ZÁPIS

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

konaného dne 2. 5. 2013 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 5. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák, Mgr. Hanne Langová

Omluveni: -

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z5/2013:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z5/2013:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

3.      Vyhodnocení záměru č. 2/2013

4.      Aktuální body jednání

5.      Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 2 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 3 Vyhodnocení záměru č.2/2013

ZO vyhlásilo záměr pronájmu části sportovního areálu. Přihlásili se 4 zájemci, 3 z Velké Bíteše a 1 z Brna,

kteří splňovali kritéria stanovená v záměru. Zájemci se představili ZO se svými představami o provozování

areálu. Při výběru nejlépe splňoval kritéria a požadavky ZO zájemce z Velké Bíteše, lépe řečeno skupina

zájemců pánové Špaček, Kratochvíl a Zelníček, zastřešovat bude tuto skupinu pan Kratochvíl, který doloží

potřebné doklady k uzavření smlouvy.

Usnesení č. 3/Z5/2013

ZO schválilo jako nového nájemce-provozovatele areálu s vodní nádrží pana Kratochvíla

z Velké Bíteše. S tímto zájemcem bude sepsána i smlouva na provoz areálu.

Hlasování č. 3: pro 3 – proti 0  – zdržel se 2


Bod č. 4 Aktuální body jednání

1. Nádoby na bioodpad

Na základě dohody dodají Technické služby Velká Bíteš bezplatně nádoby 240 l (do bezúpl. pronájmu)  na ukládání

a svoz bioodpadu. Svoz bioodpadu bude prováděn TS Velká Bíteš v období jara do podzimu, o přesném datu

zahájení a ukončení svozu budou občané informováni. K ukládání a svozu biodpadu není možné používat žádné jiné nádoby.

ZO se pro rok 2013 dohodlo na zkušební formě svozu bioodpadů tak, že se obec bude podílet na svozu těchto odpadů takto:

-     na náklady obce svoz  1 nádoby 240 l  s bioodpadem pro 1 rodinný dům pro trvale bydlící občany v obci,

      kteří hradí poplatek za odpad v naší obci

-     příspěvek obce ve výši 250.-Kč na svoz 1 nádoby 240 l s bioodpadem pro 1 chalupu či rekreační objekt

      pro občany bez trvalého pobytu v obci, kteří hradí poplatek za odpady v naší obci

Pro každou další nádobu k dané nemovitosti, bude-li poskytnuta, bude svoz hrazen plně žadatelem o tuto nádobu.

Po příštím finančním vypořádání za svoz odpadů s TS Velká Bíteš se rozhodne ZO o případné jiné formě či výši příspěvku.

Usnesení č. 4/Z5/2013

ZO pro rok 2013 schválilo zkušební formu svozu bioodpadů. Každá nemovitost v k.ú. Lesní Hluboké může obdržet

bezplatně-k zapůjčení 1 nádobu 240l na bioodpad. ZO schválilo pro rok 2013 následující úhradu svozu nádob s bioodpady:

-     na náklady obce svoz  1 nádoby 240 l  s bioodpadem pro 1 rodinný dům pro trvale bydlící občany v obci,

      kteří hradí poplatek za odpad v naší obci

-    příspěvek obce ve výši 250.-Kč na svoz 1 nádoby 240 l s bioodpadem pro 1 chalupu či rekreační objekt pro občany

     bez trvalého pobytu v obci, kteří hradí poplatek za odpady v naší obci

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Závěr

Starosta ukončil v 19:30 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  13.5.2013 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  2. 5. 2013           

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková