ZÁPIS

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2012

konaného dne 8. 10. 2012 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 9. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2012 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -

Neomluveni: -           

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z9/2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání, do kterého byl doplněn bod č. 7 a 8 se záměrem prodeje obecního pozemku k výstavbě RD v souladu s ÚP obce.

Usnesení č. 2/Z9/2012:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce, který byl doplněn:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Zpráva finančního výboru obce č. 3/2012

5.      Odpis závazku ve výši 200.000,-- Kč

6.      Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

7.      Informace ke vstupu do sdružení MAS, posouzení ZO

8.      Zaměření obecních pozemků na parc. p.484/52 a 484/55 k prodeji

9.      Aktuální body jednání

10.    Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

11.    Návrh a schválení usnesení

12.    Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      MěÚ Rosice,stavební úřad, zasílá souhrnnou a technickou zprávu – rekreační objekt, poz. parc. č. 455/8

         a 455/14

2.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci působnosti v agendách

3.      KrÚ JMK zasílá metodický materiál – nevýherní hrací přístroje

4.      Lesy ČR upozorňují na černou skládku na lesním pozemku p.č. 418/2 a žádají o spolupráci při likvidaci

5.      Hejtman JMK zasílá výzvu a informace občanům v souvislosti s výskytem metylalkoholu v lihovinách

6.      Odbor dozoru a kontroly MV zasílá metodický materiál – OZV v souvislosti s novelou zákona o místních

         poplatcích

7.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

8.      VZP oznamuje termín provedení kontroly plateb pojistného na veřejné ZP

9.      Ministerstvo vnitra zasílá informace k základním registrům

10.    KrÚ JMK zasílá informace MV ke správné aplikaci zákona o základních registrech na úseku evidence

        obyvatel

11.    Mgr. Ing. Šouba zasílá vyjádření ke kauze kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 484/30 ze dne

        8.11.2003

12.   KrÚ JMK, odbor dopravy, žádá o vyjádření k doplnění žádosti o udělení licence

13.   KrÚ JMK oznamuje termín zahájení přezkoumání hospodaření obce

14.   ČSÚ informuje o ukončení vydávání Výpisů z registru ekonomických subjektů

15.   MěÚ Rosice, stavební úřad, vyzývá k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – RD na pozemku p.č. 34

       a 576.

16.  E.on oznamuje přerušení dodávky el.energie – trafostanice Lesní Hluboké motel 9 křížů

17.  Oznámení o umístění sloupů elektr. vedení k pozemku p.č. 484/30


Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Zpráva finančního výboru obce

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 1.10. 2012. Kontrola se týkala období červenec-září 2012. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 3/Z9/2012

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 3/2012 Obce Lesní Hluboké

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Odpis závazku ve výši 200.000,--

8.11.2003 obec uzavřela kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 484/30, dne 10.4.2008 bylo rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem výše uvedeného pozemku je obec Lesní Hluboké. Důvodem rozsudku bylo, že kupní smlouva byla od počátku neplatným právním úkonem, protože nebyly splněny nutné podmínky dle zákona o obcích při prodeji uvedeného pozemku.

Obec ve svém rozpočtu eviduje závazek ve výši 200.000,-- Kč, protože obci vznikla povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu, a to z titulu bezdůvodného obohacení. Promlčecí lhůta skončila uplynutím 3 let ode dne nabytí právní moci rozsudku soudu, tj. dnem 5.2.2012. Z tohoto důvodu ZO rozhodlo o odpisu tohoto závazku.

Usnesení č. 4/Z9/2012

Z důvodu uplynutí promlčecí lhůty 3 let ode dne nabytí právní moci rozsudku soudu, kdy byl obci Lesní Hluboké vrácen pozemek p.č. 484/30 a obci vznikl závazek vůči kupujícímu ve výši 200.000,-- Kč (z titulu bezdůvodného obohacení), rozhodlo ZO o odpisu tohoto závazku z účtu č. 459 – Ostatní dlouhodobé závazky.

Hlasování č.4: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

1.7.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která se vztahuje k zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to od 1.1.2013. Vzhledem k tomu je třeba vydat novou OZV, aby poplatek mohl být nadále vybírán. ZO se usneslo na poplatku 500.-Kč/osobu.

Usnesení č. 5/Z9/2012

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek bude činit 500.-Kč/osobu/rok.

Hlasování č. 5: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 7 Sdružení MAS (Místní Akční Skupina) Brána Brněnska, o.s.

Starosta informoval ZO o možnosti vstupu obce do sdružení MAS, které, zjednodušeně, bude od roku 2015, po zániku různých strukturálních fondů partnerem v jednání ve věci získání dotací. Jedná se tedy o spolupráci veřejného sektoru, neziskového a podnikatelského  za účelem partnerství a spolupráce v oblasti rozvoje venkova a zemědělství a získání finanční podpory z fondů EU a státního rozpočtu. Kladen je důraz na přístup „zezdola“. Zásadou je, že čím větší sdružení obcí, mikroregionů. apod., tím větší šance na získání dotace. ZO posoudilo tuto možnost a souhlasí se vstupem obce do sdružení. Bude-li možné k tomuto zajistit i další obce a sdružit se v přijatelnou skupinu pro sdružení, bude o této možnosti ZO informováno. Zástupcem obce v MAS bude starosta  obce. Obce a svazky budou hradit 3 Kč/obyvatele v roce 2012 a 5 Kč/obyvatele v roce 2013, další roky získá MAS dotace na svůj provoz.

Usnesení č. 6/Z9/2012

Zastupitelstvo schvaluje vstup obce do sdružení MAS Brána Brněnska o.s. a souhlasí s podmínkami vstupu do tohoto sdružení. ZO souhlasí se vstupním poplatkem za obec a poskytnutím území pro nabízení MAS finančních produktů do obce. Zástupcem obce bude starosta obce Ing.Vladimír Ryšánek.

Hlasování č.6: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č.8 Zaměření obecních pozemků pč.č.484/52 a 484/55

Starosta seznámil přítomné s prozatímními výsledky jednání s vlastníky pozemků v  k.ú. Lesní Hluboké, p.č.484/46 a 484/54, které obklopují obecní pozemky a jsou ÚP obce předurčeny k prodeji na výstavbu rodinných domků. Zaměření proběhne pravděpodobně při zaměření celé zástavbové linie. Prozatím připravují vlastníci většinových pozemků  zástavbovou studii, kam budou včleněny i obecní pozemky. Parcelace je udělána tak, aby byla minimalizována ochranná pásma sítí, které pozemky ve využití omezují. Po zaměření bude stanovena hraniční linie u obecní komunikace pro případné umístění inženýrských sítí a příp. část pozemku u státní komunikace k výstavbě zastávky autobusů.

Usnesení č. 7/Z9/2012

Zastupitelstvo schvaluje zaměření obecních pozemků na p.č. 484/52 a 484/55 pro jejich začlenění do zástavbové studie k jejich následnému prodeji k výstavbě rodinných domků. Zástupcem obce pro jednání je starosta obce.

Hlasování č.7: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1. Rozpočtové opatření č. 4/2012

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 23.100,-- Kč a výdaje se navyšují o 30.500,-- Kč

Usnesení č. 8/Z9/2012

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 ze dne 30.9.2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 23.100,-- Kč,  výdaje se navyšují o 30.500,--.Kč, snížení financování o 7.400,-- Kč.

Hlasování č.8: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

2. Schůze ZO v sále kulturního sálu

ZO rozhodlo o konání diskuzní schůze v kulturním sále obce dne 9.11.2012 v 18 hodin.  

Bod č. 10 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 11 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 12 Závěr

Starosta ukončil v 18:40 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  12.11.2012 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  8. 10. 2012            

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                          Jana Hotárková

TOPlist