ZÁPIS

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

konaného dne 13. 5. 2013 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 6. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák, Mgr. Hanne Langová

Omluveni: -

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z6/2013:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z6/2013:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 1/2013

5.      Smlouva s provozovatelem areálu

6.      Záměr č. 3/2013 – směna pozemků

7.      Záměr č. 4/2013 - prodej obecních pozemků k výstavbě rodinných domků v lokalitě Nad Rybníčkem II

8.      Dokončení I.etapy multifunkčního domu obce

9.      Aktuální body jednání

10.  Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

11.  Návrh a schválení usnesení

12.  Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend

2.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci působnosti OVM v agendách

3.      MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá stavební povolení – přístavba a stav.úpravy RD č. 14

4.      ČNB oznamuje změnu ceníku peněžních a obchodních služeb

5.      MěÚ Rosice, odbor dopravy, vyzývá k doplnění žádosti Kanalizace a ČOV

6.      Business Media CZ žádá o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

7.      TS Velká Bíteš zasílají k odsouhlasení potvrzení o umístění nádob na bioodpad

8.      Město Velká Bíteš zasílá vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Velká Bíteš za r. 2012

9.      FÚ JMK zasílá platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně

10.  Ekoplan s.r.o. zasílá ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene

11.  MěÚ Rosice, stavební úřad zasílá změnu rozhodnutí o umístění stavby – Kanalizace a ČOV

12.  FÚ zasílá veřejnou vyhlášku – daň z nemovitostí na rok 2013

13.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá územní souhlas – vodovodní přípojka k RD č.p. 20

14.  EKO-KOM zasílá ke schválení novou smlouvu o výpůjčce – nádoby na tříděný odpad

15.  Magistrát města Brna zasílá ke zveřejnění návrh opatření obecné povahy – rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky

16.  Borkovec Karel, Les. Hluboké, žádost o povolení vykácení náletových dřevin na soukromém pozemku.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 1/2013

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1/2013, na základě kterého se příjmy navyšují o 7.600,-- Kč  

a výdaje se navyšují o 10.000,-- Kč

Usnesení č. 3/Z6/2013

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 ze dne 30.4.2013, na základě kterého se příjmy navyšují o

7.600,- Kč,výdaje se navyšují o 10.000,-.Kč,snížení financování o 2.600,-Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Smlouva s provozovatelem areálu

Starosta připravil smlouvu na pronájem části areálu. Smlouvu předložil ZO.

Usnesení č. 4/Z6/2013

ZO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem sportovního areálu ze dne 13.5.2013 mezi Obcí      

Lesní Hluboké jako pronajímatelem a panem MK z Velké  Bíteše jako nájemcem.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Záměr č. 3/2013 – prodej (směna) pozemků

Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů mezi Obcí Lesní Hluboké a panem JB, bytem

Lesní Hluboké,  dohodly se obě strany na směně pozemků o přibližně podobné výměře. Nedojde-li k jiné

dohodě, přenechá  obec  panu B pozemek zastavěný jeho stavbami a naopak pan B přenechá

obci pozemek, který potřebuje obec z důvodu přístavby k budově sálu. K tomu bude vypsán i záměr

na prodej obecního pozemku jak je popsáno.

Usnesení č. 5/Z6/2013

ZO schvaluje záměr č. 3/2013 k odprodeji (směně) části pozemku p.č. 518/4 ve vlastnictví Obce

Lesní Hluboké v souladu s geometrickým plánem. Pokud nedojde k jiné dohodě, smluvní cena

za 1m2 je 150.-Kč. Nedílnou součástí tohoto odprodeje je i zisk části pozemku z vlastnictví

pana B, L.Hluboké do vlastnictví obce.

Hlasování č. 5: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 7 Záměr č. 4/2013 –  prodej pozemků k výstavbě rodinných domků v lokalitě Nad Rybníčkem II

V souladu s ÚP obce byly zaměřeny obecní pozemky z pův. parcely p.č. 484/52 pro výstavbu RD tak, že navazují

4na sousední pozemky soukr. vlastníků určených ke stejnému účelu. Vznikly tak nové pozemky 484/74, 484/75,

484/76, 484/77 a 484/78. Tyto pozemky budou odprodány k výstavbě RD.

Usnesení č. 6/Z6/2013

ZO schvaluje záměr č. 4/2013 k odprodeji pozemků 484/74, 484/75, 484/76, 484/77, 484/78 v obecním vlastnictví,

které vznikly oddělením z p.č.484/52, k odprodeji žadatelům pro výstavbu rodinných domků takto: p.č. 484/74, 484/77

a 484/78 za 650.-Kč/m2 1), 484/75 a 484/76 za 630.-Kč/m2 2). Slevu na pozemky ve výši obvyklé pro předchozí smlouvy může

obdržet po požádání trvale bydlící občan v obci po dobu nejméně 10 let.  Tyto pozemky budou prodány zájemcům,

kteří budou kupovat pozemky navazující na tyto pozemky, a to ke stejnému účelu, tedy k výstavbě rodinných domů

k trvalému bydlení, což je základní podmínka obce.

Hlasování č. 6: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Pozn.:

1): Pokud nabídka navazujících pozemků bude vyšší, přizpůsobí obec cenu do tejné výše.

2): Týká se pouze 10m ochranného pásma VN 5kV

Bod č. 8 Stav I. etapy rekonstrukce multifunkčního domu obce

Starosta projednal změnu stavby před dokončení na stavebním úřadě a na hygieně (KHS Brno), kde byly projednány

event. sporné body ke kolaudaci. Tyto jsou předmětem zapracování do projektu. Hlavní těžiště bylo směřováno

k odvětrání prostor dle požadavku hygieny a HZS.

K výběrovému řízení byla určena výběrová komise ve složení: starosta, místostarostka a člen ZO pan Hotárek Josef ml.

Usnesení č. 7/Z6/2013

ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek ml. k výběru

dodavatele stavby dokončení rekonstrukce stavby multifunkčního domu v souladu s předloženým projektem.

Hlasování č. 7: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 8 Aktuální body jednání

1. Závěrečný účet obce za rok 2012

Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2012, nejsou námitky.

Usnesení č. 8/Z6/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2012 a souhlasí s celoročním

hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

2.  Smlouva o výpůjčce

Vzhledem ke změnám podmínek pro činnost autorizované obalové společnosti, přistoupila firma EKO-KOM

ke změně všech hlavních smluv v rámci systému, a to i smluv o výpůjčce. Z tohoto důvodu zasílá firma EKO-KOM

ke schválení novou smlouvu o výpůjčce, principem nové smlouvy zůstává bezplatná výpůjčka sběrných nádob,

které obec používá v rámci svého obecního systému pro tříděný sběr využitelných odpadů.

Usnesení č. 9/Z6/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. OS201320002088 o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

3. Smlouva o zřízení věcného břemene

JMP Net, s.r.o. zasílá ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 484/2 a 501/46,

z důvodu umístění plynovodní přípojky č. 2102990.

Usnesení č. 10/Z6/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. EKO-JMP/Lesní Hluboké/P80/10/13N přípojka, o zřízení věcného břemene.

Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

4. Žádost K. Borkovce, Lesní Hluboké, ev.č.37, o povolení vykácení náletových dřevin mimo les

Pan K.Borkovec, Lesní Hluboké ev.č. 37 předložil žádost o vykácení náletových dřevin mimo les na soukromém

pozemku. Předložil potřebné doklady.

Usnesení č. 11/Z6/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Karla Borkovce, Lesní Hluboké ev.č.37 o vykácení náletových dřevin

na soukromém pozemku v souladu s předloženými doklady.

Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

5. Příprava areálu k provozu, příprava stavby dokončení rekonstrukce MD (multif.domu - hospoda+sál+ ost.)

     Minulý týden byla provedena kontrola stavu areálu před otevřením pro letošní sezónu. Byly zjištěny nedostatky,

které je nutné opravit - např. prasklé potrubí ve strojovně, potrhané pletivo na tenisovém hřišti, vypálená zásuvka

ve stánku. K tomu je tedy    nutné provést opravy a nezbytné úpravy k zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozu

areálu - doplnění o  zabezpečovací zařízení, automatizaci zapínání apod. Stejně tak na rozestavěné budově pohostinství

byly zjištěny nedostatky, které je třeba           odstranit ještě před zahájením prací z důvodu zjištění stavu před předáním k dostavbě.

Bod č. 9 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

1. Hasiči - Hotárek Josef ml., Ing. Borkovec Pavel

Hasiči požadují doplnění výzbroje 2 ks hadic v ceně kolem 2800.-Kč. ZO nemá námitek, je zahrnuto v rozpočtu 2013.         

 

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání,

které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  10.6.2013 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  13. 5. 2013         

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková