ZÁPIS

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

konaného dne 14. 1. 2013 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 1. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Mgr. Hanne Langová, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: -

Neomluveni: -           

Host: v 18:40 pan Pavel Klempíř, zástupce firmy Tango Havlíčkův Brod v.o.s.

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z1/2013:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z1/2013:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 7/2012

5.      Zpráva kontrolního výboru č. 2/2012

6.      Zpráva finančního výboru č. 4/2012

7.      Zpráva o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2012

8.      Rekonstrukce budovy pohostinství a kulturního sálu

9.      Aktuální body jednání

10.  Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

11.  Návrh a schválení usnesení

12.  Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      KrÚ JMK informuje o zasílání voličských průkazů a poštovních podmínkách pro distribuci hlasovacích lístků

2.      KrÚ JMK zasílá stanovisko ministra financí v souvislosti s problematikou výše správních poplatků za přijetí žádosti k provozování tomboly

3.      KrÚ JMK informuje o možnosti objednání nových pokutových bloků

4.      MěÚ Rosice oznamuje termín školení pro členy OVK

5.      P. Novotný žádá o vyjádření ke stavbě – stavební úprava RD na pozemku parc.č. 11/1

6.      FÚ Brno-venkov zasílá informace k organizačním změnám v daňové správě od 1.1.2013

7.      E.mont žádá o vydání stanoviska – kabel VN 156 u motelu Devět křížů

8.      Armex energy oznamuje posunutí termínu počátku dodávky el.en., a to od 1.4.2013

9.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci působnosti v agendách

10.  FÚ Brno-venkov žádá o spolupráci ohledně přípravy na vyměření daně z nemovitostí na rok 2013

11.  KrÚ JMK zasílá doplňující informace MV k právu delegovat do OVK

12.  DSO Devět křížů informuje o konání valné hromady

13.  OGIS zasílá protokol o vytyčení hranice pozemků

14.  KrÚ JMK žádá o vyjádření k udělení licence na lince Jihlava-Luka nad Jihlavou-Brno

15.  MěÚ Velká Bíteš oznamuje ukončení úhrad neinvestičních výdajů za žáky v základních a mateřských školách ve Velké Bíteši

16.  KrÚ JMK žádá o vyjádření k udělení licence na lince Jihlava-Velká Bíteš-Brno

17.  EKO-KOM informuje o změnách v systému, které se týkají odměn pro obce a zasílá k vyplnění dotazník za rok 2012

18.  KrÚ JMK upozorňuje na novou vyhlášku o ověřování

19.  Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

20.  KrÚ JMK zasílá sdělení MV k postupu při aktualizaci zvláštních seznamů voličů – amnestovaní vězni

21.  MV zasílá posouzení zákonnosti OZV č. 1/2012 včetně právní rozboru vyhlášky

22.  KrÚ JMK zasílá usnesení vlády ČR k pozvání účastnických států k pozorování voleb

23.  KrÚ JMK oznamuje termín konečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

24.  Ministr financí zasílá informace ke zřízení účtu u ČNB

25.  KrÚ JMK zasílá informace k volbám prezidenta

26.  KrÚ JMK zasílá informace MV k účasti volební pozorovatelské mise OBSE při volbě prezidenta

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 7/2012

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 7/2012, na základě kterého se příjmy snižují o 155.900,-- a výdaje se snižují o 176.300,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z1/2013

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 ze dne 31.12.2012, na základě kterého se příjmy snižují o 155.900,-- Kč, výdaje se snižují o 176.300,-- Kč, navýšení financování o 20.400,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro  5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Zpráva kontrolního výboru č. 2/2012

Kontrolní výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 7.1.2013.  Byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce v období červenec-prosinec.  Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 4/Z1/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 2/2012 Obce Lesní Hluboké.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Zpráva finančního výboru č. 4/2012

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 7. 1. 2013. Kontrola se týkala období říjen - prosinec 2012. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 5/Z1/2013

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 4/2012 Obce Lesní Hluboké

Hlasování č. 5: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 7 Zpráva o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2012

Paní Petra Šínová předložila ZO zprávu o činnosti spolku Hlubočanky včetně přehledu čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce za rok 2012.

Usnesení č. 6/Z1/2013

ZO schvaluje předloženou zprávu spolku Hlubočanky za rok 2012, včetně přehledu čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce.

Hlasování č. 6: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 8 Rekonstrukce budovy pohostinství a kulturního sálu

Probíhá návrh exteriérových a interiérových úprav. S projektankou je dohodnuto setkání nad změnami, které vyplynuly z nedodržení projektu prováděcí firmou. Předpokládáme, že na jaře by mohly začít úpravy sálu a pohostinství, ostatní prostory budou prozatím zakonzervovány a úpravy budou dělány průběžně, bude záležet na financích obce. ZO může zvážit i půjčku, což ovšem záleží na výsledku vyřízení dotace na kanalizaci obce.

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1. Záměr na pronájem obecního pozemku č. 1/2013

Při digitalizaci pozemků v obci Lesní Hluboké byl přečíslován pozemek parc.č. 514/2, který je předmětem Smlouvy o nájmu pozemků č. 5/2009. Z tohoto důvodu je nutné vypsat záměr na tento pozemek s novým parc.č. 501/45 a sepsat novou nájemní smlouvu.

V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce projednalo záměr obce na pronájem tohoto obecního pozemku.      

Usnesení č. 7/Z1/2013

V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění, schvaluje zastupitelstvo obce Lesní Hluboké záměr č. 1/2013 na pronájem obecního pozemku p.č. 501/45 v rozsahu 50m2 za cenu 100.-Kč/rok.

Hlasování č. 7: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

2. E.mont žádá o vydání stanoviska – kabel VN156 u motelu Devět křížů

ZO posoudilo nový záměr firmy E.mont na přeložení kabelu. ZO souhlasí opět za podmínky, nebude-li tato stavba souviset s jinými stavbami, které ZO nezahrnulo do ÚP obce, tedy v duchu dřívějšího vyjádření k této problematice.

3. Ukončení nájemní smlouvy s firmou Tango Havlíčkův Brod v.o.s.

Schůzi ZO navštívil pan PK, zástupce firmy Tango Havlíčkův Brod, coby nájemce areálu Azuro168 a obchodu smíšeným zbožím. Vzhledem k výpovědi z nájemní smlouvy na areál Azuro168, pro předání areálu zpět obci, přinesl ZO návrh na možný odkup některých věcí na areálu, které byly vybudovány či instalovány navíc oproti tehdejšímu předávacímu protokolu.

ZO posoudí návrh.

Bod č. 10 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 11 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 12 Závěr

Starosta ukončil v 18:40 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  18.2.2013 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  14. 1. 2013            

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                          Jana Hotárková