ZÁPIS

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

konaného dne 11. 3. 2013 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 3. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm

dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: Mgr. Hanne Langová

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce.

Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z3/2013:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z3/2013:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Dotace na pořízení materiálu SDH

5.      Příprava rozpočtu obce na rok 2013

6.      Pojistná smlouva na obecní majetek a další možné pojistné události

7.      Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách

8.      Budova pohostinství  - veřejná zakázka malého rozsahu

9.      Aktuální body jednání - záměr na pronájem areálu, snímkování obce, dary novorozencům

10.  Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

11.  Návrh a schválení usnesení

12.  Závěr

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      ČSÚ zasílá k vyplnění roční výkaz ÚSC za rok 2012

2.      KrÚ JMK zasílá metodické stanovisko generálního finančního ředitelství k uvolňování jistoty

3.      KrÚ JMK oznamuje ukončení činnosti OVK při volbě prezidenta republiky a výplatu odměny členům OVK

4.      MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – domácí dílna u RD č.p. 72

5.      P.Borkovec žádá o zakoupení palivového dřeva.

6.      MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá stavební povolení – přístavba a stavební úpravy RD č.p. 14

7.      MAS Brána Brněnska zasílá pozvánku na pracovní setkání starostů

8.      Policie ČR zasílá zprávu o bezpečnostní situaci v obci Lesní Hluboké za rok 2012

9.      MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá územní rozhodnutí – změna rozhodnutí o umístění stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké

10.  KrÚ JMK, odbor správní, zasílá aktualizaci metodické příručky k výherním hracím přístrojům

11.  Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

12.  Tango Havlíčkův Brod zasílá uznání závazku, žádost o prodloužení splatnosti a informace k obchodu

13.  JMP zasílá akceptaci návrhu na ukončení smlouvy – dodávka plynu OÚ, kult.sál

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Dotace na pořízení vybavení SDH

SDH navrhuje podání žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti požární ochrany na dovybavení zásahové jednotky. Jedná

se o 6 ks pneumatik, 5 ks přileb, 5 ks zásahových rukavic, 2 ks zásahové obuvi, 2 ks zásahového obleku, v celkové

hodnotě 80.642,- Kč, podíl obce by činil 24.193,- Kč, tj. 30 %.

Usnesení č. 3/Z3/2013

ZO schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na dovybavení zásahové jednotky SDH Lesní Hluboké, s tím, že podíl

obce bude činit 30 % z celkových nákladů, což představuje 24193.-Kč.

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Příprava rozpočtu

Prozatimní předpoklad ZO pro návrh rozpočtu je respektování možnosti výstavby kanalizace a ČOV. Proto budou do

návrhu rozpočtu prozatím zařazeny skutečně jen nejdůležitější akce, další bude pak řešeno podle vývoje situace

s dotacemi EU na výstavbu kanalizace a ČOV. Obec má k dispozici i dostatek majetku, který bude možné využít

pro event. zástavu k získání potřebné půjčky. Návrh rozpočtu bude zveřejněn v souladu se zákonem.

Bod č. 6 Pojistná smlouva na obecní majetek a další možné pojistné události

Po jednáních starosty byla vybrána pojišťovací společnost HVP, a.s., u které má v současné době obec majetek

pojištěn a která i na rozšíření pojistného plnění nabídla nejlepší podmínky za úplatu 11 586-Kč.

Usnesení č. 4/Z3/2013

ZO schvaluje smlouvu na pojištění obecního majetku a dalších možných škodních událostí u Hasičské vzájemné

pojišťovny, a.s., Praha, pobočka Brno, Panská 2 za roční pojistné 11 586.-Kč.

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 7 Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách

Směrnice o veřejných zakázkách byla aktualizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění.

Usnesení č. 5/Z3/2013

ZO schvaluje změnu směrnice o veřejných zakázkách aktualizovanou na zákon o veřejných zakázkách v platném znění.

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 8 Budova pohostinství - Výběrová řízení malého rozsahu na dodávku materiálu,

služeb a stavebních prací na dokončení 1. etapy rekonstrukce multifunkčního domu (MD),

a to kulturního sálu a přízemí MD s pohostinstvím.

Starosta projednal s projektantkou její pohled na možné dokončení rekonstrukce budovy pohostinství a celé budovy,

dále pak na úpravách kult. sálu.

Prvním krokem, který by měl být zrealizován před dokončovacími pracemi, bude podřezání a izolace zdí budovy.

Bude se jednat o rekonstrukci pohostinství, nejnutnější práce na zakonzervování patra budovy, napojení vstupu

do obchodu smíšeným zbožím, příp. schodiště, rozšíření kult. sálu o pódium a navazující soc. zařízení k němu,

dále pak o zabezpečení požadavků hasičů na potřebný počet únikových východů. Výstupem by měly být funkční

celky kulturního sálu s pódiem a soc. zařízením k němu, pohostinství s kuchyní, skladem a soc. zařízením.

ZO souhlasí s výběrovým(i) řízením(i) malého rozsahu na dodávku materiálu, služeb a stavebních prací na

dokončení 1. etapy rekonstrukce MD, a to kulturního sálu a přízemí MD s pohostinstvím v souladu se zákonem

o veřejných zakázkách a směrnicí obce. Výběr dodavatele(ů) provede výběrová komise ve složení starosta,

místostarostka a předseda kontr. komise obce.

Usnesení č. 6/Z3/2013

ZO schvaluje výběrové řízení malého rozsahu na dodávku materiálu, služeb a stavebních prací na dokončení

1. etapy rekonstrukce multifunkčního domu obce s pohostinstvím a dále i kulturní sál obce se zprovozněním

těchto částí po dokončení uvedené etapy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a směrnicí obce v platném znění.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1.    Nájemní smlouva obchod, převzetí areálu

Firma Tango HB, v.o.s., dnes zaslala obci návrh na odkoupení některých předmětů ve sportovním areálu

k odkoupení obcí. ZO navrhne prohlídku v areálu 16.3.2013 v 10:00 hod, poté se rozhodne.

Firma T uznala svůj závazek vůči obci a žádá v případě dohody o započtení obecní pohledávky,

v opačném případě žádá zástupce firmy pan K. o posečkání s placením dlužné částky do 30. 6. 2013.

K 31.3.2013 končí nájemní smlouva firmě Tango HB, v.o.s., po této lhůtě proběhne převzetí

obecního majetku v souladu se smlouvou a předávacím protokolem zpět do obce. Vzhledem k tomu, že

1.4. je Velikonoční svátek, bude zástupci firmy panu Klempířovi navržen termín předání 6.4.2013 v 8:00 hodin.

ZO vyhodnotí výše uvedené nabídky i požadavek po návštěvě areálu 16.3. po domluvě se zástupcem firmy

PK - nabídka odkoupení některých zabudovaných věcí na areálu, o zbytku - event.

započtení pohledávek obce až po převzetí areálu od nájemce. O tomto bude pan K informován.

3. Provoz obchodu smíšeným zbožím

Firma Tango HB, v.o.s. prostřednictvím pana PK sděluje ZO, že zvažuje ukončení provozu obchodu smíšeným zbožím.

ZO bere tuto zprávu na vědomí a předpokládá, že event. výpověď bude provedena v souladu s uzavřenou smlouvou.

Protože se jedná o informaci, kterou bude třeba řešit, učiní ZO příslušné přípravné kroky, které by zajistily, aby obchod

smíšeným zbožím i pak nadále fungoval pro naše občany.

4.  Dar k narození dětí – zastupitelstvo obce rozhodlo o peněžní a věcné odměně dětem narozeným v obci.

Usnesení č. 7/Z3/2013

ZO schvaluje nově narozeným dětem v obci peněžní dar ve výši 2500,-- Kč a knižní publikaci.

Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

5. Pohlednice obce a letecké snímkování

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení leteckých snímků obce firmou JAS, které budou využity i na pohlednici obce.

Předpokládaná cena je kolem 15000.-Kč, bude upřesněna v objednávce.

Usnesení č. 8/Z3/2013

ZO schvaluje pořízení leteckých snímků obce, které budou využity i na obecní pohlednici. Předpokládaná cena je 15 000.-Kč.

Hlasování č. 8: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

6. Záměr na pronájem části sportovního areálu

ZO souhlasí se záměrem na pronájem sportovního areálu obce, a to stánku s občerstvením s přilehlou vodní nádrží

za podmínek popsaných v záměru. Součástí pronájmu nebude víceúčelové hřiště - tenisové hřiště v areálu. Smyslem

i nadále zůstává, aby mohl provozovat jeden zájemce všechny pronajímané podnikatelské prostory, tj. obchod smíšeným

zbožím, areál, pohostinství, a to  tak, aby byly zajištěny všechny služby pro naše občany a další návštěvníky obce. Dále

pak směrovat vše k samofinancování všech zmíněných aktivit bez účasti obce nebo jen s přijatelnou výší účasti obce.

Usnesení č. 9/Z3/2013

ZO schvaluje záměr č. 2/2013 na pronájem části sportovního areálu obce se stánkem s občerstvením, vodní nádrží

v areálu obce a obslužným příslušenstvím.

Hlasování č. 9: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

7. Požadavky na prodej dříví z obecního lesa

Na základě došlého požadavku na prodej obecního dříví sdělujeme všem případným zájemcům, že prozatím obec

musí uspokojit žadatele z loňského roku a bude-li i pak uvažovat o prodeji dřeva, sdělí to v zápise ze schůze.

Prozatím o ničem takové neuvažuje, protože loni byly vytěženy prozatím všechny uvažované obecní lesní lokality.                  

Bod č. 9 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

 

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího

projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 19:40 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  8.4.2013 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  11. 3. 2013          

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                              Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                        Jana Hotárková