ZÁPIS

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2012

konaného dne 9. 7. 2012 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 7. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2012 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek

Omluveni: Ing.Martin Zadělák

Neomluveni: -           

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z7/2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

 

Usnesení č. 2/Z7/2012:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 3/2012

5.      Zpráva finančního výboru obce č. 2/2012

6.      Zpráva kontrolního výboru obce č. 1/2012

7.      Aktuální body jednání

8.      Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

9.      Návrh a schválení usnesení

10.  Závěr

Hlasování č. 2: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci působnosti OVM v agendách

2.      KrÚ JMK, odbor správní, zasílá metodickou příručku k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu VHP

3.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

4.      Petra Koláčková a Jaroslav Jirka žádají o vystavení prohlášení o přístupnosti pozemku parc.č. 484/30 z komunikace

5.      Ing. Ivo Korber žádá o přidělení popisného čísla

6.      Devět křížů DSO oznamuje konání valné hromady svazku

7.      Ministerstvo vnitra zasílá informace k základním registrům veřejné správy

8.      Český statistický úřad informuje o změnách v činnosti ČSÚ v souvislosti s uvedením základních registrů do provozu

9.      KrÚ JMK, odbor správní, informuje o novele zákona o ověřování

10.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá územní souhlas – plynovodní přípojky k RD na poz.st.p. 168

11.  MěÚ Rosice, odbor vnitřní správy, zasílá informace k agendám evidence obyvatel v návaznosti na základní registry

12.  ČÚZK zasílá informace v souvislosti se spuštěním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

13.  KrÚ JMK, odbor regionálního rozvoje, informuje o schválení koncepce Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

14.  EKO-KOM zasílá výsledky v systému za rok 2011

15.  ČSÚ zasílá informace o registru osob

16.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá dokumentaci – dřevodomek na poz.parc.č. 484/30 a 484/37

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 3/2012

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 200,-- Kč  a výdaje se navyšují o 1.612.100,-- Kč

Usnesení č. 3/Z6/2012

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 ze dne 30.6.2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 200,-- Kč,  výdaje se navyšují o 1.612.100,--.Kč, snížení financování o 1.611.900,-- Kč.

Hlasování č.3: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5  Zpráva finančního výboru

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 2. 7. 2012. Kontrola se týkala období duben-červen 2012. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Usnesení č. 4/Z7/2012

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 2/2012 Obce Lesní Hluboké

Hlasování č. 4: pro  4  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 6 Zpráva kontrolního výboru č 1/2012

Kontrolní výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 2.7.2012.  Byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce v období leden-červen.  Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 5/Z7/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 1/2012 Obce Lesní Hluboké.

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Aktuální body jednání

1. Změna na postu zástupce obce ve Svazku obcí 9 křížů

ZO schválilo změnu na postu zástupce obce ve Svazku obcí 9 křížů, a to tak, že současného zástupce Ing.Zaděláka Martina z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění nahradí další člen ZO pan Josef Hotárek ml.

 

Usnesení č. 6/Z7/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu zástupce obce ve Svazku obcí 9 křížů. Novým zástupcem  místo Ing. Zaděláka bude pan Josef Hotárek.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 8 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

Bod č. 9 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

 

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

ZO bere na vědomí:

Přidělení popisného čísla 100 RD na pozemku parc. st. 172, v k.ú. Lesní Hluboké.

 

Bod č. 10 Závěr

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  10.9.2012 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  9. 7. 2012           

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková

TOPlist