosicích, tak na KÚ v Brně a navíc i na Ministerstvu dopravy v Praze. Věříme, že vše dobře dopadne a projekt kanalizace bude mít i nadále "zelenou".

Popřejme všem, aby prázdniny, dovolenou či jen odpočinek doma strávili v klidu a pohodě, abychom se ve zdraví na konci prázdnin opět všichni potkávali.

Prázdniny skončily a vše se vrátilo do starých kolejí. Ale ne vždy tomu u každého bylo, neboť krize se dotýká nás všech.

S potěšením sděluji, že díky nové výstavbě, s tím souvisejícím novým obyvatelům obce a mladým rodinám, překročila naše obec letos po dlouhých letech 200 trvale bydlících občanů, což nás nesmírně potěšilo a doufáme, že trend se nezmění.

Začal podzim, který nás překvapil teplotními rekordy. Včera, 7. října 2009,  se rtuť teploměru vyšplhala místy téměř až ke 30°C, což je údajně teplotní rekord za posledních 40let. Bylo neskutečně krásně. Brzy se však má již ochladit a počasí se pravděpodobně vrátí do původních hodnot typických pro toto období.

A co se událo v tomto období v obci?

Podařilo se spustit zkušební provoz vodní nádrže s čistěním vody, o provoz se velmi dobře postaral starosta p.Lupínek a člen ZO p.Salát . Bohužel dodavatel stavby opět na naše výzvy k protokolárnímu předání díla nereaguje, není to ani jednoduchý právní problém. Satisfakcí pro nás však je, že se nám podařilo získat od bývalého dodavatele v rámci reklamačního řízení všechny peníze na nové vyfoliování vodní nádrže.

V souvislosti se zkušebním provozem vodní nádrže  nás všechny zajímaly celkové náklady v tomto období. Dle dosavadního vyúčtování se na nákladech zhruba za necelé 3 měsíce podílela chemie částkou kolem 10tis. Kč, elektřina pak kolem 30tis. Kč. Zpřesnění bude po spuštění normálního provozu v příštím roce. Zhruba však můžeme již odhadnout, jak bude třeba nastavit vstupy pro využití areálu, a to i s podílem provozu budovy zázemí areálu, aby se alespoň náklady na provoz obci vrátily. V žádném případě  při dosavadních jednáních nebyla řeč o tom, že by obec musela za každou cenu být zisková.

I když s malým zpožděním před poutí, přesto se podařilo dokončit budovu zázemí pro sportovní areál. Zbývá stánek dovybavit tak, aby v příštím roce již trvale sloužil všem návštěvníkům areálu. Byly dokončeny vnější úpravy na budově strojovny, obě budovy tak adekvátně zapadají do celkového prostředí areálu. Ještě letos se dokončují zemní úpravy kolem vodní nádrže, naváží se kvalitnější hlína, zbývá upravit terén a oset trávu. Všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na budování tohoto komplexu za nás všechny děkujeme.

Po dlouhé době se upravuje i terén "Na Bráně", kde již dlouhodobě byla skládka asfaltové drti, která se nyní využije na opravu některých částí komunikací.

Je potěšitelná i zpráva, že budovu kravína údajně koupil občan z naší obce a je tedy reálný předpoklad, že tu více žádný kravín či vepřín nebude, takže okolí nebude tímto nepříjemným provozem dále již zatěžováno.

Díky získané dotaci na vybudování nového dětského hřiště v souladu s platnými normami osadila dodavatelská firma vybrané prvky, které jistě ocení všichni malí návštěvníci areálu i s doprovodem. Zbývá oset některá místa novou trávou a v příštím roce tak může začít využití areálu. I zde rádi děkujeme všem za pomoc při přípravě místa pro dokončovací práce pod vedením p. Šínové.

V prostoru před tenisovým hřištěm se pokusíme ještě připravit plochu pro možné "pálení čarodějnic" s odpovídajícím ohněm v daném prostoru. K vodní nádrži budou ještě přemístěny houpačky, kterými se zabaví zase malí návštěvníci v tomto prostoru.

Pokud se vše podaří jak jsem uvedl, předpokládáme, že bychom mohli v příštím roce celý rekonstruovaný areál slavnostně otevřít a předat do užívání.

Neustále pokračují práce na projektu kanalizace a ČOV pro naši obec. Z důvodu přemístění ČOV do nového prostoru pod vodní nádrž musela být provedena změna ÚP obce. 1. fáze dokončení změny probíhá právě v těchto dnech. Již nyní předběžně jednáme s možnými kooperujícími firmami na přípravě možností pro získání dotace na budování kanalizace.

V souvislosti s jednáním na ministerstvu dopravy jsme se v této fázi dozvěděli, že kdysi plánovaná trať vysokorychlostního vlaku, tzv. VRT, nepovede ani přes katastr naší obce, byla zvolena tzv. jižní varianta na jižní straně dálnice, což nás také velmi potěšilo, i když jsme nikdy něvěřili, že v blízké budoucnosti by se taková megalomanská stavba realizovala.

Obec prodala úspěšně další pozemky, které jí byly v rámci právních řešení vráceny z důvodu "špatných" smluv či nedodržených podmínek smluv. Mrzí nás, že dva pozemky drží vlastníci, kteří dle posledních informací nemíní stavět na těchto pozemcích a pouze spekulují. Mohly by tak u nás bydlet další dvě rodiny, které třeba marně pozemky shání.

Dále pokračují i práce na přípravě zadání ÚPD. Jednání s občany budou k danému tématu průběžně probíhat tak, aby na začátku příštího roku bylo zadání připravené pro další stupeň zpracování ÚPD.

ZO začalo s přípravou dořešení situace kolem zázemí kulturního sálu. Při jednánívh s dosavadním majitelem budovy nebylo pokročeno, ač měl majitel možnost celou nepříjemnou záležitost vyřídit i ke své spokojenosti. Této možnosti nevyužil. Proto připravujeme jinou variantu řešení, která je nyní v jednání, uvidíme, která varianta bude pro obec nejschůdnější.

Od loňského roku funguje v obci obchod se smíšeným zbožím, nyní jsme však byli informováni o podané výpovědi z nájmu k 31.12.2009. Budeme tedy hledat dalšího možného provozovatele obchodu a věříme, že se někdo najde. Dovolím si touto cestou apelovat na všechny občany, aby v rámci možností využívali služeb tohoto obchodu, neboť jedině tak má šanci udržet se jeho provoz v naší obci.

Zdá se, že jsem vyčerpal snad všechna podstatná témata, takže dáme nyní prostor dalšímu vývoji...

Právě nám skončil listopad 2009.

Opět se udála řada věcí, které snad posunuly naši obec kupředu.

Nevím, zda jsem to již psal, ale zopakování snad neuškodí, narodila se u nás řada dětí, a ještě stále jsou někteří rodiče v očekávání, jsme tomu rádi a všem nově narozeným přejeme šťastný vstup do nového života a podobně i další šťastné kroky při každé činnosti, ktzerou budou vykonávat. Stejně tak přejeme i rodičům krásné chvíle s malými ratolestmi v začátcích  i dále při jejich výchově.

Podobně se přistěhovali noví spoluobčané, které rádi vítáme v naší obci a věříme, že se zde budou cítit dobře a společně s námi se budou podílet na dalším rozvoji obce.

To co jsem nyní napsal, přivedlo obec i k dalšímu úspěchu, a to již k překročení hranice 200 trvale bydlících obyvatel v naší obci. Již jsme tuto zprávu zmínili, ale musíme ji zopakovat, protože nás tato skutečnost velmi těší.

Asi z nejvíce diskutovaných věcí, které se udály v tomto období, byla žádost stavebníků z Brna o povolení výstavby fotovoltaické elektrárny v k.ú. Lesní  Hluboké v prostoru pod "kravínem" na rozloze cca 3-4ha s výkonem 1,5-2MW. Zvedla se však vlna nevole téměř od všech zúčastněných občanů, kteří neakceptovali žádnou nabízenou možnost a celý projekt tak zastavili. ZO se snažilo na projekt dobře připravit, připravilo se i na event. povolení výstavby s postupným vývojem projektu, který by ZO mohlo v případě nesouhlasu ještě před spuštěním změny úzmeního plánu zastavit. Obec, mj. jako jednu z nejdůležitějších podmínek povolení stavby, prezentovala možný každoroční přírustek do obecní pokladny, a to podle obestavěné plochy cca 15-20.-Kč/m2 , což by např. 3ha přineslo obci každoročně až 400tis. - 600tis.Kč. Nyní píši svůj názor, kdy se domnívám, že projekt mohl být pušťen do 1.kola, kdy by stavebníci museli ještě před uzavřením event. smlouvy předložit řadu dokladů vč. pohledové studie při různých variantách umístění stavby. Toto kolo by v žádném případě neznamenalo povolení vlastní stavby, to jsme spolu s právníkem, myslím dostatečně ošetřili. Myslím si, že teprve pak, po předložení všech materiálů jak píši,  jsme měli říci společné Ano či Ne.  Na závěr si dovolím je poznámku, kterou jsem na konci jednání zaslechl, že řada lidí se rozhodovala takto jen proto, že nepřáli finanční prospěch i některým našim spoluobčanům, což se mi nechce věřit... Starosta po tomto výsledku vyhověl nové žádosti stavebníků na pouhé vyvedení výkonu - tzn. povolení E-ON o připojení na jejich síť s tímto výkonem (nikoliv na stavbu!!!), který pak mohou přenést kamkoliv po trase vedení, např. do Přibyslavic, Javůrku, Vev.Knínic, Říčan, apod. A jen na okraj, minulý týden jsem se dozvěděl, že v Přibyslavicích bude OÚ realizovat podobnou elektrárnu na rozloze cca 5-7ha, údajně hned vlevo na poli při výjezdu z lesa od naší obce a údajně při výběru, bez jakékoliv účasti občanů, vybrali jednu ze dvou stavebních a současně i provozních firem. Uvidíme. Ale bude-li to tak, pak okolo této stavby budeme jezdit 20let do Velké Bíteše. Tolik nyní k voltaice, možná se ještě k tomuto tématu vrátíme později.

U dalších akcí probíhá prozatím vše podle plánu, snad dospějeme u všech ke zdárnému konci. Dokončujeme kolaudaci staveb u koupaliště, za minulé ZO jsme požádali o kolaudaci stavby Nad Rybníčkem 2 - inž.sítě, komunikace - tato kolaudace také právě probíhá. Nově pak jsme otevřeli na ZO zmapování možných variant dořešení buď výstavby nové přístavby restaurace k sálu nebo v případě akceptovatelné nabídky od současného majitele rozestavěné stavby její převední za obcí akceptovatelných podmínek do jejího vlastnictví a dobudování alespoň základní provozní stavby ke spuštění provozu kulturního sálu.

A počasí? Žádné ziní radovánky. Teploty mezi 3-8°C, hodně mlhy, ale většinou jinak bez deště. Předpověď hlásá Vánoce bez sněhu, hoteliéři a provozovatelé vleků na horách jsou nešťastní,... Ale co naplat, taková je příroda, takže doufejme, že se na nás usměje štěstí a na Vánoce bude alespoň poprašek sněhu.

Jako tradičně každý rok, i letos se uskuteční Mikulášská nadílka pro naše děti a 49. Vánoční pochod z Domašova a okolí s cílem setkání v Lesním Hlubokém v kulturním sále. Těší nás, že tomu tak je a věříme, že i naši občané si přijdou do kulturního sálu zazpívat, povykládat. Všichni jsou vítáni.

Dnes je 1. prosince a dostali jsme se společně do nejočekávanějšího období, obdobá Adventu, kdy 29. listopadu, na první adventní neděli, nastal čas příprav snad na nejhezčí svátky v roce, a to Vánoční svátky a v křesťanském vyjádření období očekávání narození Ježíše. Tímto obdobím není tedy samozřejmě myšlen shon, nervozita apod., ale naopak čas zklidnění mysli, čas setkávání s rodinou, přáteli, myšlení na druhé. Dost často se toto období zaměňuje za shon za dárky, čím víc tím líp a přitom až v pozdějším věku si řada z nás možná uvědomí, že to není to nejpodstatnější nejen v tomto období. Není pravdou, že ti kteří nakoupí dárky za 50tis. Kč jsou zákonitě šťastnější než ti, kteří se obdarují maličkostmi a čas věnují raději vytvoření klidu a pohodě v rodině. Ať tedy prožijete tento čas tak, aby Vás naplnil přízní rodiny, přátel i okolí.

Dovolím si na okraj ještě malou poznámku, která mě potěšila. Není to poprvé, co mi známí z okolníc vesnic říkají, že navštěvují naše webové stránky a sledují vývoj v naší obci. Těší mě, že tato práce není zbytečná. Byli jsme dokonce pochváleni při auditu za kvalitní zpracování zápisů ze schůzí s maximální snahou o informovanost občanů. Já osobně tuto skutečnost považuji za samozřejmost, nikdy jsem nebyl zastáncem mlžení a "tajení" informací před veřejností.

Domnívám se, že se zde ještě jednou potkáme při bilancování letošního roku a s informacemi o dalším vývoji rozpracovaných akcí v obci, snad ano.

Za ZO si dovoluji tímto vám všem popřát klidné prožití Vánoc, pohodu a klid v rodině a štěstí a zdraví nejen po celý příští rok.

Rok 2010:

Je tu nový rok, rok plný očekávání zlepšení ekonomické krize, rok voleb jak do PS ČR, tak i do nových ZO. A k tomu ještě řada dalších akcí, které každoročně přicházejí.

Nastala skutečná zima, teploty kolem -5°C, sníh.

Je také čas bilancování minulého roku, co se podařilo nebo naopak, co nevyšlo tak, jak bychom si všichni představovali. Na těchto stránkách se pokusíme zhodnotit rok činnosti našeho ZO, které přešlo do posledního roku svého účinkování.

A které nejdůležitější akce to tedy byly?

1. Život v obci

Vzhledem k pozitivnímu vývoji počtu občanů v naší obci s radostí můžeme konstatovat, že jsme přesáhli hranici 200 trvale žijích občanů v naší obci. Bylo to jak díky nově přistěhovaným občanům, tak i díky poměrně zajímavému počtu nově narozených dětí, které skýtají dobrou budoucnost naší obce. Všechny vítáme a všem děkujeme, že si vybrali jako svůj domov právě naši obec. Snad se bude dařit i nadále.

2. Sportovní areál

Podařilo se dle plánu vyfoliovat vodní nádrž, provést opravu chodníků okolo, opravit budovu strojovny, zprovoznit vlastní technologii a přistavět tolik očekávanou budovu zázemí sportovního areálu se sociálním zařízením. Dětské hřiště bylo osazeno zcela novými prvky respektujícími požadavky norem EU. Zbývá už jen upravit a oset plochu trávou a snad se nám letos podaří celý areál slavnostně otevřít.

2. Pozemky

Opět se prodaly pozemky, které jsme získali v rámci právních dohod od bývalých majitelů. V budoucnu tak přibude opět několik nových občanů.

3. Úpravy v obci

Upravili jsme obecní pozemky a okolí "Na Bráně", kde jsme jako skladové prostory odkoupili od ZD budovu kanceláře. Díky ukončení provozu vepřína se i v této části obce zlepšily životní podmínky všech.

4. Obchod smíšeným zbožím

Celý rok, ke spokojenosti všech, fungoval v naší obci obchod smíšeným zbožím. Občané si na tuto službu již zvykli.

5. Obecní úřad

Pro občany byla zprovozněna služba CzechPoint, která tak umožňuje všem získat řadu dokladů na našem OÚ bez toho, aby museli někam cestovat. V rámci dotace byly pro tuto službu zakoupeny i nové počítače. V knihovně byl zprovozněn nový SW na nových počítačích hrazených z větší části ze státní dotace. Občanům se tak naskýtají lepší možnosti získání většího množství knihovních titulů a práce s knihovním fondem přímo z počítače. Je to opět kvalitativní krok kupředu.

6. Kanalizace

V  průběhu ledna, února by měla být dokončena projektová dokumentace kanalizace a ČOV v naší obci tak, abychom mohli na tuto akci požadovat finanční prostředky EU. Na prejkt byla opět poskytnuta dotace ve výši 500tis. Kč.

7. ÚPO (územní plán obce)

V souvislosti se změnou polohy nové ČOV v rámci nyní zpracovávané projektové dokumentace dobíhají závěrečná jednání v rámci změny ÚPO. V lednu bude pak zpracováno zadání nového ÚPO tak, abychom mohli požádat o dotaci na zpracování ÚPO.

6. Zprovoznění kulturního sálu

Jak všichni víme, neustále nás trápí nemožnost využívat kulturní sál tak, aby sloužil svému účelu jak tomu bylo ještě před několika lety. ZO se rozhodlo dořešit tuto situaci přijatelným tpůsobem v rámci možností obecního rozpočtu. ZO již předjednalo možnost přístavby ke stávajícímu sálu. Ukázaly se však ještě jiné možné formy řešení, které jsou právě v běhu, proto nebudeme předbíhat a budeme vás informovat, až budou učiněny nějaké zásadní kroky, což by mělo být nejpozději do konce února 2010. Vyčkejme tedy.

A co nás tedy čeká letos? Na to si ještě chvíli počkejme při příštím povídání.

Leden byl poměrně srážkově i teplotně "vydatný", takže napadla spousta sněhu, u nás cca 60cm, teploty se pohybovaly hluboko pod bodem mrazu, místy i více jak -20°C. A tak se obejvily v některých místech problémy s uklizením sněhu, což však nebyl problém naší obce. I když také byl menší problém, a to, "kam s ním", ale vše dopadlo prozatím dobře. V celé republice byl problém se sněhem, vánicemi a sněhovými jazyky. Někdy nám připadlo, že zodpovědní lidé za úklid sněhu v některých oblastech naší republiky, a to především na státních silnicích a dálnicích, se jako každý rok tvářili velmi překvapeně, že v zimě napadl sníh... Nemůžeme však házet všechny do jednoho pytle, neboť někde byli přímo vzorní za včasný úklid sněhu, někdy i s vypětím všech sil. Ale to snad patří k zimě. Ať se vyřádí zima nyní a na jaře ať už nás netrápí...

V souvislosti s tuhou zimou bylo nutné přikrmovat i ptactvo a další zvířata, které u nás i v zimě zůstávají. Někdy si říkám, že kdyby člověk tyto ptáčky a další zvěř nepřikrmoval v budce či jinak, ani by nevěděl, které že to druhy u nás jsou a které po této pomoci "prahnou". Můžeme tak vidět sýkorky, kosy, dlasky, zvonky, vrabce, strakapoudy, sojky, veverky, apod.

V lednu převzali obchod smíšeným zbožím v naší obci noví spoluobčané s dávnými kořeny v naší obci, a to paní Mgr.Hanne Langová a pan Pavel Klempíř. ZO schválilo po zkušenostech s provozem tohoto obchodu podporu obce s náklady na energie spotřebované při provozu. Snažíme se zachovat obchod pro všechny lidi, i když se domníváme, že tuto skutečnost uvítají především starší spoluobčané, kteří nemají možnost dojíždět za nákupy mimo obec. Noví provozovatelé začali lépe než velmi dobře. Upravili prodejnu podle svých představ a zásobili ji zhruba 500 položkami potravin, nápojů, ale i průmyslového zboží apod. K tomu přibyly vlastní webové stránky obchodu a možnost objednávání formou SMS zpráv či mailů apod., a to i po kusovém množství, což si všichni postupně velmi oblíbili a službu využívají. Díky celkové nabídce služeb i zboží postupně narůstá i zájem ze strany kupujících. Kéž by to takto vydrželo i nadále.

Únor má podobný obraz jako leden, dle předpovědí by se měly zlepšit teplty koncem února, kdy by se měly pohybovat kolem 0°C. Snad už to počasí bude lepší a naladí nás na příchod jara.

Začátkem února nás překvapil příjezd televize RTA Brno, jejíž pracovníci při procházení webových stránek obcí našla i náš znovuotevřený obchod a přijela natočit krátkou reportáž o obchodu, jeho provozu, službách, spokojenosti lidí a přístupu zastupitelstva k jeho zachování v obci pro naše občany i osatní kupující. Reportáž vyzněla pozitivně ve všech ohledech, což nás vělmi potěšilo.

Byli jsme nejen v televizi, ale občas přispíváme i do bítešského měsíčníku EXIT162, kam zasíláme krátké zprávy o dění v naší obci.

Jednání s majitelem rozestavěné budovy pohostinství a zprostředkovateli z realitní kanceláře jsou prozatím bezvýsledná, rozhodujícími budou pravděpodobně jednání na konci února. Podaří-li se budovu koupit za sjednaných podmínek do vlastnictví obce, to ukáže až čas. Nepředbíhejme.

Začaly ZOH 2010 ve Vancouveru, a už na začátku "máme" fantastické zlato Martiny Sáblíkové a bronz Lukáše Bauera. Snad nezůstane jen u těchto dvou medailí. Pro zpestření dlouhých zimních večerů připravili provozovatelé obchodu v kulturním sále na zajímavá klání ve Vancouveru projekci na velkoplošném plátně. Všichni návštěvníci budou moci čerpat z bohaté nabídky občerstvení všeho druhu. Věřme, že od občanů nezůstanou tyto chvályhodné akce bez povšimnutí.

ZO připravuje rozpočet na letošní rok v intencích plánu, který jsme již několikrát avizovali. Podrobněji vás s ním seznámíme až v okamžiku zpřesnění všech aktivit.

Nepříjemnou skutečností pro všechny občany je jednak zvýšení daně z nemovitostí a dále i zvýšení poplatku za svoz odpadů. Novou službou nabízenou obcí je svoz bioodpadů za úplatu. Věříme, že konečně bude konec travnatým problémům některých majitelů zahrad "kam s ním".

Končí pomalu projednávání změny územního plánu obce v souvislosti se změnou polohy ČOV, vše vypadá dobře. K dispozici máme již zpracovaný projekt kanalizace a ČOV. Pokud vše proběhne jak by mělo, budeme ještě letos žádat EU o dotaci na provedení stavby.

Ve fázi zpracování "zadání" je vlastní projekt nového územního plánu obce (ÚPO). I zde se budeme snažit o poskytnutí dotace na pořízení ÚPO.

Celkově však musíme být opatrní a musíme tedy hospodařit s rozvahou, aby se nám podařilo pokrýt všechny uvažované projekty. Nebude to jednoduché.

Letošní rok už je ale posledním rokem fungování tohoto zastupitelstva, a tak je také třeba, aby se již pomalu věnoval i čas výběru nových kandidátů, kteří by navázali na naši práci, na stávající či nové projekty.

Březen uplynul velmi rychle, konečně se obejvilo sluníčko a začalo jaro, které bylo tradičně přivítáno na Šmelcovně za účasti několika stovek lidí. Snad se trend udrží i nadále.

Počasí se teplotně výrazně zlepšilo, některé dny odpovídaly i květnovému počasí. Proto v některých případech lidé využili tyto dny k zahájení jarních prací na zahrádkách a zahradách, ostatní k vycházkám a jiným jarním aktivitám.

Podobně i naše obec začala s jarním úklidem místních komunikací po poměrně tuhé zimě.

Projekt kanalizace byl dokončen, změna územního plánu na nové umístění ČOV  spěje úspěšmě do závěrečné fáze, zhruba na konci dubna by měla být i tato část ukončena.

Duben přinesl očekávané dubnové počasí, teploty do 10°C, místní přeháňky.

Hasiči provedli kontrolu všech hydrantů, poškozené či nefunkční jsou právě opravovány tak, aby v případě potřeby bez problémů mohly sloužit svému účelu.

ZO zahájilo dokončovací práce na sportovním areálu. Byla vyseta nová tráva, terén upraven a zbývá dokončit pro otevření stánku s občerstvením i úpravy, které budou respektovat i požadavky hygieny na provoz takového zařízení. Bylo opět potvrzeno provozování vodní nádrže jako požární nádrže. Věříme, že se vše podaří, aby v průběhu května mohl být spuštěn provoz, který dětem i nám dospělým zpříjemní prožití volných chvil v tomto areálu.

Poslední dubnový den se uskutečnilo opět tradiční pálení čarodějnic a akce se zdařila, takže všichni si přišli na své. Organizátoři - dalo by se říci tradiční - připravili pěkný večer i dětem, které si v maskách užily celý večer. O občerstvení se postarali hasiči, a tak i žízniví návštěvníci si přišli na své.

Jednání okolo rozestavěné budovy pohostinství bohužel nedopadlo dobře, a to především pro současné majitele této stavby. Snažili jsme se pomoci, ale bohužel i vinou zastupující strany vlastníků jejich nekonáním v dané věci dospěla záležitost do stavu, který asi nikdo z nás nechtěl. Co bude dále, to je nyní "ve hvězdách". Naše nebo příští ZO se bude muset vypořádat s další připravenou variantou event. přístavby malé restaurace ke stávajícímu kulturnímu sálu, a tak jednou provždy celou záležitost uzavřít.

Květen nám přinesl hodně vodních srážek, na mnoh místech naší republiky udeřily opět rozsáhlé povodně, tradičně již v Troubkách. A vypadá to, že nikdo v přípravě na takovou událost po zkušenostech nic neudělal. Ale ne vždy je to tak, někde se vlastníci postavili proti zásahu do svých pozemků, a tak nemohlo být opatření realizováno. Prší skoro celý měsíc a předpověď není příliš optimistická ani pro další období, no uvidíme. Zda vše souvisí s aktivitou islandské sopky, která způsobila v daném období i zastavení letecké dopravy, to můžeme předpokládat vzhledem k tomu, že i nad naší republikou byl onen nebezpečný sopečný prach. Nebo s tornády, které zuřily u Ameriky nebo sopky v Jižní Americe...

Vzhledem k počasí nemohly dobře pracovat i včely, a tak to vypadá, že na ovoce bude alespoň u nás neúspěšný rok. K tomu naše zahrádkáře trápí španělští slimáci, kteří po 10tkách i 100vkách útočí na jeich zahrady, boj s nimi sice nekončí, ale prozatím není ani příliš úspěšný.

Oslavy 1. a 8. května v naší obci byly pasivní oslavou, tzn. jen jsme viděli v televizi, jak to chápou třeba někde jinde. Letos připadly oba svátky na sobotu, takže žádný den dalšího volna nebyl.

Prodali jsme další stavební místo ke stavbě RD, opět mladším manželům, takže očekáváme opět nárust počtu obyvatel v obci. Zbývá prozatím poslední obecní pozemek, který bude ještě nabídnut ke koupi, je však prozatím vázán exekucemi, které však již měly být odstraněny.

Je škoda, že minulé ZO nevyužilo možnosti "vrácení" dvou zbývajících pozemků do vlastnictví obce, dnes již vidíme, že obec tak přišla zhruba o 1,5 mln Kč, které mohla využít na jiné aktivity. Dnes můžeme už jen říci jen "škoda".

Novou výstavbou a mladším osazenstvem přibývá občanů naší obce. To nás velmi těší. Je to vidět i z počtu žáků, kteří navštěvují ZŠ Velká Bíteš, myslím, že to je nyní 15 žáků a dalších 6 do MŠ v Přibyslavicích. A všichni chtějí za možnost návštěvy našich dětí v těchto školách peníze... Opodstatněné náklady rádi zaplatíme, ale dost často je vidět, že nárust nákladů neodpovídá snaze šetřit s financemi. Proto musíme bojovat o každou korunu. V současnosti platíme na 1 žáka ve Velké Bíteši kolem 6 000.-Kč, v Přibyslavicích pak za předškoláky kolem 4 500.-Kč/1žáka, za ostatní prozatím 2000 Kč/1žáka. Ale jsme rádi, že mladých v obci přibývá.

Neměli bychom ale zapomenout i na starší spoluobčany. Věříme, až bude dořešen nežádoucí stav s pohostinstvím a soc. zařízením pro kulturní sál, že opět obnovíme setkání důchodců. která se těšila kdysi poměrně velkému zájmu.

Někteří spoluobčané, kteří sami nemohli ve svých domcích vzhledem ke svému stáří bydlet, našli nový domov např. v pečovatelském domně při OÚNZ Velká Bíteš. Pokud jsem dobře informován, bydlí tam paní Antlová Marie, která žila podstatnou část života v naší obci a v tomto novém bydlišti se blíží ke 100 jubileu svého života, ve stejné budově stejně tak žije i pan Hemala František, který se pomalu blíží k 9. křížku svého života. Přejme jim, aby se i jako ostatní obyvatelé naší obce dožili vysokého věku v relativně dobrém zdraví.

2. květnovou neděli byl svátek matek, ketrý každý oslavil individuálně. Já jsem měl možnost navštívit divadelní představení v Domašově, kde děti ze základní školy připravily pro maminky "Šíleně smutnou princeznu" v divadelní úpravě. Moc se mi to líbilo a přitom jsem zavzpomínal jak pěkné byly takové přípravy a pak i vystoupení ještě pod vedením našich učitelů zde v naší obci v naší nezapomenutelné jednotřídce, kde jsem prožili překrásná léta našeho prvostudia.

Na sportovním areálu pokračují dokončovací práce na okolí požární nádrže (tento statut byl naší vodní nádrži přiřknut po různých jednáních a jeví se výhodným z mnoha hledisek). Hlavní práce se nyní soustředily na původně budovu zázemí, nyní po realizovaných úpravách a změnovém řízení, budeme mít plnohodnotný stánek s občerstvením a sociálním zařízením pro celý areál. Věříme, že návštěvníci areálu toto moderní zařízení ocení a hojně budou především v letních mědśících využívat jeho služeb.

Projekt kanalizace máme již zpracován, čekáme pouze na nabytí právní moci změnového řízení na umístění ČOV obce a pak již může započít územní a pak i stavební řízení vedoucí k povolení stavby a možnosti získat dotace EU.

Musím ještě pochválit provozovatele našeho obchodu s potravinami a dalším zbožím. Prozatím můžeme přiřadit k celému fungování, a to hlavně službám a rozsáhlému sortimentu zboží stejně jako ve škole velikou 1. Věříme, že trend bude zachován i v dalším období.

Pro některé jen jako zajímavost můžeme uvést, že s dosavadními nájemci a provozovateli myslivosti v našem katastru byla ze strany LČR a.s. ukončena smlouva a po výběrovém řízení byla vybrána jiná společnost. Je paradoxní, že vítězná částka 255 000.-Kč/ rok je nižší než původní hrazená částka. Pravdou je, že se zvěří to u nás nyní není zrovna nejlepší. Nové nájemce neznáme a jsme velmi zvědavi, zda "pojedou ve vyjetých kolejích" nebo nastaví novou kvalitu, a to ve všech oblastech. Nechejme se překvapit a hodnoťme až podle konkrétních kroků.

28. a 29. května proběhly v ČR a tedy i u nás volby do PS PČR. Do boje zasáhly nové strany, které spustily tragédii některých "starých politiků", kteří se tak již od PS nedostali. Novými stranami jsou TOP 09 a Věci veřejné. Jak se budou chovat, to teprve uvidíme, sliby jsou prozatím pěkné, ale co ukáže realita, na to si musíme ještě počkat. Jedno je ale pravda, konečně se lidé - voliči chovali jako správní občané, kteří dokázali hlavně našim politikům, že v případě pokračujících nešvarů přijdou k moci jiné strany. A že někteří z nich mají strach, to je vidět i dnes. Je dobře, že alespoň nekolik z těch "rádobypolitiků" profitujících z informací a daných možností již ve sněmovně neuvidíme.Ale není to vše, ještě řada těch "problémových starých tváří" tam zůstává...

Naši hasiči opět byli na soutěži hasičských sborů v nedalekých Říčanech, dosáhli pěkného umístění, se kterým však nebyli spokojeni, ale ne vžda se zadaří, to přece všichni víme. Snad příště bude lépe.

Na obci zaměstnáváme nyní 2 pracovnmíky na příležitostnou práci, a tak doufáme, že i v této oblasti naši spoluobčané poznají změnu k lepšímu. K tomu účelu jsme zakoupili sekačku trávy, aby neudržované plochy mohly být také ošetřovány. Chtělo by to samozřejmě více komunální techniky, ale s financemi musíme být velmi opatrní. Čeká nás ještě řada akcí a není možné "jen tak" peníze utrácet, je třeba kombinovat možnosti financování především s možnostmi získání dotací z EU a JmK a v příhodných situacích oslovit i možné sponzory z naší obce.

Končí květen a začíná červen.  Všichni, ale především děti, se chystají na tradiční Den dětí, který by měl proběhnout v sobotu 5. června odpoledne na hřišti. O tom ale až po akci.

A dnes již můžeme konstatovat, že den pro naše děti se velmi vydařil za přispění všech dobrovolníků, kteří na  úkor svého volného času pomohli s organizací pěkného odpoledne. Sami to můžete posoudit i prohlídkou naší fotogalerie z celého odpoledne.

Pomalu ale jistě se také chýlí ke konci poslední úpravy na sportovním areálu obce. Čekáme na poslední vyjádření ke vydání povolení k užívání stavby a všichni už se na tento okamžik moc těšíme. Jen aby nám všem přálo počasí. Za 14 dnů začnou prázdniny a bylo by vynikající, kdyby všem přálo sluníčko a areál mohl být během prázdnin využíván k plné spokojenosti všech. Věříme, že provozovatel areálu, který vzešel z výběrového řízení, poskytne všem návštěvníkům služby na patřičné úrovni.

Smlouva s provozovatelem je podepsána, souhlas s užíváním stavby máme, takže vše může začít. ZO svolalo brigádu na čištění vodní nádrže, aby mohla být napuštěna voda k odzkoušení funkčnosti všech prvků systému a mohl začít normální provoz areálu. Za účasti hasičů a dobrovolníků jsme dno i stěny vyčistili, takže nyní vypadá nádrž skutečně jako nová a bude záležet především na provozovateli, jak bude vypadat dále.

Je červenec a začíná sezóna, prázdniny jsou tu a k tomu i tropické počasí, zpravidla kolem 30-35°C, které jen nahrává využití sportovního areálu. Prozatím není povědomí o areálu takové, aby se sem hrnuly davy, ale postupně se areál zaplňuje víc a víc. Jsou pořádány různé akce, především hudební, dále pak letní kino a dále i akce "Hlubocký kapr" - chytání kapra holýma rukama. Jsme rádi, že využití areálu snad přinese očekávanou spokojenost všech. To ale posoudíme až po sezóně.

Červenec je zakončen poutí sv.Anny, škoda jen, že nevyšlo počasí a bylo zima, chvílemi i pršelo. Dle informací přišlo na pouťovou zábavu kolem 115 návštěvníků. Ano, očekávali jsme více, ale v tomto počasí je to úspěch. Počasí se pokazilo a vypadá to, jako kdyby už teplo nemělo být. Doufáme, že srpen bude také teplý.

Srpnové počasí však na začátku nevypadá moc dobře. Sluníčko nic moc, teploty kolem 20-23°C, občas prší, někdy jsou bouřky.

Začíná příprava kandidátky do voleb ZO v říjnu 2010. I když to vypadá, a někteří lidé tomu podléhají, že se nesloží nové ZO, věřím, že tato procedura proběhne opět standardně jako každé volby, tzn. na poslední chvíli. Úkoly pro ZO do dalšího volebního období jsou poměrně jasné, takže každý bude vědět, do čeho jde. Kandidátky musí být podány do 10.8.2010 do 16 hodin do Rosic. Letos bude jistě i větší počet voličů vzhledem k nárustu počtui obyvatel v obci. V současné době žije v obci 206 trvale přihlášených občanů, což je potěšitelné.

Kandidátka je hotová, vše bylo vpořádku předáno do Rosic. A kdo že se tedy uchází o vstup do ZO?  Ze starých členů jsem to pouze já, nyní tedy jako místostarosta Ing.Vladímir Ryšánek, a spolu se mnou 5 nových tváří, a to Ing.Martin Zadělák, pan Josef Hotárek ml., Mgr.Hanne Langová, paní Jana Hotárková a paní Petra Šínová. No a jak to dopadne, to si počkejme až na volby v říjnu.

V září bylo počasí  na začátku pěkné, nyní ke konci září, po 23., tedy již na podzim, se počasí zhiršilo a třeba dnes asi bude celý den pršet. Už asi tak teplo nebude. Bylo to počasí velmi vhodné na houby, což se skutečně splnilo. Rostlo vše, od praváků, janků, kozáků, podborováků až po bedle. A všeho bylo skutečně dost. Kdo letos nenašel, musel být asi slepý nebo vůbec nebyl v lese. Ještě nyní, koncem září, kdy už začaly i václavky, je hub, především bedlí a podborováků, stále dost.

Naši brigádníci, kteří pracovali letos pro obec, opakovaným vysékáním trávy po obci a na přilehlých navštěvovaných pozemcích jako hřiště apod. přispěli k vylepšení obrazu obce.

Sportovně relaxační areál má za sebou první rok provozu pod hlavičkou nového nájemce a myslím si, že všichni návštěvníci mohli být spokojeni. Věříme, že postupně informovanost o tomto areálu budou všichni šířit dále a příští rok, vyjde-li počasí, bude sezóna ještě lepší.

Je ale už vidět, že je třeba připravovat se už na zimu, udělat poslední nutné práce na zahradách. Snad se ještě počasí trošku umoudří a nebude už jen pršet. V říjnu jsou volby do ZO, ještě se tedy před ukončením činnosti tohoto ZO setkáme při nějakém zhodnocení činnosti  stávajícího ZO. Patří to k tomu jako tomu bylo každé volební období, takže vyčkejme.

Je říjen a skončily volby do ZO. Završil se tak čas ZO z let 2006 - 2010. A že se nemá toto ZO za co stydět, o tom svědčí řada uskutečněých akcí a další rozvoj obce, a to i  za přispění financí z KÚ JmK.

Nebude na škodu, když shrnu alespoň ty nejdůležitější akce, které se podařilo zrealizovat v tomto období:

1. Úřad blíže občanovi - na našem OÚ začal fungovat tzv. CzechPoint, což je možnost pro občany získat řadu oficiálních dokumentů a veřejných listin přímo na našem úřadě. Stejně tak došlo k vylepšení fungování knihovny zavedení veřejného internetu, jejím vybavením novou technikou a  zprovozněním kvalitnějšího SW pro rozšíření možností jejího fungování ve prospěch občanů.  

2. Sportovní areál - podařilo se dokončit bazén i se stánkem občerstvení a sociálním zařízením na velmi slušné úrovni. Jednání to nebyla jednoduchá, neboť celý bazén musel být znovu vybourán a nově vybetonován, a to vše v rámci reklamace. Podobně bylo nově provedeno i foliování bazénu fólií Alkorplan 2000, a to opět z financí, které byl nucen dodavatel díla za nekvalitní práci vrátit.Za pomoci dotace z JmK se podařilo zrekonstruovat dětské hřiště s novými prvky, které odpovídá již standardům EU.

3. Rozvoj bydlení  - s právní pomocí se nám podařilo navrátit do obce pozemky pro výstavbu RD, které byly neprávoplatně převedeny na nové vlastníky a musely být tedy navráceny zpět do obce a pak opětovně prodány novým vlastníkům. Díky těmto aktivitám se rozrostla obec o řadu mladých rodin, což se projevilo v nárustu obyvatel, kdy jsme přesáhli počet 200, v současnosti je v naší obci kolem 206 trvale bydlících obyvatel.

4. Obchod smíšeným zbožím - podařilo se stabilizovat fungování obchodu smíšeným zbožím, který za finančního přispění obce slouží všem občanům.

5. Kanalizace - započali jsme zpracování nové projektové dokumentace kanalizace obce. ČOV byla přemístěna pod současný bazén, kde se jeví toto umístění jako výhodnější pro současné potřeby obce.

6. Územní plán obce - je rozpracován návrh zadání pro nové zpracování ÚP obce, kde budou začleněny rozvojové trendy obce pro dalších zhruba 10 let. K hlavním bude patřit stanení nových možností rozvoje bydlení, vybudování kanalizace, cyklostezek, apod.  Stanovení těchto cílů bude ještě projednáváno.

7. Pohostinství - zde se nedalo příliš udělat, neboť současný majitel rozestavěné budovy pravděpodobně nemá dostatek financí k dokončení stavby, a tak zůstává tato záležitost otevřená pro další zastupitelstvo.

8. Údržba obecního majetku - naši brigádníci se starali o zvelebování obecního majetku, údržbu obecní zeleně, což přispělo k lepšímu vzhledu obce. Nakoupili jsme alespoň základní techniku, která jim práci usnadnila.

9. Hasiči - hasičům poskytl náš úřad fiannce na doplnění základní techniky, pro jejich aktivity bylo zakoupeno i starší hasičské auto.

10. Finanční situace - nové ZO obdrží do vínku zhruba 2,4mln Kč, současně s tím i povinnost splácet dluh ZO z let 2002 - 2006.

Působil jsem v tomto ZO jako místostarosta, a proto si dovolím jménem nás všech poděkovat především starostovi panu Karlu Lupínkovi za odvedenou práci ve prospěch obce a všech jejích občanů. Pochvalu si zaslouží i všichni ostatní členové ZO a pracovnice na úřadě. Popřejme všem, kteří působili v tomto volebním období hodně zdraví, štěstí a klidu v dalším období jejich života a možná nashledanou opět v některém ze ZO.

Vyčkejme tedy výsledků prvního zasedání nového ZO a popřejme jim mnoho úspěchů do jejich činnosti...

A jak tedy volby pro ZO pro léta 2010-2014 dopadly, to se dozvíme na webu www.volby.cz.

To už bude ale jiná kapitola...