ZÁPIS

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

konaného dne 8. 4. 2013 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 4. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: Mgr.Langová – oznámila pozdější příchod – dostavila se 18:44hod

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z4/2013:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z4/2013:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočet na rok 2013 Devět křížů DSO

5.      Rozpočet na rok 2013 obce Lesní Hluboké

6.      Zpráva finančního výboru č. 1/2013

7.      Záměr č. 2/2013

8.      Aktuální body jednání-rekonstrukce sálu a pohostinství, výběrová řízení, areál

9.      Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

10.  Návrh a schválení usnesení

11.  Závěr

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá souhlas s užívání stavby – domácí dílna u RD č.p. 72

2.      Obec Přibyslavice zasílá návrh zadání územního plánu obce a veřejnou vyhlášku o vystavení a projednání návrhu zadání územního plánu

3.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci působnosti v agendách

4.      Ministerstvo životního prostředí zasílá posudek o vlivech záměru „V422 Mírovka-Čebín-zdvojení stávajícího vedení 400kV“ na životní prostředí

5.      Česká pošta zasílá dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb

6.      ČSÚ zasílá záznam o využívání údajů v registru osob za rok 2012

7.      KÚ pro JMK zasílá smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

8.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

9.      JUDr. Mozga, správce konkursní podstaty úpadce Rodinná záložna, oznamuje změnu termínu výplatního období

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočet DSO Devět křížů na rok 2013

Předseda svazku Devět křížů předložil návrh rozpočtu na rok 2013.

 

Usnesení č. 3/Z4/2013

ZO schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2013

Příjmy:            946100,- Kč

Výdaje:           946100,- Kč

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

Závazným ukazatelem je paragraf.

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2013

Finanční výbor obce předložil ZO návrh rozpočtu na rok 2013. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2013 a schválilo rozpočet na rok 2013.

Usnesení č. 4/Z4/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2013

příjmy: 2.431.400,-- Kč

výdaje: 1.788.700,-- Kč,

Rozpočet je schválen jako přebytkový. Přebytek činí 642.700,-- Kč

Závazným ukazatelem je paragraf.

Hlasování č.4: pro  4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Zpráva finančního výboru č. 1/2013

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 2. 4. 2013. Kontrola se týkala období leden-březen 2013. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Usnesení č. 5/Z4/2013

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 1/2013 Obce Lesní Hluboké

Hlasování č. 5: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 7 Záměr č. 2/2013

V termínu uvedeném v Záměru č.2/2013 na pronájem sportovního areálu obce Lesní Hluboké byly podány 4 platné nabídky. Posuzovací a výběrová komise zhodnotila všechny záměry, které se v nabídkách lišily jen minimálně. Všichni zájemci využili možnosti prodiskutovat možnosti a představit své myšlenky na provozování areálu. ZO neukončilo výběr a sejde se speciálně k tomuto bodu.

 

Bod č. 8 Aktuální body jednání

1. Účetní závěrka obce

ZO byla předložena účetní závěrka obce za rok 2012, která byla schválena bez výhrad.

 

Usnesení č. 6/Z4/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

Na jednání se dostavila Mgr.Langová.

2.  Rekonstrukce sálu a pohostinství,výběrová řízení, areál

Pro dokončení projektové dokumentace musela být provedena některá zaměření skutečného stavu oproti projektu, který nebyl dodavatelskou firmou bývalého vlastníka dodržen. Projekt byl upraven dle požadavků ZO.  Byla zjištěna řada závad, které bude třeba řešit, jako např. zatékání vody pod střešní krytinu, potrhané fólie, atd.

K dokončení projektu je dále třeba provést zaměření a vytýčení hranice mezi sousedními pozemky, což právě probíhá. Dále je třeba vypracovat a zohlednit v projektu připomínky HZS a KHS. Poté bude proveden výběr dodavatele stavby.

3. Předání areálu zpět obci od nájemce Tango Havlíčkův Brod v.o.s.

Z podnětu ZO nabídl nájemce obci k odkoupení některé prvky zabudované či nevyužité na areálu za částku 22 000.-Kč. ZO provedlo prohlídku těchto věcí na areálu za přítomnosti zástupce nájemní firmy.  Jedná se o následující použité a údajně funkční prvky v různém stavu: lednice, mrazák, myčka, 5ks chrom. nohy stolu, přípojka a zásuvka 380V, 3xzrcadla na WC se 4 věšáky, dřevěné lišty, vodní spojky a kohout ve strojovně, dřevěná rozšiřující podesta, zbytek chemie, AV kabelový rozvod cca 10m se zakončením.

ZO obdrželo od zástupce Tango ve věci předání areálu několik mailů, kde zcela neoprávněně, nepochopitelně a bezdůvodně v urážlivém tónu se zástupce této firmy pan K vyjadřuje ke způsobu komunikace s naším úřadem. Je to opět zcela zbytečné a konfrontační gesto, a to hlavně proto, že pan K opět nemá pravdu a zbytečně tak staví vše do pozice případné další nemožné spolupráce.

Po zvážení okolností, provedení odhadu stavu věcí, navrhlo ZO odkoupení-zápočet těchto věcí za částku 19 230,40 Kč. Jedná se o částku, která při zápočtu pokryje jak původní dlužnou částku zmíněné firmy vůči obci ve výši 16 000.-Kč, tak v souladu se smlouvou i smluvní pokutu k datu 11.3.2013 za nedodržení  termínu platby bez toho, aby zástupce firmy nějakým způsobem reagoval na neúhradu dlužné částky v termínu. Teprve 11.3.2013 obdrželo ZO od zástupce zmíněné firmy první reakci na neuhrazení částky obci požadavkem na zápočet proti nabízenému materiálu na areálu nebo posečkáním s platbou.  Současně uvádíme, že při předání areálu k provozu přenechala obec nájemci chemii k provozu bezplatně, což je i obsahem předávacího protokolu. ZO i tak bude muset uvést po předání jak stánek, tak i strojovnu do odpovídajícího stavu k zajištění provozu v nastávajícím období - doplnění vymontovaných skříněk, zábradlí apod.

ZO podotýká, že se v tomto případě  jedná o dohodu o vyrovnání k datu 31.12.2012, neřeší event. vyrovnání po předání areálu, odečtech měřidel a event. škod na majetku obce., což bude řešeno následně. Bude-li zmíněná firma souhlasit s naším návrhem, očekává ZO návrh kupní smlouvy se seznamem prodávaných  věcí s ohodnocenými položkami na náš úřad pro možné zaúčtování:

-     jedná se o dohodu o vyrovnání k datu 31.12.2012

-     rozvést položky, které nepřesahují částku 3 000.-Kč a které přesahují tuto částku, u těch pak částku vyčíslit. Schválení smlouvy bude zařazeno do příští schůze, kdy již bude ukončeno pravděpodobně i předání celého areálu.

Usnesení č. 7/Z4/2013

ZO schvaluje odkoupení nabízeného materiálu v areálu obce firmou Tango Havlíčkův Brod v.o.s., coby nájemcem areálu, a to lednici, mrazák, myčku, 5ks chrom. noh stolu, přípojku a zásuvku 380V, 3xzrcadla na WC se 4 věšáky, dřevěné lišty, vodní spojky a kohout ve strojovně, dřevěnou rozšiřující podestu, zbytek chemie, AV kabelový rozvod cca 10m se zakončením, bez nabízených 2ks skříněk ve strojovně za částku 19 230,40Kč vč. DPH. Kupní cena tohoto materiálu bude uhrazena formou zápočtu oproti dlužné částce za neuhrazené energie obci k 31.12.2012 včetně příslušné smluvní pokuty k datu 11.3.2013. Tím bude vyrovnán dluh firmy Tango Havlíčkův Brod v.o.s. k datu 31.12.2012, nejsou tím řešeny případné škody na majetku obce v areálu a další nedoplatky zjištěné konečným odečtem měřidel energií k datu předání areálu zpět obci.

Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0  – zdržel se 1

Bod č. 9 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

1. Zastupitelka Mgr. L.

Mgr. L. zaslala následující mail s připomínkami k minulému zasedání a zápisu, je tedy povinností ZO projednat její připomínky na dnešní schůzi ZO - citujeme mail:

 
ŽÁDÁM O VYTIŠTĚNÍ A PŘEDLOŽENÍ NA ZAČÁTKU DNEŠNÍHO ZO. DĚKUJI.
 
Dobrý den,
omlouvám se tímto, ale z pracovních důvodů se dostavím na dnešní jednání ZO 
max. cca o 30min.později. Děkuji za pochopení.
Dále mám připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 11.3.2013:
Žádám o opravu zápisu takto:
1)Ze zasedání jsem nebyla omluvena- jsem podepsána v docházce,přišla jsem 18.35h.
Z toho vyplývá následující- nebyla jsem přítomna pouze u bodu č.3,4,5
-u bodu číslo 9 jsem nebyla přítomna pouze u čísla 6. U všech ostatních bodů jsem byla přítomna.
2)V telefonu dne 21.3. jsem žádala p.Ryšánka o začlenění sdělení, že jsem nebyla 
přítomna u projednávání bodu č.9, číslo 6. P.Ryšánek mi tuto úpravu přislíbil. Prosím
tedy o nápravu v zápise.
3)ZO bez mé přítomnosti se sešlo dne 25.3.(nebyla jsem pozvána)a rozhodlo o vypsání záměru
 na pronájem sportovního areálu. V tomto smyslu se také upravoval zápis z jednání 11.3. Z toho
vyplývá, že ani záměr, ani zápis z 11.3. nebyl dne 21.3. vyvěšen na úřední desce obce tak,
jak nám říká Zákon. Reaguji tímto na dotazy a připomínky občanů, kteří v neděli 24.3. tyto
dokumenty na úřední desce nenašli. Žádám tímto o nápravu v souladu se zákonem.
Děkuji za pochopení.
Mgr.HL

----konec citace       

Starosta uvedl k tomu následující:

1.    Omluvený pozdní příchod Mgr. L

Ano, paní Mgr. L se dostavila na zasedání později. Po ukončení jednání požádala o vyškrtnutí z přítomnosti na schůzi, což starosta na místě učinil. Toto potvrdili zbylí členové ZO. Pokud bylo míněno jinak, pak je třeba pro příště, aby to takto i výslovně zaznělo od žadatele. Nebyl to žádný úmysl, spíše nedorozumění.

2.    Diskuze ZO bez přítomnosti Mgr. L, údajné manipulace se zápisem.....

     Mgr. L na schůzi prohlásila - potvrdili všichni zbylí členové ZO, že se bude ucházet o provozování areálu dle nového záměru, což hovoří samo za sebe. O záměru byla informována.

     Ke schůzce - ano, sešli jsme se naprosto neformálně, podobně jako téměř před každou schůzí ZO, nejednalo se o schůzi, v nezávazné diskuzi jsme zmínili i možné event. nedostatky záměru. Kdo jej četl, myslím, že neshledal žádné "závadnosti". Podobně se někdy sejdeme hodinu před schůzí ZO a nezávazně diskutujeme a nevidíme důvod, proč by tomu tak nemohlo být.

     K nepravdivému tvrzení Mgr. L, že jsme nějakým způsobem změnili zápis, ať prosím uvede konkrétní bod či myšlenku, která po její přítomnosti byla změněna a event. by někoho poškozovala či zásadním způsobem něco měnila v neprospěch obce. I přesto, že to není povinností obce (povinností  je vyhotovit zápis do 10ti dnů po zasedání, podepsat ho, schválit a tento mít k nahlédnutí na OÚ), i tento zápis byl zveřejněn na webu obce 21.3., následně pak i na desce u OÚ - provedl starosta, neboť úřednice úřadu v té době onemocněla. A k záměru opět jediné - nemá nic společného  s vyvěšením zápisu.

     A tedy závěr k upozornění ZO paní Mgr. L........"abychom sjednali nápravu jak nám údajně říká Zákon"...... mohu sdělit jediné, a to, že informace Mgr. L vyplývají z její  neznalosti základních dokumentů obce a příslušného zákona o obcích.

     To se může stát, nikdo z nás neví všechno, pokud si ale nejsem jist, nesmí docházet k podávání zavádějících informací o neplnění zákona ZO a uvádět tak příp. ostatní občany nejen v omyl, ale i mařit práci ostatních kolegů v ZO zbytečnými dezinformacemi, což pak vrhá špatné světlo na celý OÚ.

     Po předložení uvedeného znění zákona, dále i Jednacího řádu obce se Mgr. L ostatním zastupitelům omluvila s tím, že se zmýlila a že informace od občanů asi špatně pochopila.

     Dovoluji si tedy na závěr doporučit občanům, aby při svých dotazech brali v úvahu koho se na záležitosti ohledně obce a úřadu ptají, neboť pak mohou být překvapeni, že byli informováni mylně.

     Domnívám se, že věc mohla být vyřízena zcela adekvátně bez zveřejňování touto formou, nicméně pokud byla paní zastupitelkou zvolena uvedená forma "žádosti", pak ke splnění litery zákona a zamezení fám bylo nutné zvolit tento způsob vyřízení.

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 19:40 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  13.5.2013 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  8. 4. 2013           

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková