ZÁPIS

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2012

konaného dne 12. 11. 2012 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 10. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2012 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -

Neomluveni: -           

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z10/2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z10/2012:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 5/2012

5.      Budova pohostinství, sál

6.      Záměr na prodej pozemků

7.      Nájemní smlouvy – obchod, sportovní areál

8.      Aktuální body jednání - výstupy jednání schůze ZO ze dne 9.11.2012

9.      Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

10.  Návrh a schválení usnesení

11.  Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci působnosti v agendách

2.      Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, zasílá povolení k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

3.      Městský úřad Rosice, stavební úřad, zasílá kolaudační souhlas s užíváním stavby – domácí dílna na pozemku st.p. 170

4.      Městský úřad Rosice, stavební úřad, zasílá souhlas s užíváním RD na pozemku st.p. 176

5.      Jan Šafránek žádá o přidělení popisného čísla RD na pozemku st.p. 176

6.      Správa základních registrů zasílá rozhodnutí o vydání certifikátu pro ostrý provoz

7.      ČÚZK jako správce RÚIAN informuje o srovnávacích a chybových sestavách a vyzývá k odstranění chyb a nesouladů

8.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

9.      Městský úřad Rosice, stavební úřad, zasílá územní souhlas – souhlas s umístěním stavby, plynovodní přípojka k RD na pozemcích parc.č. 484/28

10.  MěÚ Rosice zasílá dokumentaci – plynoinstalace RD na poz.parc.č. 484/28

11.  KrÚ JMK zasílá informace ke zpracování a způsobu předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

12.  Kordis JMK zasílá k připomínkování návrh autobusových jízdních řádů IDS JMK linek 401, 402, 410, 153

13.  Tango Havlíčkův Brod žádá o rozložení splatnosti faktury č. 20120008

14.  KrÚ JMK zasílá oznámení o provedení kontroly – výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace

15.  Michal Hajda žádá o schválení změny vlastníka pozemku parc.č. 484/28

16.  Krajská hygienická stanice JMK žádá o seznam veřejných hracích ploch s pískovištěm

17.  KrÚ JMK zasílá harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta republiky

18.  MěÚ Rosice, odbor sociální, nabízí spolupráci na procesu komunitního plánování sociálních služeb

19.  KrÚ JMK informuje o termínu ukončení činnosti OVK v krajských a senátních volbách

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 5/2012

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 38.200,-- Kč  a výdaje se snižují o 90.800,-- Kč

Usnesení č. 3/Z10/2012

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 ze dne 31.10.2012, na základě kterého se příjmy navyšují o 38.200,-- Kč,  výdaje se snižují o 90.800,--.Kč, navýšení financování o 129.000,-- Kč.

 

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Budova pohostinství, sál

Vzhledem k fyzickému předání nemovitosti č.p.34 spolu s přilehlými pozemky insolvenčním správcem starostovi obce byly započaty dokončovací práce na projektu s projektantkou, která projekt stavby zhotovila. K tomu by měly přibýt změny u kulturního sálu, a to tak, aby i sál mohl fungovat bez pohostinství ve zjednodušené formě a kapacita sálu by se rozšířila přístavbou pódia. 

 

Bod č. 6 Záměr na prodej pozemků

Obec uvažuje o záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků, p.č. 484/52, 484/55. Protože ale nedošlo ještě k zaměření a jednání s vlastníky většinových pozemků nutných  k této transakci, musí i obec s vydáním záměru počkat až na dořešení situace.

Starosta zajistil vlastníkům nabídkovou cenu na zaměření, rozparcelování a přípravu geom. plánů stavebních pozemků.

Starosta dále řešil s vlastníky nutnost vymezení obslužného pásu u komunikace v šíři zhruba 2m tak, aby se stavebníci mohli bez problémů napojit na sítě obce a dále, po zaměření, odkoupení do obce či převedení do obce přesahy sítí do soukr. pozemků (nemělo by nastat), zástupci vlastníků byly navrženy varianty k dořešení tohoto stavu:

-       První variantou je odprodej obci za cenu obvyklou v obci pro pozemky nestavební.

-       Druhou variantou je převedení nutné šíře pásu pozemku do vlastnictví obce, neboť i vlastník pozemků má povinnost se postarat jak o napojení sítí, tak i o příjezdovou komunikaci, není povinností obce budovat komunikaci k cizím pozemkům.

-       Obec by se podílela na zaměření obecních pozemků poměrem podle plochy zaměření.

Prozatím se čeká na vyjádření zástupce vlastníků.

Usnesení č. 4/Z10/2012

ZO souhlasí s parcelací obecních pozemků 484/52 pro RD, dále s postupem starosty ve věci vytvoření pásu v šíři min. 2m u komunikace a bezúplatným převodem do vlastnictví obce. ZO schvaluje i podíl obce na zaměření pozemků dle plochy zaměření obecních pozemků. ZO pověřuje starosty k dojednání těchto záležitostí.

Hlasování č. 4: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Nájemní smlouvy – obchod, areál

ZO má povinnost do konce roku stanovit nájemné a event. podporu nájemci obchodu smíšeným zbožím v obecní budově a dále pak stanovit nájemné na areál Azuro168.

V současné době lze prozatím odsouhlasit podporu obce ve výši 25000.-Kč/rok2013 na energie obchodu smíšeným zbožím a ponechat nájem v dosavadní výši dle platné smlouvy.

U areálu Azuro168 je třeba ještě dojednat některé podrobnosti, neboť po veřejné schůzi dne 9.11.2012 (viz dále)  lze dovozovat z tohoto jednání, že dojde k vypsání nového výběrového řízení na provoz areálu za nových podmínek, což je ale prozatím ve stadiu dojednávání. Usnesení o další spolupráci s dosavadním nájemcem bude učiněno pravděpodobně na příští schůzi.

Usnesení č. 5/Z10/2012

ZO schvaluje pro rok 2013 dosavadní nájem na provoz obchodu smíšeným zbožím v budově OÚ tj. 3000.- Kč a dále ponechává pro rok 2013 i podporu za spotřebované energie obchodu ve výši 25000.-Kč.

Hlasování č.5: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 8 Aktuální body jednání

1. Žádost o změnu vlastníka pozemku parc.č. 484/28

Pan MH, syn vlastníka pozemku p.č. 484/28, paní JH, oba bytem Brno, požádal ZO o možnost převedení pozemku na sebe s tím, že dodrží veškerá ustanovení sjednaná v dosavadní kupní smlouvě mezi naší obcí a paní JH. K tomu předložil Darovací smlouvu mezi panem MH a paní JH, která tímto daruje pozemek do vlastnictví pana H. Právně bylo třeba naším právním zástupcem po posouzení vytvořit další dohodu mezi všemi účastníky o převzetí všech závazků z původní kupní smlouvy.

Usnesení č. 6/Z10/2012

ZO schvaluje záměr darování pozemku p.č.484/28 v k.ú. Lesní Hluboké dosavadního vlastníka paní JH, trvale bytem 639 00 Brno  panu MH, trvale bytem 639 00 Brno.

Současně schvaluje ZO Dohodu mezi všemi zúčastněnými, t.j. Obcí Lesní Hluboké, výše uvedenými, která potvrzuje převzetí a dodržení všech podmínek původní kupní smlouvy ze  dne 3.8.2009. Starosta byl pověřen dojednáním této záležitosti.

Hlasování č.6: pro  5 – proti 0  – zdržel se 0

 

2. Žádost o rozložení splatnosti faktury č. 20120008

Dne 5.11.2012 byla na obecní úřad doručena žádost firmy Tango HB o rozložení splatnosti faktury č. 20120008 za energie v areálu Azuro168 ve výši 61.662,60 Kč, a to v termínech: 15.000,--  vždy k 30.11.2012, 31.12.2012, 31.1.2013 a 16.662,60 k 28.2.2013, která však byla v minulém týdnu uhrazena, proto nebude ZO o tomto požadavku jednat.

3. Výstavba atypického RD  - eko či pasivní dům

ZO bylo požádáno o vyjádření k možnému typu domku, který by mohl být vystavěn v nové zástavbové části Nad Rybníčkem 2. Jedná se o typ "krychle s rovnou střechou" v současném pojetí eko či pasivních domků. S touto variantou byli seznámeni občané na veřejné schůzi 9.11.2013, 2 občané požádali o zaslání ilustračního fota, nikdo však proti tomuto typu nic nenamítal. ZO také nemá námitek, proto bude záležet pouze na Stavebním úřadě, zda takový typ domku povolí v dané lokalitě.

4. Jízdní řády pro rok 2013

Obec obdržela návrh změn jízdních řádů IDS pro rok 2013. Ke zvláštním zásadním změnám nedochází, pouze u spoje s odjezdem 6:42 z obce došlo k posunutí odjezdu na 6:23hod a v 7:13 na 7:03. Zdůvodnění těchto změn - citujeme:

"Zjednodušeně lze říci, že v návrhu jsou téměř beze změn spoje o víkendech a v přepravním sedle pracovních dnů (dopoledne, večery). Naopak větší úpravy navrhujeme ve špičkách pracovních dnů, kde prováděné dopravní průzkumy potvrdily nedostatečnou kapacitu některých spojů. Proto by došlo k mírnému posílení vybraných spojů, především v úseku Brno – Říčany a z tohoto důvodu také k úpravám časových poloh. Změny se týkají také vánočních a letních prázdnin, kde jsou některé spoje jen minimálně využity, proto je v těchto dnech navrženo drobné omezení (věnujte pozornost inverzním značkám „56“ a „57“ v hlavičkách spojů)."

Starosta vedl se zástupci KORDIS - jednání v následujících bodech:

-       možnost zajíždění ranního školního spoje ke škole ve Velké Bíteši - bylo přislíbeno projednání

-       možnost zajíždění odpoledního spoje 16:10 do obce - lze, ale je nutné nalézt jiný spoj, který nebude do obce zajíždět

-       návaznost spojů

Starosta seznámil občany na veřejné schůzi s těmito návrhy, nebylo však možné nalézt shodu na vypuštění některého ze spojů do obce za zajíždění spoje do obce jak je uvedeno, proto pravděpodobně ke změně nedojde.

Další připomínkou bylo, že posunutí spoje 6:43 na 6:23 není tak výhodné pro žáky dojíždějící do škol - bylo sděleno, ale vzhledem k důvodu změn i ke vhodnému časovému pokrytí pravděpodobně zůstane dle nové návrhu. Při dnešním jednání nebyly nalezeny možnosti jak věc dořešit a po dohodě zůstaly některé body otevřené s tím, že když v průběhu ověřování změn či později nalezneme nějaké řešení, jsme schopni je po dohodě aplikovat.

5. Přechod k novému dodavateli plynu a elektřiny, změny tarifů

Starosta vedl jednání k dosažení výhodnějších tarifů na dodavatele plynu a elektřiny a nastavení optimálních sazeb pro obecní majetky. Z nabídek, kde hlavním kritériem byla cena a dodržení ceny pro příští rok, měla nejlepší nabídku firma Armex, předběžná úspora v plynu cca 10173.-Kč, v elektřině pak 10904.-Kč, pokud bude dosaženo podobné spotřeby.  ZO bylo informováno o přechodem k tomuto dodavateli, nikdo neměl připomínky. Starosta, pověřený vyřízením smluv, informoval, že pokračuje v jednáních směřujících k dalším úsporám obce v platbách energií.

6. Pojištění obecního majetku

ZO se rozhodlo poptat nabídky několika pojišťoven na pojištění obecního majetku a obce za účelem ochrany proti různým škodám, jejichž výběr bude zahrnovat možná pojištění z nabídky jednotlivých pojišťovacích ústavů. Základním kritériem budou cena pojištění,  podmínky a druhy pojištění a pojistné plnění. Výběrem a uzavřením smluv je pověřen starosta. Poté bude ukončena spolupráce s dosavadní pojišťovnou.

 

7. Rozsvícení Vánočního stromu

2.12.2012 bude již tradičně rozsvícen Vánoční strom u OÚ v 17 hodin. Srdečně zveme všechny spoluobčany i další návštěvníky k této tradiční akci. Děti nám přednesou básně a zazpívají v doprovodu hudby. Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.

8. Schůze ZO v kulturním sále obce

9.11.2012 od 18hodin do 20:50hodin se uskutečnila veřejná schůze ZO s občany obce v kulturním sále, kde byli občané seznámeni s dosavadní činností ZO  a nástinem práce pro další období. Současně zde byly prezentovány návrhy ZO na stanovení nájmu a podpory obce provozovateli obchodu smíšeným zbožím,  které zůstávají v dosavadní výši.

Starosta informoval o průběhu procesu nákupu pohostinství do vlastnictví obce, kdy sdělil, že k tomu již bylo napsáno více vysvětlujících informací s tím, že se domnívá s většinou ZO, že zbytečně  došlo díky vstupu do jednání další firmy působící v obci k navýšení ceny o 100000.-Kč, čímž se cítí býti obec  poškozena, když ne finančně, zcela jistě pak morálně. Proto i z toho

důvodu by měl být nájem sportovního areálu již za nějaký přijatelný poplatek, nikoliv za symbolickou 1.-Kč a dále, že by bylo vhodné, aby nějakým způsobem byla ztráta obce vzniklá při nákupu budovy pohostinství narovnána. Starosta i někteří občané přičítali tento stav neadekvátnímu jednání nájemce s tím, že pokud není shoda mezi nájemcem a pronajímatelem a navíc se udají věci, které nebyly sladěny se zájmy obce, je otázkou, zda taková spolupráce má smysl, a to i přes některá pozitiva.

Do diskuze se zapojili i občané a především dosavadní nájemce areálu, který argumentoval vysokými náklady na provoz areálu v porovnání s dotacemi vlastníků  na podobné areály v jiných městech, oponenti namítali zbytečnost realizace některých prodělkových projektů a vybízeli k lepší hospodárnosti při provozu areálu. Dosavadní nájemce otevíral i kauzy, které s tímto nesouvisely, necítil jakékoliv pochybení jednáním, které vyústilo k navýšení ceny pohostinství. Starosta i ostatní zastupitelé a někteří občané konstatovali, že se samozřejmě nejedná o nějakou nárokovou škodu, ale přinejmenším by se mělo jednat alespoň o zaujmutí morálního stanoviska k nešťastnému jednání, kterým došlo k navýšení ceny.

Diskuze byla místy bouřlivá, nicméně zazněly závažná obvinění ZO a jmenovitě přímo starosty ze způsobu jednání, a to v následujícím:

1. Pan PK, coby zástupce nájemce, firmy THB, obvinil starosty z údajného poškození této firmy při žádosti o dotaci  na rozkládací umělý povrch na tenisové hřiště, kdy údajně firma utrpěla jeho jednáním ztrátu z důvodu neobdržení dotace. Dle sdělení mělo toto poškození spočívat v tom, že se starosta dotazoval na podmínky ošetření dotace z hlediska účetního a podmínek ošetření  umístění zařízení u řešitele dotace. Tyto informace mu prý i s maily poskytla dle sdělení pana Klempíře právě zmíněná paní F, která, coby údajně jeho známá, tyto dotace měla na starosti.  Starosta odpovídal, že jednal s náležitou péčí, tyto úkony před vydáním doporučení byly s vědomím ZO standardní aktivitou obce. Jsou-li některé záležitosti nejasné, je třeba jejich pečlivého objasnění a v tomto případě bylo vydáno obcí doporučující stanovisko k poskytnutí dotace, to vše v termínu 3 dnů.

2. Pan PK obvinil starosty z údajně poškozujícího jednání - pomluvy - při výběrovém řízení v roce 2011 ve Velké Bíteši, kterým prý jemu způsobil  problémy při přijetí a dále při jeho propuštění či ukončení pracovního poměru, proti čemuž se starosta ohradil.

Od občanů zazněly připomínky, kdy by měly spolupracující strany lidi sdružovat, nikoliv rozdělovat a že je věcí obce, s kým chce spolupracovat.

Vzhledem k průběhu jednání vyústila diskuze na závěr do stavu, kdy nebylo možné najít shodu a tedy do stavu, kdy by pravděpodobně bylo nejlepší spolupráci ukončit, stanovit nové podmínky, vypsat nové výběrové řízení, a to opět s předpokladem jednoho provozovatele (bude-li mít zájem) obchodu, areálu (bez tenisového hřiště-nebude součástí pronájmu) a následně i pohostinství.

Starosta i na doporučení účastníků jednání ukončil tuto diskuzi tím, že obec, jako vlastník majetku, má právo vybrat si spolupracující osoby či firmu, se kterou nalezne shodu ve většině bodů.

Pozn.: Součástí tohoto zápisu je i soupis zúčastněných na tomto jednání.

Bod č. 9 Diskuse -Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

 

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 18:40 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  10.12.2012 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  12. 11. 2012       

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková