ZÁPIS

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2012

konaného dne 10. 9. 2012 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 8. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2012 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -

Neomluveni: -           

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z8/2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, do kterého byl doplněn bod č.5 se záměrem prodeje obecního pozemku k výstavbě RD v souladu s ÚP obce.

 

Usnesení č. 2/Z8/2012:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Budova pohostinství

5.      Prodej obecních pozemků na p.č.484/52

6.      Aktuální body jednání

7.      Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

8.      Návrh a schválení usnesení

9.      Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.    Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registracích působnosti OVM v agendě

2.    KrÚ JMK zasílá informace k ověřování

3.    KrÚ JMK zasílá stanovisko MF k prokazování původu finančních prostředků z loterií

4.    Ministerstvo životního prostředí žádá o součinnost – monitoring eroze zemědělské půdy

5.    Ministerstvo dopravy zasílá ke zveřejnění vyhlášku, kterou se povoluje stavba – modernizace D1

6.    Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

7.    KrÚ JMK zasílá harmonogram úkolů a lhůt k volbám do zastupitelstev krajů

8.    MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá souhlas s užíváním stavby – přípojka NNk

9.    Katastrální úřad zasílá kupní smlouvu o převodu nemovitostí – budova pohostinství

10.  MěÚ Rosice zasílá Oznámení ministerstva zemědělství – zrušení OSS Zemědělská vodohospodářská správa

11.  MěÚ Rosice zasílá projektovou dokumentaci – změna využití území ČOV

12.  MěÚ Rosice oznamuje zahájení kolaudačního řízení – RD č.p. 31

13.  KrÚ JMK oznamuje termín přezkoumání hospodaření obce

14.  EKO-KOM zasílá podklady pro fakturaci za 2.Q 2012

15.  MěÚ Rosice zasílá kolaudační souhlas s užíváním stavby – ČOV RD č.p. 83

16.  ČSÚ zasílá informace k registru osob

17.  KrÚ JMK oznamuje projednání návrhu zadání Zásad územního rozvoje JMK

18.  Exekutorský úřad Brno-město oznamuje vydání dražební vyhlášky – zahrada 455/4

19.  HZS Rosice informuje o dotacích za výjezdy mimo katastr zřizovatele

20.  KrÚ JMK zasílá informace k vydání voličských průkazů pro volby do zastupitelstev krajů

21.  MěÚ Rosice zasílá kolaudační rozhodnutí – RD č.p. 31

22.  Kordis JMK informuje o výši příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2013

23.  MěÚ Rosice oznamuje ukončení shromažďování podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí – kanalizace a ČOV

24.  KrÚ JMK zasílá informace o službách České pošty – distribuce volebních lístků

25.  KrÚ JMK zasílá seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů

26.  E.on zasílá upozornění vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin ohrožujících bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy

27.  Ministerstvo vnitra upozorňuje na změnu způsobu přihlašování lokálních administrátorů

28.  KrÚ JMK zasílá informace k vyjadřování dle zákona o ochraně ovzduší

29.  MěÚ Rosice zasílá pozvánku na setkání starostů

30.  KrÚ JMK zasílá stanovisko MV k povinnosti ověřovat referenční údaje ze základních registrů

31.  KrÚ JMK zasílá informace k pokutovým blokům

32.  MěÚ Rosice informuje o termínu školení členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů

33.  MěÚ Rosice,stavební úřad, zasílá kolaudační rozhodnutí – rekreační objekt, poz.parc.č. 455/8 a 455/14

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Pohostinství v multifunkční budově obce

Z KÚ Brno-venkov přišly potvrzené smlouvy o nabytí budovy pohostinství s pozemky do vlastnictví obce.

Nyní může být tedy budova fyzicky předána starostovi obce. ZO se dohodlo na následujících krocích a etapách dokončení či rekonstrukce budov kulturního sálu a budovy pohostinství-multifunkční budovy. Jednalo by se o následující činnosti:

- projektové práce, statické posouzení a stanovení nutných prací

- oprava a modernizace kulturního sálu (okna, strop, osvětlení, podium, WC, sklad/výčep)

- dokončení nutných prací ke zprovoznění pohostinství v multifunkční budově (okna na celou budovu, fasáda, apod.)

ZO pověřuje tímto starosty k následujícím úkonům v dané věci:

- zajištění posouzení statického stavu budovy statikem

- návrh nutných oprav a modernizace kulturního sálu a pohostinství v multifunkční budově

- příslušné změny projektu (možnosti - buď posouzení změn v údajně existujícím projektu, který by obec musela pravděpodobně odkoupit  nebo

  zpracovat vlastní   projekt se změnami dle našich představ)

- v případě potřeby zajistit projektanta k provedení projektu na opravy a rekonstrukci

Vzhledem ke snaze provést návrh a práce tak, aby se celý komplex stal slušným stánkem pro všechny aktivity v obci, uvítáme každého, kdo by chtěl a měl co říci k návrhu provedení změn.

Usnesení č. 3/Z8/2012

ZO pověřuje starosty obce k následujícím úkonům ve věci rekonstrukce a modernizace budovy kult.sálu a pohostinství v multifunkční budově obce - vč. uzavření příp. smluv na provedení prací či díla:

- zajištění posouzení statického stavu budovy statikem

- návrh nutných oprav a modernizace kulturního sálu a pohostinství v multifunkční budově

- příslušné změny projektu (možnosti - buď posouzení změn v údajně existujícím projektu, který by obec musela pravděpodobně odkoupit 

  nebo zpracovat vlastní projekt se změnami dle našich představ)

- v případě potřeby zajistit projektanta k provedení projektu na opravy a rekonstrukci, dále i stavební dozor

Hlasování č.3: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0


Bod č. 5 Prodej obecního pozemku p.č. 484/52 k výstavbě RD

Starosta vede již delší dobu jednání s vlastníky pozemků stanovených ÚP obce k zástavbě RD. Nyní se podařilo dospět k předběžné dohodě, jednání pokračují. Výsledkem by mělo být stanovení podmínek k prodeji pozemků v soukromém vlastnictví a zbývajícího pozemku obce. Cenové rozpětí by mělo být stanoveno s ohledem na zatížení pozemků různými vedeními - elektrickými kabely v zemi pro napájení věží mobilních operátorů, vedení s ochr. pásmem na sloupech, telefonním optickým kabelem.  Mělo by být i postupováno stejně jako v případě dřívějších prodejů, tzn. i se zahrnutím poplatku na vybudování napojení na kanalizaci, vodovod a plyn (elektřinu si každý zajišťuje sám). Poplatek by měl zahrnovat i zhodnocení budovy připojením na tyto sítě. K záměru by mělo ZO přistoupit až po vyjasnění všech sporných záležitostí okolo prodeje, předpokládáme, že snad ještě do konce roku. Je třeba projednat i změnu smlouvy se ZD Domašov na uvolnění pozemků v nájmu pro výstavbu.

Usnesení č. 4/Z8/2012

ZO pověřuje starosty obce k jednáním, které by vyústily k možnému prodeji obecního pozemku p.č.484/52 k výstavbě RD v souladu s ÚP obce.

Hlasování č.4: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Aktuální body jednání

1.    Starosta - veřejná diskuzní schůze ZO s občany v kulturním sále obce

       Starosta navrhuje uskutečnit diskuzní schůzi s občany v kulturním sále k rekonstrukci a opravám či modernizaci kulturního sálu a pohostinství do konce října   

       2012, např. 26.10.2012. Kromě tohoto zásadního tématu budou samozřejmě zodpovězeny i ostatní dotazy a připomínky.

2.    Starosta - plánování financí a podmínek platných smluv na příští rok 2013

       Blíží se konec roku, je tedy nutné zrevidovat záležitosti, které se s tímto obdobím pojí, tj. finanční plán akcí pod záštitou obce na příští rok - kalendář,

       upomínkové předměty obce, dále podmínky uzavřených smluv pro příští rok,  apod. - kultura (místostarostka J.Hotárková a P.Šínová),

       hasiči - Ing.P.Borkovec,...

3.    Starosta - finanční krytí aktivit obce

       Pro práce na modernizaci kult. sálu, rekonstrukce pohostinství, aj. bude potřeba zajistit finanční krytí. Každý ze zastupitelů i z občanů obce může v případě 

       možnosti být v této věci nápomocen. Podmínky provedení stavby budou diskutovány, pak bude učiněn závěr.

4.    Starosta - dotace na kanalizaci

       Žádost byla podána, věc je ve stavu řízení.

Bod č. 7 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 -

Bod č. 8 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO bere na vědomí:

1. Přidělení evid. čísla 65 rekreačnímu objektu na pozemku parc.č.st. 163.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 9 Závěr

Starosta ukončil v 18:40 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  8.10.2012 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  10. 9. 2012            

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                          Jana Hotárková

TOPlist