ZÁPIS

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

konaného dne 10. 6. 2013 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 7. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: Mgr. Hanne Langová

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z7/2013:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z7/2013:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.      Došlá pošta

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.      Rozpočtové opatření č. 2/2013

5.      Záměr č. 5/2013

6.      Výběrová řízení MD

7.      Oprava kříže

8.      Aktuální body jednání - zahradní traktor, dotace kanalizace - stav, povodňová sbírka

9.      Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

10.    Návrh a schválení usnesení

11.    Závěr

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci působnosti OVM v agendě a o registraci agend.

2.      Státní pozemkový úřad žádá o součinnost – monitoring eroze zemědělské půdy.

3.      Ministerstvo životního prostředí zasílá stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „V422 Mírovka-Čebín-zdvojení stávajícího vedení 400kV“ na životní prostředí.

4.      Devět křížů DSO zasílá návrh závěrečného účtu za rok 2012.

5.      Firma Tango Havlíčkův Brod žádá o prodloužení splatnosti dlužné částky 2809,20Kč - fakt. č. 5/2013.

6.      Krajský úřad JMK zasílá pokyn Ministerstva vnitra k hlášení o cizincích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 2/2013

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 2/2013, na základě kterého se příjmy navyšují o 10.500,-- Kč  a výdaje se navyšují o 3.300,-- Kč

Usnesení č. 3/Z7/2013

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 ze dne 27.5.2013, na základě kterého se příjmy navyšují o 10.500,- Kč,výdaje se navyšují o 3.300,-.Kč, zvýšení financování o 7.200,-Kč.

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Záměr č. 5/2013

ZO se rozhodlo po jednáních s prodejci soukromých pozemků k výstavbě RD v našem k.ú. na stanovení nové reálné ceny pozemků. Současně doporučilo na pozemcích zatížených vedením apod. k poskytnutí slevy na zatíženou plochu minim. o šíři 3m, příp. nabídnout slevu odpovídající  přeložení vedení novým majitelem.

Usnesení č. 4/Z7/2013

Zastupitelstvo obce ruší záměr č. 4/2013 a schvaluje záměr č. 5/2013 k odprodeji obecních         pozemků k výstavbě rodinných domků.

ZO stanovuje reálnou hodnotu prodávaných pozemků bez zátěže (kabel, vedení, věcné břemeno) na 700.-Kč/m2, při zátěži pozemků omezujících zastavěnost a využití pozemků buď přiměřená sleva na nevyužitelnou část ve výši 100.-Kč/m2, příp. dle dohody ponížení ceny o náklady na přeložení.

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Výběrová řízení MD

Probíhá, prozatím  neukončeno.

Bod č. 7 Oprava kříže

U 9 křížů uhnil kříž, jeho opravu domluvil starosta s panem Sl. Halačkou ze ZD Domašov. Oprava bude provedena nastavením patky kříže.

Bod č. 8 Aktuální body jednání

1.    Žádost Tango Havlíčkův Brod v.o.s. o prodloužení splatnosti dlužné částky do 31.7.2013.

Zástupce Tango Havlíčkův Brod v.o.s. pan Klempíř požádal ZO Lesní Hluboké o prodloužení splatnosti dlužné částky ve výši 2809,20 Kč za odebrané energie.

Usnesení č. 5/Z7/2013

ZO schvaluje žádost  Tango Havlíčkův Brod v.o.s. o prodloužení doby splatnosti dlužné částky za odebrané energie ve výši 2809,20 Kč, a to do 31.7.2013.

Hlasování č. 5: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

2.    Zahradní traktor

Vzhledem ke stavu sečení obecních pozemků, množstvím práce s udržováním obecních pozemků, rozhodlo se ZO pořídit do obce zahradní traktor. V úvahu přicházejí Rider Husqarna R216 AWD, příp. poloprofi R320 AWD.

Usnesení č. 6/Z7/2013

ZO schvaluje pořízení traktoru s příslušenstvím k údržbě obecních ploch v ceně do cca 150tis. Kč výběrem minim. ze 3 nabídek.

Hlasování č. 6: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

3.    Stav žádosti o dotace na kanalizaci a ČOV Lesní Hluboké.

Dnes jsme byli vyzváni MFSŽP k potvrzení trvajícího požadavku obce na dotaci na realizaci projektu "Kanalizace a ČOV obce Lesní Hluboké". Potvrdili jsme zájem na realizaci projektu v období let 2013-2015.

Usnesení č. 7/Z7/2013

ZO schvaluje MFSŽP potvrzení zájmu obce na dotaci pro realizaci projektu "Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké" v období 2013-2015.

Hlasování č. 7: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 9 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí  8.7.2013 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne  10. 6. 2013         

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková