Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého

rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZVZ“). K výběru dodavatele bude použita i forma přímého obeslání a oslovení možných

dodavatelů díla.

1          Identifikační údaje zadavatele

Název:               Obec Lesní Hluboké

Sídlo:                Lesní Hluboké 46, 664 83 p. Domašov u Brna

IČ: 00637190, DIČ: obec není plátcem

zastoupený starostou obce Ing. Vladimírem Ryšánkem

2          Název projektu a zakázky

"Dokončení rekonstrukce multifunkčního domu-Etapa 1"

3          Předmět a popis zakázky

Předmětem této zakázky je dokončení 1. etapy rekonstrukce multifunkčního domu (dále je "MD") v rozsahu

dle  projektové dokumentace a připravení podkladů pro kolaudaci základních celků dle dalšího popisu.

3.1       Popis objektu

Původní objekt MD byl rekonstruován do současného stavu soukromým majitelem, od kterého obec tuto

rozestavěnou stavbu odkoupila. Na MD je připojena budova kulturního sálu (dále jen "KS"), která se nyní

nově stala součástí kompletního MD.

MD sestává z menšího podsklepení, následuje přízemí s 6 samostatnými funkčními celky:

-     pohostinství s kuchyní, skladem, výčepem s posezením, chodbou, sociálním zařízením, výčep je

      propojen vstupem s KS ve vlastnictví obce

-     společenská místnost s malým skladem napojená na chodbu pohostinství

-     prostory pro obchod smíšeným zbožím se sociálním zařízením a samostatným vchodem

-     skladové prostory ve dvoře + částečné podsklepení budovy

-     podkroví MD s rozestavěnými byty, které není součástí dokončení v této etapě prací (pouze vystavění

      části podpěrné zdi pod krovy pro zabezpečení statiky)

-     samostatná přístavba KS (pouze přízemí)

3.2       Současný stav

Stavba MD se nachází v následující rozestavěnosti:

-     sklep - dokončen - chybí okna + vstup

-     přízemí - rozvod vody, plynu, kanalizace - je třeba prověřit natlakováním, příčky

-     podkroví - rozestavěné (kromě zabezpečení statiky krovů a osazení oken a vstupních dveří se

      nebude nyní dokončovat)

-     KS - rozvody plynu  - karmová kamna  - vše v provozu

3.3       Etapa 1

Cílem Etapy 1 bude zprovoznění pohostinství a kulturního sálu se zázemím a zakonzervování patra pro pozdější

dokončení tak, aby byla přivedena všechna napojení pro dokončení této části budovy, podle nabídek a dohody

příp. i další součást přízemí, tj. společenská místnost, prostory obchod, sklady ve dvoře a vstup do sklepa.

Předpokládáme zájem uchazečů o zakázku o návštěvu místa stavby k posouzení rozsahu prací, dodávek apod.

pro vypracování cenové nabídky pro zadavatele zakázky. Zakázka je členěna do jednotlivých subdodávek, a to

i z důvodu možného finančního krytí zakázky, které musí být součástí nabídkové ceny s ohledem na možná dílčí

plnění tak, jak je uvedeno pro dosažení cílového stavu Etapy 1 (např. nabídka dodávka okna+osazení, dveře+osazení,

podřezání, izolace, přístavba, atd....), zde je pouze hrubý nástin možných prací:

-     posouzení a vyhodnocení hotových částí s prověřením jejich funkčnosti, kvality provedení

-     stavební práce (výstavba přístavku ke KS, přístavba na rampu pro vstup do obchodu, vedle kuchyňské části

      příčky a strop pro zázemí personálu restaurace, podlahy v části budovy - bezbariérový přístup, omítky + další

      související práce, venkovní i vnitřní schodiště do podkroví nacenit zvlášť)

-     podřezání stavby MD (bez KS) + izolace, oprava základů - položení větracího potrubí

-     vnitřní omítky (posouzení stavu současných omítek)

-     vnitřní design úpravy restaurace po dohodě dle představ investora (výklenky, dřevěné lišty, pult apod.)

-     okna + montáž

-     dveře venkovní+ montáž, dveře vnitřní+montáž

-     topení  - kontrola stávajícího nově vybudovaného vedení, event. úpravy + dodání radiátorů, kotel, montáž

-     sanita - materiál + montáž

-     podlahy - dlažba (typ dle dohody s investorem)

-     sádrokartony (desky-typ dle dohody) + ventilace + montáž - snížení stropu (viz projekt vzduchotechniky)

-     kabeláž audio/video/alarm

-     před budovou venkovní dlažba cca 100m2

-     zvlášť nabídka venkovní omítky (k orientaci)

Pozn.: doložit atesty, výrobce a druh dodávaného materiálu - i pro dohodu o designu pro celkový vzhled stavby

(typ/druh/vzhled dlažby, možné alternativy materiálů, fotodokumentaci stávajících i nových sítí, kabeláže apod.).

3.3.1       Podkroví

Bude zakonzervováno, budou sem pouze přivedeny všechny sítě (mělo by být údajně hotovo-kontrola a

event. doplnění, energie tak, aby v další etapě tato část mohla být dokončena nezávisle na ostatní rekonstrukci MD.

Z důvodu zajištění statiky krovů   bude třeba vystavět část zdi o ploše cca 20-30m2.

3.3.2        Sklep

Doplnit okna, vstup (po dohodě).

3.3.3        Skladové prostory ve dvoře

Izolace, podlahy, omítky (po dohodě).

3.3.4        Přízemí MD

Podřezání proti vlhkosti, izolace, jednotná výška podlah (dlažba), dle dohody někde jednoduché

odvětrání - zpravidla ve sníženém stropu sádrokartonovými deskami, osvětlení,  kabeláž vč. audio/video+alarm,

dořešení posuvu příčky obchod, topení+voda+ odpady -  natlakovat a ověřit, sanita, okna, dveře,  schody,

přístavba obchodu (rampa), omítky, ... (po dohodě)

3.3.5        Kulturní sál (KS)

KS sestává nyní ze sálu v provozním stavu, který bude nově v této 1.etapě rekonstruován a rozšířen následovně:

-     sál bude rozšířen o přístavbu pódia, skladu a sociálního zázemí pro tuto část

-     základy+ obvodové zdi+strop+příčky+osazení dveří, oken, sanita...

-     okna, dveře, snížení stropu sádrokarton. deskami (dle výběru a dohody), jednoduché odvětrání vedené

v prostoru nad sádrokartonem, ventil. v sádrokartonu, osvětlení, kabeláž

4          Dobu a místo realizace zakázky

Předpokládaná doba realizace zakázky je od podpisu smlouvy (předpoklad 08/2013) do termínu

dle dohody (konec 2013 - začátek 2014).

Místem plnění zakázky  je Lesní Hluboké č.p. 34

5          Zadávací dokumentace

-     Zadávací dokumentace je k nahlédnutí na webu obce www.lesnihluboke.cz v sekci "Úřední deska", příp. po dohodě u starosty

-     Další případné doplnění u starosty

-     Po dohodě možnost návštěvy vlastní rozestavěné stavby - k posouzení stavby, rozsahu prací pro vypracování nabídky

6          Druh veřejné zakázky

Jedná se o zakázku na  stavební práce.

7          Lhůta a místo podání nabídek a prokázání kvalifikace

a)    Lhůta pro podání nabídek 

      Nabídky lze podávat do  15 dnů od zveřejnění této výzvy.

b)   Místo pro podání nabídek

      Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou v sídle zadavatele nebo přímo zástupci obce

      po dohodě na telefonu 724183466.

      Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, která bude doručena

      v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“.

8          Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Vladimír Ryšánek, tel 724183466, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

9          Zadávací lhůta

Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu 6 měsíců od podání nabídky.

10     Kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání

Pro toto výběrové řízení postačí v první fázi čestné prohlášení, originály či ověřené kopie budou

požadovány až po event. výběru uchazeče před uzavřením smlouvy.

V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím subdodavatele, je

povinen doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude obsažen závazek subdodavatele k poskytnutí

plnění odpovídajícího splnění kvalifikace subdodavatelem.

11       Platební podmínky

Platba zakázky: postupné platby po provedení prací, předání jednotlivých dílčích etap, dle dohody.

12     Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování položkové nabídkové ceny, a to ve struktuře:

cena  bez DPH, příp.  s DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena

maximální a nepřekročitelná s výjimkou dohody víceprací/méněprací.

V nabídce, lze-li, budou uvedeni výrobci jednotlivých materiálů-subdodávek k posouzení kvality - navržené

či dohodnuté typy materiálů, výrobků apod. - např. druh  a typ dlažby....

Protože předmět zakázky sestává z více  plnění, uvede dodavatel ceny pro jednotlivá plnění s DPH,

především z důvodu na možná dílčí plnění, bude součástí smlouvy.

13     Hodnoticí kritéria

 

Kritérium

Váha %

1.

Nejnižší nabídková cena

65

2.

Celková ekonomická výhodnost nabídky s ohledem na dílčí plnění a kvalitu dodávaného materiálu

20

3.

Záruky

10

4.

Doba plnění

5

14     Návrh smlouvy

Součástí nabídky uchazeče by měl být i návrh smlouvy o dílo, který však může být měněn v souladu

s požadavky zadavatele, příp. nahrazen smlouvou zadavatele, ke které se po projednání dodavatel připojí.

15     Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení bez náhrady jakýchkoliv nákladů

souvisejících s přípravou či zpracováním nabídek pro tuto výzvu zejména v následujících případech:

a)        bude-li z průběhu zadávacího řízení zřejmé, že za nastavených podmínek v nabídkách nebude

           možné stavbu realizovat

b)        nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval (např. zadavateli

           nebudou přiznány finanční prostředky na výdaje spojené se zakázkou)

c)        neposkytne-li dodavatel potřebnou součinnost k uzavření smlouvy

 

V Lesním Hlubokém  dne 15.7.2013

                                                                      Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, v.r.                                                                                 

Vyvěšeno: 16. 7. 2013

Sňato: 31.7.2013

 

Základní dokumentace: - komplet u starosty

PRŮVODNÍ   ZPRÁVA – ZMĚNA INVESTORA, ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY

     1. Identifikační údaje :

    Název stavby :                               Přístavba, nadstavba a stavební úpravy multifunkčního

                                                        domu – změna I. etapy výstavby

    Místo stavby :                                Lesní Hluboké č. p. 34,  Parcela č.: 42, 108, 518/5, 518/6

    Stavební úřad :                              Rosice, okr. Brno - venkov, Kraj:    Jihomoravský                                                                   

    Charakteristika stavby :                  přístavba, nadstavba a stavební úpravy

    Stupeň projektové dokumentace : projekt pro změnu stavby před dokončením a změnu v užívání stavby

    Investor :                                     Obec Lesní Hluboké, č. 46, 664 83 Domašov

    IČO :                                            00637190

    Projektant                                     Porupková Božena, Jáchymov 28, 594 53 Osová Bítýška                                                                  

    IČO:                                             146 34 147

 

2. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz :

Stavba je již rozestavěna na základě stavebního povolení zn.: ORR/1925/05/Pl vydaného Městským úřadem

Rosice dne 7. 12. 2005.

Stavba změnila vlastníka – investora, kterému patří sál vedle objektu. Tento sál nyní bude tvořit jeden celek

se stavbou a k sálu bude provedena ještě přístavba.

Vzhledem k tomu, že už se nejedná o rodinný dům, ale o multifunkční objekt v majetku obce, je třeba

provést změnu v užívání stavby.

Změny v I. etapě výstavby :

Do suterénu bude z venkovního prostoru postaveno nové schodiště – stávající vnitřní nevyhovuje.

V přízemí vzniknou dispoziční změny dle přání investora – viz.výkres přízemí.

Na levé straně zůstane hospoda vč. kuchyně (cca 20 obědů denně) a nového sociálního zařízení pro personál.

Hospoda bude propojena se stávajícím sálem a do přístavby je umístěno pódium se skladem a sociálním zařízením

pro hudbu nebo vystupující soubory. Napravo bude společenská místnost se šatnou. Sociální zařízení pro

veřejnost bude společné pro obě strany.

Prodejna bude z dvorního traktu přemístěna na východní stranu objektu se vstupem z čelní strany a provozem

cca 3 hod. denně. Bude mít vlastní sociální zařízení a sklad.

Ve dvorním traktu budou umístěna hrubá přípravna vč. skladu obalů a zásobování a druhá místnost bude využita

jako sklad pro prodejnu.

Před budovou jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.

Stávající garáž zůstane a původně navrhovaná přístavba garáže nebude uskutečněna.

Nově je zde z důvodů změn v podkroví umístěno venkovní nekryté ocelové schodiště do podkroví.

Změny ve II. etapě výstavby v podkroví budou řešeny samostatně – později. Jedná se pouze o dispoziční

změny. III. etapa výstavby bude zrušena.

3. Přehled výchozích podkladů :

Projekt byl zpracován na základě požadavků investora.

Jako geodetický podklad je k dispozici situace širších vztahů v měř 1:2880 a zaměření stávajícího stavu.

4.  Členění stavby :

Stavba bude členěna na 2 etapy : 1. etapa budou stavební úpravy stávajícího objektu v přízemí (hospoda

+ sál vč. přístavby a prodejna potravin), 2. etapa budou dva podkrovní byty do uličního traktu.

a 3. etapa - byt ve dvorním traktu bude zrušen – stavět se nebude.

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – I. ETAPA

Popis změn v I. etapě výstavby:

Přízemí:

Dispoziční změny jsou popsány v průvodní zprávě.

Dále dojde k posunu nosníků umístěných ve stropech nad přízemím – budou umístěny pod příčky

v podkroví – viz. půdorys přízemí.

Konstrukční úpravy :

Bourací práce spočívají ve vybourání několika otvorů do nosného zdiva – viz půdorys přízemí.

Postup bourání : nejdříve budou z jedné strany zdiva v úrovni překladů vyšramovány rýhy pro osazení

ocelových nosníků a nosníky osazeny a doklínovány, pak totéž bude provedeno z druhé strany zdiva, 

a teprve potom bude vybourán vlastní otvor.

Pod přístavbu sálu, pod venkovní schodiště, pod terasou před vstupem do potravin a nové vnější schody

do suterénu budou provedeny základové pasy v šířkách 600 a 300 mm do nezámrzné hloubky – t.j.

min. 900 mm pod upravený terén.

Vzhledem k zavlhlému zdivu bude stávající zdivo (mimo sálu) podřezáno a odizolováno včetně nové izolace podlah.

Nové obvodové zdivo přístavby a zádveří prodejny bude z cihel HELUZ STI P10 na celoplošné lepidlo.

Nosné zdivo přístavby bude z cihel HELUZ AKU těžké P20 na cementovou maltu.

Nové nenosné příčky budou z příčkovek HELUZ na lepidlo.

Nové nosné stropy přístavby budou z keramických nosníků HELUZ + vložky MIAKO, zateplené, s dřevěnou

nosnou konstrukcí střechy + bednění a živičná krytinou – pro nízký spád.

Střechu nad přístavbou prodejny tvoří plochá střecha – dřevěná konstrukce se živičnou krytinou + zavěšený

sádrokartonový podhled se zateplením.

Vnější schodiště bude ocelové konstrukce – schodišťové stupně z pororoštů.

V celé ploše přízemí budou srovnány do jedné úrovně veškeré podlahy – bezbariérový přístup. Do podlah

bude nad izolaci položena tepelná izolace s ochrannou folií + betonová mazanina se sítí KARI + dlažba. Vzhledem

k tomu, že dojde ke zvýšení podlah, je nutné zvýšit výšku nadpraží všech dveří – zvednout překlady.

V sociálním zařízení pro veřejnost jsou ve velmi špatném stavu stropní podhledy. Tyto budou odstraněny a je

třeba zjistit stav nosné konstrukce stropů nad nimi.

Jinak v celé ploše stavby v přízemí včetně sálu a přístavby - v sociálním zařízení budou sníženy stropy protipožárním

sádrokartonovým podhledem s tepelnou izolací. V prostoru nad podhledem bude rozvod vzduchotechniky – viz. samostatná

část projektu.

Podkroví  - bude řešeno změnou II. etapy výstavby v dalším projektu:

Bude změna v celé dispozici podkroví.

Změny ve vnějším vzhledu:

U hlavního vstupu do objektu z čelní strany bude zrušená stříška nade dveřmi, malé vikýřky ve střeše z čelní strany

budou nahrazeny jedním velkým vikýřem. Budou změněny velikosti některých oken – viz nové pohledy.

Ostatní konstrukční  řešení budou dle původního projektu.

 

 L-Hluboké-pohled J-změna

 

L-Hluboké-pohled V Z-změna

L-Hluboké-přístavba -základy stropy krov

L-Hluboké-přístavba -řezD-D E-E

L-Hluboké-přístavba prodejny-střecha a řez

L-Hluboké-přízemí-změna

L-Hluboké-suterén-změna

L-Hluboké-řez-změna

 Lesní Hluboké VZT