ZÁPIS

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2012

konaného dne 10. 12. 2012 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 11. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2012 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -

Neomluveni: -           

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z11/2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z12/2012:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 6/2012

5.      Rozpočtový výhled na léta 2014,2015

6.      Rozpočtové provizorium

7.      Inventarizace za rok 2012

8.      Komunitní plánování sociálních služeb

9.      Přistoupení obce k MAS – doplnění

10.  Cestovní náhrady pro členy ZO

11.  Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu

12.  Smlouva na pronájem sport.areálu a obchodu

13.  Aktuální body jednání

14.  Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

15.  Návrh a schválení usnesení

16.  Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.   E.mont žádá o vydání stanoviska k dokumentaci – výměna kabelu VN 156 u Devíti křížů

2.   Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci působnosti OVM v agendách

3.   Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

4.   Ministerstvo životního prostředí zasílá dokumentaci vlivů záměru „V422 Mírovka-Čebín-zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ na životní prostředí

5.   Kordis JMK oznamuje změnu své právní formy

6.   Emh systém projekt žádá o vyjádření – přípojka a rozvod plynu v rekreačním objektu na pozemku parc.č. 455/8

7.   JUDr. Michal Hašek, hejtman JMK, zasílá informace k metylalkoholové kauze

8.   KrÚ JMK zasílá stanovisko k možnosti obcí využívat základní registr obyvatel

9.   KrÚ JMK zasílá informace MV – využívání údajů ze základních registrů

10. KrÚ JMK zasílá informace MV k právu delegovat do OVK pro volbu prezidenta ČR

11. Triada žádá o podepsání smlouvy o zajištění udržitelnosti projektu – elektronická spisová služba

12. KB oznamuje zánik zástavního práva – splacení úvěru

13. E.mont žádá o vydání stanoviska k projekt. dokumentaci z hlediska umístění stavby a zájmů obce coby správce vodovodu–kabel VN156 u Devíti křížů

14. Státní fond životního prostředí oznamuje akceptování žádosti o podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí

15. YPM Service s.r.o. žádá o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, rozš. NNk, Hotárek“

16. VZP zasílá zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

17. Firma Tango,v.o.s., žádá o příspěvek na štědrovečerní troubení

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 6/2012

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 6/2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 26.300,-- a výdaje se navyšují o 13.000,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z11/2012

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012 ze dne 30.11.2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 26.300,-- Kč, výdaje se navyšují o 13.000,-- Kč, navýšení financování o 13.300,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Rozpočtový výhled na léta 2014, 2015

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání projednalo rozpočtový výhled na dvouleté období 2014-2015. Tento rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Pro rok 2014 jsou celkové příjmy 2.778.000 Kč, celkové výdaje 2.636.000 Kč, přebytek hospodaření ve výši 142.000 Kč.

Pro rok 2015 jsou celkové příjmy 2.860.000 Kč, celkové výdaje 2.699.000 Kč, přebytek hospodaření činí 161.000 Kč.

 

Usnesení č. 4/Z11/2012

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání schválilo rozpočtový výhled na dvouleté období 2014-2015. Tento rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Pro rok 2014 jsou celkové příjmy 2.778.000 Kč, celkové výdaje 2.636.000 Kč, přebytek hospodaření ve výši 142.000 Kč. Pro rok 2015 jsou celkové příjmy 2.860.000 Kč, celkové výdaje 2.699.000 Kč, přebytek hospodaření činí 161.000 Kč.

Hlasování č. 4: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 6 Rozpočtové provizorium

Vzhledem k tomu, že v tomto roce nebude schválen rozpočet obce na rok 2013, bude se hospodaření obce v roce 2013 až do schválení rozpočtu řídit pravidly rozpočtového provizoria, přičemž musí být zachována plynulost hospodaření obce, plnění smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, musí být zajištěny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, povinnosti obce vyplývajících pro obec z obecně závazných právních předpisů, odvody vratek v rámci finančního vypořádání a zajištění voleb prezidenta republiky. Závazným ukazatelem rozpočtového provizoria je paragraf.

Usnesení č. 5/Z11/2012

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2013. Pravidly tohoto rozpočtového provizoria se bude obec v roce 2013 řídit až do schválení rozpočtu obce,  přičemž musí být zachována plynulost hospodaření obce, plnění smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, musí být zajištěny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, povinnosti obce vyplývajících pro obec z obecně závazných právních předpisů, odvody vratek v rámci finančního vypořádání a zajištění voleb prezidenta republiky. Závazným ukazatelem rozpočtového provizoria je paragraf.

Hlasování č. 5: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Inventarizace za rok 2012

Starosta vydal plán inventur pro rok 2012, který tvoří přílohu směrnice č. 1/2011 o inventarizaci, ve které stanovil termín fyzické inventury na 31.12. K zajištění inventarizace se dle plánu inventur zřizuje inventarizační komise ve složení: předseda-Ing. Vladimír Ryšánek, členové- Jana Hotárková, Eva Milerová, Josef Hotárek.

 

Bod č. 8 Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální odbor městského úřadu Rosice nabízí spolupráci na procesu komunitního plánování sociálních služeb, který bude v příštích dvou letech probíhat v rosickém regionu na základě zapojení do projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II“. Při zapojení obce se získá přehled o aktuální poptávce po sociálních službách ze strany občanů obce a o možnostech poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Účast obce na komunitním plánování také umožňuje snazší přístup k dotacím určeným na rozšiřování nabídky sociálních služeb.

 

Usnesení č. 6/Z11/2012

Zastupitelstvo obce usnesením č. 6/Z11/2012 ze dne 10.12.2012 vyjadřuje souhlas se zapojením obce do procesu komunitního plánování sociálních služeb, který bude probíhat v obcích správního obvodu MěÚ Rosice v letech 2013-2014. Výsledkem tohoto procesu bude zpracování a schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (Komunitního plánu) pro léta 2015-2019.

Hlasování č. 6: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 9 Připojení obce k Místní akční skupině MAS Brána Brněnska – doplnění

ZO usnesením č. 6/Z9/2012 ze dne 8.10.2012 souhlasilo se vstupem   obce   do   MAS Brána Brněnska. Pro úspěšné získání dotace se SZIF je však nutné doplnění usnesení o přistoupení k MAS.

Usnesení č. 7/Z11/2012

Obec Lesní Hluboké souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s.

Hlasování č. 7: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 10 Cestovní náhrady pro členy ZO

Směrnice č. 8/2011 pro poskytování a účtování cestovních náhrad se vztahuje pouze na zaměstnance obce, je třeba stanovit pravidla i pro vyplácení náhrad členům zastupitelstva obce.

Usnesení č. 8/Z11/2012

Směrnice č. 8/2011 pro poskytování a účtování cestovních náhrad platí i pro vyplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva obce. Schvalujeme členům zastupitelstva obce použití soukromého vozidla pro pracovní cestu, kterou se zajišťuje bezproblémový chod obce.

Hlasování č. 8: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 11 Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu

Ke dni 1.6.2013 uplyne doba, po kterou byla v rámci dodavatelských smluv uzavřených v souvislosti s realizací projektu – Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, kterého se obec účastní jako partner ORP Rosice, smluvně zajištěna aktualizace licence modulu Elektronické spisové služby informačního systému Munis. Smlouvou bude zajištěna další aktualizace Elektronické spisové služby nejméně po dobu udržitelnosti projektu. Cena roční aktualizace programu platná do 31.12.2016 činí 2978,-- Kč bez DPH.

Usnesení č. 9/Z11/2012

ZO schvaluje Smlouvu o zajištění udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06610 Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, přičemž cena roční aktualizace programu Elektronické spisové služby informačního systému Munis platná do 31.12.2016 činí 2978,-- Kč bez DPH.

Hlasování č. 9: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 12 Smlouva na pronájem sport.areálu a obchodu

ZO vyhodnotilo dosavadní model spolupráce obce s firmou provozující sportovní areál ve smyslu uzavřené smlouvy ze dne 18.6.2010 a shledalo ho jako nevyhovující. Vzhledem k tomu a především k záměru obce nově nastavit podmínky pronájmu nebo najít jiný model provozu uvedeného sportovního areálu, rozhodlo se ZO vypovědět nájemní smlouvu na sportovní areál Azuro168 v souladu s ujednáním ve smlouvě ze dne 18.6.2010. Nájemní smlouva na provoz obchodu smíšeným zbožím mezi obcí a dosavadním nájemcem pro rok 2013 zůstává v platnosti za stávajících podmínek.

Usnesení č. 10/Z11/2012

ZO schvaluje ukončení (výpověď) nájemní smlouvy na sportovní areál Azuro168 ze dne 18.6.2010 mezi obcí Lesní Hluboké a firmou Tango HB. ZO současně schvaluje zachování stávajících podmínek pro provoz obchodu smíšeným zbožím pro rok 2013.

Hlasování č. 10: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 13 Aktuální body jednání

1. Kabel VN 156 u Devíti křížů - E.mont žádá o vydání stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska umístění stavby a zájmů obce jakožto správce vodovodu. Žádost byla koncipována tak, že se jedná o výměnu kabelu v souvislosti s přípravou výstavby benzinové pumpy. Protože obec již jednou výstavbu benzinové pumpy v prostoru hotelu Annahof zamítla a z podstaty této žádosti vyplývá snaha o schválení projektu k tomuto účelu, po poradě na MěÚ Rosice, odborech stavebním a územního plánování a právníkem obce byla žádost v této formě zamítnuta. Toto vyjádření vychází z již zamítavého stanoviska obce. Obci byla doručena nová žádost, ale s údaji, které byly na původní žádosti, tuto nemůže tedy ZO akceptovat.

Usnesení č. 11/Z11/2012

ZO nesouhlasí se žádostí o firmy E.mont o přeložku a výměnu kabelu VN z důvodu přípravy vybudování benzinové pumpy v areálu hotelu Annahof v k.ú. obce Lesní Hluboké v souladu s dřívějším vyjádřením obce k tomuto záměru.

Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

2. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – pozemků obce parc.č. 536/1, 536/2 se dotkla realizace stavby – rozšíření NNk, HJ, E.on žádá o podpis smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle dřívější dohody.

Usnesení č. 12/Z11/2012

ZO schvaluje smlouvu č. 014130002416/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s tím, že věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou úplatu ve výši 2000,-- Kč.

Hlasování č. 12: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

3. Žádost o spolupodílení se obce na nákladech firmy Tango HB na štědrovečerní troubení – žádost o podíl obce v minimální výši 3 000.-Kč. 

Usnesení č. 13/Z11/2012

ZO schválilo podíl obce na akci "Štědrovečerní troubení" ve výši max. 2 000.-Kč. Podíl obce bude uhrazen po předložení dokladů o úhradě.

Hlasování č. 13: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

4. Smlouva na údržbu komunikací v obci při sněhové pokrývce

ZO byla předložena smlouva o dílo na rozhrnování sněhu a údržbu komunikací v zimním období s panem JH, bytem LH za částku 570.-Kč/mh.

Usnesení č. 14/Z11/2012

ZO schvaluje smlouvu o dílo na rozhrnování sněhu a údržbu komunikací v zimním období s panem JH, bytem Lesní Hluboké za částku 570.-Kč/mh.

Hlasování č. 14: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 14 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

1. Vánoční pochod se zakončením v kulturním sále

24.12. se uskuteční tradiční setkání nejen účastníků Vánočního pochodu v našem kulturním sále. Zveme všechny zájemce k účasti na tomto přátelském posezení.

2. Turnaj ve stolním tenise

Mezi svátky se uskuteční v sále pod záštitou obce turnaj ve stolním tenise. Hlavním organizátorem je pan Vladimír Ustohal.

Bod č. 15 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 16 Závěr

Starosta poděkoval členům ZO za spolupráci, popřál jim i všem občanům příjemné svátky a hodně zdraví v novém roce 2013.

Ve 20:40 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké ukončil toto zasedání.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  14.1.2013 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  10. 12. 2012       

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková