ZÁPIS

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2012

konaného dne 11. 6. 2012 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 6. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2012 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek

Omluveni: Ing.Martin Zadělák

Neomluveni: -           

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z6/2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

 

Usnesení č. 2/Z6/2012:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 2/2012

5.      Směrnice č. 2/2012

6.      Závěrečný účet obce za rok 2011

7.      Oprava zvoničky v kapli

8.      Aktuální body jednání

9.      Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

10.  Návrh a schválení usnesení

11.  Závěr

Hlasování č. 2: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      MěÚ Rosice, odbor dopravy,  oznamuje zahájení správního řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí – přípojka NNk, Navy Max

2.      Pan Čech (chaty) předal petici proti umístění čističky odpadních vod dle územního plánu

3.      MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – novostavba RD a zahr.skladu na poz. p.č. 27/7 a 27/8

4.      Ministerstvo vnitra, registr práv a povinností, zasílá oznámení o registraci působnosti OVM v agendách

5.      EKO-KOM zasílá podklady pro fakturaci za 1.Q 2012

6.      Lesy ČR žádají o sdělení výše nájemného v místě a čase obvyklého

7.      Ministerstvo vnitra informuje o zřízení informačního kanálu infoPORT a o změnách ve způsobu přihlašování lokálních administrátorů

8.      Ministerstvo vnitra, registr práv a povinností, zasílá oznámení o registraci agend

9.      Ing. Pěknice zasílá nabídku na zajištění služeb – kanalizace a ČOV

10.  KrÚ JMK, odbor sociální, žádá o spolupráci v souvislosti s přípravou Koncepce prevence kriminality JMK

11.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá souhlas s užíváním stavby na poz. parc.č. 27/7 a 27/8

12.  E.on oznamuje zahájení stavebních prací – rozšíření NNk, Hotárek

13.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá územní souhlas – přípojka NNk k novostavbě RD na poz. parc.č. 20/4, 537/1

14.  KÚ pro JMK oznamuje přerušení řízení – prodej části pozemku p.č. 484/34

15.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – RD na poz. parc.č. 484/30, 484/34, 484/37

16.  Ministerstvo životního prostředí oznamuje vydání stanoviska k návrhu koncepce „Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020“

17.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá projektovou dokumentaci – přípojka NNk na poz. p.č. 20/4, Navy Max

18.  Ing. Kalousek zasílá informace k novele zákona o rozpočtovém určení daní (RUD)

19.  Ing. arch. Šilhavá zasílá předávací protokol – data ÚP Obce Lesní Hluboké převedená do formátu GIS

20.  Techn. služby Velká Bíteš zasílají evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů

21.  Ministerstvo vnitra, registr práv a povinností, zasílá oznámení o ukončení agend

22.  Ministerstvo životního prostředí zasílá Závěr zjišťovacího řízení – „V422 Mírovka-Čebín-zdvojení stávajícího vedení 400kV“

23.  Ministerstvo vnitra žádá o vyplnění dotazníku na uživatelské požadavky pro využívání ortofotomap ve veřejné správě

24.  KrÚ JMK zasílá doporučení veřejného ochránce práv – rovné zacházení při zařizování vyhrazeného parkování

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 2/2012

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 2/2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 6.300,-- Kč  a výdaje se navyšují o 7.100,-- Kč

Usnesení č. 3/Z6/2012

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 ze dne 31.5.2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 6.300,-- Kč,  výdaje se navyšují o 7.100,--.Kč, snížení financování o 800,-- Kč.

Hlasování č.3: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5  Směrnice č. 2/2012

Zastupitelstvo projednalo směrnici č. 2/2012 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

 

Usnesení č. 4/Z6/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 2/2012 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

Hlasování č. 4: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 6 Závěrečný účet obce za rok 2011

Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2011, nejsou námitky.

Usnesení č. 5/Z6/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Oprava zvoničky v kapli

Starosta se zúčastnil jednání u kaple sv.Anny u zámečku z důvodu nutných oprav zvoničky, příp. uchycení zvonu. Na místě se sešli zástupci LČR (ředitel LČR Brno, ved. správy Náměšť, pracovnice LČR Brno, pracovník LČR Náměšť, památkáři z Brna a Rosic, statik k posouzení stavby).

Závěr jednání: bude nutné provést menší opravu ve zvoničce, dále bude odklizen shnilý plot z okolí zahrady patřící k zámečku.

Bod č. 8 Aktuální body jednání

1. Petice k umístění ČOV

Pan Čech, zástupce chatařů pod vodní nádrží předal na obec petici s nesouhlasným stanoviskem k umístění ČOV. Dle tvrzení majitelů chat ČOV znehodnocuje nemovitosti a bydlení v nich a bude obtěžovat provozem i údajným zápachem. 

Starosta zpracoval odpověď na tuto petici, kde zdůraznil jednak pozdní reakci na dokončené rozhodnutí o umístění stavby, dále i neoprávněné obavy z provozu ČOV. Na závěr uvedl, že na současném stavu nebude obec nic měnit.

V několika dalších mailech ještě starosta zástupci chatařů vysvětlil celý proces umisťování ČOV a možnosti dřívějších řešení, kterými celý návrh prošel.

2. Jednání na možném převzetí některých nemovitostí z vlastnictví ŘSD do vlastnictví obce.

Starosta se zúčastnil jednání „U okálů“, kde dojde v nejbližší  době k odprodeji budov do vlastnictví  současných obyvatel. ŘSD požaduje, aby obec převzala některé veřejné nemovitosti (komunikace, osvětlení, apod.) do správy a vlastnictví obce. Na místě byly dány starostou některé návrhy, je otázkou času, která varianta bude  ŘSD vybrána.

3. Stav jednání ve věci odkoupení budovy pohostinství v rámci insolvenčního řízení

Starosta byl dnes kolem 17:30. hodiny informován p.Klempířem o jeho záměru koupit rozestavěnou budovu pohostinství, kterou by chtěl přestavět na rehabilitační penzion a nabízí dle svých slov o 200-300tis.Kč vyšší cenu než obec, což je dle jeho vyjádření myšleno tak, že vždy jeho nabídka bude o tuto částku vyšší oproti nabídce obce.

 

Bod č. 9 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

1. Starosta

Je otázkou, zda by se měla ještě do prázdnin uskutečnit informační veřejná schůze v kulturním sále obce.

ZO: Pokud dojde k nějakým zásadním událostem, pak se schůze uskuteční.

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

 

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  9.7.2012 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 11. 6. 2012          

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

TOPlist