ZÁPIS

 

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

 

konaného dne 9. 9. 2013 v Lesním Hlubokém

 

 

 

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 9. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

 

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

 

Omluveni: Mgr. Langová - dostaví se pravděpodobně později - nedostavila se

 

Neomluveni: -           

 

Hosté: -

 

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

 

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z9/2013:

 

Zastupitelstvo obce schvalujeza ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

 

Hlasování č. 1: pro 4  – proti 0  – zdržel se 0

 

 

 

Usnesení č. 2/Z9/2013:

 

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

 

Program:

 

1.      Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

 

2.      Došlá pošta

 

3.      Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

 

4.      Rozpočtové opatření č. 4/2013

 

5.      Směna pozemků

 

6.      Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno

 

7.      Nákup energií

 

8.      Výběr firmy pro MD, technický dozor

 

9.      Aktuální body jednání

 

10.  Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

11.  Návrh a schválení usnesení

 

12.  Závěr

 

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

 

 

Bod č. 2 Došlá pošta

 

1.      Státní pozemkový úřad žádá o sdělení o majetkovém vyrovnání s církvemi

 

2.      KrÚ JMK upozorňuje na změnu právní úpravy ochrany dřevin

 

3.      Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendě

 

4.      Okresní soud Brno-venkov žádá o podání zprávy o pověsti a chování

 

5.      Organizačně správní institut zasílá podklady pro výpovědi pro dodavatele energií

 

6.      JMK zasílá rozhodnutí hejtmana o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

7.      MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá rozhodnutí o umístění stavby - VN 156, Motel Devět křížů

 

8.      KrÚ JMK zasílá pozvánku na pracovní seminář - legalizace a vidimace

 

9.      MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením, termín dokončení stavby 31.12.2015

 

10.  KrÚ JMK oznamuje termín dílčího přezkumu

 

11.  KrÚ JMK zasílá doporučení ministra financí stanovit úlevy od placení místních poplatků pro postižené povodněmi

 

12.  KrÚ JMK žádá o vrácení nevyčerpaných fin. prostředků na volbu prezidenta z důvodu zabezpečení voleb do PS

 

13.  JMK zasílá rozhodnutí hejtmana o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

14.  KrÚ JMK zasílá harmonogram úkolů a lhůt pro volby do PS

 

15.  E.on zasílá upozornění vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin

 

16.  MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá projekt. dokumentace - VN156, Motel Devět křížů

 

17.  Kordis JMK oznamuje výši příspěvku na financování systému IDS JMK pro rok 2014

 

18.  MěÚ Rosice oznamuje termín školení pro členy OVK pro volby do PS

 

 

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

 

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

 

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 4/2013

 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2013, na základě kterého se příjmy snižují o 3.800,-- Kč a výdaje se snižují o 9.300,-- Kč

 

 

 

Usnesení č. 3/Z9/2013

 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 ze dne 26.8.2013, na základě kterého se příjmy snižují o 3.800,-- Kč, výdaje se snižují o 9.300,-.Kč, zvýšení financování o 5.500,-Kč.

 

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

 

 

Bod č. 5 Směna pozemků

 

Obec obdržela z KÚ potvrzený geometr. plán na dělení a směnu pozemků mezi obcí a panem Jaroslavem Blechou, Lesní Hluboké č.p.43. Jak již bylo dříve projednáno, bude provedena směna pozemků dle schválené dohody a zmíněného geometr. plánu. Směna bude provedena smluvně za částku, kde bude zohledněno zaměření pozemků vč. poplatku za podání žádosti a rozdílu výměr (1m2 v ceně 150.-Kč).

 

Usnesení č. 4/Z9/2013

 

ZO schvaluje smlouvu na směnu pozemků takto: p.č. 518/7 o výměře 20m2 pro pana Jaroslava Blechy, bytem Lesní Hluboké 43 v ceně 3 000.-Kč, p.č. 516/5 o výměře 28m2 pro Obec Lesní Hluboké za částku 4200.-Kč. Na dalších nákladech - zaměření, poplatek za vklad, se budou obě strany podílet stejným dílem.

 

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

 

 

Bod č. 6 Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno

 

Společnost E.on žádá o potvrzení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - přípojka NN k RD na parc. č. 484/30, napojení na síť bude realizováno ze stávajícího vedení na pozemku parc.č. 484/34, který je ve vlastnictví obce.

 

 

 

Usnesení č. 5/Z9/2013

 

ZO schvaluje smlouvu č. 1030015044/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni - přípojka NN k RD na parc.č. 484/30.

 

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Nákup energií

 

Vzhledem k zapojení obce do společnosti zajišťující nákup energií pro obce, vypověděli jsme smlouvy dodavatelům energiií s tím, že za podmínky dodržení smluvního vztahu s obcí bude dosaženo slibované ceny nákupu energií, uzavře obec nové smlouvy s novým dodavatelem energií. Mělo by tak dojít k cca 20-30% úspoře nákladů.

 

Usnesení č. 6/Z9/2013

 

ZO schvaluje uzavření smluv na spolupráci ve věci nákupu enrgií za dohodnuté max. ceny, s tím související výpovědi smluv současným dodavatelům energií.

 

Hlasování č.6: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

 

 

Bod č. 8 Výběr firmy pro MD

 

Výběrová komise posoudila zájemce o zakázku na "Dokončení Multifunkčního domu Lesní Hluboké - Etapa 1" a vybrala nejvýhodnější cenovou nabídku na provedení prací, firmu Škarvada s.r.o. Rosice u Brna, na dodávku prací podřezání a odizolování zdiva pak firmu Kressida Praha.

 

Usnesení č. 7/Z9/2013

 

ZO schvaluje uzavření smlouvy na provedení prací "Dokončení Multifunkčního domu Lesní Hluboké - Etapa 1" firmou Škarvada s.r.o. 665 01 Rosice u Brna a na "Dokončení Multifunkčního domu Lesní Hluboké - Etapa 1 - Podřezání a odizolování  zdiva" s firmou  Kressida s.r.o., U Továren 25/260, 102 00 Praha.

 

Hlasování č.7: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

 

 

Bod č. 9 Aktuální body jednání

 

1.    Zástupce obce pro technický dozor na stavbě "Dokončení Multifunkčního domu Lesní Hluboké - Etapa 1"

 

Starosta navrhl členům ZO pověření pana Vladimíra Ustohala, Lesní Hluboké č.p.54, technickým dozorem na uvedené stavbě.

 

Usnesení č. 7/Z9/2013

 

ZO schvaluje pana Vladimíra Ustohala, bytem Lesní Hluboké 54, technickým dozorem stavby "Dokončení Multifunkčního domu Lesní Hluboké - Etapa 1" a pověřuje starosty dojednáním bližších podmínek výkonu této činnosti.

 

Hlasování č.7: pro 4 – proti 0  – zdržel se 0

 

2.    Foto  - letecké snímky

 

ZO se shodlo na výběru snímku pro zpracování ve formě pohlednice a fotoobrazu.

 

3.    Lavice u OÚ a cedule na křižovatce

 

Vzhledem k zavádějícím informacím na cedulích či po celý rok nevyužití lavic u OÚ by bylo vhodné obojí odstranit.

 

 

 

Bod č. 10 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

 

 

Bod č. 11 Návrh a schválení usnesení

 

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

 

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

 

 

ZO pověřuje:

 

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

 

 

Bod č. 12 Závěr

 

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

 

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 14.10.2013 v 18 hodin.

 

 

 

V Lesním Hlubokém dne  9. 9. 2013              

 

 

 

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

 

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                          Jana Hotárková