ZÁPIS

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2012

konaného dne 7. 5. 2012 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 5. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2012 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek

Omluveni: Ing.Martin Zadělák

Neomluveni: -           

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z5/2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

 

Usnesení č. 2/Z5/2012:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 1/2012

5.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

6.      Velkoobjemový kontejner

7.      Zpráva Městské knihovny Kuřim o metodické návštěvě

8.      Budova pohostinství

9.      Aktuální body jednání

10.  Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

11.  Návrh a schválení usnesení

12.  Závěr

Hlasování č. 2: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      Městský úřad Rosice, stavební úřad, vyzývá k poskytnutí údajů o území pro provedení 2. Úplné aktualizace územně analytických podkladů

2.      Ministerstvo životního prostředí zasílá oznámení záměru „V422 Mírovka-Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400kV“

3.      Městský úřad Rosice, stavební úřad, zasílá projektovou dokumentaci – zahradní domek na poz. p.č. 501/22 a 501/11

4.      Úřad práce ČR zasílá informace k žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP

5.      P.Vondráček žádá o vyjádření k akci „Plynofikace novostavby“ na poz.p.č. 168 a 484/29

6.      Město Velká Bíteš zasílá vyúčtování nákladů Základní školy Velká Bíteš za rok 2011

7.      Město Velká Bíteš zasílá vyúčtování nákladů Mateřské školy Velká Bíteš za rok 2011

8.      Knihovna Kuřim zasílá Zprávu o metodické návštěvě

9.      Městský úřad Rosice,stavební úřad, zasílá Veřejnou vyhlášku – zahájení územního řízení ve věci změny využití území pozemku p.č. 510/3

10.  Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, oznamuje prodloužení lhůty k doplnění žádosti o stavební povolení „Kanalizace a ČOV“

11.  JMK zasílá pozvánku pro starosty na seminář o rozvojových záměrech obce

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 1/2012

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1/2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 9.500,-- Kč  a výdaje se navyšují o 108.600,-- Kč

Usnesení č. 3/Z5/2012

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 ze dne 30.4.2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 9.500,-- Kč,  výdaje se navyšují o 108.600,--.Kč, snížení financování o 99.100,-- Kč

Hlasování č.3: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0


Bod č. 5  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Dne 23. 4. 2012 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2011pověřeným kontrolorem Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. O průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována zpráva.

Usnesení č. 4/Z5/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Lesní Hluboké, při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hlasování č. 4: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 6 Velkoobjemový kontejner

Dle předběžných informací bude pravděpodobně v nejbližší době přistaven velkoobjemový kontejner. O přesném datu přistavení budou občané s předstihem informováni.

Bod č. 7 Zpráva o metodické návštěvě

Ve středu 25.4.2012 pracovnice Městské knihovny Kuřim prováděly v obecní knihovně štítkování a obalování starých knih. P.Sefferová vypracovala Zprávu o metodické návštěvě s návrhy, jak v knihovně dál postupovat.

Bod č. 8 Budova pohostinství

Starosta seznámil ZO s postupem jednání ve věci možného odkoupení budovy pohostinství z vlastnictví p.Hakla, nar. 19/7/1950, bydl. Brno, která je nyní ve správě insolvenčního správce Mgr.Penky. Požádal ZO o schválení koupě budovy s přilehlými pozemky a schválení kompetencí k provedení všech úkonů ke koupi budovy a pozemků vč. finančního vypořádání spolu s uzavřením smlouvy. Předložil i návrh smlouvy na koupi uvedených nemovitostí, která by měla být uzavřena při dohodě o koupi nemovitostí.

 

Usnesení č. 5/Z5/2012

ZO schvaluje koupi budovy č.p. 34, p.č. st.42 spolu s přilehlými pozemky p.č. 518/2, 518/3, 518/6 v k.ú. Lesní Hluboké do vlastnictví Obce Lesní Hluboké za částku 1 600 000.-Kč. Dále schvaluje předloženou kupní smlouvu a  pověřuje starosty obce k provedení  úkonů vedoucích k uzavření této smlouvy na koupi uvedených nemovitostí.

Hlasování č. 5: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0


Bod č. 9 Aktuální body jednání

1) Vyúčtování nákladů ZŠ Velká Bíteš

Město Velká Bíteš zaslala vyúčtování nákladů Základní školy Velká Bíteš za rok 2011. Záloha činila 6500,-- Kč/1žák, doplatek je 391,-- Kč/1 žák, z obce navštěvovalo v roce 2010/2011 tuto školu 18 žáků. Výsledný doplatek za rok 2011 činí 7.038,-- Kč

Usnesení č. 6/Z5/2012

ZO schvaluje úhradu doplatku neinvestičních nákladů za rok 2011 na ZŠ Velká Bíteš ve výši 7038,-- Kč.

Hlasování č. 6: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

2) Vyúčtování nákladů MtŠ Velká Bíteš

Město Velká Bíteš zaslala vyúčtování nákladů Mateřské školy Velká Bíteš za rok 2011. Záloha byla ve výši 5500,--/1 žáka, náklady 5202,--/1 žák. Přeplatek za rok 2011 činí 298,-- Kč

3) Pracovník na VPP obce

Pro tento rok  nám neschválil ÚP podporu na pracovníka VPP, které loni a letos pro obec vykonával pan P.Krupička. Proto starosta uzavřel s p.Krupičkou novou smlouvu za stejných podmínek jako loni s tím, že i náplň práce bude obdobná jako v minulém období.

4) Záměr "V422 Mírovka - Čebín - zdvojení stávajícího vedení 400kV"

Informace MŽP pro záměr „V422 Mírovka-Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ bere obec Lesní Hluboké na vědomí. I když se obci nezamlouvá devastace prostředí podobnými stavbami, nezbývá jí nyní než souhlasit s uvedeným záměrem.

 

Usnesení č. 7/Z5/2012

ZO schvaluje předložený záměr „V422 Mírovka-Čebín – zdvojení stávajícího vedení 400kV“.

Hlasování č. 7: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

5) „Plynofikace novostavby“ na poz.p.č. 168 a 484/29

ZO nemá připomínky k plynofikaci novostavby na pozemcích p.č.168 a 484/29 v souladu s předloženou dokumentací.

Usnesení č. 8/Z5/2012

ZO schvaluje předložený záměr plynofikace na pozemcích p.č.168 a 484/29 v souladu s předloženou dokumentací.

Hlasování č. 8: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 10 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 11 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

 

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 12 Závěr

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  11.6.2012 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 7. 5. 2012  

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                          Jana Hotárková

TOPlist